Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PROTOKÓŁ NR XVI/20 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 24 lutego 2020 r.

PROTOKÓŁ NR XVI/20

z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy  z dnia 24 lutego 2020 r. 

 

Obrady rozpoczęto 24-02-2020 o godz. 15:02, a zakończono o godz. 16:28 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków:

 1. Marek Nowak
 2. Krzysztof Walusz
 3. Beata Socha
 4. Teodor Wyschka
 5. Krzysztof Piechota
 6. Zygmunt Pakosz
 7. Maria Reinert
 8. Teresa Kwoczała 
 9. Roland Reguła
 10. Tomasz Sitnik
 11. Wiktor Barteczko
 12. Krzysztof Pospieschczyk  
 13. Rudolf Gajda 
 14. Ryszard Golly

Nieobecni członkowie na posiedzeniu:

1. Ryszard Froń

 

Nagranie zapisu dźwiękowego i obrad z posiedzenia Sesji Rady Miejskiej w Leśnicy zostało zamieszczone na stronie BIP Gminy Leśnica.

Rozpoczęto sesję (15:02) 1. Otwarcie sesji (15:02)

 1. stwierdzenie quorum (15:02)

Pan Rudolf Gajda – Przewodniczący obrad stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi quorum przy którym może obradować oraz podejmować uchwały Rada Miejska.

 1. przedstawienie i przyjęcie porządku obrad (15:05) Przewodniczący obrad przedstawił porządek obrad. 

Głosowanie w kwestii przyjęcia porządku obrad sesji Rady Miejskiej w Leśnicy w dniu 27 stycznia 2020 r. (15:06)

 

 

Wyniki imienne:

ZA(14): Teresa Kwoczała, Krzysztof Walusz, Teodor Wyschka, Rudolf Gajda, Krzysztof

Pospieschczyk, Marek Nowak, Roland Reguła, Zygmunt Pakosz, Tomasz Sitnik, Maria Reinert, Krzysztof Piechota, Wiktor Barteczko, Ryszard Golly, Beata Socha PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Ryszard Froń

Radni Rady Miejskiej w Leśnicy przyjęli porządek obrad Sesji Rady Miejskiej w dniu 24 lutego 2020 r.

2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 stycznia 2020 r. (15:07)

Przewodniczący obrad poinformował, że protokół z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy  z dnia  27 stycznia 2020 r. radni otrzymali wraz z innymi materiałami sesyjnymi.

Głosowanie w kwestii przyjęcia protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z  dnia 27 stycznia 2020 r. (15:08)

Wyniki imienne:

ZA(14): Teodor Wyschka, Roland Reguła, Tomasz Sitnik, Krzysztof Walusz, Krzysztof Pospieschczyk, Marek Nowak, Beata Socha, Zygmunt Pakosz, Maria Reinert, Krzysztof

Piechota, Teresa Kwoczała, Rudolf Gajda, Wiktor Barteczko, Ryszard Golly PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Ryszard Froń

Rada Miejska w Leśnicy przyjęła Protokół Nr XV/20 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 stycznia 2020 roku. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (15:08) Pan Burmistrz przedstawił proponowane zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (15:10)

 

 

 

Wyniki imienne:

ZA(14): Ryszard Golly, Maria Reinert, Krzysztof Piechota, Beata Socha, Marek Nowak, Rudolf Gajda, Krzysztof Walusz, Zygmunt Pakosz, Krzysztof Pospieschczyk, Teodor

Wyschka, Tomasz Sitnik, Teresa Kwoczała, Roland Reguła, Wiktor Barteczko PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Ryszard Froń

Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XVI/96/20 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok (15:10)

Pan Burmistrz przedstawił proponowane zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok. 

Radny Pan Tomasz Sitnik zwrócił się z zapytaniem, czy w związku z remontem budynku komunalnego przy ul. Kościelnej 1 i 3 w Leśnicy jego mieszkańcy będą musieli się wyprowadzić?

Pan Burmistrz poinformował, że na czas remontu będą przeniesieni tylko mieszkańcy, którzy mieszkają na ostatniej kondygnacji objętej przebudową. 

