Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PROTOKÓŁ NR XIX/20 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 czerwca 2020 r.

PROTOKÓŁ NR XIX/20

z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy

z dnia 30 czerwca 2020 r.

Obrady rozpoczęto 30-06-2020 o godz. 15:08, a zakończono o godz. 16:48 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 13 członków, w tym 8 radnych w zdalnym trybie obradowania:

1. Marek Nowak

2. Ryszard Froń

3. Roland Reguła

4. Rudolf Gajda

5. Krzysztof Walusz

6. Beata Socha

7. Wiktor Barteczko

8. Teodor Wyschka

9. Krzysztof Piechota

10. Ryszard Golly

11. Zygmunt Pakosz

12. Maria Reinert

13. Teresa Kwoczała

 

Nieobecni członkowie na posiedzeniu:

Tomasz Sitnik, Krzysztof Pospieschczyk

 

Nagranie zapisu dźwiękowego i obrad z posiedzenia Sesji Rady Miejskiej w Leśnicy zostało zamieszczone na stronie BIP Gminy Leśnica.

Rozpoczęto sesję (15:03)

1. Otwarcie sesji (15:08)

a. stwierdzenie quorum (15:08)

Pan Ryszard Froń - przewodniczący obrad stwierdził, że w sesji uczestniczy 13 radnych, w tym 8 w zdalnym trybie, co zostało odnotowane w systemie i stanowi quorum, przy którym może obradować oraz podejmować uchwały Rada Miejska.

b. przedstawienie i przyjęcie porządku obrad (15:11)

Przewodniczący obrad przedstawił porządek obrad.

Głosowanie w kwestii przyjęcia porządku obrad sesji Rady Miejskiej w Leśnicy w dniu 30 czerwca 2020 r. (15:18)

Krótka przerwa z powodu problemów technicznych.

Wyniki imienne:

ZA (12)

Teresa Kwoczała, Marek Nowak, Wiktor Barteczko, Ryszard Golly, Teodor Wyschka, Maria Reinert, Rudolf Gajda, Krzysztof Piechota, Ryszard Froń, Beata Socha, Roland Reguła, Krzysztof Walusz

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (3)

Tomasz Sitnik, Krzysztof Pospieschczyk, Zygmunt Pakosz

Radni Rady Miejskiej w Leśnicy przyjęli porządek obrad Sesji Rady Miejskiej w dniu 30 czerwca 2020 r.

2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 maja 2020 roku (15:23)

Przewodniczący obrad poinformował, że protokół z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia  25 maja 2020 r. radni otrzymali wraz z innymi materiałami sesyjnymi.

Głosowanie w kwestii przyjęcia protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 maja 2020 r. (15:24)

Wyniki imienne:

ZA (13)

Krzysztof Walusz, Teresa Kwoczała, Teodor Wyschka, Wiktor Barteczko, Roland Reguła, Maria Reinert, Krzysztof Piechota, Ryszard Froń, Ryszard Golly, Beata Socha, Rudolf Gajda, Marek Nowak, Zygmunt Pakosz

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2)

Tomasz Sitnik, Krzysztof Pospieschczyk

Rada Miejska w Leśnicy przyjęła Protokół Nr XVIII/20 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 maja 2020 roku.

3. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Leśnica za 2019 rok (15:25)

a. debata nad raportem o stanie gminy Leśnica (15:25)

Przewodniczący obrad poinformował, iż zmiana przepisów ustawy o samorządzie gminnym, a konkretnie wprowadzenie art. 28aa tej ustawy zobowiązuje burmistrza do przedstawienia Radzie Miejskiej raportu o stanie gminy.

Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Wypełniając ten obowiązek Burmistrz Leśnicy pismem z dnia 22 maja br. znak: OR.0641.2.2020 przedłożył Radzie Miejskiej w Leśnicy Raport o stanie gminy Leśnica za 2019 rok.

Rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium burmistrzowi. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać głos mieszkańcy gminy. Jednak żaden z mieszkańców we wskazanym w ustawie terminie nie złożył do Przewodniczącego Rady stosownego zgłoszenia.

Następnie Pan Burmistrz Łukasz Jastrzembski przedstawił raport o stanie gminy.

b. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Leśnicy wotum zaufania (15:34)

Przewodniczący obrad poinformował, że zgodnie z art. 28aa pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania.

