Przejdź do treści strony WCAG

ZARZĄDZENIE NR 0050.102.2019 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 4 października 2019 r. w sprawie ustalenia warunków dzierżawy nieruchomości gminnych

Zarządzenie Nr 0050.102.2019
Burmistrza Leśnicy

z dnia 4 października 2019 r.

w sprawie ustalenia warunków dzierżawy nieruchomości gminnych

Na podstawie art. 37 i 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Nieruchomości opisane w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Leśnicy
Nr 0050.81.2019 z dnia 2 sierpnia 2019 r. wydzierżawić w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

2. Warunki I przetargu zawiera ogłoszenie stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzi komisja powołana Zarządzeniem Burmistrza Leśnicy
Nr 0050.52.2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. Przewodniczący Komisji sporządzi protokół z przetargu zgodnie
z § 10 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, który będzie podstawą do spisania umowy na dzierżawę nieruchomości.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Burmistrz Leśnicy

/-/ Łukasz Jastrzembski

PDFZARZĄDZENIE NR 0050.102.2019 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 4 października 2019 r. w sprawie ustalenia warunków dzierżawy nieruchomości gminnych.pdf
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050. 109.2019 B U R M I S T R Z A L E Ś N I C Y z dnia 11 października 2019 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę.pdf