Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rozstrzygnięcie przetargu na "Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Lesnica, Zakładu Gospodarki Komunalnej, Gminnego Zarządu Oświaty i obiektów, Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Leśnicy" od 01.01.2021r. do 31.12.2022r.


ZP.271.5.2020

 

                                                                                                                                 Leśnica, dnia 17 listopada 2020r.

Zamawiający:

Gmina Leśnica

ul. 1 Maja 9

47-150 Leśnica

                                                                                                                     Wszyscy Wykonawcy

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Leśnica, Zakładu  Gospodarki Komunalnej, Gminnego Zarządu Oświaty i obiektów oświatowych oraz Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Leśnicy”

w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2022r.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych   (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wybrano ofertę złożoną przez:

VERVIS Sp. z o.o.

Ul. Zielna 47

87-800 Włocławek

 

Uzasadnienie wyboru:

Jest to oferta najkorzystniejsza zgodnie z ustalonymi kryteriami oceny ofert. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlega odrzuceniu. Cena najkorzystniejszej oferty nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.   W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:

 

L.p.

Firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie

 

Punktacja w kryterium cena ofertowa brutto

Kolejność

1.

ENTRADE Sp. z o.o.

ul. Poznańska 86/88

05-850 Jawczyce

87,54

 

4

 

2.

 

Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.

ul. Łagiewnicka 60

30-417 Kraków

99,25

 

2

3.

Energa Obrót SA

Al. Grunwaldzka 472,

 80-309 Gdańsk

98,85

 

3

4.

VERVIS Sp. z o. o.

Ul. Zielna 47,

87-800 Włocławek

100,00

 

1

 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający informuje, iż nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.            

 

 

 

 

                                                                                                                                                                            Burmistrz

                                                                                                                                                                   (-) Łukasz Jastrzembski

PDFRozstrzygnięcie przetargu na Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Leśnica, Zakładu Gospodarki |Komunalnej, Gminnego Zarządu Oświaty i obiektów oświatowych, Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Leśnicy od 01.01.2021r do 31.12.2022r..pdf