Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PROTOKÓŁ Nr 30/2018/ROL ze wspólnego posiedzenia Komisji Finansowo-Gospodarczej, Komisji Rewizyjnej, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Infrastruktury Społecznej w dniu 25 października 2018 r.

PROTOKÓŁ Nr 30/2018/ROL

ze wspólnego posiedzenia Komisji Finansowo-Gospodarczej, Komisji Rewizyjnej, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Infrastruktury Społecznej w dniu 25 października 2018 r.

Radni: wg listy obecności.

Porządek obrad sesji:

 1. Opinia komisji na temat propozycji stawek podatków na 2019 rok.
 2. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Leśnica.
 3. Opinia komisji w sprawie projektu Programu Współpracy Gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.
 4. Sprawy bieżące.

Posiedzeniu przewodniczył Pan Ryszard Froń – Przewodniczący Komisji Finansowo -Gospodarczej, który serdecznie przywitał wszystkich zaproszonych na dzisiejsze posiedzenie gości. Zaznaczył, iż członkowie wszystkich komisji otrzymali wcześniej materiały dotyczące tematyki dzisiejszego posiedzenia. Następnie Pan Przewodniczący przystąpił do realizacji bieżącego porządku obrad.

Ad. pkt 1

Opinia komisji na temat propozycji stawek podatków na 2019 rok

Pan Łukasz Jastrzembski – Burmistrz Leśnicy poinformował, iż w myśl art. 20 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Wskaźnik cen ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie pierwszego półrocza. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2018 roku opublikowanym w Monitorze Polskim poz. 702 wskaźnik cen i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2018 roku  w stosunku do pierwszego półrocza 2017 roku wyniósł 101,6 % (wzrost cen o 1,6%).

W związku z podwyższeniem górnych stawek podatków i opłat lokalnych o wskaźnik cen i usług konsumpcyjnych Pan Burmistrz zaproponował zwiększyć stawki podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych o 1,6% w stosunku do roku bieżącego.

W pierwszej kolejności Burmistrz szczegółowo omówił propozycje stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok, a następnie przedstawił informację w sprawie podatku od środków transportowych (zestawienia tabelaryczne stanowią załącznik do niniejszego protokołu).

Ponadto Pan Burmistrz przedstawił informację dotyczącą podatku rolnego, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Wyjaśnił, iż podatek rolny jest obliczany z okresu 11 kwartałów i jest pochodną 1 dt. ceny żyta. Ogłoszona przez Prezesa GUS średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019 jest nieco wyższa w stosunku do  roku 2018 i wynosi 52,49 złotych. Dla przypomnienia poinformował, iż ustalona przez GUS cena 1 dt. żyta na rok bieżący wynosi 54,36 złotych. W związku z powyższym zaproponował, aby ogłoszoną cenę 1 dt żyta, która stanowi podstawę naliczenia podatku rolnego utrzymać na poziomie ogłoszonym przez GUS tj. w kwocie 54,36 złotych. Wówczas stawka z 1 ha przeliczeniowego na terenie gminy będzie kształtowała się  na poziomie 135,90 złotych.

Radny Pan Teodor Jahn zaznaczył, iż do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, które stanowią dochody własne gminy. W związku z tym stwierdził, iż przedstawione propozycje stawek podatków na 2019 rok są do zaakceptowania, gdyż proponuje się je tylko minimalnie zwiększyć.

Zaznaczył, iż rada gminy nie może dążyć do tego, aby podatki były w 100% zbliżone do stawek maksymalnych ustalonych przez Ministerstwo Finansów. Jak wynika z jego analizy dokonanej w stosunku do wysokości stawek obowiązujących w sąsiednich gminach, to gmina Leśnica znajduje się na bardzo dobrym poziomie. Podkreślił, iż w 2019 roku należy się spodziewać podobnych dochodów, jak w 2018 roku.

Radny Pan Ryszard Golly zwrócił się z zapytaniem, czy proponowane stawki podatków na 2019 rok mieszczą się w widełkach stawek minimalnych i maksymalnych ustalonych przez Ministerstwo Finansów?

