Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe - zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Zapytanie ofertowe
(dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 30 000 euro) - art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)

Gmina Leśnica zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup 27 sztuk laptopów dla potrzeb realizacji projektu grantowego pn.:

zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

w systemie kształcenia zdalnego

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

 

 1. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Leśnica

ul. 1 Maja 9

47-150 Leśnica

NIP: 7561966152

tel. +48 77 461 52 81

e-mail:

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup 27 szt. laptopów dla potrzeb realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” o niżej wymienionych minimalnych parametrach:

 1. przekątna ekranu: 15,6”
 2. procesor: Intel Core i3 lub równoważny
 3. pamięć RAM: 8 GB
 4. dysk twardy: SSD 256 GB
 5. łączność: WiFi a/b/g/n/ac, bluetooth
 6. kamera wbudowana
 7. klawiatura: QWERTY
 8. system operacyjny: Windows 10
 9. kompatybilny zestaw słuchawkowy (obu uszny, nauszny, przewodowy z połączeniem USB, przycisk wyciszania fizyczny umieszczony na przewodzie lub na mikrofonie, mikrofon na pałąku)
 10. gwarancja 24 miesiące

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
 1. Ofertę należy przygotować na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania (Załącznik nr 1). Zamawiający wymaga, aby wraz z ofertą przedłożyć opisy, specyfikacje techniczne itp., z których winno wynikać, iż oferowany sprzęt spełnia wymagania Zamawiającego.
 2. W przypadku błędów rachunkowych w obliczeniu ceny zamawiający poprawi omyłki przyjmując za niezmienną cenę jednostkową netto.
 3. Cena powinna uwzględnić wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym koszty transportu loco Urząd Miejski w Leśnicy ul. 1 Maja 9,
  47-150 Leśnica.

 

 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać w terminie:

do dnia 01.06.2020 br. do godziny 15:00

 • drogą elektroniczną przesyłając podpisaną i zeskanowaną ofertę na adres e-mail: wpisując w tytule maila: „Zdalna szkoła-oferta”,

lub

 • za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Leśnicy ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica, (opisując kopertę „Zdalna szkoła-oferta”).

 

Uwaga: oferty przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

 

 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia tj. dostarczenia sprzętu: do 14 dni od podpisania umowy, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2020 roku.

 

 1. KRYTERIUM WYBORU OFERTY:

cena brutto – 100%.

Informacja z wyboru najkorzystniejszej ofert zostanie zamieszczony na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Leśnicy.

 

 1. POZOSTAŁE INFORMACJE
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania i nie dokonania wyboru oferty bez podania przyczyny i bez możliwości dochodzenia przez oferentów roszczeń z tego tytułu.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia.
 • Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 • W toku oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 • Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
 • Czas związania ofertą 30 dni.
 • Osoba do kontaktu:

Marcin Mond

tel. +48 77 461 52 81

 

 1. INFORMACJA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH – ART. 13 RODO*

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, Gmina Leśnica z siedzibą przy ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Leśnica, reprezentowana przez Burmistrza Leśnicy, ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – email: iod@lesnica.pl. Dane inspektora znajdują się na stronie BIP Gminy Leśnica w zakładce „Dane osobowe”.  
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
 1. na etapie postępowania o udzielenie zamówienia: na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 43 i 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych),
 2. na etapie zawierania umowy: na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z udzielanym zamówieniem publicznym o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000,00 euro w celu zawarcia i prawidłowego wykonania umowy dla przedmiotowego postępowania.
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia danych.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany
  w przepisach o archiwizacji.
 3. Nie przewiduje się przekazywania Pani/Pana danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych ani przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
 4. Przysługuje Pani/Panu:
 1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 1. Nie przysługuje Pani/Panu:
 1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c, a w dalszej kolejności art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 1. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, jak i nie będą podlegały profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia Umowy.

*   Dotyczy wyłącznie osób fizycznych w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.