Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pytania i odpowiedzi do ZP.271.3.2020 - Remont drogi gminnej nr 105925 O Raszowa - przysiółek Kurzawka"

Leśnica, 25 września 2020

 

ZP.271.3.5.2020

 

Do wszystkich oferentów               

zainteresowanych przetargiem

 

 

 

Dotyczy przetargu na:

 

                 Remont drogi gminnej nr 105925 O Raszowa – przysiółek Kurzawka

 

 Zgodnie z art.38 pkt. 1i2  ustawy prawo zamówień publicznych przesyłam  wyjaśnienia do treści SIWZ.

 

Pytanie nr 1

§8 pkt 1 Umowy

Prosimy o podanie terminu płatności faktur oraz do jakiej wysokości wynagrodzenia wykonawca może wystawiać faktury częściowe?

Odpowiedź na Pytanie nr 1

§8 pkt 1 Umowy otrzymuje brzmienie:

Rozliczenie robót będzie następowało zgodnie z ofertą, przewiduje się częściowe fakturowanie robót do 60% wartości umowy. Faktury wystawione będą na: Gmina Leśnica, ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica, NIP 7561966152 i regulowane będą w terminie 30 dni od daty otrzymania jej przez Zamawiającego.

 

Pytanie nr 2

§4 Umowy

Czy zamawiający przewiduje przedłużenie terminu w przypadku wydłużającej się procedury przetargowej?

Odpowiedź na Pytanie nr 2

Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu realizacji zadania.

 

Pytanie nr 3

§14 Umowy

Wykonawca wnosi o zmianę opóźnienia na zwłokę.

Brak górnego limitu kar umownych – Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 listopada 2018r. (sygn.. V CSK 640/17) – „Brak limitu kar umownych w umowie może skutkować nieważnością części, a nawet całości umowy, gdyż zawierając umowę, w której zastrzeżone kary umowne, dłużnik musi znać ich maksymalną wysokość”.

Odpowiedź na Pytanie nr 3

Zamawiającemu znany jest  wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 listopada 2018r. (sygn.. V CSK 640/17).

§14 Umowy nie ulega zmianie.

 

Pytanie nr 4

§2 pkt 2 ppkt 2  Umowy

Wykonawca wnosi o dokonanie zmian zapisów umownych (§2 pkt 2 ppkt 2  ) zgodnych   z dokumentacją techniczną oraz przedmiarem robót – wg przedmiaru głębokość koryta wynosi 50 cm.

Odpowiedź na Pytanie nr 4

§2 pkt 2 ppkt 2  Umowy otrzymuje brzmienie:

 Zadanie obejmuje następujący zakres robót:

    -  korytowanie na gł. 50 cm.

 

Pytanie nr 5 nr 1

§2 pkt 4 ppkt 5 Umowy

Wykonawca wnosi o dokonanie zmian zapisów umownych (§2 pkt 4 ppkt 5) zgodnych  z dokumentacją techniczną oraz przedmiarem robót – wg dokumentacji nie występuje warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o grub. 4 cm.

Odpowiedź na Pytanie nr 5 nr 1

§2 pkt 4 ppkt 5 Umowy otrzymuje brzmienie:

Parametry jezdni:

- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S - 6 cm,

 

Pytanie nr 5 nr 2

§12 pkt 7 i §14 pkt 1 tir d) i h)  Umowy

Prosimy o wniesienie korekty zapisów umownych.

W §12 pkt 7 Zamawiający zabrania zatrudnienia dalszego podwykonawcy, natomiast w §14 pkt 1 tir d) i h)   karach zapis dotyczący dalszych podwykonawców nadal widnieje.

Odpowiedź na Pytanie nr 5 nr 2

Zgonie z §12 pkt 7 Zamawiający nie wyraża zgody na zatrudnienie przez Podwykonawców dalszych podwykonawców.

§12 pkt 7 i §14 pkt 1 tir d) i h)  Umowy nie ulegają zmianie

 

Pytanie nr 6

§1 Umowy

W jakiej hierarchii należy stosować dokumenty wskazane w par 1 w przypadku wystąpienia rozbieżności w ich treści?

Odpowiedź na Pytanie nr 6

Zgodnie z §1 Umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego zadania według zakresu robót – zgodny z projektem, dokumentacją techniczną wykonania  i odbioru robót i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, złożoną ofertą (pomocniczo dołączonego przedmiaru robót).

