Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAPYTANIE OFERTOWE - „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Leśnica w roku 2020”

                     Leśnica, dnia 09.06.2020 r.

REN.271.4.2020

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTYCZĄCE WYKONANIA ZLECENIA O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO.

Burmistrz Leśnicy, mając na uwadze art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych  (Dz . U. z 2019 r., poz. 1843) zaprasza do złożenia oferty na wykonanie następującego zadania:

Przedmiot zlecenia:

Przedmiotem zlecenia jest wykonanie prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na terenie Gminy Leśnica w 2020 roku

Nazwa i adres zleceniodawcy:

Gmina Leśnica, ul. 1 Maja 9, 47 – 150  Leśnica.

Projekt którego dotyczy zlecenie:

„Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Leśnica w roku 2020”

Określenie przedmiotu zlecenia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na terenie Gminy Leśnica w zakresie:

- Odbioru wraz z załadunkiem oraz transportem i unieszkodliwieniem na składowisku odpadów niebezpiecznych płyt azbestowo cementowych. Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest, tj. płyt azbestowo cementowych do odbioru, załadunku, transportu oraz unieszkodliwiania na składowisku odpadów niebezpiecznych została określona wagowo przez Zamawiającego na około 12,88 tony (tj. ok. 991 m2 ).

Ilości odpadów o których mowa w pkt. 1 mogą ulec zmianie, w tym zmniejszeniu, jednak wystąpienie zwiększonych ilości właściciel nieruchomości musi pokryć we własnym zakresie a Gmina nie jest obciążona tymi kosztami.

Wykonawca, po podpisaniu umowy otrzyma od Zamawiającego wykaz nieruchomości,
z których będzie dokonany odbiór płyt azbestowo cementowych, przy czym Zamawiający zastrzega, że w trakcie realizacji zadania w/w wykaz może ulec zmianie.

2. Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia daty i godziny odebrania wyrobów zawierających azbest z właścicielem nieruchomości, u którego mają być wykonane prace.          Na podstawie ustalonych terminów z właścicielami nieruchomości zostanie sporządzony przez Wykonawcę  Szczegółowy harmonogram prac. Termin odebrania wyrobów zawierających azbest powinien być dogodny dla właściciela nieruchomości, jednak nie dłuższy niż do dnia  15.09.2020 r. (termin odbioru i unieszkodliwienia).

3. Wykonawca jest zobowiązany do ważenia materiałów zawierających azbest z każdej nieruchomości objętej wykazem dla przedmiotowego zadania przy udziale właściciela i pracownika Zamawiającego. Urządzenie ważące winno posiadać odpowiednie atesty i/lub certyfikaty i/ lub dokumenty potwierdzające prawidłowy pomiar wagi.

4. Po każdym dokonanym odbiorze płyt wraz z ich unieszkodliwieniem, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu karty przekazania odpadów na składowisko, potwierdzające ilość odebranych odpadów (wagowo), a Właścicielowi posesji wystawi oświadczenie, że prace związane z usunięciem wyrobów zawierających azbest zostały wykonane prawidłowo,
z zachowaniem właściwych przepisów sanitarnych i technicznych, a teren został prawidłowo oczyszczony z odpadów i pyłu azbestowego.

5. Zadanie będzie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

6. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadania zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zawartymi
w „Ogólnopolskim programie finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest w roku 2020” oraz obowiązującymi wzorami dokumentów zamieszczonymi pod adresem: https://www.wfosigw.opole.pl/portal-beneficjenta/nabory-i-konkursy/ogolnopolski-program-finansowania-usuwania-wyrobow-zawierajacych-azbest

Sposób obliczenia ceny:

Cena dla celów porównania oferty zostanie obliczona wg. złożonego Formularza ofertowego – stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Termin i miejsce wykonania zlecenia:

Od podpisania umowy do dnia 15.09.2020 r., Gmina Leśnica

Kryteria oceny ofert:

  1. Cena oferty – 100%

Sposób dokonywania oceny wg wzoru:

           Cn

Pc =  -------- * 100 pkt

           Co

Gdzie :

Pc – punkty na cenę netto (max 100 pkt);

Cn – najniższa cena oferty (netto), spośród ofert złożonych w niniejszym postępowaniu, określonego w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;

Co – Cena z formularza ofertowego oferty poddanej ocenie wynikającą z formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty.

Termin i miejsce składania ofert:

22.06.2020 r. do godz. 1200, Urząd Miejski  w Leśnicy, ul. 1 Maja 9 47-150 Leśnica                    w zamkniętej kopercie z napisem „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Leśnica w roku 2020  – oferta ”

Warunki udziału Wykonawcy:

Oferta powinna zawierać:

  1. Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
  2. Parafowany projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
  3. Parafowaną klauzulę informacyjną stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
  4. Zezwolenie na zbieranie odpadów wydane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 roku, poz. 797 z późń. zm).
  5. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych lub wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 roku, poz. 797 z późń. zm.).
  6. Decyzję dla właściciela składowiska, na którym będą deponowane odpady zawierające azbest zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest poprzez składowanie.
  7. Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru przedsiębiorców, w którym jest wskazany rodzaj działalności wykonywany przez oferenta oraz osoby uprawnione do reprezentacji.     
  8. Pełnomocnictwo - jeżeli osoba podpisująca ww. dokumenty działa z upoważnienia Wykonawcy.                                                                                                                                                             

      Oferty niekompletne, nieczytelne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

DOCzał nr 1 do zapytania - Formularz ofertowy.doc

DOCzał nr 2 do zapytania - Projekt Umowy.doc

DOCXzał nr 3 do zapytania - Informacja RODO.docx

DOCProtokół odbioru.doc

PDFZapytanie ofertowe - „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Leśnica w roku 2020”.pdf