Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zmiana terminu składania ofert do ZP 271.8.2019-Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego złotowego w wysokości 2 600 000,00 zł

 

Leśnica, 2 grudnia 2019r.

 

 

ZP.271.8.2019    

 

 

                                           Do wszystkich oferentów               

                                           zainteresowanych przetargiem

                       

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 221.000,00 euro pn.: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego złotowego w wysokości 2 600 000,00 zł (słownie złotych: dwa miliony sześćset tysięcy 00/100).

 

           

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), dokonaliśmy zmiany w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwaną dalej „SIWZ”), w następujący sposób:

 

1) zmiana treści pkt. 7.22 Rozdziału VII SIWZ na:

Wykonawca powinien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej według poniższego wzoru:

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Leśnica ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica

 

OFERTA NA:

Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego złotowego

w wysokości 2 600 000,00 zł

(słownie złotych: dwa miliony sześćset tysięcy 00/100)

 

NIE OTWIERAĆ PRZED 12.12.2019r. GODZ. 11:00

 

Na odwrocie koperty należy podać adres i nazwę Wykonawcy składającego ofertę.

 

 

 

2) zmiana treści pkt. 10.2 Rozdziału X SIWZ na:

Termin składania ofert upływa dnia 12.12.2019r. o godz. 10:30.

 

 

3) zmiana treści pkt. 13.1 Rozdziału XIII SIWZ na:

Wykonawcy pozostają związani z ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

 

4) zmiana treści pkt. 14.1 Rozdziału XIV SIWZ na:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.12.2019r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Leśnicy przy ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica w pokoju nr 9 (parter, sala

posiedzeń).

 

 

 

Pozostała treść SIWZ nie ulega zmianie.

 

 

 

      Burmistrz

Łukasz Jastrzembski

PDFZmiana terminu składania ofert do ZP 271.8.2019-Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego złotowego w wysokości 2 600 000,00 zł..pdf