Radny Pan Ryszard Golly poruszył temat dotyczący organizacji zawodów sportowopożarniczych na boisku sportowym w Leśnicy.

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok (15:25)

Wyniki imienne:

ZA(14): Ryszard Golly, Teresa Kwoczała, Beata Socha, Maria Reinert, Krzysztof Piechota, Rudolf Gajda, Krzysztof Pospieschczyk, Krzysztof Walusz, Teodor Wyschka, Marek Nowak,

Zygmunt Pakosz, Tomasz Sitnik, Wiktor Barteczko, Roland Reguła PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Ryszard Froń

Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XVI/97/20 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leśnica w 2020 roku (15:26) Pan Burmistrz szczegółowo przedstawił  programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leśnica w 2020 roku.

Program został przedłożony do zaopiniowania właściwym podmiotom, o których mowa w art. 11a ust. 7 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt  (Dz. U. z 2019 r. poz. 122, 1123 i 2245). Organy te nie wydały opinii w tym zakresie, co jest równoznaczne z akceptacją przesłanego programu. 

Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leśnica w 2020 roku (15:29)

Wyniki imienne:

ZA(14): Ryszard Golly, Teresa Kwoczała, Rudolf Gajda, Krzysztof Walusz, Marek Nowak, Beata Socha, Krzysztof Piechota, Zygmunt Pakosz, Maria Reinert, Teodor Wyschka, Krzysztof

Pospieschczyk, Roland Reguła, Tomasz Sitnik, Wiktor Barteczko PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Ryszard Froń

Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XVI/98/20 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leśnica w 2020 roku.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020 - 2023 (15:29)

Przewodniczący obrad poinformował, że wyżej wymieniony temat był przedmiotem posiedzenia Komisji Finansowo-Gospodarczej w dniu 30 stycznia 2020 r. 

Komisja po przeanalizowaniu materiałów w tej sprawie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, nie wnosząc żadnych uwag, ani zastrzeżeń.

Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020 - 2023 (15:31)

 

 

Wyniki imienne:

ZA(14): Ryszard Golly, Krzysztof Walusz, Teresa Kwoczała, Maria Reinert, Tomasz Sitnik, Roland Reguła, Zygmunt Pakosz, Krzysztof Piechota, Teodor Wyschka, Krzysztof Pospieschczyk, Rudolf Gajda, Marek Nowak, Wiktor Barteczko, Beata Socha PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Ryszard Froń

Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XVI/99/20 w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020 – 2023.

7. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych (15:31)

Przewodniczący obrad poinformował, że wyżej wymieniony temat był przedmiotem posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 23 stycznia 2020 r. oraz Komisji FinansowoGospodarczej w dniu 30 stycznia 2020 roku. 

Komisja Rewizyjna dokonała analizy opłat za korzystanie z przystanków autobusowych i postanowiła zapoznać członków Komisji Finansowo-Gospodarczej ze swoim stanowiskiem w zakresie dotyczącym celowości realizacji zapisów uchwały w sprawie ustalenia stawki za korzystanie z przystanków komunikacyjnych. 

Pan Ryszard Golly – Wiceprzewodniczący Komisji Finansowo - Gospodarczej poinformował, że Komisja po przeanalizowaniu wielkości wpływów otrzymanych z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, jak również nakładu pracy i szeregu innych czynności związanych z przygotowywaniem przedmiotowej dokumentacji postanowiła odstąpić od realizacji zapisów obecnie obowiązującej Uchwały i tym samym wystąpić do Rady Miejskiej w Leśnicy ze stosownym projektem uchwały. 

Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały uchylającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych (15:34)

Wyniki imienne:

ZA(14): Krzysztof Walusz, Ryszard Golly, Maria Reinert, Teodor Wyschka, Teresa Kwoczała,

Krzysztof Pospieschczyk, Roland Reguła, Rudolf Gajda, Krzysztof Piechota, Beata Socha,

Tomasz Sitnik, Zygmunt Pakosz, Marek Nowak, Wiktor Barteczko

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Ryszard Froń

Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XVI/100/20 uchylającą uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Kompleksu Rekreacyjnego - Kąpieliska w Leśnicy (15:34)

Przewodniczący obrad poinformował, że wyżej wymieniony temat był przedmiotem posiedzenia Komisji Infrastruktury Społecznej w dniu 12 lutego 2020 r. 