Następnie przedstawił projekt uchwały oraz zarządził głosowanie w kwestii jej podjęcia.

Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Leśnicy wotum zaufania. (15:35)

Wyniki imienne:

ZA (13)

Krzysztof Walusz, Teresa Kwoczała, Ryszard Golly, Marek Nowak, Zygmunt Pakosz, Rudolf Gajda, Wiktor Barteczko, Maria Reinert, Krzysztof Piechota, Teodor Wyschka, Beata Socha, Ryszard Froń, Roland Reguła

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2)

Tomasz Sitnik, Krzysztof Pospieschczyk

Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIX/119/20 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Leśnicy wotum zaufania.

4. Przedstawienie i rozpatrzenie (15:36)

a. sprawozdania z wykonania budżetu gminy Leśnica za 2019 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej (15:36)

Przewodniczący obrad poinformował, że sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Leśnica za 2019 rok zostało szczegółowo omówione na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 19 maja 2020 roku i Komisji Finansowo-Gospodarczej, Komisji Infrastruktury Społecznej oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 15 czerwca 2020 roku.

Komisje po rozpatrzeniu wyżej wymienionego sprawozdania wydały pozytywną opinię na jego temat.

Kolejnym dokumentem związanym z procedurą absolutoryjną jest opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Leśnica za 2019 r.

Wobec tego przewodniczący obrad przedstawił Uchwałę Nr 110/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Leśnica za 2019 rok.

b. sprawozdania finansowego gminy Leśnica za 2019 rok (15:39)

Przewodniczący obrad poinformował, że  sprawozdanie finansowe gminy Leśnica za 2019 rok, tak jak sprawozdanie z budżetu gminy Leśnica za 2019 rok  zostało szczegółowo omówione na posiedzeniach komisji stałych w dniach 19 maja 2020 roku i 15 czerwca 2020 roku. Komisje po rozpatrzeniu wyżej wymienionego sprawozdania wydały pozytywną opinię na jego temat.

c. informacji o stanie mienia gminy Leśnica (15:40)

Przewodniczący obrad poinformował, iż informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego stanowi integralną część sprawozdania z wykonania budżetu gminy Leśnica za 2019 rok. W związku z czym została rozpatrzona przy omawianiu tegoż sprawozdania.

d. stanowiska Komisji Rewizyjnej (15:41)

Przewodniczący obrad poinformował, iż zgodnie z art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do zadań Komisji Rewizyjnej należy opiniowanie wykonania budżetu gminy za dany rok budżetowy i wystąpienie z wnioskiem do Rady Miejskiej w sprawie udzielenia burmistrzowi absolutorium.

Komisja Rewizyjna pismem z dnia 21 maja 2020 roku, znak: OR.0012.5.2.2020 przedłożyła wniosek w sprawie absolutorium dla Burmistrza Leśnicy realizując tym samym wymóg wynikający art. 270 ust. 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i poz. 1649, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568 i poz. 695).

Również Komisja Rewizyjna pismem z dnia 21 maja 2020 r., znak: OR.0012.5.2.2020 zwróciła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o opinię na temat wniosku komisji w sprawie absolutorium dla Burmistrza Leśnicy.

Następie Pani Marii Reinert – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Leśnicy wyrażone w Uchwale Nr 1/20 z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie opinii o wykonaniu budżetu gminy za 2019 rok oraz wystąpienia z wnioskiem do Rady Miejskiej w Leśnicy o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Leśnicy.

Przewodniczący obrad przedstawił Uchwałę Nr 183/2020 z dnia 27 maja 2020 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2019 rok.

5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2019 rok (15:48)

Przewodniczący obrad poinformował, że zarówno sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, jak i sprawozdanie finansowe były poruszane w poprzednim punkcie.

Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2019 rok. (15:52)

Wyniki imienne:

ZA (13)

Ryszard Golly, Krzysztof Walusz, Teresa Kwoczała, Marek Nowak, Roland Reguła, Wiktor Barteczko, Rudolf Gajda, Maria Reinert, Teodor Wyschka, Beata Socha, Krzysztof Piechota, Ryszard Froń, Zygmunt Pakosz

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2)

Tomasz Sitnik, Krzysztof Pospieschczyk

Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XIX/120/20 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2019 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Leśnicy (16:22)

Przewodniczący obrad poinformował, iż przystępując do rozpatrzenia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Leśnicy należy zapoznać się z dokumentami związanymi z procedurą absolutoryjną. Dokumenty te były przedstawione w punkcie 4 dzisiejszej sesji.

