Przejdź do treści strony WCAG

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn. Punkt skupu złomu usytuowanego na terenie gminy Leśnica, na działkach o numerach: 249/2 oraz 249/7 w miejsc. Wysoka.

 

                                                                                                                                               Leśnica, dnia 25 maja 2020r.  

ZP.6220.2.11.2020

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o zawieszeniu postępowania

 

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2020r., poz. 256) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 283)

Burmistrz Leśnicy zawiadamia Strony postępowania,

prowadzonego na wniosek inwestora: Pani Krystyny Gucz prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą KRIS ROL Krystyna Gucz z siedzibą w Zalesiu Śląskim (47-150) przy ul. Dworcowej 2, który wpłynął do tut. organu w dniu 20 lutego 2020r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Punkt skupu złomu  usytuowanego na terenie gminy Leśnica, na działkach o numerach: 249/2 oraz 249/7 w miejscowości Wysoka, obręb 0091, iż w dniu 25 maja 2020r. zostało wydane przez Burmistrza Leśnicy postanowienie nr: ZP.6220.2.9.2020, w sprawie zawieszenia ww. postępowania do czasu przedłożenia przez inwestora raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Jednocześnie informuję, że Strony postępowania mają prawo do czynnego udziału
w każdym stadium postępowania
i wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów, dowodów i zgłoszonych żądań. Zgodnie z art. 73 § 1 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego strony mają prawo do wglądu w akta sprawy oraz sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów (kserokopii, zdjęć). Strony mogą również żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania, z tych akt, uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.

Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie zainteresowane Strony mogą zapoznać się
w siedzibie Gminy Leśnica przy ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica, pokój nr 12a (w poniedziałki w godz. od 7.30-16.30, od wtorku do czwartku w godz. od 7.30 do godz. 15.30 oraz w piątki od godz. 7.30 do godz. 14.30).

Z uwagi na to, że liczba stron postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2018r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 283) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2020 poz. 256), zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej następuje w formie publicznego obwieszczenia i uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Leśnica – http://bip.lesnica.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń tutejszego urzędu gminy a także na tablicy informacyjnej w sołectwie Wysoka.

 

Po upływie terminu zawiadomienie należy niezwłocznie odesłać na adres:

Gmina Leśnica ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica. 

 

                                                                                                                                    Burmistrz

                                                                                                                                    Łukasz Jastrzembski 

 

Otrzymują:

  1. Strony postępowania poprzez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a.
  2. aa – GK

                            

Niniejsze zawiadomienie umieszczono:

  1. na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Leśnicy,
  2. na tablicy informacyjnej w sołectwie Wysoka,
  3. na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy w Leśnicy – http://bip.lesnica.pl.

 

PDFZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Punkt skupu złomu w Wysokiej.pdf