Przejdź do treści strony WCAG

OGŁOSZENIE Burmistrza Leśnicy o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Leśnica

 

OGŁOSZENIE
Burmistrza Leśnicy
o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dofinansowania zadań
z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Leśnica

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił
w roku 2020 nabór wniosków w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

W związku z powyższym Gmina Leśnica planuje wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z wnioskiem
o dofinansowanie zadań realizowanych w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” - w 2020 r. Dofinansowanie obejmować będzie planowane prace z zakresu demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest w wysokości nie więcej niż 70% kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia.

Pozostałe koszty w/w zakresu poniesie właściciel nieruchomości, z której zebrany zostanie azbest.


W związku z powyższym Gmina Leśnica ogłasza wstępny nabór wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu, zainteresowanych mieszkańców prosimy o składanie wniosków o dofinansowanie w terminie od dnia 09 marca 2020 r.                       do 06 kwietnia 2020 roku (wzór wniosku do pobrania na stronie internetowej www.lesnica.pl,) Wniosek można również pobrać bezpośrednio w Urzędzie Miejskim
w Leśnicy - pokój  nr 104.

Wnioski wraz z załącznikami w wyznaczonym terminie należy składać w Urzędzie Miejskim w Leśnicy, w pok. nr 107.

W przypadku dużej ilości wniosków decyduje kolejność zgłoszeń.

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

                                                                                              

Burmistrz

(-) Łukasz Jastrzembski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WNIOSEK

o dofinansowanie w zakresie do 70% kosztów zadań z zakresu usuwania azbestu
z terenu Gminy Leśnica z funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

(Pozostałe koszty zadania, ponosi osoba składająca wniosek)

 

 

1. Dane osobowe (wypełnia osoba fizyczna).

 

a) Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………...

b) PESEL: ………………………… nr dowodu osobistego: ………………………………......

c) adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………………………...

d) miejsce występowania wyrobu azbestowego

   adres: …………………………………………………………………………………………

   nr ewidencyjny działki: ……………………….  obręb: ……………………………………

e) telefon kontaktowy: ………………………………………………………………………….

f) planowany termin realizacji zadania: ………………………………………………………..

 

2. Dane przedsiębiorcy (wypełnia podmiot prowadzący działalność gospodarczą):

a) nazwa: ………………………………………………………………………………………..

b) adres siedziby: ……………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

c) NIP: …………………………….. REGON: ………………………………………………..

d) miejsce występowania wyrobu azbestowego

   adres: …………………………………………………………………………………………

   nr ewidencyjny działki: ……………………….  obręb: ……………………………………

e) telefon kontaktowy: ………………………………………………………………………….

f) osoba reprezentująca …………………………………………………………………………

  stanowisko ……………………………………………………………………………………..

g) planowany termin realizacji zadania: ………………………………………………………..

3. Informacje o wyrobach zawierających azbest:

a) Rodzaj wyrobów zawierających azbest:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

                                (płyty faliste azbestowo-cementowe, płyty azbestowo-cementowe płaskie)

 

 

 

 

 

b) położenie odpadu azbestowego: ……………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………...

                                               (dach/elewacja/na pryzmach)

c) rodzaj budynku, na którym znajdują się wyroby azbestowe (w przypadku pryzm nie wypełniać tego punktu):

- budynek gospodarczy (np.: garaż, obora, wiata)*

- budynek mieszkalny*

- budynek przemysłowy*

- budynek mieszkalno-gospodarczy*

- inny* …………………………………………………………………………………………

                                                                                     (wpisać jaki)

 

* podkreślić właściwe

 

d) ilość odpadów zawierających azbest (dokładny obmiar) do usunięcia:

 

- ilość płyt azbestowych: …………….. szt.

- wymiar płyty azbestowej: szerokość …………… m, długość ………….. m

- powierzchnia azbestu ……………… m2

- powierzchnia dachu, ściany z której zdejmowany będzie azbest ……………… m2

 

4. Zakres prac objętych wnioskiem:

 

a) demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest*

b) zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest*

*- podkreślić właściwe

 

 

……………………………………..                                   …………………………………

        (Miejscowość i data)                                                                      (Podpis)

 

 

 

Załączniki:

  1. Oświadczenie o poniesieniu pozostałych kosztów zadania z środków własnych – załącznik Nr 1.
  2. Oświadczenie, że podmiot ubiegający się o dotację dostarczy dokument potwierdzający zgłoszenie prac budowlanych niewymagających pozwolenia budowlanego – załącznik
    Nr 2.
  3. Zgoda uczestnika przedsięwzięcia na przetwarzanie danych osobowych – załącznik Nr 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

do wniosku o dofinansowanie w zakresie do 70% kosztów zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Leśnica z funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

(Pozostałe koszty zadania, ponosi osoba składająca wniosek)

 

 

 

1. Dane osobowe (wypełnia osoba fizyczna):

 

Imię i nazwisko: ..........................................................................................................................

