Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PROTOKÓŁ NR XVIII/20 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 maja 2020 r.

PROTOKÓŁ NR XVIII/20

z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy

z dnia 25 maja 2020 r.

Obrady rozpoczęto 25-05-2020 o godz. 15:03, a zakończono o godz. 16:11 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków, w tym 11 radnych w zdalnym trybie obradowania:

1. Tomasz Sitnik

2. Marek Nowak

3. Ryszard Froń

4. Roland Reguła

5. Rudolf Gajda

6. Krzysztof Walusz

7. Beata Socha

8. Wiktor Barteczko

9. Krzysztof Pospieschczyk

10. Teodor Wyschka

11. Krzysztof Piechota

12. Ryszard Golly

13. Zygmunt Pakosz

14. Maria Reinert

15. Teresa Kwoczała

Nagranie zapisu dźwiękowego i obrad z posiedzenia Sesji Rady Miejskiej w Leśnicy zostało zamieszczone na stronie BIP Gminy Leśnica.

Rozpoczęto sesję (15:03)

  1. Otwarcie sesji (15:03)
  1. stwierdzenie quorum, (15:03)

Pan Rudolf Gajda - przewodniczący obrad stwierdził, że w sesji uczestniczy 15 radnych, w tym 11 w zdalnym trybie co zostało odnotowane w systemie i stanowi quorum przy którym może obradować oraz podejmować uchwały Rada Miejska.

  1. przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. (15:05)

Przewodniczący obrad przedstawił porządek obrad.

Głosowanie w kwestii przyjęcia porządku obrad sesji Rady Miejskiej w Leśnicy w dniu 25 maja 2020 r. (15:09).

Wyniki imienne:

ZA (15)

Teresa Kwoczała, Krzysztof Walusz, Zygmunt Pakosz, Marek Nowak, Rudolf Gajda, Krzysztof Piechota, Beata Socha, Ryszard Froń, Ryszard Golly, Tomasz Sitnik, Wiktor Barteczko, Teodor Wyschka, Roland Reguła, Krzysztof Pospieschczyk, Maria Reinert

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)

Radni Rady Miejskiej w Leśnicy przyjęli porządek obrad Sesji Rady Miejskiej w dniu 25 maja 2020 r.

2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 kwietnia 2020 roku (15:09)

Przewodniczący obrad poinformował, że protokół z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia  27 kwietnia 2020 r. radni otrzymali wraz z innymi materiałami sesyjnymi.

Głosowanie w kwestii przyjęcia protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 kwietnia 2020 r. (15:10)

Wyniki imienne:

ZA (15)

Krzysztof Walusz, Teresa Kwoczała, Marek Nowak, Wiktor Barteczko, Zygmunt Pakosz, Rudolf Gajda, Teodor Wyschka, Maria Reinert, Krzysztof Piechota, Krzysztof Pospieschczyk, Roland Reguła, Tomasz Sitnik, Ryszard Golly, Ryszard Froń, Beata Socha

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)

Rada Miejska w Leśnicy przyjęła Protokół Nr XVII/20 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 kwietnia 2020 roku.

  1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (15:10)

Pan Burmistrz przedstawił proponowane zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. (15:13)

Wyniki imienne:

ZA (15)

Krzysztof Walusz, Marek Nowak, Teresa Kwoczała, Teodor Wyschka, Wiktor Barteczko, Rudolf Gajda, Krzysztof Pospieschczyk, Zygmunt Pakosz, Krzysztof Piechota, Maria Reinert, Tomasz Sitnik, Roland Reguła, Ryszard Golly, Beata Socha, Ryszard Froń

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)

Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XVIII/108/20 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

  1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok (15:14)

Pan Burmistrz przedstawił proponowane zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok.

Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok (15:20)

Wyniki imienne:

ZA (15)

Krzysztof Walusz, Teresa Kwoczała, Wiktor Barteczko, Rudolf Gajda, Beata Socha, Teodor Wyschka, Krzysztof Piechota, Zygmunt Pakosz, Marek Nowak, Maria Reinert, Tomasz Sitnik, Roland Reguła, Krzysztof Pospieschczyk, Ryszard Froń, Ryszard Golly

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)

Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XVIII/109/20 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok.

