Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA LEŚNICY o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Leśnica, dnia 26.02.2020r.

 

ZP.6220.2.3.2020

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA LEŚNICY

 

            Burmistrz Leśnicy zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256), art. 73 ust. 1 oraz 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.)

 

zawiadamia strony o wszczęciu postępowania

 

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Punkt skupu złomu  planowanego na terenie gminy Leśnica, na działkach o numerach: 249/2 oraz 249/7 w miejscowości Wysoka, obręb 0091 na podstawie wniosku z dnia 18.02.2020r. (złożonego 20.02.2020r.) przez KRIS ROL Krystyna Gucz, 47-150 Zalesie Śląskie ul. Dworcowa 2.

      Wnioskowane przedsięwzięcie wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt 83 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839). Zatem stanowi przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

            Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia jest Burmistrz Leśnicy, zaś organem właściwym do wydania opinii w sprawie stwierdzenia (lub nie) obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku, o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia jest:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu,

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich,

- oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW Gliwice.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii i  ewentualnych uzgodnień pomocniczych.

 

            Zapoznanie się z przedmiotową dokumentacją sprawy oraz ewentualne wnioski i uwagi można składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Leśnicy przy ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica, pokój 12A, w godzinach pracy urzędu, osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie a także za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: w terminie 30 dni od daty wydania obwieszczenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Leśnicy.

           

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

                                                                                                                             Burmistrz Leśnicy

                                                                                                                             Łukasz Jastrzembski

 

 

Otrzymują:

 1. Wnioskodawca

 

Niniejsze obwieszczenie umieszczono:

 1. na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Leśnicy,
 2. na tablicy informacyjnej w sołectwie Wysoka,
 3. na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Leśnicy – http://bip.lenica.pl,
 4. w publicznie dostępnym wykazie zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie - www.ekoportal.gov.pl oraz www.bazaoos.gdos.gov.pl

 

Informacja o uprawnieniach i obowiązkach strony postępowania administracyjnego

                                                                                                                                   

 W oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), dalej kpa informuję, co następuje:

 • Z uwagi na skomplikowany charakter sprawy zgodnie z art. 35 § 3 kpa sprawa zostanie załatwiona w terminie dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
 • organ administracji publicznej bez uzasadnionej przyczyny nie odstępuje od utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw w takim samym stanie faktycznym i prawnym (art. 8 § 2 kpa);
 • prawie czynnego udziału w każdym stadium prowadzonego postępowania administracyjnego i do wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań (art. 10 § 1 kpa);
 • prawie do ustanowienia i działania przez pełnomocnika (art. 32 kpa). Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (art. 33 kpa);
 • prawie do wniesienia za pośrednictwem Burmistrza Leśnicy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu ponaglenia wraz z uzasadnieniem, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 kpa lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 kpa (bezczynność) lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy art. 37 kpa (przewlekłość);
 • strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej, innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń chyba, że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej (art. 40 § 4 kpa);
 • strona może złożyć odpowiedź na pismo wszczynające postępowanie i wyjaśnienia na piśmie (art. 40 § 5 kpa);
 • obowiązku strony oraz jej przedstawicieli i pełnomocników do zawiadomienia organu prowadzącego postępowanie o każdej zmianie swego adresu (w razie zaniedbania wskazanego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny art. 41 kpa);
 • prawie do wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania w tym także do żądania uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony (art. 73 kpa);
 • prawie do składania wniosków dowodowych lub żądań, które mogą przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie są sprzeczne z prawem (np. dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny), w tym prawie do udziału w przeprowadzeniu dowodu (art. 75 § 1 i art. 79 kpa).
 • Zmiana właściciela w trakcie prowadzenia postępowania – art. 74 ustawy OOś – dopisać jako dodatkowe pouczenie z ustawy OOŚ w przypadku gdy liczba stron postępowania nie przekracza 10.

 

 

Informacja dot. przetwarzania danych osobowych

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych -Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

- Administratorem Pani/Pana danych podanych w związku ze złożeniem wniosku oraz uzyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym jest Burmistrz Leśnicy, ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica, zwany dalej Administratorem.

- Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe, w celu wykonania obowiązku prawnego, tj. rozpatrzenia wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

- Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez email – iod@lesnica.pl. Dane inspektora znajdują się na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Leśnicy.

- Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane  przez czas trwania postępowania, do którego dane zostały pozyskane, a w przypadku materiałów archiwalnych, przez czas wynikający z przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych organów gminy.

- Obowiązek podania danych i ich zakres wynika z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz kodeksu postępowania administracyjnego. Podanie danych jest niezbędne w celu  przeprowadzenia postępowania.

 

PDFZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Punkt skupu złomu.pdf