Przejdź do treści strony WCAG

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA LEŚNICY zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

                                                                                                                     Leśnica, dnia 21 stycznia 2020r.

 

 

Nr sprawy: ZP.6220.4.8.2019

 

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA LEŚNICY

zawiadomienie o zebranych dowodach

przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. 2018 poz. 2096 ze zm.), w celu zapewnienia stronom pełnego
i czynnego udziału w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica - Zalesie Śląskie na odcinku Leśnica – Lichynia wraz z budową ścieżki rowerowej oraz przebudową drogowych obiektów inżynierskich planowanego na terenie gminy Leśnica, na działkach o numerach: 1174, 1215, 1173, 1310, 1311 w miejscowości Leśnica, obręb 0045 oraz na działkach o numerach: 869, 855, 198/1 w miejscowości Lichynia, obręb 0060 na podstawie wniosku z dnia 19 listopada 2019r. (uzupełnionego 10 grudnia 2019r.) złożonego przez Powiat Strzelecki ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Arkadiusz Żurakowski, AR-DOM Biuro Projektowo – Usługowe, ul. Mierosławskiego 19, 48-200 Prudnik

zawiadamiam  Strony postępowania

 

  • o piśmie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.4220.369.2019.IM z dnia 30 grudnia 2019r., wyrażającym opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko,
  • o piśmie Zastępcy Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu nr GL.ZZŚ.3.435.256.1.2019.MO z dnia 31 grudnia 2019r. wyrażającym opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
  • o piśmie Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego  w Opolu nr NZ.9022.4.22.2019.JG z dnia 16 stycznia 2020r. wnoszącym o odstąpienie od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia,

 

  • o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów  oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w terminie 7 dni od daty obwieszczenia niniejszego pisma.

 

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w siedzibie Organu tj. Urzędu Miejskiego w Leśnicy pokój nr 12a (w poniedziałki w godz. od 7.30-16.30, od wtorku do czwartku w godz. od 7.30 do godz. 15.30 oraz w piątki od godz. 7.30 do godz. 14.30) oraz składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie a także za pomocą poczty elektronicznej.  

Uwagi i wnioski składać można w siedzibie Organu - sekretariat – pok. 107, w godzinach urzędowania lub drogą elektroniczną na adres: .

 

 

 

Na podstawie art. 79a Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) informuję, że z uwagi na fakt że ww. przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1839), co może skutkować wydaniem decyzji niezgodnej z żądaniem Strony, w terminie wyznaczonym na wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, Strona może przedłożyć dodatkowe dowody celem wykazania spełnienia ww. przesłanek.

 

Z uwagi na to, że liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2018r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2018 poz. 2096 ze zm.), zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej następuje w formie publicznego  obwieszczenia na okres 14 dni poprzez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Leśnicy oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy oraz tablicy ogłoszeń w sołectwie Lichynia.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

                                                                                                                     Z up. Burmistrza

                                                                                                                     Andrzej Iwanowski

                                                                                                                     Zastępca Burmistrza

 

 

 

Otrzymują:

  1. Strony postępowania poprzez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a.
  2. aa – GK

 

Do wiadomości:

  1. Powiat Strzelecki ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie na ręce pełnomocnika.

                               

Niniejsze obwieszczenie umieszczono:

  1. na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Leśnicy,
  2. na tablicy informacyjnej w sołectwie Lichynia,
  3. na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Leśnicy – http://bip.lenica.pl.

 

 

PDFOBWIESZCZENIE BURMISTRZA LEŚNICY zawiadomienie o zebranych dowodach.pdf