Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

II zestaw pytań i odpowiedzi do ZP.271.8.2019 - Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego złotowego w wysokości 2 600 000,00 zł.

                                                                                                          Leśnica, 9 grudnia 2019r.

ZP.271.8.2019   

                                    Do wszystkich oferentów            

                                    zainteresowanych przetargiem

                        

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dla zamówienia publicznego pn.:

 

Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego złotowego

w wysokości 2 600 000,00 zł (słownie złotych: dwa miliony sześćset tysięcy 00/100)

  

       Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) zamawiający udostępnia następujące dokumenty oraz przekazuje treść pytań i udziela odpowiedzi:

Pytanie 1. W związku z przetargiem na udzielenie i obsługę kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 2 600 000,00 zł prosimy o udostępnienie dokumentu Rb-Z za 2016 i 2017r.

W załączeniu przekazujemy ww. dokumenty:

              - RB-Z Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji  

                wg stanu na 31.12.2016r.

             - RB-Z Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji  

               wg stanu na 31.12.2017r.

                                  

Pytanie 2. W nawiązaniu do ogłoszonego zamówienia proszę o wyjaśnienie poniższej kwestii: w sprawozdaniu Rb - Z na koniec IV kw. 2018r. wykazano kwotę zadłużenia z tyt. kredytów w wys. 529.543 zł, natomiast w zał. 1 do uchwały nr XII/66/19 w sprawie zmiany WPF kwota długu – wykonanie za 2018r. wynosi 1.200.000 zł. Z czego wynika ta różnica ?

 

W odpowiedzi na pytanie z dnia 5 grudnia br. informuję, że kwota 529.543,00 zł podana w sprawozdaniu RB-Z na koniec IV kwartału 2018 r. z tytułu zadłużenia jest tożsama z kwotą wykonanych kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych na rok 2018 (kolumna 4.3) wykazaną w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Jest ona kwotą faktycznie, fizycznie zaciągniętego zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek w roku 2018. Kwota długu wykazana w kolumnie 6 WPF – u jest kwotą wynikającą z zawartej umowy pożyczki z WFOŚiGW. Ze względu na specyfikę pożyczki kwota pożyczki była uruchamiana w transzach, w zależności od etapu realizacji finansowanego przedsięwzięcia. Kwota długu wykonana w 2018 roku, na podstawie zapisów umowy jest kwotą do której mogła być zaciągnięta pożyczka. Całkowita kwota możliwej do zaciągnięcia pożyczki wraz z kwotą zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu w 2019 roku (w łącznej wysokości 3.500.000,00 zł) obrazuje planowany stan długu gminy Leśnica na koniec bieżącego roku. Gdyby skorygować wykonaną kwotę długu w 2018 roku do poziomu 529.543,00 zł konieczne byłoby dodanie różnicy (kwoty niewykorzystanej pożyczki, ale planowanej do wykorzystanie w roku 2019) do planu roku 2019, co i tak spowodowałoby wykazanie łącznej kwoty długu w roku 2019 w wysokości 3.500.000,00 zł.

 

       Niniejsze załączniki i odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr ZP.271.8.2019 z dnia 27 listopada 2019r.

 

                                                                                                       Burmistrz

                                                                                                       Łukasz Jastrzembski

 

PDFPytania i odpowiedzi do ZP.271.8.2019 - II zestaw.pdf

PDFRb-Z za 2016 rok.pdf

PDFRb-Z za 2017 rok.pdf