Przejdź do treści strony WCAG

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowisk.uwarunkowaniach dla przeds. pn. Przebudowa drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice–Leśnica-Zalesie Śląskie na odcinku Leśnica–Lichynia wraz z budową ścieżki rowerowej oraz przebudową drogowych obiektów

 

                                                                                                                     Leśnica, dnia 11 lutego 2020r.

Nr sprawy: ZP.6220.4.9.2019

 

ZAWIADOMIENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2018r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) oraz w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. 2018 poz. 2096 ze zm.)

zawiadamiam  Strony postępowania

że w dniu 11 lutego 2020r. została wydana decyzja Burmistrza Leśnicy, nr sprawy ZP.6220.4.9.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica - Zalesie Śląskie na odcinku Leśnica – Lichynia wraz z budową ścieżki rowerowej oraz przebudową drogowych obiektów inżynierskich planowanego na terenie gminy Leśnica, na działkach o numerach: 1174, 1215, 1173, 1310, 1311 w miejscowości Leśnica, obręb 0045 oraz na działkach o numerach: 869, 855, 198/1 w miejscowości Lichynia, obręb 0060.

Decyzja oraz dokumentacja sprawy, w tym opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Zastępcy Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu oraz Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu, są do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Leśnicy przy ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica,   pokój nr 12a (w poniedziałki w godz. od 7.30-16.30, od wtorku do czwartku w godz. od 7.30 do godz. 15.30 oraz w piątki od godz. 7.30 do godz. 14.30).

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Leśnicy – http://bip.lesnica.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń tutejszego urzędu a także na tablicy informacyjnej w sołectwie Lichynia.

Zawiadomienie stanowi zawiadomienie stron postępowania o wydaniu decyzji i uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

                                                                                                                                Burmistrz

                                                                                                                                Łukasz Jastrzembski

 

Otrzymują:

  1. Strony postępowania poprzez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a.
  2. aa – GK

 

                              

Niniejsze zawiadomienie umieszczono:

  1. na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Leśnicy,
  2. na tablicy informacyjnej w sołectwie Lichynia,
  3. na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Leśnicy – http://bip.lesnica.pl.

 

PDFZawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. pn. Przebudowa drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice–Leśnica-Zalesie Śląskie na odcinku Leśnica–Lichynia wraz z budową ścieżki rowerowej oraz przebudową drogowych obiektów-s.1.pdf

PDFZawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. pn. Przebudowa drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice–Leśnica-Zalesie Śląskie na odcinku Leśnica–Lichynia wraz z budową ścieżki rowerowej oraz przebudową drogowych obiektów-s.2.pdf