Następnie przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Leśnicy oraz zarządził głosowanie w kwestii jej podjęcia.

Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Leśnicy. (15:54)

Wyniki imienne:

ZA (13)

Krzysztof Walusz, Teresa Kwoczała, Ryszard Golly, Wiktor Barteczko, Marek Nowak, Maria Reinert, Roland Reguła, Krzysztof Piechota, Zygmunt Pakosz, Rudolf Gajda, Teodor Wyschka, Beata Socha, Ryszard Froń

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2)

Tomasz Sitnik, Krzysztof Pospieschczyk

Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XIX/121/20 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Leśnicy.

Pan Burmistrz złożył podziękowanie za udzielone absolutorium.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (16:25)

Pan Burmistrz przedstawił proponowane zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Następnie Przewodniczący obrad zwrócił się do Radnych Rady Miejskiej w Leśnicy o akceptację wprowadzenia dodatkowej zmiany w stosunku do przesłanego projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Radni Rady Miejskiej w Leśnicy jednogłośnie zaakceptowali wprowadzenie zmiany do projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Krótka przerwa w celu wprowadzenia projektu uchwały uwzględniającego zaakceptowaną zmianę.

Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały uwzględniający zmianę.

Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. (16:01)

Wyniki imienne:

ZA (13)

Krzysztof Walusz, Teresa Kwoczała, Ryszard Golly, Marek Nowak, Rudolf Gajda, Zygmunt Pakosz, Wiktor Barteczko, Krzysztof Piechota, Teodor Wyschka, Roland Reguła, Ryszard Froń, Maria Reinert, Beata Socha

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2)

Tomasz Sitnik, Krzysztof Pospieschczyk

Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XIX/122/20 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok (16:01)

Pan Burmistrz przedstawił proponowane zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok.

Następnie Przewodniczący obrad zwrócił się do Radnych Rady Miejskiej w Leśnicy o akceptację wprowadzenia dodatkowej zmiany w stosunku do przesłanego projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok.

Radni Rady Miejskiej w Leśnicy jednogłośnie zaakceptowali wprowadzenie zmiany do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok.

Krótka przerwa w celu wprowadzenia projektu uchwały uwzględniającego zaakceptowaną zmianę.

Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały uwzględniający zmianę.

Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok. (16:12)

Wyniki imienne:

ZA (13)

Teresa Kwoczała, Maria Reinert, Roland Reguła, Krzysztof Walusz, Wiktor Barteczko, Ryszard Golly, Zygmunt Pakosz, Rudolf Gajda, Teodor Wyschka, Marek Nowak, Krzysztof Piechota, Beata Socha, Ryszard Froń

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2)

Tomasz Sitnik, Krzysztof Pospieschczyk

Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XIX/123/20 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Leśnica na rok szkolny 2020/2021 (16:12)

Pani Agnieszka Nowak – Kierownik Gminnego Zarządu Oświaty poinformowała, iż w dniu  3  grudnia 2019 roku weszła w życie Ustawa z dnia 16 października 2019 o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw. Wprowadzono artykuł, który w sposób matematyczny reguluje kwestię rozliczeń zwrotu kosztów rodzicom za dowóz dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół i ośrodków. Do tej pory nie było takiej regulacji. Każda gmina mogła w sposób różnoraki normować powyższe kwestie w umowie zawartej pomiędzy Gminą a Rodzicem. Treść dotychczasowej umowy pozostanie, a jedynie zmianie ulegnie określenie wysokości zwrotu, które zależeć będzie od ceny paliwa, średniego zużycia oraz kilometrów pokonanych w celu dowozu dziecka do odpowiedniej placówki.

Do kompetencji rady gminy należy określenie średniej ceny jednostki paliwa na dany rok szkolny uwzględniając ceny jednostki paliwa obowiązujące w danej gminie.

Do kalkulacji cen przyjęto ceny paliw ze stacji Orlen w Leśnicy. Poza tą stacją na terenie gminy Leśnica funkcjonują jeszcze 2 stacje paliw przy autostradzie A4, a do których nie ma wjazdu ze strony gminy – stąd nie brano pod uwagę cen z tych stacji. Przyjęto średnie ceny paliw ze stacji w Leśnicy z okresu od 1 stycznia do 31 stycznia 2020 roku, które kształtowały się następująco:

  1. benzyna bezołowiowa – 5,38 zł za 1 litr,
  2. olej napędowy – 5,47 zł za 1 litr,
  3. autogaz (LPG) – 2,47 zł za 1 litr.

