Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PROTOKÓŁ NR XVII/20 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 kwietnia 2020 r.

PROTOKÓŁ NR XVII/20

z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy

z dnia 27 kwietnia 2020 r.

 

Obrady rozpoczęto 27-04-2020 o godz. 15:06, a zakończono o godz. 16:07 tego samego dnia.

 

W posiedzeniu wzięło udział 13 członków, w tym 11 radnych w zdalnym trybie obradowania:

1. Tomasz Sitnik

2. Marek Nowak

3. Ryszard Froń

4. Roland Reguła

5. Rudolf Gajda

6. Krzysztof Walusz

7. Beata Socha

8. Wiktor Barteczko

9. Teodor Wyschka

10. Krzysztof Piechota

11. Ryszard Golly

12. Zygmunt Pakosz

13. Maria Reinert

Nieobecni członkowie na posiedzeniu:

  1. Krzysztof Pospieschczyk
  2. Teresa Kwoczała

Nagranie zapisu dźwiękowego i obrad z posiedzenia Sesji Rady Miejskiej w Leśnicy zostało zamieszczone na stronie BIP Gminy Leśnica.

 

Rozpoczęto sesję (15:06)

1. Otwarcie sesji (15:06)

a. stwierdzenie quorum (15:06)

Pan Rudolf Gajda - przewodniczący obrad stwierdził, że w sesji uczestniczy 13 radnych, w tym 11 w zdalnym trybie co zostało odnotowane w systemie i stanowi quorum przy którym może obradować oraz podejmować uchwały Rada Miejska.

b. przedstawienie i przyjęcie porządku obrad (15:08)

Przewodniczący obrad przedstawił porządek obrad.

Głosowanie w kwestii przyjęcia porządku obrad sesji Rady Miejskiej w Leśnicy w dniu 27 kwietnia 2020 r. (15:11)

 

Wyniki imienne:

ZA (13)

Marek Nowak, Rudolf Gajda, Krzysztof Walusz, Ryszard Golly, Ryszard Froń, Maria Reinert, Teodor Wyschka, Tomasz Sitnik,

Wiktor Barteczko, Krzysztof Piechota, Zygmunt Pakosz, Roland Reguła, Beata Socha

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2)

Krzysztof Pospieschczyk, Teresa Kwoczała

Radni Rady Miejskiej w Leśnicy przyjęli porządek obrad Sesji Rady Miejskiej w dniu 27 kwietnia 2020 r.

2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 24 lutego 2020 roku (15:11)

Przewodniczący obrad poinformował, że protokół z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia  24 lutego 2020 r. radni otrzymali wraz z innymi materiałami sesyjnymi.

Głosowanie w kwestii przyjęcia protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 24 lutego 2020 r. (15:12)

Wyniki imienne:

ZA (13)

Krzysztof Walusz, Wiktor Barteczko, Roland Reguła, Ryszard Golly, Marek Nowak, Rudolf Gajda, Zygmunt Pakosz, Maria Reinert,

Ryszard Froń, Teodor Wyschka, Krzysztof Piechota, Tomasz Sitnik, Beata Socha

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2)

Krzysztof Pospieschczyk, Teresa Kwoczała

Rada Miejska w Leśnicy przyjęła Protokół Nr XVI/20 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 24 lutego 2020 roku.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (15:12)

Pan Burmistrz przedstawił proponowane zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (15:15)

Wyniki imienne:

ZA (13)

Ryszard Golly, Roland Reguła, Wiktor Barteczko, Krzysztof Walusz, Marek Nowak, Maria Reinert, Teodor Wyschka, Rudolf Gajda,

Ryszard Froń, Tomasz Sitnik, Zygmunt Pakosz, Krzysztof Piechota, Beata Socha

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2)

Krzysztof Pospieschczyk, Teresa Kwoczała

Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XVII/104/20 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok (15:16)

Pan Burmistrz przedstawił proponowane zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok.

Pan Ryszard Golly zwrócił się z zapytaniem, czy zaplanowane 30 tysięcy złotych to środki finansowe przeznaczone na zakup czterech aparatów powietrznych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej?

Pan Burmistrz potwierdził, że przeprowadzone rozeznanie cenowe dotyczy zakupu czterech aparatów powietrznych wraz z butlami tlenowymi w oparciu o zgłoszenie wymiany sprzętu z dwóch jednostek tj. OSP Leśnica oraz OSP Raszowa.

Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok. (15:27)

Wyniki imienne:

ZA (13)

Krzysztof Walusz, Wiktor Barteczko, Ryszard Golly, Maria Reinert, Rudolf Gajda, Ryszard Froń, Teodor Wyschka, Krzysztof

Piechota, Marek Nowak, Tomasz Sitnik, Roland Reguła, Beata Socha, Zygmunt Pakosz

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2)

Krzysztof Pospieschczyk, Teresa Kwoczała

Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XVII/105/20 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok.

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Kompleksu Rekreacyjnego - Kąpieliska w Leśnicy (15:27)

Przewodniczący obrad poinformował, że wyżej wymieniony projekt uchwały był przedmiotem posiedzenia Komisji Infrastruktury Społecznej w dniu 16 marca 2020 r.

Komisja po przeanalizowaniu materiałów w tej sprawie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Kompleksu Rekreacyjnego - Kąpieliska w Leśnicy nie wnosząc żadnych uwag, ani zastrzeżeń.

Następnie przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Kompleksu Rekreacyjnego - Kąpieliska w Leśnicy.

Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Kompleksu Rekreacyjnego - Kąpieliska w Leśnicy. (15:30)

Wyniki imienne:

ZA (13)

Ryszard Golly, Wiktor Barteczko, Ryszard Froń, Krzysztof Walusz, Rudolf Gajda, Marek Nowak, Zygmunt Pakosz, Krzysztof

Piechota, Maria Reinert, Beata Socha, Tomasz Sitnik, Teodor Wyschka, Roland Reguła

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2)

Krzysztof Pospieschczyk, Teresa Kwoczała

Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XVII/106/20 w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Kompleksu Rekreacyjnego - Kąpieliska w Leśnicy.

6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Leśnicy do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z usług Kompleksu Rekreacyjnego - Kąpieliska w Leśnicy (15:30)

Przewodniczący obrad poinformował, że wyżej wymieniony projekt uchwały był przedmiotem posiedzenia Komisji Infrastruktury Społecznej w dniu 16 marca 2020 r.

Komisja po przeanalizowaniu materiałów w tej sprawie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Leśnicy do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z usług Kompleksu Rekreacyjnego - Kąpieliska w Leśnicy nie wnosząc żadnych uwag, ani zastrzeżeń.

Następnie przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Leśnicy do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z usług Kompleksu Rekreacyjnego - Kąpieliska w Leśnicy.

Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Leśnicy do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z usług Kompleksu Rekreacyjnego - Kąpieliska w Leśnicy. (15:32)

Wyniki imienne:

ZA (13)

Ryszard Golly, Zygmunt Pakosz, Rudolf Gajda, Krzysztof Piechota, Ryszard Froń, Wiktor Barteczko, Beata Socha, Tomasz Sitnik,

Teodor Wyschka, Maria Reinert, Marek Nowak, Roland Reguła, Krzysztof Walusz

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2)

Krzysztof Pospieschczyk, Teresa Kwoczała

Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XVII/107/20 w sprawie upoważnienia Burmistrza Leśnicy do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z usług Kompleksu Rekreacyjnego - Kąpieliska w Leśnicy.

7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (15:32)

Przewodniczący obrad poinformował, że wyżej wymieniony temat  był przedmiotem posiedzenia Komisji Infrastruktury Społecznej w dniu 16 marca 2020 r.

Komisja po przeanalizowaniu materiałów w tej w sprawie pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii nie wnosząc żadnych uwag, ani zastrzeżeń.

Radni Rady Miejskiej w Leśnicy jednomyślnie zaakceptowali sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 rok.

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Leśnica na lata 2018-2020 w 2019 roku (15:34)

Przewodniczący obrad poinformował, że wyżej wymieniony temat  był przedmiotem posiedzenia Komisji Infrastruktury Społecznej w dniu 16 marca 2020 r.

Komisja po przeanalizowaniu materiałów w tej w sprawie pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Leśnica na lata 2018-2020 w 2019 roku nie wnosząc żadnych uwag, ani zastrzeżeń.

Radni Rady Miejskiej w Leśnicy jednomyślnie zaakceptowali sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Leśnica na lata 2018-2020 w 2019 roku.

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

9. Informacja w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019 w Gminie Leśnica (15:35)

Pani Izbicka poinformowała, iż przedłożona informacja opisuje sytuację w Gminie Leśnica, która została przygotowana na podstawie danych gromadzonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Szczegółowe dane przedstawione są w formie graficznej i tabelarycznej. Najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin było: bezrobocie, ubóstwo, długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność, bezradność w sprawach opiekuńczo -wychowawczych.

