Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PROTOKÓŁ NR XX/20 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 31 sierpnia 2020 r.

PROTOKÓŁ NR XX/20

z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Obrady rozpoczęto 31-08-2020 o godz. 15:01, a zakończono o godz. 16:18 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków, w tym 6 radnych w zdalnym trybie obradowania:

1. Tomasz Sitnik

2. Marek Nowak

3. Ryszard Froń

4. Roland Reguła

5. Rudolf Gajda

6. Krzysztof Walusz

7. Beata Socha

8. Krzysztof Pospieschczyk

9. Teodor Wyschka

10. Krzysztof Piechota

11. Ryszard Golly

12. Zygmunt Pakosz

13. Maria Reinert

14. Teresa Kwoczała

 

Nieobecni członkowie na posiedzeniu:

Wiktor Barteczko

Nagranie zapisu dźwiękowego i obrad z posiedzenia Sesji Rady Miejskiej w Leśnicy zostało zamieszczone na stronie BIP Gminy Leśnica.

Rozpoczęto sesję (15:01)

1. Otwarcie sesji: (15:01)

a. stwierdzenie quorum, (15:01)

Pan Ryszard Froń - przewodniczący obrad stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 radnych, w tym 6 w zdalnym trybie obradowania, co zostało odnotowane w systemie i stanowi quorum, przy którym może obradować oraz podejmować uchwały Rada Miejska.

b. przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. (15:04)

Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy chcą zabrać głos w tym temacie?

Wobec braku głosów w dyskusji przewodniczący obrad przedstawił porządek obrad sesji Rady Miejskiej w Leśnicy w dniu 31 sierpnia 2020 r. i zarządził głosowanie w kwestii przyjęcia porządku obrad.

Głosowanie w kwestii przyjęcia porządku obrad sesji Rady Miejskiej w Leśnicy w dniu 31  sierpnia 2020 r. (15:18)

Wyniki imienne:

ZA (14)

Teresa Kwoczała, Krzysztof Walusz, Marek Nowak, Zygmunt Pakosz, Ryszard Golly, Maria Reinert, Krzysztof Piechota, Krzysztof Pospieschczyk, Tomasz Sitnik, Teodor Wyschka, Ryszard Froń, Rudolf Gajda, Beata Socha, Roland Reguła

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1)

Wiktor Barteczko

Radni Rady Miejskiej w Leśnicy przyjęli porządek obrad Sesji Rady Miejskiej w dniu 31  sierpnia 2020 r.

2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 czerwca 2020 roku (15:07)

Przewodniczący obrad poinformował, że protokół z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30  czerwca 2020 r. radni otrzymali wraz z innymi materiałami sesyjnymi.

Następnie przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy chcą zabrać głos w tym temacie?

Wobec braku głosów w dyskusji przewodniczący obrad zarządził głosowanie w kwestii przyjęcia protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 czerwca 2020 r.

Głosowanie w kwestii przyjęcia protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 czerwca 2020 r. (15:08)

Wyniki imienne:

ZA (14)

Roland Reguła, Teresa Kwoczała, Zygmunt Pakosz, Rudolf Gajda, Krzysztof Pospieschczyk, Teodor Wyschka, Marek Nowak, Krzysztof Piechota, Maria Reinert, Tomasz Sitnik, Krzysztof Walusz, Ryszard Froń, Beata Socha, Ryszard Golly

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1)

Wiktor Barteczko

Rada Miejska w Leśnicy przyjęła Protokół Nr XIX/20 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 czerwca 2020 roku.

3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na rok 2020 (15:08)

Pan Burmistrz poinformował, iż po sprawdzeniu stanu faktycznego budynków komunalnych wspólnie z Panią Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Leśnicy stwierdzono, iż zachodzi potrzeba dodatkowego remontu budynków mieszkalnych. Dodał, iż Zakład Gospodarki Komunalnej planuje wyremontować 3 klatki schodowe w budynku mieszkalnym przy Placu Narutowicza w Leśnicy. W związku z powyższym zwrócił się do radnych o zwiększenie jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na rok 2020 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Leśnicy w celu realizacji tego zadania.

Radny Pan Tomasz Sitnik zwrócił się z zapytaniem, jaki zakres prac obejmie remont klatek schodowych ?

Pan Burmistrz poinformował, że klatki zostaną odmalowane a na dwóch z nich zostanie wymieniona centralna linia zasilająca.