Następnie przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Leśnica na rok szkolny 2020/2021.

Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Leśnica na rok szkolny 2020/2021. (16:17)

Wyniki imienne:

ZA (13)

Krzysztof Walusz, Maria Reinert, Ryszard Golly, Teresa Kwoczała, Wiktor Barteczko, Krzysztof Piechota, Marek Nowak, Teodor Wyschka, Rudolf Gajda, Ryszard Froń, Beata Socha, Roland Reguła, Zygmunt Pakosz

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2)

Tomasz Sitnik, Krzysztof Pospieschczyk

Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XIX/124/20 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Leśnica na rok szkolny 2020/2021.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego (16:17)

Przewodniczący obrad poinformował, że wyżej wymieniony projekt uchwały był przedmiotem wspólnego posiedzenia Komisji Finansowo – Gospodarczej, Komisji Infrastruktury Społecznej oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 15 czerwca 2020 r.

Komisje po przeanalizowaniu materiałów w tej sprawie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie wysokości  stawek za zajęcie pasa drogowego nie wnosząc żadnych uwag, ani zastrzeżeń.

Następnie przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie wysokości  stawek za zajęcie pasa drogowego i zarządza głosowanie w kwestii jej podjęcia.

Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego. (16:20)

Wyniki imienne:

ZA (13)

Krzysztof Walusz, Zygmunt Pakosz, Ryszard Golly, Maria Reinert, Teresa Kwoczała, Marek Nowak, Rudolf Gajda, Krzysztof Piechota, Roland Reguła, Teodor Wyschka, Beata Socha, Ryszard Froń, Wiktor Barteczko

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2)

Tomasz Sitnik, Krzysztof Pospieschczyk

Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XIX/125/20 w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego.

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Leśnica (16:20)

Przewodniczący obrad poinformował, że wyżej wymieniony projekt uchwały był przedmiotem wspólnego posiedzenia Komisji Finansowo – Gospodarczej, Komisji Infrastruktury Społecznej oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 15 czerwca 2020 r.

Komisje po przeanalizowaniu materiałów w tej sprawie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Leśnica nie wnosząc żadnych uwag, ani zastrzeżeń.

Następnie przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Leśnica.

Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Leśnica. (16:23)

Wyniki imienne:

ZA (13)

Teresa Kwoczała, Krzysztof Walusz, Wiktor Barteczko, Ryszard Golly, Zygmunt Pakosz, Maria Reinert, Marek Nowak, Rudolf Gajda, Roland Reguła, Krzysztof Piechota, Teodor Wyschka, Ryszard Froń, Beata Socha

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2)

Tomasz Sitnik, Krzysztof Pospieschczyk

Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XIX/126/20 w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Leśnica.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Leśnica (16:23)

Przewodniczący obrad poinformował, że wyżej wymieniony projekt uchwały był przedmiotem wspólnego posiedzenia Komisji Finansowo – Gospodarczej, Komisji Infrastruktury Społecznej oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 15 czerwca 2020 r.

Komisje po przeanalizowaniu materiałów w tej sprawie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Leśnica nie wnosząc żadnych uwag, ani zastrzeżeń.

Następnie przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Leśnica.

Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Leśnica. (16:25)

Wyniki imienne:

ZA (13)

Krzysztof Walusz, Ryszard Golly, Roland Reguła, Wiktor Barteczko, Zygmunt Pakosz, Teresa Kwoczała, Krzysztof Piechota, Maria Reinert, Marek Nowak, Rudolf Gajda, Teodor Wyschka, Ryszard Froń, Beata Socha

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2)

Tomasz Sitnik, Krzysztof Pospieschczyk

Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XIX/127/20 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Leśnica.

13. Podjęcie uchwały w sprawie złożonej petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (dofinansowanie pieniężne lub rzeczowe (tablety) rodziców w zakresie edukacji ich dzieci oraz utworzenia miejsc i pomieszczeń, gdzie można zostawić odzież, obuwie oraz żywność dla potrzebujących) (16:25)

Przewodniczący obrad poinformował, że wyżej wymieniony projekt uchwały był przedmiotem posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 16 czerwca 2020 r.