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego (15:20)

Pan Burmistrz przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego.

Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego (15:22)

Wyniki imienne:

ZA (15)

Teresa Kwoczała, Wiktor Barteczko, Krzysztof Walusz, Beata Socha, Roland Reguła, Marek Nowak, Teodor Wyschka, Zygmunt Pakosz, Rudolf Gajda, Maria Reinert, Krzysztof Piechota, Tomasz Sitnik, Ryszard Golly, Ryszard Froń, Krzysztof Pospieschczyk

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)

Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XVIII/110/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego.

6.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego (15:22)

Pan Burmistrz przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego.

Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego (15:24)

Wyniki imienne:

ZA (15)

Teresa Kwoczała, Krzysztof Walusz, Roland Reguła, Wiktor Barteczko, Zygmunt Pakosz, Beata Socha, Rudolf Gajda, Tomasz Sitnik, Maria Reinert, Teodor Wyschka, Krzysztof Piechota, Marek Nowak, Ryszard Froń, Ryszard Golly, Krzysztof Pospieschczyk

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)

Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XVIII/111/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego.

7.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnemu Zarządowi Oświaty w Leśnicy (15:24)

Przewodniczący obrad poinformował, że wyżej wymieniony projekt uchwały był przedmiotem posiedzenia Komisji Infrastruktury Społecznej w dniu 15 maja 2020 r.

Komisja po przeanalizowaniu materiałów w tej sprawie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnemu Zarządowi Oświaty w Leśnicy nie wnosząc żadnych uwag, ani zastrzeżeń.

Następnie przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnemu Zarządowi Oświaty w Leśnicy.

Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnemu Zarządowi Oświaty w Leśnicy. (15:27)

Wyniki imienne:

ZA (15)

Krzysztof Walusz, Teresa Kwoczała, Wiktor Barteczko, Marek Nowak, Maria Reinert, Zygmunt Pakosz, Rudolf Gajda, Krzysztof Piechota, Teodor Wyschka, Roland Reguła, Krzysztof Pospieschczyk, Beata Socha, Ryszard Froń, Ryszard Golly, Tomasz Sitnik

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)

Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XVIII/112/20 zmieniającą uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnemu Zarządowi Oświaty w Leśnicy.

8.Podjęcie uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Leśnica (15:27)

Przewodniczący obrad poinformował, że wyżej wymieniony projekt uchwały był przedmiotem posiedzenia Komisji Infrastruktury Społecznej w dniu 15 maja 2020 r.

Komisja po przeanalizowaniu materiałów w tej sprawie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Leśnica  nie wnosząc żadnych uwag, ani zastrzeżeń.

Następnie przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Leśnica.

Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Leśnica. (15:34)

Wyniki imienne:

ZA (15)

Krzysztof Walusz, Maria Reinert, Teresa Kwoczała, Marek Nowak, Wiktor Barteczko, Beata Socha, Rudolf Gajda, Krzysztof Piechota, Ryszard Golly, Zygmunt Pakosz, Krzysztof Pospieschczyk, Roland Reguła, Teodor Wyschka, Tomasz Sitnik, Ryszard Froń

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)

Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XVIII/113/20 w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Leśnica.

9.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi, dziennymi opiekunami, podmiotami zatrudniającymi dziennych opiekunów oraz osobami fizycznymi prowadzącymi na własny rachunek działalność dziennego opiekuna (15:34)

Przewodniczący obrad poinformował, że wyżej wymieniony projekt uchwały był przedmiotem posiedzenia Komisji Infrastruktury Społecznej w dniu 15 maja 2020 r.

Komisja po przeanalizowaniu materiałów w tej sprawie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi, dziennymi opiekunami, podmiotami zatrudniającymi dziennych opiekunów oraz osobami fizycznymi prowadzącymi na własny rachunek działalność dziennego opiekuna  nie wnosząc żadnych uwag, ani zastrzeżeń.

