Przejdź do treści strony

Gmina Leśnica

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie Burmistrza Leśnicy

                                                                                                                      Leśnica, 2019.08.28

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) oraz Uchwały Nr XLVIII/267/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

Burmistrz Leśnicy zaprasza do wskazania kandydatów reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert ogłoszonym Zarządzeniem Burmistrza Leśnicy nr 0050.82.2019 z dnia 8 sierpnia 2019 roku.

Spośród zgłoszonych kandydatów zostanie utworzona lista kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym  konkursie ofert na realizację w 2019 roku zadań      z zakresu pomocy społecznej.

Burmistrz  Leśnicy powołuje komisję konkursową, w celu przeprowadzenia konkursów oraz przedłożenia propozycji wyboru ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji.

W skład komisji konkursowej  wchodzą co najmniej trzy osoby wskazane przez Burmistrza oraz jedna osoba reprezentująca organizacje pozarządowe.

Burmistrz Leśnicy powołuje do komisji konkursowej przedstawiciela organizacji pozarządowej z listy kandydatów zgłoszonych na członków komisji konkursowej z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w konkursie ofert.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

Członkami komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert, ogłaszanym na 2019 r. mogą być przedstawiciele organizacji, którzy reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/podmioty biorące udział w konkursie ofert.

Do zadań komisji konkursowej należy:

 1. ocena merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych w otwartym konkursie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie;
 2. proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego;
 3. proponowanie rozdziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert;
 4. rekomendowanie zaopiniowanych ofert Burmistrzowi Leśnicy.

Zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowej podpisane przez zainteresowaną osobę oraz organizację zgłaszającą należy dostarczyć do dnia 6 września 2019 r. do Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnicy, ul. 1 Maja 9 na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

                                                                                                                              Burmistrz

                                                                                                                      Łukasz Jastrzembski

PDFTreść ogłoszenia i formularz zgłoszenia.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  28-08-2019
  przez: Joanna Izbicka
 • opublikowano:
  29-08-2019 14:31
  przez: Marcin Mond
 • podmiot udostępniający:
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśnicy
  odwiedzin: 485
Dane jednostki:

Gmina Leśnica
47-150 Leśnica
ul. 1 Maja 9
NIP: 7561966152 REGON: 531413337

Dane kontaktowe:

tel.: 77 461 52 81
fax: 77 461 53 42
e-mail: um@lesnica.pl
strona www: www.lesnica.pl