Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zmiana treści SIWZ z dnia 18.12.2019r. dot. zadania ZP.271.10.2019 pn. "Remont drogi gminnej nr 105865 O ul. Wiejska II w Kadłubcu"

                                                                                                                              Leśnica, 30 grudnia 2019r.

 

 

ZP.271.10.2019    

 

                 Do wszystkich oferentów            

                 zainteresowanych przetargiem

                       

 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Remont drogi gminnej nr 105865 O ul. Wiejska II w Kadłubcu”.           

     

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), dokonaliśmy zmiany w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwaną dalej „SIWZ”), w następujący sposób:

1. zmiana treści pkt 3.3 Rozdziału 6 SIWZ (Oświadczenia i dokumenty aktualne na dzień złożenia, które ma złożyć wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni)  poprzez dodanie pkt. 3).

W związku z powyższą zmianą pkt 3.3 Rozdziału 6 SIWZ otrzymuje brzmienie :

 

3.3 Potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

 

1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; – warunki zostały określone w Rozdziale 5 ust. 1.3. lit. a) niniejszej specyfikacji - wzór wykazu stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ,

2) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

 

3) przedłożenie dokumentów potwierdzających, że Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem do wykonania zamówienia, tj.: dysponuje lub będzie dysponować osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w tym:

  • jedną osobę pełniącą funkcję kierownika budowy – uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji kierownika budowy w branży drogowej bez ograniczeń. Minimalne doświadczenie zawodowe: na stanowisku kierownika budowy – co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy (liczone od dnia uzyskania uprawnień).

 

W/w specjalista musi być członkiem okręgowej izby inżynierów budownictwa oraz posiadać aktualne zaświadczenie z tej izby.

Musi posiadać w/w uprawnienia lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

 

Niniejsza zmiana stanowi integralną część SIWZ. Wynikiem powyższej zmiany będzie zmiana ogłoszenia o zamówieniu nr 637620-N-2019 z dnia 19.12.2019r. Pozostała treść SIWZ nie ulega zmianie.

 

                                                                                                                                    Burmistrz

                                                                                                                                    Łukasz Jastrzembski

 

PDFZmiana treści SIWZ z dnia 18.12.2019r. - Remont drogi gminnej nr 105865 O ul. Wiejska II w Kadłubcu.pdf