Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” z terenu Gminy Leśnica.

 

GMINA LEŚNICA

ul. 1 Maja 9

47-150 LEŚNICA

 

Leśnica, dn. 20.07.2020

IK.602.65.2020

ZAPROSZENIE

DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Gmina Leśnica działając na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.), w sprawie zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty
30 000 euro, zaprasza Wykonawców do składnia ofert na  zadanie pn.:

„Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” z terenu Gminy Leśnica.

 1. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Leśnica

ul. 1 Maja 9

47-150 Leśnica

 

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi odbioru, transportu
  i odzysku/unieszkodliwienia następujących odpadów rolniczych:
 1. folia rolnicza,
 2. siatka i sznurek do owijania balotów,
 3. opakowania po nawozach,
 4. worki typu Big Bag.

Zadanie realizowane jest w ramach programu priorytetowego usuwania folii rolniczych
oraz innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej i finansowane będzie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie.

 1. Odbiór odpadów nastąpi z jednego zbiorczego miejsca na terenie gminy zlokalizowanego w miejscowości Zalesie Śląskie. Transport odpadów do miejsca zbiórki należy do rolników.
 2. Do Wykonawcy należy:
  1. ważenie odbieranych odpadów w poszczególnych frakcjach: folia rolnicza, siatka
   i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big Bag przy użyciu własnych (posiadających legalizację) urządzeń; istnieje możliwość wykorzystania wagi (posiadającej legalizację) w miejscu odbioru odpadów (Wykonawca zostanie obciążony fakturą przez Przedsiębiorcę udostępniającego wagę
   w kwocie 10 zł od zważonej tony odpadów)
   ;
  2. spisanie przy współudziale przedstawiciela Zamawiającego z każdą osobą dostarczającą odpady protokołu odbioru odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big Bag, (w trzech egzemplarzach), którego jeden egzemplarz przekaże Zamawiającemu.
   Protokół w szczególności powinien zawierać następujące dane:
 3. imię i nazwisko rolnika/posiadacza odpadów z terenu gminy Leśnica, który dostarcza odpady,
 4. adres, z którego pochodzą dostarczone odpady z folii rolniczych, siatki
  i sznurka do owijania balotów oraz opakowań typu Big Bag,
 5. datę odbioru,
 6. wstępną wagę odbieranego odpadu w rozbiciu na frakcje wymienione w pkt 2.1,
 7. podpis przekazującego,
 8. podpis wykonawcy (właściciela firmy) lub osoby upoważnionej przez wykonawcę ze wskazaniem pełnionej funkcji,
 9. podpis przedstawiciela Zamawiającego.
  1. załadunek odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big Bag oraz uporządkowanie miejsca wykonywania usługi;
  2. transport odebranych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big Bag do miejsca ich odzysku lub unieszkodliwienia środkami transportu posiadającymi aktualne zezwolenie na transport odpadów;
  3. rozładunek i przekazanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big Bag do odzysku lub unieszkodliwienia;
 10. Ilość odpadów objętych odbiorem szacuje się łącznie na 50,891 Mg, w tym:       
 1. folia rolnicza – 26,63 Mg,
 2. siatka  i sznurek do owijania balotów – 7,451 Mg,
 3. opakowania po nawozach – 6,170 Mg,
 4. worki typu Big  Bag – 10,640 Mg.
 • Podana ilość wyrobów objętych przedmiotem zamówienia określona została na podstawie danych przekazanych przez rolników w formie inwentaryzacji. Ilość ta może ulec zmniejszeniu w przypadku rezygnacji właścicieli nieruchomości. Wykonawcy nie przysługuje prawo do odszkodowania za nieosiągnięcie bądź przekroczenie masy poszczególnych frakcji wskazanych przez posiadaczy odpadów z zastrzeżeniem, iż maksymalna waga wszystkich frakcji razem nie może przekroczyć 50,891 Mg.
  1. Wykonawca zamówienia staje się posiadaczem odpadów powstałych w wyniku wykonywanych usług dla rolników nie posiadających wpisu do rejestru BDO.
  2. Odbierane odpady będą zagospodarowane poprzez przekazanie ich do instalacji posiadającej ważne zezwolenie na przetwarzanie/utylizację odpadów.
  3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia
   z uwzględnieniem wymogów obowiązującego w tym zakresie prawa, do przekazania Zamawiającemu stosownych dokumentów potwierdzających właściwe i zgodne
   z przepisami wykonanie przedmiotu zamówienia, a w szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wygenerowanych z systemu BDO następujących dokumentów:
 1. poświadczonych za zgodność z oryginałem kopi kart ewidencji odpadów potwierdzających przyjęcie odpadów przez prowadzącego zbieranie lub przetwarzanie odpadów w procesie odzysku lub unieszkodliwiania, wraz z ich zbiorczym zestawieniem,
 2. kart przekazania odpadów do docelowej instalacji (w statusie z potwierdzonym transportem), wraz z ich zbiorczym zestawieniem (w przypadku przejęcia odpadów z terenu gminy przez podmiot zajmujący się wyłącznie zbieraniem odpadów).
  1. Po wykonaniu zadania Wykonawca przedłoży Zamawiającemu sprawozdanie zawierające: adres gospodarstwa rolnego, z którego dostarczone zostały odpady, wskazanie ilości odebranego odpadu w Mg w rozbiciu na frakcje.
  2. Wszelkie działania lub czynności nie opisane powyżej, a wynikające z procedur określonych w ustawach   oraz   przepisach   szczególnych,   niezbędne do   właściwego  i kompletnego wykonania zamówienia Wykonawca winien wykonać w ramach przedmiotu zamówienia i uwzględnić w kosztach i terminie wykonania przedmiotu zamówienia.
  3. Rozliczenia będą dokonywane na podstawie rzeczywistej wagi odpadów na instalacji oraz ceny ofertowej za 1 Mg odpadów.

