Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050. 242.2020 BURMISTRZA  LEŚNICY z dnia 11 września 2020 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do  zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie

Zarządzenie Nr 0050. 242.2020

B U R M I S T R Z A   L E Ś N I C Y

z dnia 11 września 2020 roku

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do  zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. 2020r., poz. 713) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.         o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz.65 i poz. 284 ) oraz § 3 Uchwały Nr XXIII/110/16 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 26 września 2016 r.         w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania  i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu :

 

B u r m i s t r z   L e ś n i c y

z a r z ą d z a ,  c o   n a s t ę p u j e: 

 

§ 1.Z zasobu nieruchomości Gminy przeznacza się do zbycia nieruchomości   opisane w załączniku  do niniejszego Zarządzenia.                                                        

§ 2.Wykaz o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Leśnicy ul.1 Maja 9 oraz na stronach internetowych Urzędu. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

                                                                                                                                                                     Burmistrz

                                                                                                                                                        (-) Łukasz Jastrzembski

PDFZarządzenie Nr 0050. 242.2020 B U R M I S T R Z A L E Ś N I C Y z dnia 11 września 2020 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie.pdf

PDFWykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia.pdf