Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zmiana treści SIWZ z dnia 20.10.2020r. dot. zadania ZP.271.4.2020 pn. "Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Leśnica na lata 2021-2022"


                                                                                                                                                                   Leśnica, 21 października 2020r.

 

 

ZP.271.4.3.2020    

 

                 Do wszystkich oferentów            

                 zainteresowanych przetargiem

                       

 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Leśnica na lata 2021-2022”.           

     

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), dokonaliśmy zmiany w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwaną dalej „SIWZ”), w następujący sposób:

1. zmiana treści pkt 3.2.3 Rozdziału 3 SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia)  poprzez dodanie dodatkowego punktu poboru energii.

W związku z powyższą zmianą pkt 3.2.3 Rozdziału 3 SIWZ otrzymuje brzmienie :

 

3.2.3 Podstawowe informacje: Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg   i miejsc publicznych Gminy Leśnica :

 

Wspólny Słownik Zamówień

09310000-5  (Elektryczność)

Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energią elektryczną

 

55

Całkowita moc umowna [kW]

160

Grupa taryfowa wg OSD

wg wykazu w załączniku
nr 1 do umowy 1

Informacja o OSD dostarczającym energię elektryczną do obiektów

TAURON Dystrybucja

na czas nieokreślony

Szacunkowe zużycie w okresie obowiązywania umowy [MWh]

 

488,4

Informacja o dotychczasowych zmianach sprzedawcy

Kolejna zmiana

Informacja o umowach obecnie obowiązujących Zamawiającego

TAURON Sprzedaż sp. z o.o. / dostawca energii do 31.12.2020r.

Informacja o zmianach ceny w okresie trwania umowy

Zamawiający nie przewiduje zmiany ceny jednostkowej netto podczas trwania umowy

Informacja o udostępnieniu danych o punktach poboru energii

Zamawiający udostępni wszystkie posiadane dane

Informacja o udziałach Zamawiającego w akcjach promocyjnych lub lojalnościowych

Zamawiający nie podpisywał aneksów dotyczących programów lojalnościowych i promocyjnych

Informacja o udzieleniu Wykonawcy pełnomocnictwa

Pełnomocnictwo i jego zakres  jest integralną częścią umowy i stanowi do niej załącznik nr 2

Informacja o płatnikach

Gmina Leśnica  jest płatnikiem należności

 

Niniejsza zmiana stanowi integralną część SIWZ. Wynikiem powyższej zmiany będzie zmiana ogłoszenia o zamówieniu nr 599563-N-2020 z dnia 20.10.2020r. Pozostała treść SIWZ nie ulega zmianie.

 

 

Z up. BURMISTRZA

Andrzej Iwanowski

ZASTĘPCA BURMISTRZA

 

PDFzmiana treści SIWZ 21.10.2020.pdf

XLSXZałącznik nr 1 do umowy na sprzedaż energii elek. na lata 2021-2022 - nowy pkt.xlsx
DOCZał. nr 1 - formularz ofertowy - zmiana.doc