Komisja wypracowała swoje stanowisko w tym temacie, które zostało ujęte w załączniku do niniejszego projektu uchwały. Uzasadnienie stanowi integralną część projektu uchwały.

Następnie przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie złożonej petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (dofinansowanie pieniężne lub rzeczowe (tablety) rodziców w zakresie edukacji ich dzieci oraz utworzenia miejsc i pomieszczeń, gdzie można zostawić odzież, obuwie oraz żywność dla potrzebujących).

Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie złożonej petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (dofinansowanie pieniężne lub rzeczowe (tablety) rodziców w zakresie edukacji ich dzieci oraz utworzenia miejsc i pomieszczeń, gdzie można zostawić odzież, obuwie oraz żywność dla potrzebujących). (16:28)

Wyniki imienne:

ZA (13)

Teresa Kwoczała, Ryszard Golly, Wiktor Barteczko, Marek Nowak, Maria Reinert, Zygmunt Pakosz, Krzysztof Walusz, Roland Reguła, Rudolf Gajda, Krzysztof Piechota, Teodor Wyschka, Ryszard Froń, Beata Socha

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2)

Tomasz Sitnik, Krzysztof Pospieschczyk

Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XIX/128/20 w sprawie złożonej petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (dofinansowanie pieniężne lub rzeczowe (tablety) rodziców w zakresie edukacji ich dzieci oraz utworzenia miejsc i pomieszczeń, gdzie można zostawić odzież, obuwie oraz żywność dla potrzebujących).

14. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym (16:29)

Pan Burmistrz poinformował, iż w okresie międzysesyjnym były prowadzone na terenie gminy Leśnica następujące przedsięwzięcia, a mianowicie:

- otrzymano umowę na dofinansowanie budowy III etapu kanalizacji sanitarnej w Zalesiu Śląskim,

- trwają prace związane z remontami cząstkowymi na drogach gminnych na terenie Gminy Leśnica,

- na Rynku w Górze Św. Anny zamontowano elementy małej architektury tj. kosze na śmieci, stojaki na rowery, ławki,

- przeprowadzony został przegląd oraz pielęgnacja sztucznej trawy na boisku sportowym Orlik w Leśnicy,

- zakończona została budowa na placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w  Raszowej,

- uzyskano większe dofinansowanie na budowę Kompleksu Rekreacyjnego - Kąpieliska Miejskiego w Leśnicy.

Pan Burmistrz przedstawił ważniejsze przedsięwzięcia, działania prowadzone w okresie

międzysesyjnym:

- 28 maja br. – spotkanie organizacyjne w sprawie setnej rocznicy III Powstania Śląskiego,

- 1 czerwca br. – zarząd Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu,

- 5 czerwca br. – prelekcja na temat 70-lecia Banku Spółdzielczego w Leśnicy,

- 10 maja br. – posiedzenie Rady Programowej Regionalnej Organizacji Turystycznej,

- 17 maja br. – posiedzenie Komisji Rewizyjnej Euroregionu Pradziad,

- 19 czerwca br. - spotkanie organizacyjne w sprawie setnej rocznicy III Powstania Śląskiego,

- 23 czerwca br. – Zarząd Związku Międzygminnego „Jedź z nami” z siedzibą w Strzelcach Opolskich,

- 25 czerwca br. – podpisano porozumienie z Komendantem Powiatowym Policji w Strzelcach Opolskich dotyczące  przekazania środków finansowych na dodatkowe służby policji,

- 28 czerwca br. – I tura wyborów Prezydenta RP.

15. Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym Przewodniczącego Rady (16:34)

Przewodniczący obrad poinformował, że w okresie międzysesyjnym do Przewodniczącego Rady Miejskiej:

• w dniu 29 maja br. wpłynęło pismo z firmy Góra Jan Transport-Usługi-Handel z Łąk Kozielskich w sprawie zmiany stawki na usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, transportu, unieszkodliwiania nieczystości ciekłych. Na dzisiejszej sesji podjęto uchwałę w przedmiotowej sprawie.