Następnie przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi, dziennymi opiekunami, podmiotami zatrudniającymi dziennych opiekunów oraz osobami fizycznymi prowadzącymi na własny rachunek działalność dziennego opiekuna.

Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi, dziennymi opiekunami, podmiotami zatrudniającymi dziennych opiekunów oraz osobami fizycznymi prowadzącymi na własny rachunek działalność dziennego opiekuna. (15:38)

Wyniki imienne:

ZA (15)

Teresa Kwoczała, Beata Socha, Zygmunt Pakosz, Rudolf Gajda, Marek Nowak, Teodor Wyschka, Krzysztof Piechota, Maria Reinert, Tomasz Sitnik, Roland Reguła, Ryszard Golly, Ryszard Froń, Krzysztof Pospieschczyk, Wiktor Barteczko, Krzysztof Walusz

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)

Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XVIII/114/20 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi, dziennymi opiekunami, podmiotami zatrudniającymi dziennych opiekunów oraz osobami fizycznymi prowadzącymi na własny rachunek działalność dziennego opiekuna.

10.Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych (15:38)

Przewodniczący obrad poinformował, że wyżej wymieniony projekt uchwały był przedmiotem posiedzenia Komisji Infrastruktury Społecznej w dniu 15 maja 2020 r.

Komisja po przeanalizowaniu materiałów w tej sprawie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych  nie wnosząc żadnych uwag, ani zastrzeżeń.

Następnie przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.(15:40)

Wyniki imienne:

ZA (15)

Krzysztof Walusz, Teresa Kwoczała, Beata Socha, Rudolf Gajda, Wiktor Barteczko, Ryszard Golly, Teodor Wyschka, Zygmunt Pakosz, Marek Nowak, Krzysztof Pospieschczyk, Krzysztof Piechota, Maria Reinert, Roland Reguła, Tomasz Sitnik, Ryszard Froń

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)

Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XVIII/115/20 w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

11.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Leśnica (15:40)

Przewodniczący obrad poinformował, że wyżej wymieniony projekt uchwały był przedmiotem posiedzenia Komisji Infrastruktury Społecznej w dniu 15 maja 2020 r.

Komisja po przeanalizowaniu materiałów w tej sprawie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Leśnica nie wnosząc żadnych uwag, ani zastrzeżeń.

Następnie przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Leśnica.

Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Leśnica.(15:40)

Wyniki imienne:

ZA (15)

Teresa Kwoczała, Krzysztof Walusz, Zygmunt Pakosz, Ryszard Golly, Wiktor Barteczko, Maria Reinert, Marek Nowak, Roland Reguła, Beata Socha, Krzysztof Piechota, Rudolf Gajda, Teodor Wyschka, Ryszard Froń, Krzysztof Pospieschczyk, Tomasz Sitnik

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)

Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XVIII/116/20 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Leśnica.

12.Podjęcie uchwały w sprawie złożonej petycji w interesie publicznym w zakresie przyjęcia przez Radę Miejską uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem (15:44)

Przewodniczący obrad poinformował, że wyżej wymieniony projekt uchwały był przedmiotem posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 12 maja 2020 r.

Komisja wypracowała swoje stanowisko w tym temacie, które zostało ujęte w załączniku do niniejszego projektu uchwały. Uzasadnienie stanowi integralną część projektu uchwały.

Następnie przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie złożonej petycji w interesie publicznym w zakresie przyjęcia przez Radę Miejską uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem.

Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie złożonej petycji w interesie publicznym w zakresie przyjęcia przez Radę Miejską uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem. (15:46)

Wyniki imienne:

ZA (15)

Krzysztof Walusz, Teresa Kwoczała, Ryszard Golly, Wiktor Barteczko, Marek Nowak, Rudolf Gajda, Maria Reinert, Zygmunt Pakosz, Roland Reguła, Teodor Wyschka, Krzysztof Pospieschczyk, Krzysztof Piechota, Tomasz Sitnik, Beata Socha, Ryszard Froń

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)

Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XVIII/117/20 w sprawie złożonej petycji w interesie publicznym w zakresie przyjęcia przez Radę Miejską uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem.