 

Pytanie nr 7

§8 pkt 2 Umowy

Wnosimy o usunięcie określenia protokołu odbioru końcowego jako „bezusterkowego”, jako niezgodnego z przepisem art. 647 k.c., w którym to ustawodawca posłużył się pojęciem „odbioru robót”, nie zaś „bezusterkowego” odbioru. |Ww. stanowisko Sąd Najwyższy podzielił w wyroku z dnia 7 marca 2013 r. (sygn.. akt II CSK 476/12). Zaakceptowano tam dominujący pogląd orzecznictwa, iż w sytuacji, gdy wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych wykonanych zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, zamawiający jest zobowiązany do ich odbioru. W protokole z tej czynności stanowiącym pokwitowanie spełnienia świadczenia i podstawę dokonania rozliczeń stron, niezbędne jest zawarcie ustaleń, co do jakości wykonanych robót, w tym ewentualny wykaz wszystkich ujawnionych wad   z terminami ich usunięcia lub oświadczeniem inwestora o wyborze innego uprawnienia przysługującego mu z tytułu odpowiedzialności wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze. Jednocześnie zwrócono uwagę, że odmowa odbioru będzie uzasadniona jedynie w przypadku, gdy przedmiot zamówienia będzie mógł być kwalifikowany jako wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub wady będą na tyle istotne, że obiekt nie będzie się nadawał do użytkowania.

Uzasadniając powyższy pogląd Sąd Najwyższy zwraca uwagę na potrzebę rozróżnienia niewykonania zobowiązania od nienależytego wykonania zobowiązania, tj. sytuacji, kiedy zachowanie dłużnika jedynie częściowo pozostaje sprzeczne z treścią zobowiązania. Jak podkreśla Sąd Najwyższy, utożsamienie sytuacji, gdy roboty budowlane nie zostały wykonane z sytuacją, gdy są one dotknięte wadami, czyniłoby zbędną regulację art. 637 k.c. w zw. Z art. 656 k.c. Ponadto, naruszałoby to równowagę między inwestorem a wykonawcą, uzależniając odbiór- a tym samym płatność należytego wykonania wynagrodzenia – od wykluczenia istnienia jakiejkolwiek wady w chwili oddania przedmiotu zamówienia, jak i umożliwiając naliczanie kary umownej za niedotrzymanie terminu realizacji umowy warunkowej przedstawieniem robót do odbioru w stanie idealnym, co w praktyce jest trudne do realizacji.

Odpowiedź na Pytanie nr 7

Zamawiającemu znany jest wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 marca 2013r. (sygn.. akt II CSK 476/12).

§8 pkt 2 Umowy nie ulega zmianie

 

Pytanie nr 8

§14 pkt 1 ppkt 1 tir a) Umowy

Wnosimy o zmianę z „opóźnienia” na zwłokę.

Wykonawca nie może odpowiadać za opóźnienia w dotrzymaniu terminów umownych zależne np. od Zamawiającego.

Na poparcie niniejszego stanowiska można wskazać wyrok |SN z dnia 17.06.2003r.. III CKN 122/01: „Kara umowna ma na celu naprawienie szkody poniesionej przez wierzyciela na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. W art. 483  §1 k.c. wyraźnie mowa jest o naprawieniu szkody, które następuje przez zapłatę kary umownej, a w art. 484 § 1 k.c. ustawodawca wskazuje, że kara umowna należy się bez względu na wysokość poniesionej szkody. Ustawowe określenie „bez względu na wysokość poniesionej szkody” nie może być utożsamiane z określeniem „niezależnie od poniesienia szkody”

Ponadto zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 16 stycznia 2013 roku, sygnatura akt II CSK 331/2012 za opóźnienia, które są wynikiem złych warunków atmosferycznych w trakcie realizacji kontraktów na roboty budowlane nie powinna być naliczona kara umowna za ten okres. Z sentencji tego wyroku wynika, że zła pogoda wyłącza odpowiedzialność wykonawcy, skoro nie ma on z tego powodu możliwości ukończenia robót w terminie.

Odpowiedź na Pytanie nr 8

Zamawiającemu znane są wyroki Sądu Najwyższego  z dnia 17.06.2003r. III CKN 122/01 oraz

z dnia 16 stycznia 2013 roku, sygnatura akt II CSK 331/2012.

§14 pkt 1 ppkt 1 tir a) Umowy nie ulega zmianie.

 

Pytanie nr 9

§14 pkt 1 ppkt 1 tir a) Umowy

Wnosimy o zmianę wysokości kar do 0,1 % - który jest powszechnie przyjęty w tego typu zamówieniach i nie narusza zasady miarkowania kar umownych.

