Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśnicy poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku pracownika socjalnego (2 etaty)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśnicy poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku pracownika socjalnego (2 etaty)

 

Osoby zainteresowane powinny spełniać:

 

1. Wymagania:

* Wykształcenie zgodnie z art. 116 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1508 z późn. zm.):

- dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub studia wyższe na kierunku praca  socjalna lub ukończenie do dnia 31 grudnia 2013r. studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika  specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.

* obywatelstwo polskie

* pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych

* znajomość obsługi komputera

* predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy w zespole, życzliwe nastawienie do interesantów, sumienność, bezstronność, systematyczność, zaangażowanie, umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, obowiązkowość, umiejętność radzenia sobie ze stresem,

* znajomość przepisów: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, kodeksu postępowania administracyjnego

* stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego - praca w terenie

* prawo jazdy kat. "B" i posiadanie własnego środka transportu

 

2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

* świadczenie pracy socjalnej w środowiskach

* przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych i kompletowanie dokumentów w rodzinach ubiegających się o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej oraz na zlecenie innych instytucji uprawnionych (praca w terenie - wizyty w środowisku zamieszkania klientów ops zgodnie z rejonizacją)

* udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej

* rozpoznawanie, ocena i analiza potrzeb mieszkańców w zakresie pomocy społecznej

* współpraca z instytucjami rządowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami, których działalność wspiera formy pomocy udzielanej klientom pomocy społecznej

* opracowywanie planów pomocy, w tym związanych z realizacją zadań zawartych w kontrakcie socjalnym

* wydawanie decyzji administracyjnych

* sporządzanie sprawozdań

* wprowadzanie danych do systemu informatycznego

* realizowanie innych zadań należących do kompetencji pracownika socjalnego zatrudnionego w Ośrodku Pomocy Społecznej zgodnie z zapisami obowiązujących przepisów prawnych.

 

3. Warunki pracy

* umowa o pracę, na pełny etat w wymiarze 8 godz. na dobę

* praca od poniedziałku do piątku

* praca w budynku Urzędu Miejskiego w Leśnicy oraz na terenie Gminy Leśnica

* przewidywany okres zatrudnienia od 1 sierpnia 2019r.

 

Preferowane będą osoby posiadające doświadczenie w zawodzie pracownika socjalnego w Ośrodku  Pomocy Społecznej, posiadające umiejętność obsługi systemu Pomost, znające podstawy prawa administracyjnego w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie przyznawania świadczeń pomocy społecznej.

CV wraz z listem motywacyjnym, kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie prosimy składać osobiście w siedzibie Ośrodka przy ul. 1 Maja 9 pok. nr 3 w poniedz. godz. 900       do  1700, wtorek - piątek 730 - 1530 lub elektronicznie na adres ops@lesnica.pl (z tytułem e-maila REKRUTACJA PRACOWNIK  SOCJALNY) w terminie do 12 lipca 2019r.

Informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do zaproszenia na rozmowę wybranych kandydatów.

 

 

                                                                                                                        Kierownik

                                                                                                            Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                                         w Leśnicy

                                                                                                                      Joanna Izbicka

PDFNabór na pracownika socjalnego.pdf