Radny Pan Krzysztof Pospieschczyk zwrócił się z zapytaniem, czy prace remontowe zostaną wykonane przez Zakład Gospodarki Komunalnej, czy zostaną one zlecone zewnętrznej firmie?

Pani Teresa Ciecior Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Leśnicy poinformowała, iż  prace zostaną zlecone zewnętrznej firmie.

Wobec braku dalszych głosów dyskusji przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na rok 2020 i zarządził głosowanie w kwestii podjęcia projektu uchwały.

Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na rok 2020. (15:13)

Wyniki imienne:

ZA (14)

Krzysztof Walusz, Teresa Kwoczała, Roland Reguła, Rudolf Gajda, Marek Nowak, Zygmunt Pakosz, Krzysztof Pospieschczyk, Beata Socha, Teodor Wyschka, Tomasz Sitnik, Maria Reinert, Ryszard Froń, Ryszard Golly, Krzysztof Piechota

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1)

Wiktor Barteczko

Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XX/129/20 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na rok 2020.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (15:14)

Pan Burmistrz przedstawił proponowane zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Następnie przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy chcą zabrać głos w tym temacie?

Wobec braku głosów w dyskusji przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej i zarządził głosowanie w kwestii podjęcia projektu uchwały.

Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. (15:18)

Wyniki imienne:

ZA (14)

Teresa Kwoczała, Krzysztof Walusz, Roland Reguła, Marek Nowak, Zygmunt Pakosz, Rudolf Gajda, Krzysztof Pospieschczyk, Maria Reinert, Tomasz Sitnik, Teodor Wyschka, Krzysztof Piechota, Ryszard Froń, Beata Socha, Ryszard Golly

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1)

Wiktor Barteczko

Rada Miejska w Leśnicy  jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XX/130/20 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok (15:18)

Pan Burmistrz przedstawił proponowane zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok.

Radny Pan Krzysztof Pospieschczyk zwrócił się z zapytaniem, czy na podstawie złożonych wniosków dotyczących zmiany systemu grzewczego, wiadomo, jakie paliwo będzie wykorzystywane?

Pan Burmistrz poinformował, że źródłem grzewczym będzie głównie ekogroszek oraz pellet. Natomiast kilka wniosków zostało złożonych na pompy ciepła.

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały  w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok i zarządził głosowanie w kwestii podjęcia projektu uchwały.

Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok. (15:31)

Wyniki imienne:

ZA (14)

Teresa Kwoczała, Krzysztof Walusz, Ryszard Froń, Zygmunt Pakosz, Maria Reinert, Rudolf Gajda, Krzysztof Pospieschczyk, Tomasz Sitnik, Roland Reguła, Marek Nowak, Teodor Wyschka, Krzysztof Piechota, Ryszard Golly, Beata Socha

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1)

Wiktor Barteczko

Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XX/131/20 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Leśnica do organu regulacyjnego (15:31)

Przewodniczący obrad poinformował, że wyżej wymieniony projekt uchwały był przedmiotem Komisji Finansowo-Gospodarczej w dniu 10 sierpnia 2020 roku.

Komisja po przeanalizowaniu materiałów w tej sprawie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Leśnica do organu regulacyjnego nie wnosząc żadnych uwag, ani zastrzeżeń.

Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy chcą zabrać głos w tym temacie?

Wobec braku głosów w dyskusji przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Leśnica do organu regulacyjnego i zarządził głosowanie w kwestii podjęcia projektu uchwały.

Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Leśnica do organu regulacyjnego. (15:33)

Wyniki imienne:

ZA (14)

Krzysztof Walusz, Roland Reguła, Teresa Kwoczała, Krzysztof Pospieschczyk, Rudolf Gajda, Zygmunt Pakosz, Maria Reinert, Tomasz Sitnik, Marek Nowak, Ryszard Golly, Beata Socha, Teodor Wyschka, Krzysztof Piechota, Ryszard Froń

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1)

Wiktor Barteczko

Rada Miejska w Leśnicy  jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XX/132/20 w sprawie przekazania do zaopiniowania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Leśnica do organu regulacyjnego.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli współdziałania w partnerstwie przy wykonaniu zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (15:34)

Pan Burmistrz poinformował, iż Gmina Leśnica planuje wspólnie z innymi gminami realizować projekt pn. „Likwidacja i  wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w Gminie Ujazd, Gminie Bierawa i Gminie Leśnica” polegający na likwidacji wysokoemisyjnych źródeł ciepła i przyłączeniu nowych niskoemisyjnych źródeł grzewczych w budynkach jednorodzinnych, wielorodzinnych zarządzanych przez wspólnoty, budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących zasób gminy, budynkach użyteczności publicznej.

