Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. pn. Punkt skupu złomu na terenie gminy Leśnica, na działce o numerze 1095 w miejscowości Zalesie Śląskie, obręb ewidencyjny 0072 – Zalesie Śląskie

 

                                                                                                                     Leśnica, dnia 30 marca 2020r.

ZP.6220.1.6.2020

ZAWIADOMIENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2018r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 283) oraz w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. 2020r., poz. 256)

zawiadamiam  Strony postępowania

że w dniu 30 marca 2020r. została wydana decyzja Burmistrza Leśnicy, nr sprawy ZP.6220.1.5.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Punkt skupu złomu na terenie gminy Leśnica, na działce o numerze 1095 w miejscowości Zalesie Śląskie, obręb ewidencyjny 0072 – Zalesie Śląskie.  

Decyzja oraz dokumentacja sprawy są do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Leśnicy przy                  ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica, pokój nr 12a (w poniedziałki w godz. od 7.30-16.30, od wtorku do czwartku w godz. od 7.30 do godz. 15.30 oraz w piątki od godz. 7.30 do godz. 14.30).

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Leśnicy – http://bip.lesnica.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń tutejszego urzędu a także na tablicy informacyjnej w sołectwie Zalesie Śląskie.

Zawiadomienie stanowi zawiadomienie stron postępowania o wydaniu decyzji i uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Po upływie terminu zawiadomienie należy niezwłocznie odesłać na adres:

Gmina Leśnica ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica. 

 

 

Wywieszono dnia …………………………………

 

Zdjęto dnia …………………………………………...

 

……………………………………………………………….…

Podpis osoby odpowiedzialnej za wywieszenie

 

                                                                                                                                    Burmistrz

                                                                                                                                    Łukasz Jastrzembski

 

Otrzymują:

  1. Strony postępowania poprzez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a.
  2. aa – GK                          

Niniejsze zawiadomienie umieszczono:

  1. na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Leśnicy,
  2. na tablicy informacyjnej w sołectwie Zalesie Śląskie,
  3. na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Leśnicy – http://bip.lesnica.pl.

PDFZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. pn. Punkt skupu złomu na terenie gminy Leśnica, na działce o numerze 1095 w miejscowości Zalesie Śląskie.pdf