Przejdź do treści strony WCAG

ZARZĄDZENIE NR 0050.103.2019 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 4 października 2019 r. w sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości gminnych

Zarządzenie Nr 0050.103.2019
Burmistrza Leśnicy

z dnia 4 października 2019 r.

w sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości gminnych

Na podstawie art. 37 i 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, 2348, z 2019 r. poz.270, 492, 801, 1309, 1589, 1716) zarządza się co następuje:

§ 1. 1. 1) Nieruchomość opisana w wykazie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Burmistrza Leśnicy nr 0050.41.2019 z dnia 8 marca 2019 r. zbyć w drodze III przetargu.

2) Nieruchomości opisane w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Leśnicy nr 0050.391.2018 z dnia 7 czerwca 2018 r. zbyć w drodze I przetargu,

2. Warunki I i III przetargu zawiera ogłoszenie  stanowiące załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. I i III przetarg ustny nieograniczony przeprowadzi komisja powołana Zarządzeniem Burmistrza Leśnicy Nr  0050.52.2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. Przewodniczący Komisji sporządzi protokół z przetargu zgodnie z § 10 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108), który będzie podstawą do zawarcia umowy notarialnej  z  wygrywającym przetarg na zbycie nieruchomości.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Burmistrz Leśnicy

/-/ Łukasz Jastrzembski

PDFZARZĄDZENIE NR 0050.103.2019 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 4 października 2019 r. w sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości gminnych.pdf
 

 

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 0050.103.2019

Burmistrza Leśnicy z dnia

4 października 2019 r.

 

 

BURMISTRZ  LEŚNICY

ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

 

w obrębie LEŚNICA

 

Nieruchomość gruntowa zabudowana przy ul. 1 Maja 7. Opisana w Księdze Wieczystej nr OP1S/00040446/8. W planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony jest symbolem 1MWU - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług. Nieruchomość nie posiada obciążeń na rzecz osób trzecich.

 

Nr ewid.nieruch.

Pow. nieruch. w m2

Cena wywoławcza nieruchomości brutto zł.

1701

300

100.000,00

 

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić w gotówce w kasie Urzędu Miejskiego w Leśnicy ul. 1 Maja 9 lub na konto Urzędu Miejskiego nr 06 8907 0008 2001 0000 1313 0004 Bank Spółdzielczy w Leśnicy do dnia 13.11.2019 r. do godz. 12.00.

Przetarg odbędzie  się w dniu 18.11.2019 r. o godz. 15.30 w sali nr 9 Urzędu Miejskiego w Leśnicy ul. 1 Maja 9.

 

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest posiadanie:

  • dokumentu tożsamości, a osoby prawne dodatkowo winne posiadać stosowne pełnomocnictwo do udziału w przetargu,
  • dowodu wniesienia wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.

Wadium nie ulega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 03.06.2019 r., drugi przetarg odbył się w dniu 09.09.2019 r.

 

Ponadto: Nabywca zobowiązany jest w terminie 5 lat od dnia nabycia zagospodarować nabytą nieruchomość na cele zgodnie z jej przeznaczeniem określonym w planie zagospodarowania przestrzennego, a w wypadku niedotrzymania tego  postanowienia zapłaci Gminie karę umowną w wysokości 20.000 złotych.

 

Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz.

Burmistrz zastrzega sobie prawo wycofania nieruchomości z przetargu z ważnych powodów. Szczegółowe informacje o warunkach przetargu i nieruchomościach uzyskać można w Referacie Rolnictwa, Ekologii i Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu pok. nr 103 tel. 774639855.

 

 

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 0050.103.2019

Burmistrza Leśnicy z dnia

4 października 2019 r.

 

 

BURMISTRZ  LEŚNICY

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

 

w obrębie LEŚNICA

 

Nieruchomości gruntowe. Nieruchomości nie posiadają obciążeń na rzecz osób trzecich.

 

Nr ewid.nieruch.

 i nr KW

Pow. nieruch. w  m2

Cena wywoławcza nieruchomości

Oznaczenie w planie Zagospodarowanie Przestrzennego

2188/2, 2190 i 2191

OP1S/00062598/8 OP1S/00004668/6

4156

52 000,00

UP,ZP Tereny usług publicznych i zieleni parkowej

2202/2

OP1S/00041051/9

3261

41 000,00

UP,ZP Teren usług publicznych i zieleń parkowa

2201

(bez dojazdu) OP1S/00041051/9

1196

14  000,00

UP,ZP teren usług publicznych i zieleń parkowa

 

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony Vat w wysokości 23 %.

 

Wadium  w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić w gotówce w kasie Urzędu Miejskiego w Leśnicy ul. 1 Maja 9 lub na konto Urzędu Miejskiego nr 06 8907 0008 2001 0000 1313 0004 Bank Spółdzielczy w Leśnicy do dnia 13.11.2019 r. do godz. 12.00.

Przetarg odbędzie  się w dniu 18.11.2019 r. o godz. 16.00 w sali nr 9 Urzędu Miejskiego w Leśnicy ul. 1 Maja 9.

 

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest posiadanie:

  • dokumentu tożsamości, a osoby prawne dodatkowo winne posiadać stosowne pełnomocnictwo do udziału  w przetargu,
  • dowodu wniesienia wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.

Wadium nie ulega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 

Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz.

Burmistrz zastrzega sobie prawo wycofania nieruchomości z przetargu z ważnych powodów. Szczegółowe informacje o warunkach przetargu i nieruchomościach uzyskać można w Referacie Rolnictwa, Ekologii i Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu pok. nr 103 tel. 774639855