Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pytania i odpowiedzi do ZP.271.8.2019 - Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego złotowego w wys. 2.600.000,00 zł.

                                                                                                           Leśnica, 3 grudnia 2019r.

ZP.271.8.2019    

  

                 Do wszystkich oferentów            

                 zainteresowanych przetargiem

                       

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dla zamówienia publicznego pn.:

 

Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego złotowego

w wysokości 2 600 000,00 zł (słownie złotych: dwa miliony sześćset tysięcy 00/100)

           

       Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający przekazuje treść pytań i udziela odpowiedzi.

Pytanie do klienta

Odpowiedź klienta

1

Prosimy o doprecyzowanie kiedy nastąpi ostatnia płatność odsetek

  • czy wraz z ostatnią ratą kapitałową 20.06.2023r.
  • czy 15.07.2023r. – i w związku z tym zmianie ulegnie okres kredytowania.

 

Ostatnia płatność odsetek nastąpi wraz z ostatnią ratą kapitałową tj. w dniu 20.06.2023r.

 

 

                                                                   Pytanie do klienta

Odpowiedź klienta

1

Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.

 

W ciągu ostatnich 36 miesięcy nie były prowadzone za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.

2

 

Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa).

W ciągu ostatnich dwóch lat nie podjęto  uchwały o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu, którym jest burmistrz.   

3

Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa według stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:

 

  • wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN):

690,00

  • wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):

0,00

  • wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):

466,00

  • wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów

             i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa  

             w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach       

             publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN):

690,00

  • wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów

             i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa              

             w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach  

             publicznych z innych źródeł (w tys. PLN):

0,00

 

 

Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr ZP.271.8.2019 z dnia 27 listopada 2019r.

 

                                                                                                                 Burmistrz

                                                                                                                 Łukasz Jastrzembski

 

PDFPytania i odpowiedzi do ZP.271.8.2019 - Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego złotowego w wysokości 2 600 000,00 zł..pdf