Inwestycja na terenie Gminy Leśnica ma na celu wykonanie wymiany źródeł ciepła na bardziej ekologiczne i niskoemisyjne, co z kolei przyczyni się do poprawy jakości powietrza w Gminie Leśnica.

Dodatkowym argumentem za wspólną realizacją projektu jest fakt, iż projekt zostanie zgłoszony w konkursie o dotację na wykonanie przedmiotowego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, a udział partnerów na etapie planowania projektu oraz już w trakcie jego rzeczowej realizacji, zwiększa szanse na otrzymanie dofinansowania w ramach RPO WO 2014-2020.

Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy chcą zabrać głos w tym temacie?

Wobec braku głosów w dyskusji przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli współdziałania w partnerstwie przy wykonaniu zadania inwestycyjnego realizowanego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 i zarządził głosowanie w kwestii podjęcia projektu uchwały.

Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia woli współdziałania w partnerstwie przy wykonaniu zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. (15:40)

Wyniki imienne:

ZA (14)

Marek Nowak, Roland Reguła, Krzysztof Walusz, Maria Reinert, Rudolf Gajda, Teresa Kwoczała, Krzysztof Pospieschczyk, Zygmunt Pakosz, Tomasz Sitnik, Ryszard Froń, Krzysztof Piechota, Teodor Wyschka, Ryszard Golly, Beata Socha

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1)

Wiktor Barteczko

Rada Miejska w Leśnicy  jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XX/133/20 w sprawie wyrażenia woli współdziałania w partnerstwie przy wykonaniu zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

8. Podjęcie uchwały w sprawie załatwienia wniosku z dnia 05 czerwca 2010 r. w zakresie „smrodu” i innych spraw mających miejsce na posesji w Leśnicy (15:40)

Przewodniczący obrad poinformował, że wyżej wymieniony projekt uchwały był przedmiotem posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która obradowała w dniu 03 sierpnia 2020 roku oraz w dniu 10 sierpnia 2020 roku.

Komisja wypracowała swoje stanowisko w tym temacie, które zostało ujęte w załączniku do  niniejszego projektu uchwały. Uzasadnienie stanowi integralną część projektu uchwały.

Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy mają jakieś pytania w tym temacie?

Wobec braku głosów w dyskusji przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie załatwienia wniosku z dnia 05 czerwca 2010 r. w zakresie „smrodu” i innych spraw mających miejsce na posesji w  Leśnicy i zarządził głosowanie w kwestii podjęcia projektu uchwały.

Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie załatwienia wniosku z dnia 05 czerwca 2010 r. w zakresie „smrodu” i innych spraw mających miejsce na posesji w Leśnicy. (15:46)

Wyniki imienne:

ZA (14)

Krzysztof Walusz, Roland Reguła, Marek Nowak, Rudolf Gajda, Zygmunt Pakosz, Maria Reinert, Teresa Kwoczała, Tomasz Sitnik, Krzysztof Piechota, Krzysztof Pospieschczyk, Ryszard Froń, Teodor Wyschka, Ryszard Golly, Beata Socha

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1)

Wiktor Barteczko

Rada Miejska w Leśnicy  jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XX/134/20 w sprawie załatwienia wniosku z dnia 05 czerwca 2010 r. w zakresie „smrodu” i innych spraw mających miejsce na posesji w Leśnicy.

9. Podjęcie uchwały w sprawie załatwienia skargi z dnia 05 czerwca 2010 r. na działania Burmistrza Leśnicy (15:46)

Przewodniczący obrad poinformował, że wyżej wymieniony projekt uchwały był przedmiotem posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która obradowała w dniu 03 sierpnia 2020 roku oraz w  dniu 10 sierpnia 2020 roku.

Komisja wypracowała swoje stanowisko w tym temacie, które zostało ujęte w załączniku do  niniejszego projektu uchwały. Uzasadnienie stanowi integralną część projektu uchwały.

Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy mają jakieś pytania w tym temacie?

Wobec braku głosów w dyskusji przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie załatwienia skargi z  dnia 05 czerwca 2010 r. na działania Burmistrza Leśnicy i zarządził głosowanie w kwestii podjęcia projektu uchwały.

Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie załatwienia skargi z dnia 05 czerwca 2010 r. na działania Burmistrza Leśnicy. (15:52)

Wyniki imienne:

ZA (14)

Zygmunt Pakosz, Roland Reguła, Krzysztof Walusz, Teresa Kwoczała, Marek Nowak, Krzysztof Pospieschczyk, Maria Reinert, Ryszard Froń, Rudolf Gajda, Krzysztof Piechota, Tomasz Sitnik, Teodor Wyschka, Ryszard Golly, Beata Socha

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1)

Wiktor Barteczko

Rada Miejska w Leśnicy  jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XX/135/20 w sprawie załatwienia skargi z dnia 05 czerwca 2010 r. na działania Burmistrza Leśnicy.

10. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym (15:53)

Pan Burmistrz poinformował, iż w okresie międzysesyjnym były prowadzone na terenie gminy Leśnica następujące przedsięwzięcia, a mianowicie:

- przeprowadzono kontrolę wniosku o płatność z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu dotyczący inwestycji pn. „Zagospodarowanie rynku w Górze św. Anny”,

- realizacja zadania dotyczącego przebudowy Klubu Wiejskiego w Kadłubcu,

- podpisano umowę z firmą Gabart na wyburzenie budynku mieszkalnego obok Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w  Raszowej,

- wykonano nowe przyłącze elektryczne do budynku LZS w Raszowej, a w najbliższym czasie budynek zostanie przyłączony do kanalizacji sanitarnej,

- zadanie „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Lichyni działka nr 317”,

- zadanie „Remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej nr. 105895O ul. Lompy w Lichyni”,

- wykonano utwardzenie terenu w sąsiedztwie klubu wiejskiego w Wysokiej.

 

Pan Burmistrz przedstawił ważniejsze przedsięwzięcia, działania prowadzone w okresie

międzysesyjnym:

- 1 lipca br. w Bierawie odbyło się spotkanie poświęcone projektowi pn. „Likwidacja i wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w Gminie Ujazd, Gminie Bierawa i Gminie Leśnica”,

- 6 lipca br. podpisano umowę na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w Zalesiu Śląskim,

- 12 lipca br. dokonano wspólnie ze Starostą Strzeleckim objazdu Gminy Leśnica w celu sprawdzenia stanu dróg powiatowych biegnących przez Gminę Leśnica,

- 14 lipca br. odbyło się posiedzenie Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w  Kędzierzynie-Koźlu,

- 17 lipca br. odbyło się oficjalne otwarcie Kompleksu Rekreacyjnego – Kąpieliska w Leśnicy,

- 21 lipca br. odbyło się spotkanie z przedstawicielem firmy Multiplay w zakresie przyłączy sieci światłowodowej,

- 24 sierpnia br. odbyło się posiedzenie Zarządu Związku Międzygminnego „Jedź z nami” z  siedzibą w  Strzelcach Opolskich oraz posiedzenie Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z  siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu,

- 27 sierpnia br. odbyła się narada dyrektorów szkół i przedszkoli z terenu Gminy Leśnica.

11. Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym Przewodniczącego Rady (16:01)

Przewodniczący obrad poinformował, że w okresie międzysesyjnym do Przewodniczącego Rady Miejskiej:

  • w dniu 24 sierpnia br. wpłynęło pismo Wojewody Opolskiego dotyczące analizy oświadczeń majątkowych złożonych za rok 2019 przez Burmistrza Leśnicy i  Przewodniczącego Rady Miejskiej w Leśnicy,
  • w dniu 24 sierpnia br. wpłynęło pismo Wojewody Opolskiego dotyczące przekazania kserokopii oświadczeń majątkowych Burmistrza Leśnicy i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Leśnicy celem publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej,
  • w dniu 31 sierpnia br. wpłynął wniosek mieszkanki Leśnicy z prośbą o udostępnienie kopii protokołu z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 03 sierpnia oraz 10 sierpnia 2020 roku.

12.Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym (16:02)

Przewodniczący obrad poinformował, że w okresie międzysesyjnym:

  • w dniu 3 sierpnia 2020 roku oraz w dniu 10 sierpnia 2020 roku odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i  Petycji,
  • w dniu 10 sierpnia 2020 roku odbyło się posiedzenie Komisji Finansowo-Gospodarczej,
  • w dniu 27 sierpnia 2020 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej,
  • w dniu 28 sierpnia 2020 roku odbyło się posiedzenie Komisji Infrastruktury Społecznej.