Komisja po przeanalizowaniu materiałów w tej sprawie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wnosząc do niego zmianę, aby w punkcie 14 załącznika do projektu uchwały dodać, że na terenie kąpieliska obowiązuje zakaz wnoszenia napojów alkoholowych. Ponadto Komisja wskazała, aby w punkcie 16 niniejszego załącznika dodać zapis, że korzystającym z kąpieliska zabrania się palić e-papierosów poza wyznaczoną strefą.

Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Kompleksu Rekreacyjnego - Kąpieliska w Leśnicy (15:37)

Wyniki imienne:

ZA(14): Ryszard Golly, Teresa Kwoczała, Beata Socha, Maria Reinert, Rudolf Gajda,

Krzysztof Piechota, Roland Reguła, Marek Nowak, Krzysztof Pospieschczyk, Teodor Wyschka, Zygmunt Pakosz, Krzysztof Walusz, Tomasz Sitnik, Wiktor Barteczko PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Ryszard Froń

Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XVI/101/20 w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Kompleksu Rekreacyjnego - Kąpieliska w Leśnicy.

 

 

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z usług Kompleksu Rekreacyjnego - Kąpieliska w Leśnicy (15:37)

Przewodniczący obrad poinformował, że wyżej wymieniony temat był przedmiotem posiedzenia Komisji Infrastruktury Społecznej w dniu 12 lutego 2020 r. 

Komisja po przeanalizowaniu materiałów w tej sprawie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, nie wnosząc żadnych uwag, ani zastrzeżeń. 

Radna Pani Teresa Kwoczała zaproponowała, aby w załączniku do projektu uchwały w zakresie udzielania ulg uwzględnić również dzieci w wieku 3 – 7 lat oraz osoby niepełnosprawne za okazaniem ważnej legitymacji. 

Radny Pan Ryszard Golly zwrócił się z zapytaniem, czy na budowę Kąpieliska w Leśnicy otrzymano dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)? Zaznaczył, że Kompleks Rekreacyjny powinien spełniać warunki dla osób niepełnosprawnych. 

Pan Burmistrz poinformował, że na to zadanie nie otrzymano dotacji z PFRON-u. Jednakże, że nowo wybudowany Kompleks Rekreacyjny spełnia warunki dostosowane dla osób niepełnosprawnych. 

Radny Pan Krzysztof Pospieschczyk poruszył temat dotyczący opiekunów osób niepełnosprawnych. 

Następnie Przewodniczący obrad zwrócił się do Radnych Rady Miejskiej w Leśnicy o akceptację wprowadzonych dodatkowych zmian zaproponowanych przez radną Panią Teresę

Kwoczała do projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z usług Kompleksu Rekreacyjnego - Kąpieliska w Leśnicy.

Radni Rady Miejskiej w Leśnicy jednogłośnie zaakceptowali wprowadzenie dodatkowych zmian do projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z usług Kompleksu Rekreacyjnego - Kąpieliska w Leśnicy.

Krótka przerwa w celu wprowadzenia projektu uchwały uwzględniającego zaakceptowaną zmianę.

Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały uwzględniający zmianę. 

Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z usług Kompleksu Rekreacyjnego - Kąpieliska w Leśnicy (15:45)

Wyniki imienne:

ZA(14): Ryszard Golly, Teresa Kwoczała, Teodor Wyschka, Maria Reinert, Rudolf Gajda, Beata Socha, Krzysztof Walusz, Zygmunt Pakosz, Marek Nowak, Krzysztof Pospieschczyk,

Krzysztof Piechota, Tomasz Sitnik, Wiktor Barteczko, Roland Reguła PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Ryszard Froń

Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XVI/102/20 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z usług Kompleksu Rekreacyjnego - Kąpieliska w Leśnicy.

10. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie określenia planu doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz ustalenia form kształcenia i specjalności, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Leśnica w roku 2020 (15:45)

Pan Burmistrz poinformował, że na sesji w dniu 27 stycznia 2020 roku uchwalono Uchwałę Nr XV/95/20 w sprawie określenia planu doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz ustalenia form kształcenia i specjalności, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Leśnica w roku 2020. Jednakże Nadzór Wojewody Opolskiego w Opolu wskazał, iż przedmiot regulacji zawarty  w art. 70A Karty Nauczyciela i przepisach wykonawczych związany jest z wykonaniem budżetu gminy, zaś wykonanie budżetu należy do zadań Burmistrza. 

W związku z powyższym zachodzi konieczność uchylenia Uchwały Nr XV/95/20 z dnia 27 stycznia 2020 roku. Temat doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz ustalenia form kształcenia i specjalności, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Leśnica w roku 2020 został całościowo uregulowany Zarządzeniem Burmistrza Nr 0050.157.2020 z dnia 29 stycznia 2020 roku. 

Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały uchylającej uchwałę w sprawie określenia planu doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz ustalenia form kształcenia i specjalności, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Leśnica w roku 2020 (15:48)

Wyniki imienne:

ZA(14): Ryszard Golly, Zygmunt Pakosz, Maria Reinert, Teresa Kwoczała, Roland Reguła, Rudolf Gajda, Krzysztof Pospieschczyk, Krzysztof Piechota, Krzysztof Walusz, Beata Socha, Marek Nowak, Teodor Wyschka, Tomasz Sitnik, Wiktor Barteczko PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Ryszard Froń

Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XVI/103/20 uchylająca uchwałę w sprawie określenia planu doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz ustalenia form kształcenia i specjalności, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Leśnica w roku 2020.

 1. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2019 (15:49)

Pani Agnieszka Nowak – Kierownik Gminnego Zarządu Oświaty w Leśnicy przedstawiła sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2019.

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 1. Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Miejskiej w Leśnicy za 2019 rok

(15:52)

Przewodniczący obrad informuje, że zgodnie z § 49 ust. 2 statutu gminy Leśnica sprawozdania z działalności komisji stałych przedkładane są radzie w terminie do dnia 31 marca każdego roku. 

 1. Sprawozdanie z działalności Komisji Finansowo-Gospodarczej (15:52)

Wiceprzewodniczący Komisji Finansowo-Gospodarczej radny Pan Ryszarda Golly przedstawił sprawozdanie za 2019 rok z działalności tej komisji.

 1. Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska (15:56)

Wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska radny Pan Teodor Wyschka przedstawił sprawozdanie za 2019 rok z działalności tej komisji.

 1. Sprawozdanie z działalności Komisji Infrastruktury Społecznej (15:58)

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Społecznej radny Pan Tomasz Sitnik przedstawił sprawozdanie za 2019 rok z działalności tej komisji.

 1. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (15:59)

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji radny Pan Roland Reguła przedstawił sprawozdanie za 2019 rok z działalności tej komisji.

 1. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej (16:00)

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej radna Pani Maria Reinert przedstawiła sprawozdanie za 2019 rok z działalności tej komisji.

Poszczególne sprawozdania stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

13. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym (16:02)

Pan Burmistrz poinformował, iż w okresie międzysesyjnym były prowadzone na terenie gminy Leśnica następujące przedsięwzięcia inwestycyjne, a mianowicie:

 • zadanie „Przebudowa publicznej drogi do kompleksu rekreacyjnego w Leśnicy”;
 • zadanie „Remont drogi gminnej nr 105865 O ul. Wiejska II w Kadłubcu”;
 • zadanie „Remont Klubu Wiejskiego w Wysokiej”;
 • podpisanie porozumienia z firmą TAURON Polska Energia na wykonanie inwentaryzacji oświetlenia oraz analizy finansowej oświetlenia LED przejść dla pieszych na terenie gminy Leśnica; 
 • zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Zalesiu Śląskim – III etap”;
 • zadanie „Zagospodarowanie Rynku w Górze Św. Anny”; - zmiana lokalizacji stacji transformatorowej przy SOSW Leśnica; - zadanie „Budowa placu zabaw przy przedszkolu w Raszowej”.