Radni Rady Miejskiej w Leśnicy jednomyślnie zaakceptowali Informację w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019 w Gminie Leśnica.

Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

10. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym (15:40)

Pan Burmistrz poinformował, iż w okresie międzysesyjnym były prowadzone na terenie gminy Leśnica następujące przedsięwzięcia, a mianowicie:

-zadanie „Przebudowa publicznej drogi do kompleksu rekreacyjnego w Leśnicy”,

-zadanie „Remont drogi gminnej nr 105865O ul. Wiejska II w Kadłubcu”,

-zadanie dotyczące przeglądu dróg gminnych,

-zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Zalesiu Śląskim – III etap”,

-zadanie „Zagospodarowanie Rynku w Górze św. Anny”,

-zadanie „Remont budynku komunalnego przy ulicy Kościelnej 1 i 3 w Leśnicy”,

-podpisano umowę dot. „Budowy placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu w Raszowej”,

-podpisano umowę na wykonanie odwodnienia liniowego na Rynku w Leśnicy,

-zlecono remont trybun na boisku LZS Leśnica,

-wystąpiono do firmy Tauron o wydanie warunków przebudowy linii energetycznej zasilającej budynek LZS Raszowa.

Pan Burmistrz przedstawił ważniejsze przedsięwzięcia, działania prowadzone w okresie międzysesyjnym:

-24 lutego br. – zebranie wiejskie w sołectwie Wysoka,

-25 lutego br. – zebranie z dyrektorem Caritasu w celu określenia współpracy z gminą Leśnica,

-25 lutego br. – zebranie wiejskie w sołectwie Zalesie Śląskie,

-27 lutego br. – spotkanie z potencjalnym inwestorem, zainteresowanym kupnem działki na strefie ekonomicznej w Krasowej,

-27 lutego br. – spotkanie wiejskie w sołectwie Kadłubiec,

-28 lutego br. – posiedzenie Rady Parków Krajobrazowych,

-28 lutego br. – zebranie sprawozdawcze OSP Wysoka,

-29 lutego br. - zebranie sprawozdawcze OSP Raszowa,

-3 marca br. – konferencja w Brzegu w zakresie przeprowadzania prac konserwatorskich oraz możliwości uzyskania środków na renowację zabytków,

-4 marca br. – spotkanie ze Starostą Strzeleckim w sprawie wspólnej inwestycji drogowej na terenie gminy Leśnica,

-6 marca br. – zebranie sprawozdawcze OSP Leśnica,

-9 marca br. – spotkanie z Panią Dramską Dyrektorem Niepublicznego Żłobka „Szkrabuś” w Strzelcach Opolskich w sprawie otwarcia żłobka w Leśnicy,

-10 marca br. – narada kierowników urzędu i jednostek podległych w związku z epidemią COVID-19,

-12 marca br. – posiedzenie powiatowego sztabu kryzysowego,

-16 marca br.  – posiedzenie powiatowego sztabu kryzysowego,

-23 marca br. – spotkanie dyrektorów szkół i przedszkoli z terenu Gminy Leśnica w sprawie funkcjonowania w czasie stanu epidemii,

-30 marca br. – spotkanie oświatowe w formie wideokonferencji,

-22 kwietnia br. – odbył się Zarząd Związku Powiatowo – Gminnego „Jedź z Nami” z siedzibą w Strzelcach Opolskich,

-24 kwietnia br. – wideokonferencja oświatowa w sprawie funkcjonowania w czasie stanu pandemii.

11. Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym Przewodniczącego Rady (15:48)

Przewodniczący obrad poinformował, że do Rady Miejskiej wpłynęło:

  1. Pismo Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich dotyczące między innymi zakupu sprężarki do napełniania butli aparatów powietrznych. Temat ten omówił już Pan Burmistrz przy projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok,
  2. Pismo Rady Sołeckiej i Sołtysa wsi Poręba dotyczące budowy chodnika we  wsi Poręba w ciągu drogi gminnej – ul. Wiejska.

Odpowiedź w tym zakresie została już wysłana, a z której wynika, że gmina Leśnica potwierdza gotowośćpartycypacji w kosztach budowy przez Powiat Strzelecki kolejnego odcinka chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Poręba,

  1. Petycja Pani Renaty Sutor w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej”) oraz petycja Koalicji Polska Wolna od 5G dotycząca Stop zagrożeniu zdrowia i życia.