Wprawdzie możliwość dochodzenia  kary umownej nie jest uzależniona wprost od wystąpienia szkody, jednak ocena zaistniałej z tego powodu szkody może mieć wpływ na ograniczenia wysokości dochodzonej kary umownej (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 kwietnia 2006 r., sygn.. akt V CSK 34/06). Co więcej, Sąd Najwyższy podniósł, że oceniając, czy kara umowna jest rażąco wygórowana, czy nie,  należy kierować się wysokością rzeczywiście poniesionej szkody (rozumianej szeroko jako wszelkie negatywne konsekwencje niewykonania zobowiązania; tak m.in. SN w wyroku z 14 kwietnia 2005, sygn.. akt II CK 626/04),  a dokładniej – wysokością odszkodowania, jakie byłoby należne wierzycielowi na zasadach ogólnych. Wynika to z brzmienia art. 484 §2 k.c., który odnosząc się do rażąco „wygórowanej” kary, implikuje istnienie znacznej dysproporcji między poniesioną szkodą a żądaną karą. I choć na etapie decydowania o tym, czy kara umowna się należy, czy nie, istnienia szkody poniesionej przez wierzyciela nie bierze się w ogóle pod uwagę (szkoda nie ma bowiem znaczenia dla ustalenia, czy kara się należy, czy nie), to przy ocenie wysokości kary umownej w związku   z jej miarkowaniem trzeba wziąć pod uwagę nie tylko jej istnienie, ale i rozmiar.

Odpowiedź na Pytanie nr 9

Zamawiającemu znane są wyroki Sądu Najwyższego  z dnia 19 kwietnia 2006 r., sygn.. akt V CSK 34/06.

§14 pkt 1 ppkt 1 tir a) Umowy nie ulega zmianie.

 

Pytanie nr 10

§14 pkt 1 ppkt 1 tir e) Umowy

Czy kara dotyczy wynagrodzenia umownego podwykonawcy czy Wykonawcy?

Odpowiedź na Pytanie nr 10

Zgodnie z §14 pkt 1 ppkt 1 tir e) Umowy kara dotyczy wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 7 ust. 2 Umowy.

 

Pytanie nr 11

Wnosimy o usunięcie zapisu w SIWZ Rozdział 6 pkt. 1 ppkt 2) zawarte z zapytaniu z dnia 17.09.2020r.

„1. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD WSZYSTKICH WYKONAWCÓW, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ (…) „Szczegółowy kosztorys ofertowy zawierający zestawienie i koszty materiałów, tabelę wartości elementów scalonych z podziałem na poszczególne branże, stawki robocizny, kosztów pośrednich i zysku”.

Do dokonania rozliczeń z Zamawiającym wystarczający jest bowiem kosztorys uproszczony tym bardziej, iż przedmiotowe zadanie zgodnie z zapisami umownymi będzie rozliczane ryczałtowo. W nawiązaniu do linii orzeczniczej KIO podnosimy zatem, iż w przypadku wystąpienia robót dodatkowych ewentualna praktyka, polegająca na obligowaniu Wykonawcy do kalkulowania robót w ramach zamówień dodatkowych, czy uzupełniających w oparciu   o ceny składników cenotwórczych wynikające z kosztorysu ofertowego dla zamówienia podstawowego ma charakter krzywdzący. Oba zamówienia są oddzielnymi zamówieniami udzielonymi w różnych trybach. Każde z nich charakteryzuje się swoją specyfiką,   a zamówienia z wolnej ręki udziela się po przeprowadzonych rokowaniach, których przedmiotem są uzgodnienia stron, co do sposobu i podstaw ustalenia ceny. Podawane w ofercie dla zamówienia podstawowego stawki, narzuty czy ceny, w żadnym razie nie są wiążące dla wykonawców przy zawieraniu umów na roboty dodatkowe czy uzupełniające (…) (Więcej: wyrok KIO/UZP/1155/09 z dnia 14.09.2009r., wyrok KIO/UZP/388/09 z dnia 08.04.2009r.).

Odpowiedź na Pytanie nr 11

Rozdział 6 pkt. 1 DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD WSZYSTKICH WYKONAWCÓW, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ (…) ppkt 2) SIWZ otrzymuje brzmienie:

Uproszczony kosztorys ofertowy

 


Powyższe wyjaśnienia oraz zmiany stanowią integralną część SIWZ i Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić je podczas przygotowywania oferty. Pozostała treść SIWZ nie ulega zmianie.

 

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                        Burmistrz

                                                                                                                                              (-) Łukasz Jastrzembski

 

PDFPytania i odpowiedzi do ZP.271.3.2020.pdf

PDFOgłoszenie nr 540185225 zmiana.pdf