Pan Burmistrz przedstawił ważniejsze przedsięwzięcia, działania prowadzone w okresie międzysesyjnym: 

 • 28 stycznia br. – odbyło się posiedzenie Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Jedź z Nami” z siedzibą w Strzelcach Opolskich;
 • 28 stycznia br. –  w Porębie odbyło się zebranie sołeckie z mieszkańcami;
 • 29 stycznia br. – w sali im. Huberta Kurzała w Urzędzie Miejskim w Leśnicy odbyło się spotkanie organizacyjne w sprawie utworzenia niepublicznej placówki opiekuńczowychowawczej dla dzieci w wieku do 3 lat w miejscowości Leśnica; 

Radny Pan Krzysztof Pospieschczyk zwrócił się z zapytaniem, ile zostało złożonych kart zgłoszeń dzieci do potencjalnego żłobka w Leśnicy?

Pan Burmistrz poinformował, że do dnia dzisiejszego w tut. Urzędzie został złożony jeden wniosek w sprawie zgłoszenia do uczęszczania dziecka do żłobka w Leśnicy. Dodał, że nie wiadomo ile zostało złożonych kart zgłoszeń w placówce żłobka w Strzelcach Opolskich. 

 • 30 stycznia br. – w Rożniątowie odbyło się spotkanie z przedstawicielami Opolskiego

Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, Oddział Strzelce Opolskie; 

 • 30 stycznia br. – odbyło się zebranie wiejskie w miejscowości Raszowa; 
 • 3 lutego br. – w Lichyni odbyło się zebranie koła łowieckiego „Knieja” z rolnikami z terenu gminy Leśnica; 
 • 3 lutego br. – w miejscowości Góra Świętej Anny odbyło się zebranie wiejskie; 
 • 5 lutego br. – odbyło się Walne Zgromadzenie Związku Powiatowo-Gminnego „Jedź z Nami” z siedzibą w Strzelcach Opolskich;
 • 6 lutego br. – odbyło się posiedzenie Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej w Leśnicy;  
 • 6 lutego br. – odbyło się w Leśnicy zebranie mieszkańców Osiedla Nr 1 i Osiedla Nr 2; 
 • 10 lutego br. – odbyło się zebranie wiejskie w miejscowości Czarnocin; 
 • 11 lutego br. – w tut. Urzędzie odbyło się spotkanie z zespołem organizatorów Tour de

Pologne w sprawie organizacji wyścigu rowerowego przez miejscowość Góra Świętej Anny;

 • 11 lutego br. – w miejscowości Lichynia odbyło się zebranie wiejskie; 
 • 13 lutego br. – odbyło się zebranie wiejskie w miejscowości Łąki Kozielskie; 
 • 14 lutego br. – odbyło się spotkanie z potencjalnym inwestorem w sprawie terenów inwestycyjnych pomiędzy miejscowościami Krasowa i Leśnica;
 • 18 lutego br. – odbyło się spotkanie z przedstawicielami zrzeszenia LZS Poręba;
 • 24 lutego br. – w Strzelcach Opolskich odbyło się spotkanie w sprawie wykrycia wirusa ptasiej grypy na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. 

14. Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym Przewodniczącego Rady (16:12)

Przewodniczący obrad poinformował, że do Przewodniczącego Rady Miejskiej wpłynęły następujące pisma:

 • z dnia 23 stycznia 2020 roku (wpływ do tut. Urzędu w dniu 27 stycznia br.) Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Opolu w temacie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu;

 • pismo z dnia 7 lutego 2020 r. (wpływ do tut. urzędu w dniu 10 lutego br.)  Związku Powiatowo-Gminnego „Jedź z Nami” w zakresie zmian statutu Związku Powiatowo-Gminnego „Jedź z Nami”.

