Przejdź do treści strony WCAG

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2020 zadania publicznego w zakresie WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ związanego z realizacją zadań Gminy Leśnica przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podm.

 

Leśnica, 2020-02-03

 

 

 

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert  na wykonanie w roku 2020

zadania publicznego w zakresie WSPIERANIA I  upowszechnianiA kultury fizycznej  związanego z realizacją zadań Gminy Leśnica przez organizacje pozarządowe oraz  inne uprawnione podmioty prowadzące

działalność pożytku publicznego

 

 

Zgodnie z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 0050.145.2020 Burmistrza Leśnicy z dnia 3 stycznia 2020 roku, do dnia naboru wniosków wskazanego w ogłoszeniu tj. do 24 stycznia 2020 roku do Urzędu Miejskiego w Leśnicy wpłynęły 2 oferty na realizację ww. zadania.

 

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem Nr 0050.155.2020 Burmistrza Leśnicy z dnia 27 stycznia 2020 r., po dokonaniu formalno-prawnej i merytorycznej oceny ofert zaopiniowała przyznanie dotacji niżej wymienionym stowarzyszeniom, co zostało przez Burmistrza zatwierdzone.

 

 

Lp.

Nazwa podmiotu

Tytuł zadania

Wysokość przyznanych środków publicznych   

  1.  

Gminne Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe” w Leśnicy

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

115 000,00 zł

słownie złotych: sto piętnaście tysięcy złotych  00/100 

  1.  

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim

Szkółka piłkarska dla dzieci Miro Deutsche Fuβballschule Leśnica

9 525,00 zł

słownie złotych: dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia pięć złotych 00/100

 

 

 

                                                                                                                      Burmistrz

                                                                                                          (-) Łukasz Jastrzembski

PDFInformacja o wynikach konkursu na wykonanie w roku 2020 zadania publicznego - wspieranie i upowszechnianie kult. fiz..pdf