Przejdź do treści strony WCAG

POSTANOWIENIE-OBWIESZCZENIE BURMISTRZA LEŚNICY o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy - dot.wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

        Leśnica, 10 stycznia 2020r.

 

ZP.6220.4.7.2019

 

 

POSTANOWIENIE – OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 10, art. 49 oraz art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.) zwany dalej w skrócie k.p.a., w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 2081 z późn. zm.)

Postanawiam

 

  1. Zawiadomić, że postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica - Zalesie Śląskie na odcinku Leśnica – Lichynia wraz z budową ścieżki rowerowej oraz przebudową drogowych obiektów inżynierskich planowanego na terenie gminy Leśnica, na działkach o numerach: 1174, 1215, 1173, 1310, 1311 w miejscowości Leśnica, obręb 0045 oraz na działkach o numerach: 869, 855, 198/1 w miejscowości Lichynia, obręb 0060, nie można zakończyć w terminie wskazanym w art. 35 §3 k.p.a. z przyczyn niezależnych od organu, spowodowanych oczekiwaniem na opinie z organów opiniodawczych. 
  2. Wskazać nowy termin załatwienia sprawy - do 11 lutego 2020r.

 

UZASADNIENIE

 

                Wnioskiem z dnia 19 listopada 2019r. (uzupełnionym 10 grudnia 2019r.) Powiat Strzelecki ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Arkadiusz Żurakowski wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica - Zalesie Śląskie na odcinku Leśnica – Lichynia wraz z budową ścieżki rowerowej oraz przebudową drogowych obiektów inżynierskich planowanego na terenie gminy Leśnica, na działkach o numerach: 1174, 1215, 1173, 1310, 1311 w miejscowości Leśnica, obręb 0045 oraz na działkach o numerach: 869, 855, 198/1 w miejscowości Lichynia, obręb 0060.

         W przedmiotowej sprawie Burmistrz Leśnicy pismem z dnia 11 grudnia 2019r. wystąpił do:

1)  Powiatowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Op.,

2)  Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu,   

3) Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarski Wodnej w Gliwicach,

o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.

         W dniu 31.12.2019r. Burmistrz Leśnicy otrzymał opinię nr WOOŚ.4220.369.2019.IM z dnia 30.12.2019r. z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu oraz opinię nr GL.ZZŚ3.435.256.1.2019.MO z dnia 31.12.2019r. (data wpływu 3.01.2020r.) z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarski Wodnej w Gliwicach.                  

         W związku z oczekiwaniem na opinię z organu wymienionego w pkt 1 postanowiono jak w sentencji.

 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a. – zawiadomienie zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy (ul. 1-go Maja 9, 47-150 Leśnica) i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Leśnicy http://bip.lesnica.pl oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Lichynia. 

 

Zgodnie z art. 49 k.p.a. w przypadku zawiadomienia stron poprzez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

                                                                                             Pouczenie

1. Na niniejsze postanowienie nie przysługuje wniesienie zażalenia, i jest ono ostateczne. Zgodnie z art. 142 k.p.a.  postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.

2. Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, gdy:

a) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 KPA lub w przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 KPA (bezczynność);

b) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

3. Ponaglenie zawiera uzasadnienie.

4. Ponaglenie wnosi się:

a) do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie;

b) do organu prowadzącego postępowanie – jeżeli nie ma organu wyższego stopnia.

 

 

                                                                                                                       Burmistrz

                                                                                                                       Łukasz Jastrzembski

 

 

Otrzymują:

  1. Strony postępowania poprzez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a.
  2. Aa – GK

 

Do wiadomości:

  1. Powiat Strzelecki ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie na ręce pełnomocnika P. Arkadiusza Żurakowskiego, AR-DOM Biuro Projektowo – Usługowe, ul. Mierosławskiego 19, 48-200 Prudnik

 

Niniejsze obwieszczenie umieszczono:

  1. na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Leśnicy,
  2. na tablicy informacyjnej w sołectwie Lichynia,
  3. na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Leśnicy – http://bip.lenica.pl.

 

PDFObwieszczenie Burmistrza Leśnicy o wyzn. nowego terminu załatw. sprawy - dot. wydania decyzji o środ.uwarunk.dla przeds. pn. Przebudowa drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice–Leśnica-Zalesie Śl. na odcinku Leśnica-Lichynia....pdf