Przejdź do treści strony WCAG

OGŁOSZENIE NR 210.2.2019 Burmistrza Leśnicy z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Leśnicy przy ul. 1 Maja 9, 47 – 150 Leśnica - - Podinspektor w Referacie Finansowo-Budżetowym

OGŁOSZENIE  NR  210.2.2019

Burmistrza Leśnicy

z dnia 31 lipca 2019 r.

w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Leśnicy

przy ul. 1 Maja 9, 47 – 150 Leśnica

Podinspektor w Referacie Finansowo-Budżetowym

 

Wymiar czasu pracy: pełny etat

1. Wymagania niezbędne:

    a) wykształcenie: średnie lub wyższe;

    b) doświadczenie zawodowe: wymagane co najmniej 5 - letnie doświadczenie zawodowe,
        w tym co najmniej 3 - letnie  doświadczenie w administracji publicznej na stanowisku
        związanym z wymiarem podatków i opłat lokalnych; do doświadczenia wlicza się
        odbytą praktykę, staż oraz zatrudnienie;

    c) obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.

        o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.);

    d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

    e) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo skarbowe;

    f) nieposzlakowana opinia.

 

2. Wymagania dodatkowe:

    a) znajomość następujących aktów prawnych:

     - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900

       z późniejszymi zmianami),

     - ustawa z dnia z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
       (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późniejszymi zmianami),

     - ustawa z dnia z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256)

     - ustawa z dnia z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888
       z późniejszymi zmianami),

     - ustawa z dnia z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących 

        pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362 z późniejszymi zmianami),

     - ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869),

     - ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506

       z późniejszymi zmianami);

    b) sumienne, sprawne, terminowe i bezstronne wykonywanie zadań, dyspozycyjność,

        odpowiedzialność, zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z klientami

        oraz w kontaktach ze zwierzchnikami, współpracownikami;

    c) umiejętność pracy w zespole;

    d) oczekiwane podjęcie pracy od dnia 1 września 2019 r.

 

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

    a) przyjmowanie deklaracji i informacji podatkowej dotyczących wymiaru podatku od
        nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych od osób fizycznych

        i prawnych;

    b) przeprowadzanie postępowań dotyczących wymiaru podatku oraz przygotowanie 

        projektów pism, postanowień i decyzji w tych sprawach;

    c) prowadzenie i bieżąca aktualizacji ewidencji podatkowej oraz ewidencji środków

        transportowych;

    d) przyjmowanie wniosków dotyczących ulg inwestycyjnych, umorzeń zaległości
        i odroczenia terminu płatności oraz sporządzania projektów decyzji w tych kwestiach;

    e) przeprowadzanie kontroli podatkowych;

    f) wystawianie zaświadczeń podatkowych na wniosek podatnika;

    g) realizacja zadań związanych z udzieleniem pomocy publicznej oraz sporządzanie
       sprawozdań dotyczących pomocy publicznej w zakresie podatków i opłat lokalnych.

 

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

   a) praca w budynku Urzędu Miejskiego w Leśnicy przy ul. 1 Maja 9, pierwsze piętro (brak

       windy, ciągi komunikacyjne nie dostosowane do poruszania się wózkiem inwalidzkim,

       w pomieszczeniu biurowym dojścia, przejścia oraz przestrzeń dla stanowiska pracy nie są

       dostosowane dla wózków inwalidzkich), w pełnym wymiarze czasu pracy; stanowisko

       pracy związane z pracą przy komputerze;

   b) w miesiącu czerwcu 2019 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

       w Urzędzie Miejskim w Leśnicy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej

       i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

5. Wymagane dokumenty:

    a) list motywacyjny i życiorys zawodowy (CV);

    b) kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie;

    c) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;

    d) kserokopie dotychczasowych świadectw pracy;

    e) kserokopie potwierdzające odbyte praktyki, staże;

    f) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;

    g) oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności

       prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

    h) dokument potwierdzający niepełnosprawność*.

Dokumenty aplikacyjne muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

 

Wymagane dokumenty należy składać w Urzędzie Miejskim w Leśnicy przy ul. 1 Maja 9,
47 – 150 Leśnica, pokój nr 107 z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Urzędzie Miejskim w Leśnicy w terminie do dnia 14 sierpnia 2019 r. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Nadesłanych ofert nie odsyłamy.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Leśnicy w dniu 21 sierpnia 2019 r.
o godz. 1000. Osoby zakwalifikowane do następnego etapu zostaną poinformowane telefonicznie o dalszej procedurze postępowania kwalifikacyjnego.

Dane osobowe kandydata na stanowisko będą przetwarzane na podstawie obowiązujący aktów prawnych.

Jednocześnie informujemy, iż Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji jest Urząd Miejski w Leśnicy, ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych kandydatów za pomocą poczty elektronicznej

Kandydatowi przysługuje prawo wglądu w swoje dane osobowe, ich poprawiania oraz pobrania.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Miasta w Leśnicy można znaleźć na stronie urzędu: http://bip.lesnica.pl/5326/2337/dane-osobowe.html

* w przypadku osób niepełnosprawnych

PDFOGŁOSZENIE NR 210.2.2019 Burmistrza Leśnicy z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Leśnicy przy ul. 1 Maja 9, 47 – 150 Leśnica - Podinspektor w Referacie Finansowo-Budżetowym.pdf