Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

POSTANOWIENIE OBWIESZCZENIE BURMISTRZA LEŚNICY o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy - dot. wydania decyzji środowiskowej


        Leśnica, 23 listopada 2020r.

 

ZP.6220.2.33.2020

 

 

POSTANOWIENIE – OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 10, art. 49 oraz art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.) zwany dalej w skrócie k.p.a., w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 2081 z późn. zm.)

 

Postanawiam

 

  1. Zawiadomić, że postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Punkt skupu złomu planowanego na terenie gminy Leśnica, na działkach o numerach: 249/2 oraz 249/7  w miejscowości Wysoka , obręb 0091, nie można zakończyć w terminie wskazanym w art. 35 §3 k.p.a. z przyczyn niezależnych od organu, spowodowanych oczekiwaniem na opinie z organów opiniodawczych. 
  2. Wskazać nowy termin załatwienia sprawy - do 31 grudnia 2020r.

 

 

UZASADNIENIE

 

     Postanowieniem znak ZP.6220.2.8.2020 z dnia 25.05.2020r. Burmistrz Leśnicy zawiesił postępowanie  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Punkt skupu złomu usytuowanego na terenie gminy Leśnica, na działkach o numerach: 249/2 oraz 249/7 w miejscowości Wysoka, obręb 0091 do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

     W dniu 16.07.2020r. (uzupełniony 04.08.2020r i 05.08.2020r.) inwestor KRIS-ROL Krystyna Gucz, 47-150 Zalesie Śląskie ul. Dworcowa 2 złożył wymagany raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W związku z powyższym postanowieniem znak ZP. 6220.2.18.2020     z dnia 05.08.2020r. Burmistrz Leśnicy podjął zawieszone postępowanie, jednocześnie wydając zawiadomienie znak ZP.6220.2.19.2020 z dnia 05.08.2020r. informujące społeczeństwo  o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

         W przedmiotowej sprawie Burmistrz Leśnicy pismem z dnia 5 sierpnia 2020r. wystąpił do:

1)  Powiatowego  Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Op.,

2)  Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu,   

3) Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarski Wodnej    w Gliwicach,

4) Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych

o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.

         W dniu 24.08.2020r. Burmistrz Leśnicy otrzymał opinię nr GL.RZŚ.4360.29m.2020.AS z dnia 19.08.2020r. (data wpływu 24.08.2020r.) z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarski Wodnej w Gliwicach  oraz opinię NZ.4315.3.1.2020.AS    z dnia 27.08.2020 (data wpływu 31.08.2020r.) z Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich oraz wezwanie do uzupełnienia raportu ooś  nr WOOŚ.4221.41.2020.DF z dnia 07.09.2020r. (data wpływu 08.09.2020r.) przez inwestora   z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu, wezwanie do uzupełnienia raportu ooś przez inwestora nr OPK.1.28.2020.BW z dnia 09.09.2020r. (data wpływu 10.09.2020r.)   z Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych.          

                                                                                                                                

 

W związku z oczekiwaniem na opinię z organu wymienionego w pkt 2 i 4  postanowiono jak    w sentencji.

 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

     Zgodnie z art. 36 i art. 37 Kodeksu postępowania administracyjnego stronom przysługuje możliwość wniesienia ponaglenia na bezczynność bądź przewlekłość prowadzonego postępowania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.

     Zgodnie z art. 37 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – kodeks postępowania administracyjnego ponaglenie winno zawierać uzasadnienie.

 

 

 

 

                                                                                                                                                          Burmistrz

                                                                                                                                                    (-) Łukasz Jastrzembski

Otrzymują:

1. Wnioskodawca

2. a/a

 

Niniejsze zawiadomienie  umieszczono:

1.na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Leśnicy

2.na tablicy informacyjnej w sołectwie Wysoka

3.na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Leśnicy – http//bip.lesnica.pl

PDFPOSTANOWIENIE OBWIESZCZENIE BURMISTRZA LESNICY - o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy - dot. wydania decyzji środowiskowej.pdf