13.Podjęcie uchwały w sprawie złożonej petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej "tarczy antykryzysowej") (15:46)

Przewodniczący obrad poinformował, że wyżej wymieniony projekt uchwały był przedmiotem posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 12 maja 2020 r.

Komisja wypracowała swoje stanowisko w tym temacie, które zostało ujęte w załączniku do niniejszego projektu uchwały. Uzasadnienie stanowi integralną część projektu uchwały.

Następnie przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie złożonej petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej "tarczy antykryzysowej").

Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie złożonej petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej "tarczy antykryzysowej"). (15:49)

Wyniki imienne:

ZA (15)

Krzysztof Walusz, Zygmunt Pakosz, Teresa Kwoczała, Ryszard Golly, Rudolf Gajda, Wiktor Barteczko, Teodor Wyschka, Roland Reguła, Maria Reinert, Krzysztof Piechota, Marek Nowak, Beata Socha, Tomasz Sitnik, Krzysztof Pospieschczyk, Ryszard Froń

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)

Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XVIII/118/20 w sprawie złożonej petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej "tarczy antykryzysowej").

14. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019 (15:49)

Przewodniczący obrad poinformował, że wyżej wymienione sprawozdanie było przedmiotem posiedzenia Komisji Infrastruktury Społecznej w dniu 15 maja 2020 r.

Komisja po przeanalizowaniu materiałów w tej sprawie pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019 nie wnosząc żadnych uwag, ani zastrzeżeń.

Radni Rady Miejskiej w Leśnicy jednomyślnie zaakceptowali Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019.

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

15. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym (15:50)

 Pan Burmistrz poinformował, iż w okresie międzysesyjnym były prowadzone na terenie gminy Leśnica następujące przedsięwzięcia, a mianowicie:

- końcowy odbiór zadania „Remont drogi gminnej nr 105865O ul. Wiejska II w Kadłubcu”,

- wystąpiono z uzupełnieniem do wniosku o dofinansowanie budowy kanalizacji w Zalesiu Śląskim,

- wykonano pierwszy etap remontów cząstkowych dróg,

- podpisano umowę na wykonanie nowej lampy i przesunięcie punktu zasilania, który znajduje się na boisku w  miejscowości Łąki Kozielskie,

- wykonano nasadzenia w donicach na Rynku w Górze Św. Anny,

- przeprowadzono przegląd boiska sportowego Orlik w Leśnicy,

- na etapie końcowym są prace remontowe placu zabaw Publicznego Przedszkola w Raszowej,

- wyremontowano odwodnienia na Rynku w Leśnicy.

Pan Burmistrz przedstawił ważniejsze przedsięwzięcia, działania prowadzone w okresie międzysesyjnym:

- 30 kwietnia br.- odbyła się wideokonferencja oświatowa,

- 2 maja br. – złożono kwiaty przy Pomniku Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny oraz przy Pomniku Powstańców w Leśnicy,

- 5 maja br. – odbyła się wideokonferencja oświatowa,

- 6 maja br. – Zarząd Związku Międzygminnego ”Jedź z Nami” z siedzibą w Strzelcach Opolskich,

- 11 maja br. – spotkanie w celu ustalenia zasad organizacji imprez kulturalnych,

- 14 maja br. – posiedzenie Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu,

- 15 maja br. – posiedzenie członków Związku „Jedź z nami” z siedzibą w Strzelcach Opolskich,

- 16 maja br. – złożono kwiaty przy pomniku Jana Pawła II w Górze Św. Anny w setną rocznicę jego urodzin,

- 19 maja br. – odbyła się wideokonferencja w sprawie otwarcia szkół dla dzieci uczęszczających do klas 1-3,

- 22 maja br. – odbyło się spotkanie z Powiatowym Komendantem Policji w Strzelcach Opolskich,

- 25 maja br. – w urzędzie Miejskim w Leśnicy zostaje przywrócona bezpośrednia obsługa interesanta.

16. Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym Przewodniczącego Rady (15:59)

Przewodniczący obrad poinformował, iż do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Leśnicy nie wpłynęło żadne pismo.

17. Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym (15:59)

Przewodniczący obrad poinformował, że w okresie międzysesyjnym:

•          w dniu  12 maja 2020 roku odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,

•          w dniu 14 maja 2020 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,

•          w dniu 15 maja 2020 roku odbyło się posiedzenie Komisji Infrastruktury Społecznej,

•          w dniu  19 maja 2020 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej,

•          w dniu 22 maja 2020 roku odbyło się posiedzenie Komisji Finansowo – Gospodarczej.

Przewodniczący obrad dodał, że tematyka posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji Infrastruktury Społecznej została poruszona na dzisiejszej sesji oraz, na kolejnej sesji zostanie przedstawiona tematyka posiedzenia Komisji Rewizyjnej, gdyż dotyczy ona absolutorium.

Pan Ryszard Froń poinformował, iż tematyka Komisji Finansowo – Gospodarczej obejmowała tematy Związków Międzygminnych oraz poruszono temat możliwości zamontowania urządzeń fotowoltaicznych na obiektach gminnych.

Radny Pan Rudolf Gajda poinformował, iż tematy poruszone na Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska dotyczyły planów łowieckich poszczególnych kół.

18. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych (16:03)

Radny Pan Wiktor Barteczko zwrócił uwagę, iż remonty dróg należy przeprowadzić, w czasie gdy warunki atmosferyczne są sprzyjające.

Radny Pan Teodor Wyschka zwrócił uwagę, iż pobocze wzdłuż ścieżki rowerowej między Zalesiem Śląskim a Lichynią jest porośnięte wysoką trawą oraz po opadach deszczu na ścieżce rowerowej pojawiają się kałuże, które stwarzają niebezpieczeństwo dla rowerzystów.

Pan Burmistrz poinformował, iż na chwilę obecną Powiat Strzelecki, nie planuje remontów na tej ścieżce rowerowej.

Radny Pan Krzysztof Piechota zaproponował, aby na rynku w Zalesiu Śląskim zamontować dodatkowe oświetlenie oraz zwrócił uwagę na chodnik przy Zespole Szkolno – Przedszolnym w Zalesiu Śląskim, który wymaga remontu.

Pan Burmistrz poinformował, iż zostanie przeanalizowana możliwość zamontowania dodatkowego oświetlenia. W sprawie chodnika Pan Burmistrz poinformował, iż remont zostanie wykonany, gdy zakończy się sytuacja epidemiologiczna oraz pozwolą na taką realizację środki finansowe gminy.

Radny Pan Marek Nowak zwrócił uwagę, iż na Osiedlu Nr 2 w Leśnicy w okolicach ul. Dworcowej znajduje się stara tablica ogłoszeń, która wymaga rozbiórki ze względu na zły stan techniczny.

Pan Burmistrz poinformował, iż tablica zostanie zdemontowana.

Radny Pan Tomasz Sitnik zwrócił się z zapytaniem, jaka ilość dzieci korzysta z opieki przedszkolnej?

Pan Burmistrz poinformował, iż w trakcie rozeznawania tematu chęć korzystania z opieki przedszkolnej deklarowało 12 % rodziców, na chwilę obecną 10 % dzieci korzysta z opieki.

19. Zamknięcie sesji (16:11)

W związku z wyczerpaniem porządku dziennego sesji przewodniczący obrad zamknął XVIII Sesję Rady Miejskiej w Leśnicy.

Zakończono sesję (16:11)

 

 

 

Protokołowała :                                                                                 Przewodniczący obrad:

Nikola Wieczorek                                                                                   Rudolf Gajda

 

PDFPROTOKÓŁ NR XVIII/20 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 maja 2020 r..pdf