 

Adres zamieszkania: ....................................................................................................................

 

.....................................................................................................................................................

 

2. Dane przedsiębiorcy (wypełnia podmiot prowadzący działalność gospodarczą):

 

Nazwa: ........................................................................................................................................

 

Adres siedziby: ............................................................................................................................

 

..................................................................................................................................................

 

Osoba reprezentująca ..................................................................................................................

 

stanowisko...................................................................................................................................

 

 

OŚWIADCZENIE

 

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu
z terenu Gminy Leśnica z funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w ilości do 70% kosztów związanych
z zadaniem oświadczam, że pozostałe koszty

  1. demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest*
  2. zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest*

 

*podkreślić właściwe

 

poniosę sam, jako właściciel nieruchomości, z której usuwany będzie azbest. W przypadku wystąpienia większej ilości wyrobów zawierających azbest niż zadeklarowane przeze mnie w złożonym wniosku oświadczam, iż pokryję z własnych środków kwotę wynikającą z różnicy pomiędzy rzeczywistą a zadeklarowaną ilością utylizowanego azbestu.

 

 

 

………………….. …….………..…                                            ………………………………

                 Leśnica, dnia                                                                              (podpis)

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2

do wniosku o dofinansowanie w zakresie do 70% kosztów zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Leśnica z funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

(Pozostałe koszty zadania, ponosi osoba składająca wniosek)

 

 

1. Dane osobowe (wypełnia osoba fizyczna):

 

Imię i nazwisko: ..........................................................................................................................

 

Adres zamieszkania: ....................................................................................................................

 

.....................................................................................................................................................

 

2. Dane przedsiębiorcy (wypełnia podmiot prowadzący działalność gospodarczą):

 

Nazwa: .........................................................................................................................................

 

Adres siedziby: ............................................................................................................................

 

......................................................................................................................................................

 

Osoba reprezentująca ..................................................................................................................

 

stanowisko...................................................................................................................................

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Leśnica z funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oświadczam, że dostarczę do Gminy Leśnica do dnia 11.05.2020 r.  dokument potwierdzający zgłoszenie prac budowlanych niewymagających pozwolenia budowlanego z adnotacją, że nie wniesiono uwag/sprzeciwu do zgłoszenia lub pozwolenie na budowę, lub rozbiórkę albo zmianę wyglądu w odniesieniu do otaczającej zabudowy zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1186 z późn. zm.), ze Starostwa Powiatowego w Strzelcach Op.

 

 

 

………………….. …….………..…                                            ………………………………

                 Leśnica, dnia                                                                              (podpis)

 

 

 

 

 


 

 

Załącznik Nr 3

 

Zgoda uczestnika przedsięwzięcia związanego z likwidacją wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie Gminy Leśnica w 2020 r. na przetwarzanie danych osobowych

 

 

 

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 

Informacja zgodna z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej Rozporządzeniem:

 

Administratorem danych osobowych jest Gmina Leśnica ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica reprezentowana przez Burmistrza Leśnicy (dalej również jako „Administrator”),.

Dane kontaktowe

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email um@lesnica.pl.

U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@lesnica.pl.

Administrator przetwarza dane osobowe tylko i wyłącznie w celu złożenia wniosku
o udzielenie pomocy finansowej na przedsięwzięcia realizowane w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest- 2020 roku”

Konsekwencją nie podania danych jest brak możliwości rozpatrzenia wniosku o przyznanie dofinansowania na usunięcie azbestu.

Dane osobowe będą ujawnione uprawnionym odbiorcom.

Dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, żądać przeniesienia swoich danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Oświadczam że otrzymałem/am klauzulę informacyjną

 

 

 

 

 

 

……………………………………………….

                                                                                                    Data i podpis wnioskodawcy

snica.pl/min/?f=cms/plugin/garbage_collection/public/script/CMSGarbageCollection.min.js&version=1587017615_1391">