• w dniu 9 czerwca br. wpłynął zarówno do Rady Miejskiej, jak i do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wniosek o rozpatrzenie sprawy wniesiony przez mieszkańca Leśnicy. Wnioskodawca swoje stanowisko w tym temacie wyraził również podczas posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 16 czerwca br. w punkcie dotyczącym spraw bieżących. Temat ten zostanie rozpatrzony  przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, która zapozna się z otrzymanym wnioskiem.

• w dniu 16 czerwca br. wpłynęło pismo mieszkańca Leśnicy dotyczące remontu drogi gminnej dojazdowej do posesji przy ulicy Mickiewicza oraz remontu schodów na tej ulicy. Temat ten zostanie przekazany  pisma do Burmistrza Leśnicy w celu rozeznania tematu.

• w dniu 22 czerwca br. wpłynęła od Wojewody Opolskiego skarga na działania Burmistrza Leśnicy. Rozpatrzenie przedmiotowego tematu nastąpi zgodnie z przepisami prawa.

16. Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym (16:35)

Przewodniczący obrad poinformował, że w okresie międzysesyjnym:

• w dniu 15 czerwca 2020 roku odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Finansowo – Gospodarczej, Komisji Infrastruktury Społecznej oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,

• w dniu 16 czerwca 2020 roku odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Przewodniczący posiedzenia poinformował, że tematyka wszystkich posiedzeń została poruszona na dzisiejszej sesji.

17. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych (16:36)

Radna Pani Maria Reinert zwróciła się z zapytaniem, czy wieża telefonii komórkowej, która ma powstać w Raszowej nie będzie mieć negatywnego wpływu na zdrowie mieszkańców? Ponadto zwróciła uwagę, iż po ulewach studzienki kanalizacyjne nie odprowadzają wody z uwagi na ich zapchanie. Dodała również, że naprzeciwko restauracji Viktorjan w Raszowej w wyniku ulewnych deszczów została zarwana droga.

Pan Burmistrz poinformował, iż maszt miałby powstać na terenie Parku Wiejskiego w  Raszowej w okolicach rozlewni oleju. Miejsce to jest oddalone od budynków mieszkalnych. Byłby to maszt telefonii komórkowej, a nie sieci 5G odnośnie, której trwają dyskusje, czy, aby na pewno jest bezpieczna. Dodał, iż w Leśnicy, jak i w innych gminach istnieją maszty telefonii komórkowej. Kwestia zapchanych studzienek zostanie przekazana do Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich.

Radna Pani Beata Socha zwróciła uwagę, iż na skrzyżowaniu drogi między Wysoką a Niwkami znajduje się pochylony znak „Ustąp pierwszeństwa przejazdu” oraz pobocze drogi od budynku plebanii w Wysokiej do skrzyżowania w stronę Kalinowa nie zostało skoszone.

Pan Burmistrz poinformował, iż temat zostanie przekazany do Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich.

Radny Pan Krzysztof Piechota zwrócił się z zapytaniem, czy są jakieś plany odnośnie budynku oraz działki, na której znajduje się przedszkole w Lichyni w związku z jego likwidacją?

Pan Burmistrz poinformował, iż plany odnoście działki i budynku w którym znajduje się przedszkole nie są jeszcze sprecyzowane.

Radny Pan Wiktor Barteczko zwrócił uwagę, iż kratki odpływowe na skrzyżowaniu w Dolnej są za krótkie i zapchane, przez co po ulewach woda nie znajduje odprowadzenia.

Pan Burmistrz poinformował, iż sprawa zostanie przekazana do Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich..

Radny Pan Roland Reguła zaproponował, aby przy projektowaniu placu zabaw przy ulicy Goreckiego w Leśnicy włączyć Zarząd Osiedla, tak aby mieli czynny udział w jego projektowaniu.

Radny Pan Zygmunt Pakosz zwrócił się z zapytaniem od kiedy rozpoczyna się realizacja krajowego programu zbierania wód opadowych?

Pan Burmistrz poinformował, że bliższe informacje w tym temacie będą dostępne od 1 lipca br.

18. Zamknięcie sesji (16:48)

W związku z wyczerpaniem porządku dziennego sesji przewodniczący obrad zamknął XIX Sesję Rady Miejskiej w Leśnicy.

 

Zakończono sesję (16:48)

 

 

  Protokołowała:                                                                                Przewodniczący obrad:

Nikola Wieczorek                                                                                    Ryszard Froń

 

PDFProtokół Nr XIX z Sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 czerwca 2020 r..pdf