Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr 0050. 129 .2019 Burmistrza Leśnicy z dnia 26 listopada 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Leśnica.

Zarządzenie Nr 0050. 129 .2019

Burmistrza Leśnicy

 

z dnia 26 listopada 2019r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy

społecznej na terenie Gminy Leśnica.

Działając na  podstawie  art. 25  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy  społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.) oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.)

 

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadania z zakresu pomocy społecznej, pod nazwą: „Świadczenia usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - dla mieszkańców Gminy Leśnica, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione w miejscu zamieszkania.”.

 

§ 2. Treść ogłoszenia, stanowi  załącznik do niniejszego zarządzenia i zamieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy,  stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Leśnica, na stronie internetowej www.lesnica.pl

 

 § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnicy.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

   Burmistrz

                                                                                                /-/ Łukasz Jastrzembski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   

 

                                                                                                          Załącznik do zarządzenia  Nr 0050.129 .2019

                                                                                                           Burmistrza  Leśnicy z dnia  26 listopada 2019 

                                                                                                            w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

                                                                                                       na realizacje zadań z zakresu pomocy społecznej

                                                                           na terenie Gminy Leśnica.

 

 

Burmistrz Leśnicy

 

 

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadania z zakresu pomocy społecznej obejmującego świadczenie: usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, - dla mieszkańców Gminy Leśnica, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, w miejscu zamieszkania.

 

I. Rodzaj zadania:

Organizowanie i świadczenie w okresie od stycznia  2020 r. do  grudnia 2020 r. :

1. usług opiekuńczych, 

2. specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług   opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

- dla mieszkańców Gminy Leśnica, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, w miejscu zamieszkania.

Zakres usług opiekuńczych obejmuje: pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację zaleconą przez lekarza oraz zapewnienie w miarę możliwości kontaktów z otoczeniem

Zakres specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi obejmuje: czynności wynikające z indywidualnych potrzeb zdrowotnych podopiecznego wskazane przez lekarza

Liczba godzin i zakres przyznawanych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi uwzględnia stan zdrowia, wiek i sprawność psychofizyczną osoby objętej tą formą pomocy, jak również możliwość udzielenia pomocy ze strony rodziny.

II. Podmioty uprawnione do złożenia oferty na wykonywanie zadań, o których mowa w cz. I :

Zadanie może być wykonywane przez  podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 poz. 688 ze zm.) -  prowadzące działalność z  zakresu  pomocy społecznej.

 

 

 

 

III. Wysokość środków publicznych na realizację zadania:

1. Na podstawie  projektu budżetu Gminy Leśnica na 2020 r. - dotacja na realizację zadania wynosi 50.000,00 zł. Zastrzega się zmianę wysokości dotacji na 2020 rok w przypadku wystąpienia niedoborów, poprzez dokonanie  zmian w uchwale budżetowej na 2020 r. 

2. Przewidywana ilość godzin usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi  w roku 2020 wynosi ok. 2170. 

Rzeczywista liczba godzin zlecanych do realizacji zależna będzie od faktycznego zapotrzebowania na tę formę pomocy.

IV.  Informacje o zrealizowanym w 2019 r. i roku bieżącym zadaniu tego samego rodzaju, koszcie jego realizacji przy udziale podmiotów uprawnionych, z uwzględnieniem dotacji przekazanej tym podmiotom:

1. W 2018 r. nie było realizowane zadanie publiczne tego samego rodzaju.  

2. W 2019 r. usługi opiekuńcze na rzecz osób, które z powodu wieku, choroby lub innych   

    przyczyn wymagają pomocy innych osób realizuje Polski Komitet Pomocy Społecznej.

    Przewidywana kwota za wykonanie zadania to 30.000,00zł

 

 V. Warunki przyznania dotacji.

 

 1. Warunkiem przyznania dotacji jest wybór oferty przez organ ogłaszający otwarty

      konkurs ofert i podpisania umowy o realizację zadania.

 2. Oferty należy składać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 

     do  Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24

     października 2018r.  w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących

     realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z

     2018 r. poz. 2057).