 

 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
 • Termin realizacji zamówienia: nie wcześniej jak 24 sierpnia  2020 r.
  do 30 października 2020 r.
 • W terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokładne daty i godziny odbioru oraz przybliżoną ilość odpadów, możliwą do odebrania w danym dniu z miejsca wskazanego w pkt. 2.2. Odbiór powinien zamknąć się w maksymalnie w 3 dniach roboczych następujących po sobie, tj. od poniedziałku do piątku.
 • Ustalony termin odbioru może ulec zmianie za wspólną zgodą Wykonawcy
  i Zmawiającego w szczególności w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej sprawne oraz bezpieczne zrealizowanie zadania.
 • Ustala się termin rozliczenia (przedstawienia wszelkich wymaganych dokumentów) wykonania przedmiotu zamówienia na dzień 20.11.2020r..

 

 1. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCÓW
 • Oferty mogą składać Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania przedmiotowego zamówienia oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia.
 • W związku z wymogiem posiadania określonych uprawnień, do złożonej oferty należy dołączyć ważne zezwolenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu.
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

 1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY, MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę należy przygotować w formie pisemnej, w języku polskim, na formularzu ofertowym (załącznik nr 1). Dopuszcza się złożenie jednej oferty przez danego Wykonawcę.

Ofertę należy złożyć:

 1. elektronicznie poprzez przesłanie skanu wypełnionego wzoru oferty na adres e-mail w terminie do 28 lipca 2020r. do godziny 14.00
 2. bądź w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie z dopiskiem „Usuwanie odpadów
  z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”
  listownie na adres siedziby Zamawiającego w terminie do 28 lipca 2020r. do godziny 14:00. Ważna jest data otrzymania przez Zamawiającego.

Oferty które zostaną złożone po w/w terminie, nie będą rozpatrywane.

 

 1. OSOBA DO KONTAKTU

Marian Gorgosch tel. 77 4639857, e-mail:  

 

 1. KRYTERIUM OCENY OFERT
 • Kryterium oceny ofert – cena 100%.
 • Jedynym kryterium oceny ofert będzie najniższa cena brutto za 1 Mg odebranych odpadów.
 • W przypadku wpływu ofert o takiej samej najniższej cenie brutto za 1 Mg wszystkich wymienionych w pkt 2.4 frakcji odpadów, Zamawiający wezwie Wykonawców w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia ofert dodatkowych w zakresie dotyczącym ceny, która nie może być wyższa od pierwotnie zaoferowanej ceny.
 • W przypadku wpływu ofert dodatkowych o takiej samej najniższej cenie brutto za
  1 Mg wszystkich wymienionych w pkt 2.4 frakcji odpadów, Zamawiający zaprosi Wykonawców, w wyznaczonym terminie, do indywidulnych negocjacji, które odbędą się w siedzibie Zamawiającego. Zaproponowane przez Wykonawców podczas negocjacji ceny nie mogą być wyższe od cen wskazanych w ofercie dodatkowej.
 • W przypadku wynegocjowania takiej samej najniższej ceny brutto za 1 Mg wszystkich wymienionych w pkt 2.4 frakcji odpadów, Zamawiający unieważni zapytanie ofertowe.

 

 1. POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania i nie dokonania wyboru oferty bez podania przyczyny i bez możliwości dochodzenia przez oferentów roszczeń z tego tytułu.

 

 

PDFZaproszenie do złożenia oferty cenowej_II.pdf

DOCXRODO -klauzula w zam.publ.do 30 tys. EUR.docx

DOCXformularz ofertowy_Załącznik nr 1.docx