Przejdź do treści strony

Gmina Leśnica

Biuletyn Informacji Publicznej

Rozeznanie cenowe na wykonanie tablicy pamiątkowej dofinansowania realizacji obiektu

ROZEZNANIE CENOWE

 na wykonanie tablicy pamiątkowej dofinansowania realizacji obiektu

 

Postępowanie nie podlega w ustawie z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych –

wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30,0 tys. euro (art.4 pkt. 8 ustawy)

 

 

Beneficjent (Zamawiający ) :  Gmina Leśnica

ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica

tel./fax. 77 461 52 81

NIP 7561966152

e-mail:

www.lesnica.pl

Osoba do kontaktów: Małgorzata Urbańczyk  – Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej,  tel. 77 463 98 56, e-mail: ip@lesnica.pl  

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

 1. wykonanie tablicy pamiątkowej, konstrukcja samonośna do zakotwienia w gruncie, tablica ze stali nierdzewnej, blachy lub pleksi o wymiarach minimalnych 80 cm wys. x  120 cm szer. Dolna krawędź tablicy na wysokości 1,80 m od powierzchni gruntu - po formalnej akceptacji przez Zamawiającego,
 2. dostawa oraz montaż tablicy informacyjnej w miejscu realizacji inwestycji, tj. ul. Porębska
  w Leśnicy (kąpielisko).                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2. Opis sposobu przygotowania oferty

 1. Oferta powinna być złożona na formularzu przygotowanym przez Zamawiającego - Załącznik nr 1 do rozeznania cenowego.
 2. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

3.  Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty,   wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Kryteria oceny i wyboru oferty: cena  - 100 % :

4. Termin realizacji zamówienia: 28.08.2019 r.

5. Termin, miejsce i forma składania ofert:

 1. Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres w terminie do dnia 22.08.2019 r. do godz. 14:00, faxem lub dostarczyć osobiście do sekretariatu tut. urzędu.Oferta powinna zawierać opis – „Oferta - tablica pamiątkowa – Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Leśnica w zakresie rewitalizacji kompleksu rekreacyjnego w Leśnicy w celu poprawy dostępności i jakości usług społecznych dla mieszkańców gminy
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6. Rozstrzygniecie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia

Postępowanie zostanie rozstrzygnięte w dniu 22.08.2019 r. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani niezwłocznie drogą mailową.

PDFRozeznanie cenowe.pdf
DOCZałącznik nr 1 - formlarz oferty.doc
PDFZałącznik nr 2 - wzór tablicy pamiątkowej.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  16-08-2019
  przez: Małgorzata Urbańczyk
 • opublikowano:
  16-08-2019 08:44
  przez: Marcin Mond
 • zmodyfikowano:
  16-08-2019 08:46
  przez: Marcin Mond
 • podmiot udostępniający:
  Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej
  odwiedzin: 473
Dane jednostki:

Gmina Leśnica
47-150 Leśnica
ul. 1 Maja 9
NIP: 7561966152 REGON: 531413337

Dane kontaktowe:

tel.: 77 461 52 81
fax: 77 461 53 42
e-mail: um@lesnica.pl
strona www: www.lesnica.pl