Petycje zostaną rozpatrzone zgodnie z Ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870 z późn. Zm) i przekazane do rozpatrzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

12. Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym (15:49)

Przewodniczący obrad poinformował, że w okresie międzysesyjnym odbyło się posiedzenie:

- Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 25 lutego 2020 roku,

- Komisji Infrastruktury Społecznej w dniu 16 marca 2020 roku.

Pan Tomasz Sitnik – przewodniczący Komisji Infrastruktury Społecznej poinformował, że tematyka posiedzenia Komisji obejmowała w większości tematy omówione już na dzisiejszej sesji oprócz tematu dotyczącego sytuacji materialnej społeczeństwa na terenie gminy Leśnica. Temat ten szczegółowo zobrazowała Pani Joanna Izbicka – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej. Zainteresowanym Radnym mogą zostać udostępnione materiały w tej sprawie.

Przewodniczący obrad poinformował, że na Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska omówiono dwa tematy dotyczące informacji na temat przeprowadzonych remontów dróg transportu rolnego w 2019 roku i plan na rok bieżący oraz informację w sprawie utrzymania gminnych terenów zieleni w ramach funduszu sołeckiego.

13. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych (15:51)

Radny Pan Wiktor Barteczko zaproponował, aby rozpocząć planowane remonty dróg powiatowych i gminnych.

Pan Burmistrz poinformował, iż dokonano przeglądu dróg powiatowych i gminnych. Część dróg została już wyremontowana.

Radna Pani Maria Reinert zwróciła się z zapytaniem, czy środki finansowe zabezpieczone na organizację imprez kulturowych mogą zostać przeznaczone na inne zadania?

Pan Burmistrz poinformował, iż środki przepadną, jeżeli nie zostaną wykorzystane na  organizację tych imprez.

Radny Pan Piechota poruszył temat renowacji rynku oraz budowy sieci kanalizacji w Zalesiu Śląskim.

Pan Burmistrz poinformował, iż środki przeznaczone na renowację rynku są zabezpieczone w budżecie gminy. Na chwilę obecną budowa sieci kanalizacji zostaje zawieszona.

Radny Pan Tomasz Sitnik zwrócił się z zapytaniem odnośnie remontu budynków komunalnych przy ul. Kościelnej 1 i 3 w Leśnicy, czy ewentualne rachunki za prąd w związku z wymianą systemu ogrzewania nie będą dla mieszkańców za wysokie?

Pan Burmistrz poinformował, że analizowano różne systemy ogrzewania budynków oraz brano pod uwagę ich koszty. System ogrzewania budynku, który wybrano jest bezpieczny.

Radny Pan Zygmunt Pakosz zwrócił się z zapytaniem, odnośnie doświetlania dróg w całej gminie? Poruszył również temat przepełnionych koszy na śmieci w Parku Wiejskim w Raszowej.

Pan Burmistrz poinformował, że na chwilę obecną przez Gminę została podpisana umowa oraz firma Tauron jest na etapie wyłaniania firmy, która zrealizuje to zadanie dodał, iż sprawa przepełnionych koszy na śmieci jest już analizowana.

Radny Pan Roland Reguła, poruszył temat przyłącza gazu w Leśnicy oraz zwrócił się z zapytaniem czy został wykonany przegląd placów zabaw?

Pan Burmistrz poinformował, że zadanie dotyczące przyłącza gazu powinno zostać zrealizowane do końca bieżącego roku. Dodał, że przeprowadzono przeglądy placów zabaw.

Radny Pan Teodor Wyschka zwrócił się z zapytaniem, czy odbędą się imprezy kulturalne zaplanowane na 2020 rok?

Pan Burmistrz poinformował, iż z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną na pewno nie odbędzie się Przegląd Orkiestr Mniejszości Niemieckiej oraz Dzień Seniora które były organizowane w Lichyni, natomiast nie została jeszcze podjęta ostateczna decyzja w sprawie Dożynek Gminnych.

14. Zamknięcie sesji (16:07)

W związku z wyczerpaniem porządku dziennego sesji przewodniczący obrad zamknął XVII Sesję Rady Miejskiej w Leśnicy.

Zakończono sesję (16:07)

 

 

Protokołowała:                                                                                  Przewodniczący obrad:

Nikola Wieczorek                                                                                    Rudolf Gajda

 

PDFPROTOKÓŁ NR XVII/20 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 kwietnia 2020 r..pdf