Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr 0050.182.2020 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę.

                                                                                                      Zarządzenie Nr 0050.182.2020

                                                                                                  B U R M I S T R Z A   L E Ś N I C Y

                                                                                                         z dnia 20 marca 2020 roku

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. 2019 r., poz. 506 z późn.zm.) i art. 35 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020 r., poz.65 z późn.zm.) oraz § 3 Uchwały Nr XXIII/110/16 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 26 września 2016 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania  i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu :

 

B u r m i s t r z   L e ś n i c y

z a r z ą d z a ,  c o   n a s t ę p u j e: 

 

§ 1.Z zasobu nieruchomości Gminy przeznacza się do sprzedaży nieruchomości opisane w załączniku  do niniejszego Zarządzenia.                                                        

§ 2.Wykaz o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Leśnicy ul.1 Maja 9 oraz na stronach internetowych Urzędu. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

                                                                                                                                                                        Burmistrz

                                                                                                                                                            (-) Łukasz Jastrzembski

 

PDFZarządzenie Nr 0050.182.2020 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę..pdf

PDFWykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży..pdf