Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rozeznanie cenowe na wykonanie tablicy pamiątkowej dofinansowania realizacji obiektu

ROZEZNANIE CENOWE

 na wykonanie tablicy pamiątkowej dofinansowania realizacji obiektu

 

Postępowanie nie podlega w ustawie z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych –

wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30,0 tys. euro (art.4 pkt. 8 ustawy)

 

 

Beneficjent (Zamawiający ) :  Gmina Leśnica

ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica

tel./fax. 77 461 52 81

NIP 7561966152

e-mail:

www.lesnica.pl

Osoba do kontaktów: Małgorzata Urbańczyk  – Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej,  tel. 77 463 98 56, e-mail: ip@lesnica.pl  

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

  1. wykonanie tablicy pamiątkowej, konstrukcja samonośna do zakotwienia w gruncie, tablica ze stali nierdzewnej, blachy lub pleksi o wymiarach minimalnych 80 cm wys. x  120 cm szer. Dolna krawędź tablicy na wysokości 1,80 m od powierzchni gruntu - po formalnej akceptacji przez Zamawiającego,
  2. dostawa oraz montaż tablicy informacyjnej w miejscu realizacji inwestycji, tj. ul. Porębska
    w Leśnicy (kąpielisko).                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2. Opis sposobu przygotowania oferty

  1. Oferta powinna być złożona na formularzu przygotowanym przez Zamawiającego - Załącznik nr 1 do rozeznania cenowego.
  2. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

3.  Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty,   wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Kryteria oceny i wyboru oferty: cena  - 100 % :

4. Termin realizacji zamówienia: 28.08.2019 r.

5. Termin, miejsce i forma składania ofert:

  1. Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres w terminie do dnia 22.08.2019 r. do godz. 14:00, faxem lub dostarczyć osobiście do sekretariatu tut. urzędu.Oferta powinna zawierać opis – „Oferta - tablica pamiątkowa – Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Leśnica w zakresie rewitalizacji kompleksu rekreacyjnego w Leśnicy w celu poprawy dostępności i jakości usług społecznych dla mieszkańców gminy
  2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6. Rozstrzygniecie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia

Postępowanie zostanie rozstrzygnięte w dniu 22.08.2019 r. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani niezwłocznie drogą mailową.

PDFRozeznanie cenowe.pdf
DOCZałącznik nr 1 - formlarz oferty.doc
PDFZałącznik nr 2 - wzór tablicy pamiątkowej.pdf