Przejdź do treści strony WCAG

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Punkt skupu złomu w Zalesiu Śl.

Leśnica, dnia 27 lutego 2020r.

ZP.6220.1.4.2020

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA LEŚNICY

Na podstawie art. 10, art. 61 § 4 oraz art. 79a  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) w toku postępowania wszczętego na wniosek KRIS ROL Krystyna Gucz, 47-150 Zalesie Śląskie ul. Dworcowa 2, doręczony organowi w dniu 20 lutego 2020r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Punkt skupu złomu  planowanego na terenie gminy Leśnica, na działce o numerze 1095 w miejscowości Zalesie Śląskie, obręb 0072

 

zawiadamiam strony postępowania o:

 

 1. wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia,
 2. zakończeniu postępowania wyjaśniającego i dowodowego wszczętego w ww. sprawie i możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań dla planowanego przedsięwzięcia.

 

Mając powyższe na uwadze tut. organ wyjaśnia, że zgodnie z treścią wniosku oraz karty informacyjnej przedsięwzięcia sporządzonej w dniu 18 lutego 2020r. przez EKO-SPHAERA Biuro Ochrony Środowiska Jerzy Kochanowski, 48-200 Prudnik ul. Miarki 61 planowane przedsięwzięcie będzie polegało na prowadzeniu punktu skupu złomu. W myśl przedstawionych przez Wnioskodawcę założeń, w ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się m.in. skupowanie odpadów innych niż niebezpieczne, przede wszystkim złomy: stali, metali żelaza, które będą stanowiły metalowe odpady poprodukcyjne, metalowe elementy urządzeń, elementy konstrukcyjne z metali, elementy metalowe z gospodarstw domowych, firm, itp.

Planowane przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 83 – punkty do zbierania, w tym przeładunku:

a) złomu, z wyłączeniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839) stanowi przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko. 

         Zaznaczyć należy, że planowane przedsięwzięcie przewidziane jest do realizacji na terenie, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Zalesie Śląskie zatwierdzony Uchwałą Nr XLIII/238/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 czerwca 2018r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 5 lipca 2018r., poz. 1982). Zgodność przedsięwzięcia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jest przesłanką niezbędną do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.). W myśl przywołanego przepisu „właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony”. Zgodnie zaś z treścią § 24.1. pkt 1a – b) Uchwały Nr XLIII/238/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 czerwca 2018r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 5 lipca 2018r., poz. 1982) dla „terenów zabudowy usługowo – produkcyjnej, oznaczonych na rysunku planu symbolami: UP.1-UP.3, dla których ustala się następujące przeznaczenie:

 1. podstawowe:
 • usługi stanowiące działalność nieuciążliwą, przy czym dla terenów UP.1 i UP.3 dopuszcza się przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
 • zabudowa produkcyjna oraz składowo – magazynowa stanowiąca działalność nieuciążliwą, przy czym dla terenów UP.1 i UP.3 dopuszcza się przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko”.

         Teren, na którym planowane jest przedsięwzięcie przeznaczony jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Zalesie Śląskie pod tereny usługowo – produkcyjne i oznaczony jest symbolem UP.2 z zabudową produkcyjną oraz składowo – magazynową stanowiącą działalność nieuciążliwą, przy czym tylko dla terenów oznaczonych symbolami UP.1 i UP.3 dopuszcza się przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.     

         W myśl przedstawionych wyżej założeń planowana inwestycja została zaliczona do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 83 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839) i  nie należy do wyjątków wskazanych w cyt. § 24.1. pkt 1a – 1b) uchwały.

         Powyższe okoliczności jednoznacznie wskazują na brak zgodności lokalizacji planowanego przedsięwzięcia z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, co zgodnie z cyt. art. 80 ust. 2 cyt. ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko skutkuje koniecznością wydania przez tut. organ decyzji odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowaniach.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w siedzibie Organu tj. Urzędu Miejskiego w Leśnicy pokój nr 12a (w poniedziałki w godz. od 7.30-16.30, od wtorku do czwartku w godz. od 7.30 do godz. 15.30 oraz w piątki od godz. 7.30 do godz. 14.30) oraz składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie a także za pomocą poczty elektronicznej w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego pisma.  