Przewodniczący obrad dodał, że tematyka posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz częściowo Komisji Finansowo-Gospodarczej została poruszona na dzisiejszej sesji.

Następnie poinformował, iż tematyka posiedzenia Komisji Finansowo – Gospodarczej obejmowała sprawy poruszone na dzisiejszej sesji oraz tematy dotyczące budżetu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Leśnicy. Następnie poprosił Radną Panią Marię Reinert przewodniczącą Komisji Rewizyjnej oraz Radnego Pana Tomasza Sitnik przewodniczącego Komisji Infrastruktury Społecznej o przedstawienie tematyki posiedzeń.

Radna Pani Maria Reinert poinformowała, iż Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę placów zabaw w Leśnicy przy ulicy Sarnesa i Kościuszki oraz w Raszowej, w Łąkach Kozielskich i w Lichyni.

Rady Pan Tomasz Sitnik poinformował, iż tematyka Komisji Infrastruktury Społecznej dotyczyła wizytacji placówek oświatowych przed rozpoczęciem roku szkolnego oraz Kompleksu Rekreacyjnego – Kąpieliska w Leśnicy.

13. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych (16:09)

Radny Pan Roland Reguła zwrócił uwagę, iż przy ulicy Zdzieszowickiej w Leśnicy, jadąc w  kierunku Zdzieszowic, na poboczu znajdują się powalone drzewa oraz w wyniku ulewnych deszczów droga powiatowa w  Porębie jest zabrudzona.

Pan Burmistrz poinformował, iż temat został przekazany do Starostwa Powiatowego w  Strzelcach Opolskich.

Radna Pani Teresa Kwoczała poinformowała, iż mieszkańcy Łąk Kozielskich zgłaszają potrzebę udrożnienia Łąckiej Wody, ponieważ mają problem z usunięciem zadrzewienia, które wyrasta w korycie rzeczki.

Pan Burmistrz odpowiedział, iż Łącką Wodą zarządza Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, dlatego temat ten zostanie im przekazany.

Radny Pan Teodor Wyschka zwrócił się z zapytaniem, co stanie się  z budynkiem przedszkola w Lichyni oraz zwrócił uwagę na potrzebę udrożnienia przepustu pod ulicą Lompy w Lichyni, tak, aby wody opadowe były odprowadzane na bieżąco.

Pan Burmistrz poinformował, iż Oddział Zamiejscowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w  Zalesiu Śląskim zostanie zamknięty, ponieważ nie ma wystarczającej liczby dzieci, które mogłyby do niego uczęszczać. Odnośnie przepustu, poinformował, iż trwają prace nad ustaleniem, czy takowy przepust znajduje się pod drogą.

Radny Pan Krzysztof Piechota zwrócił się z zapytaniem, kto i kiedy wykona rewitalizację Rynku w miejscowości Zalesie Śląskie?

Pan Burmistrz poinformował, iż prace dotyczące rewitalizacji Rynku zaplanowane są do realizacji w roku 2020, ale nie został jeszcze wyłoniony wykonawca tego zadania.

Radny Pan Zygmunt Pakosz zwrócił się z zapytaniem odnośnie wymiany oświetlenia drogowego na terenie gminy Leśnica na lampy LED, na jakim etapie jest realizacja tego zadania?

Pan Burmistrz poinformował, iż firma Tauron wyłoniła już firmę, która zrealizuje to zadanie. Na chwilę obecną gmina nie posiada informacji o etapie realizacji zadania.

Radna Pani Beata Socha zwróciła uwagę na wygiętą tablicę informacyjną znajdującą się przy drodze powiatowej prowadzącej z Góry Św. Anny do Leśnicy.

Pan Burmistrz poinformował, iż temat został zgłoszony do Starostwa Powiatowego w  Strzelcach Opolskich.

14. Zamknięcie sesji (16:18)

W związku z wyczerpaniem porządku dziennego sesji przewodniczący obrad zamknął XX Sesję Rady Miejskiej w Leśnicy.

 

Zakończono sesję (16:18)

 

 

Protokołowała:                                                                                  Przewodniczący obrad:

Nikola Wieczorek                                                                                    Ryszard Froń

 

PDFPROTOKÓŁ NR XX/20 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 31 sierpnia 2020 r..pdf