Dodał, że wskazane pisma zostaną przedstawione w punkcie 16. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.  

 1. Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym (16:13)

Przewodniczący obrad poinformował, że w okresie międzysesyjnym w dniu 30 stycznia 2020 roku odbyło się posiedzenie Komisji Finansowo-Gospodarczej oraz w dniu 12 lutego br.

posiedzenie Komisji Infrastruktury Społecznej, których porządek obrad obejmował tematykę dzisiejszej sesji.

 1. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych (16:14)
 1. Przewodniczący obrad przedstawił Uchwałę Nr 6/2020 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Leśnica. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 2. Przewodniczący obrad poinformował, iż Związek Powiatowo-Gminny „JEDŹ Z NAMI” z siedzibą w Strzelcach Opolskich zwrócił się do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Leśnicy o zajęcie stanowiska w sprawie podjętej Uchwały Nr 94/I/2020 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „JEDŹ Z NAMI” z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Statutu Związku Powiatowo-Gminnego „JEDŹ Z NAMI”.

Następnie odczytał Uchwałę Nr 94/I/2020 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego

„JEDŹ Z NAMI” z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Statutu Związku PowiatowoGminnego „JEDŹ Z NAMI”.

W związku z powyższym poprosił Pana Burmistrza o przybliżenie tego tematu.

Pan Burmistrz zaznaczył, że Przewodniczący Zgromadzenia Związku zgłaszając zmiany do Statutu Związku Powiatowo-Gminnego „JEDŹ Z NAMI” jest zobowiązany przedłożyć wyciągi z protokołów z posiedzeń rad poszczególnych Członków Związku. 

Pokrótce  omówił wprowadzone zmiany w Statucie Związku Powiatowo-Gminnego „JEDŹ Z NAMI”.

Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie zaakceptowała wprowadzone zmiany, które zostały wyrażone w Uchwale Nr 94/I/2020 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „JEDŹ Z NAMI” z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Statutu Związku Powiatowo-Gminnego „JEDŹ Z NAMI”.

Następnie Przewodniczący obrad odczytał pismo z dnia 17 lutego 2020 roku Przewodniczącego Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zaproszenia do udziału w I Mistrzostwach

Województwa Opolskiego radnych powiatów i gmin z terenu województwa w półmaratonie. 

Pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Radny Pan Krzysztof Piechota poruszył temat dotyczący wywozu śmieci, a w szczególności nieterminowego wywozu odpadów posegregowanych w żółtych workach (tworzywa sztuczne, metale) z terenu gminy Leśnica w miesiącu lutym bieżącego roku przez firmę Zakład Oczyszczania Miasta Zbigniew Strach.

Pan Burmistrz poinformował, że temat ten zostanie poruszony na kolejnym posiedzeniu Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu. 

Pani Edyta Gola – Radna Sejmiku Województwa Opolskiego w Opolu w imieniu Pana

Andrzeja Buły - Marszałka Województwa Opolskiego złożyła na ręce Pani Teresy Kwoczały – Sołtysa wsi Łąki Kozielskie, Pani Marii Reinert – Sołtysa wsi Raszowa oraz Pana Krzysztofa Piechotę – Sołtysa wsi Zalesie Śląskie podziękowania wraz z listami gratulacyjnymi za udział w projekcie Marszałkowska Inicjatywa Sołecka. Marszałkowska Inicjatywa Sołecka to środki finansowe przeznaczone na projekty realizowane przez sołectwa województwa opolskiego.

Otrzymane środki finansowe pomagają w realizacji przedsięwzięć służących rozwojowi i integracji lokalnej społeczności w regionie.

17. Zamknięcie sesji (16:28)

W związku z wyczerpaniem porządku dziennego sesji przewodniczący obrad zamknął XVI Sesję Rady Miejskiej w Leśnicy. 

Zakończono sesję (16:28)

 

Protokołowała:                                                                              Przewodniczący obrad:

Jessika Kopa                                                                                       Rudolf Gajda 

 

PDFPROTOKÓŁ NR XVI/20 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 24 lutego 2020 r..pdf