Przejdź do treści strony WCAG

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Punkt skupu złomu usytuowanego na terenie gminy Leśnica, na działkach o numerach: 249/2 oraz 249/7

 

                                                                                                                                                            Leśnica, dnia 25 maja 2020r.

ZP.6220.2.10.2020

 

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia

stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 

 

Na podstawie art. art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 283), w związku art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2020r., poz. 256),  

Burmistrz Leśnicy zawiadamia Strony postępowania,

że w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Punkt skupu złomu usytuowanego na terenie gminy Leśnica, na działkach o numerach: 249/2 oraz 249/7 w miejscowości Wysoka, obręb 0091, z wniosku: Pani Krystyny Gucz prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą KRIS ROL Krystyna Gucz z siedzibą w Zalesiu Śląskim (47-150) przy ul. Dworcowej 2 , który wpłynął do tut. organu w dniu 20 lutego 2020r. wydane zostało postanowienie znak ZP.6220.2.8.2020 z dnia 25 maja 2020r. stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 ustawy 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego, w terminie 7 dni od daty zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy (m. in. z przedmiotowym postanowieniem, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich,  opinią Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  Zarząd Zlewni w Opolu oraz opinią Dyrektora Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej) w siedzibie Gminy Leśnica, pokój nr 12a (w poniedziałki w godz. od 7.30-16.30, od wtorku do czwartku w godz. od 7.30 do godz. 15.30 oraz w piątki od godz. 7.30 do godz. 14.30).

Z uwagi na to, że liczba stron postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2018r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 283) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2020 poz. 256), zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej następuje w formie publicznego obwieszczenia i uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Gminie Leśnica, na tablicy ogłoszeń w sołectwie Wysoka oraz poprzez zamieszczenie jego na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Informacji Gminy Leśnica – http://bip.lesnica.pl

Dodatkowo informuję, iż zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania administracyjnego strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Po upływie terminu zawiadomienie należy niezwłocznie odesłać na adres:

Gmina Leśnica ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica. 

 

                                                                                                                                       Burmistrz

                                                                                                                                       Łukasz Jastrzembski

 

Otrzymują:

  1. Strony postępowania poprzez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a.
  2. aa – GK

                        

Niniejsze zawiadomienie umieszczono:

  1. na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Leśnicy,
  2. na tablicy informacyjnej w sołectwie Wysoka,
  3. na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy w Leśnicy – http://bip.lesnica.pl.

 

PDFZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny-sporządzenie raportu-w sprawie wyd. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Punkt skupu złomu w Wysokiej.pdf