3. Do oferty należy dołączyć:

a) aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących

    statusu prawnego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności,

b) aktualny statut lub inny akt regulujący status podmiotu i wskazujący organy

     uprawnione do reprezentacji.

c) pełnomocnictwa i upoważnienia dla osób składających ofertę do reprezentowania

    podmiotu, jeśli dane osoby nie są wskazane w dokumencie stanowiącym o podstawie

    działalności podmiotu.

d) kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania (za 1 godzinę świadczonej usługi).

 

4. W przypadku załączenia do oferty kserokopii jakiegokolwiek dokumentu, kopia ta winna

    być poświadczona „za zgodność z oryginałem” przez organ wydający dokument lub przez

    osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu.

 

 

VI. Termin i warunki realizacji zadań:

 

1. Termin realizacji zadań, o których mowa w cz. I ustala się na okres od 1 stycznia  2020 r.

    do  31 grudnia 2020 r.

2. Zadania z zakresu świadczenia usług opiekuńczych w tym specjalistycznych usług

    opiekuńczych będą wykonywane w miejscu zamieszkania osoby, dla której uprawnienie do

    świadczeń w odpowiednim wymiarze ustali decyzją administracyjną Kierownik Ośrodka

    Pomocy Społecznej w Leśnicy.

3. Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi

    standardami i przepisami oraz zawartą umową.

4. Przyznanie dotacji na realizację zadania nastąpi na podstawie umowy z podmiotem,

    którego oferta została wybrana w konkursie. Szczegółowe warunki realizacji zadania

    określi pisemna umowa sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Przewodniczącego

    Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów

    umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania

    tych zadań (Dz. U. z 2018r., poz. 2057).

 

VII.     Termin składania ofert

 

1. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 grudnia 2019 r. do godz. 9.00  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Leśnicy, 47-150 Leśnica ul. 1 Maja 9 lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu oferty) w zamkniętych i opisanych kopertach z napisem „Konkurs ofert na realizację usług opiekuńczych w 2020 r.” na w/w adres.

2. Oferty, które wpłyną po w/w terminie nie będą objęte procedurą konkursową.

 

VIII.   Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty

 

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 14 dni po dacie terminu wyznaczonego do składania ofert.

2. Ogłoszenie zawierające rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Leśnica: bip.lesnica.pl, stronie internetowej www.lesnica.pl jak również na tablicy ogłoszeń  budynku Urzędu Miejskiego, ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica.

3. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Leśnicy.

4. Przy wyborze oferty uwzględnione zostaną następujące kryteria:

formalne – do udziału w konkursie ofert dopuszczone zostaną tylko podmioty, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej, które złożą oferty wraz z załącznikami w terminie określonym w ogłoszeniu,

merytoryczne – komisja konkursowa dokona oceny złożonej oferty uwzględniając:

  • ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego (cena usługi za 1 godzinę),
  • doświadczenie w realizacji tego rodzaju zadania
  • realizację zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczania otrzymywanych na ten cel środków,
  • posiadane zasoby rzeczowe i kadrowe zapewniające realizację zadania.

 

5. Oferty sporządzone wadliwie, lub niekompletnie, co do wymaganego zestawu dokumentów

    lub informacji zostaną odrzucone.

6. Konkurs będzie rozstrzygnięty także w przypadku, gdy wpłynie jedna oferta.

7. Z wyłonionym podmiotem w drodze otwartego konkursu ofert zostanie zawarta umowa

    o realizację zadania.

 

 

IX. Ogłoszenie o konkursie ofert znajduje się na stronie internetowej

      Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Leśnica: bip.lesnica.pl, stronie internetowej

      www.lesnica.pl jak również na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego,             

      ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica.

 


 

 

 

 

 

 

 

Leśnica, dnia 26.11.2019 r.

                                                                                                 

PDFZarządzenie Nr 0050. 129 .2019 Burmistrza Leśnicy z dnia 26 listopada 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Leśnica..pdf