Uwagi i wnioski składać można w siedzibie Organu - sekretariat – pok. 107, w godzinach urzędowania lub drogą elektroniczną na adres: .

 

Jednocześnie informujemy, zgodnie z art. 79a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 256), że w ww. terminie stronie, na której żądanie wszczęto postępowanie administracyjne, przysługuje prawo przedłożenia dodatkowych dowodów celem wykazania spełnienia wymaganych na tym etapie przesłanek umożliwiających stwierdzenie zgodności lokalizacji planowanego przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Z uwagi na to, że liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2018r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2020 poz. 256), zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej następuje w formie publicznego  obwieszczenia na okres 14 dni. Po upływie tego terminu zostanie wydana stosowna decyzja.

 

                                                                                                          Burmistrz Leśnicy 

                                                                                                          Łukasz Jastrzembski            

 

Otrzymują:

 1. Wnioskodawca

 

Niniejsze obwieszczenie umieszczono:

 1. na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Leśnicy,
 2. na tablicy informacyjnej w sołectwie Zalesie Śląskie,
 3. na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Leśnicy – http://bip.lenica.pl,
 4. w publicznie dostępnym wykazie zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie - www.ekoportal.gov.pl oraz www.bazaoos.gdos.gov.pl

 

 

Informacja o uprawnieniach i obowiązkach strony postępowania administracyjnego

                                                                                                  

 W oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 256), dalej kpa informuję, co następuje:

 • postępowanie wyjaśniające dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia zostanie zakończone w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku ze względu na konieczność zebrania materiału dowodowego (art. 35 § 3 kpa);
 • organ administracji publicznej bez uzasadnionej przyczyny nie odstępuje od utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw w takim samym stanie faktycznym i prawnym (art. 8 § 2 kpa);
 • prawie czynnego udziału w każdym stadium prowadzonego postępowania administracyjnego i do wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań (art. 10 § 1 kpa);
 • prawie do ustanowienia i działania przez pełnomocnika (art. 32 kpa). Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (art. 33 kpa);
 • prawie do wniesienia za pośrednictwem Burmistrza Leśnicy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu ponaglenia wraz z uzasadnieniem, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 kpa lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 kpa (bezczynność) lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy art. 37 kpa (przewlekłość);
 • strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej, innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń chyba, że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej (art. 40 § 4 kpa);
 • strona może złożyć odpowiedź na pismo wszczynające postępowanie i wyjaśnienia na piśmie (art. 40 § 5 kpa);
 • obowiązku strony oraz jej przedstawicieli i pełnomocników do zawiadomienia organu prowadzącego postępowanie o każdej zmianie swego adresu (w razie zaniedbania wskazanego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny art. 41 kpa);
 • prawie do wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania w tym także do żądania uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony (art. 73 kpa);
 • prawie do składania wniosków dowodowych lub żądań, które mogą przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie są sprzeczne z prawem (np. dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny), w tym prawie do udziału w przeprowadzeniu dowodu (art. 75 § 1 i art. 79 kpa).

 

                                                             Informacja dot. przetwarzania danych osobowych

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych -Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

- Administratorem Pani/Pana danych podanych w związku ze złożeniem wniosku oraz uzyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym jest Burmistrz Leśnicy, ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica, zwany dalej Administratorem.

- Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe, w celu wykonania obowiązku prawnego, tj. rozpatrzenia wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

- Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez email – iod@lesnica.pl. Dane inspektora znajdują się na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Leśnicy.

- Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane  przez czas trwania postępowania, do którego dane zostały pozyskane, a w przypadku materiałów archiwalnych, przez czas wynikający z przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych organów gminy.

     - Obowiązek podania danych i ich zakres wynika z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w   ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz kodeksu postępowania administracyjnego. Podanie danych jest niezbędne w celu  przeprowadzenia postępowania.

PDFZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Punkt skupu złomu w Zalesiu Śl..pdf