Radny Pan Ryszard Froń poinformował, iż Gmina Leśnica zachowuje tendencję zbliżoną do poprzednich lat, minimalnie zwiększając stawki podatków na kolejny rok. Proponowane stawki podatków na 2019 rok mieszczą się w widełkach stawek minimalnych i maksymalnych ustalonych przez Ministerstwo Finansów.

Po szczegółowej analizie i zapoznaniu się z przedłożonymi materiałami członkowie komisji stałych Rady Miejskiej w Leśnicy tj. Komisji Finansowo-Gospodarczej, Komisji Rewizyjnej, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Infrastruktury Społecznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali propozycję stawek podatków na 2019 rok (głosowało 12 radnych).

Ad. pkt 2

Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Leśnica

Pan Andrzej Iwanowski – Zastępca Burmistrza poinformował, iż Rada Miejska w Leśnicy podjęła Uchwałę Nr XLIII/244/18 z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie przekazania do zaopiniowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Leśnia. Wyżej wymieniona uchwała wraz z projektem przedmiotowego regulaminu została w dniu 28 czerwca 2018 roku przesłana z prośbą o zaopiniowanie do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Do tut. Urzędu w dniu 1 października 2018 roku wpłynęło postanowienie  dotyczące ww. opinii. Pan Zastępca Burmistrza zacytował dwa ostatnie akapity niniejszego postanowienia, które jego zdaniem będą kluczowe podczas dzisiejszej dyskusji:

„Organ regulacyjny zauważa, że Przewodniczący Rady Miejskiej w Leśnicy prawidłowo przedłożył projekt regulaminu w formie uchwały, co wynika z art. 8 ust. 1 i ust. 2 ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych  innych ustaw tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2180) w związku z art. 18 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 994).

Przedstawiona w niniejszym postanowieniu opinia nie ma charakteru wiążącego dla Rady Miejskiej w Leśnicy, organ regulacyjny wyraża jednak nadzieję, że w celu ujednolicenia oraz porządkowania rynku wodno-ściekowego na terenie działania Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zostanie wzięta pod uwagę”.

Zastępca Burmistrza zaznaczył, iż zostały przeanalizowane wszystkie uwagi Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, które szczegółowo omówi Pani Teresa Ciecior – Dyrektor Gospodarki Komunalnej w Leśnicy (zestawienie tabelaryczne uwag oraz wprowadzonych zmian do Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Leśnica stanowią załącznik do niniejszego protokołu).

Następnie Pani Teresa Ciecior poinformowała, że zdaniem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach zapis § 1.1. jest sprzeczny z ustawą „regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Leśnica”, gdyż to ustawa określa wyżej wymienione zasady i warunki. W związku z powyższym z Regulaminu wykreślony zostanie zapis „w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków”.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zaznaczył, iż w rozdziale 2 niniejszego Regulaminu należałoby zawrzeć informację, że jakość wody jest zgodna z przepisami wydanymi na podstawie art. 13 ustawy, a stan i skład ścieków zgodny jest z art. 9-11 ustawy. Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy nie wprowadzał zmian.

Regulator zaznaczył, iż zapis § 2.1. „…zapewnić ciągłość dostaw wody, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w niniejszym Regulaminie” jest sprzeczny z art. 5 ust. 1 ustawy. Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń do realizacji dostaw wody i odbioru ścieków w sposób ciągły i niezawodny. Wyjątki od powyższej zasady określa art. 8 ust. 1 ustawy (dotyczy odcięcia dostaw wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego), w którym określony jest zamknięty katalog sytuacji, w jakich można odciąć wodę lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne. Pani Ciecior podkreśliła, iż zostanie wykreślony zapis
„z zastrzeżeniem wyjątków określonych w niniejszym Regulaminie”.

W rozdziale 3 Regulator zaznaczył, iż warto uregulować  miejsce zawierania umowy poprzez wskazanie, iż jest to lokal przedsiębiorstwa. Wprowadzić można także informację o prawie do odstąpienia od umowy w przypadku jej zawierania poza lokalem przedsiębiorstwa (ustawa o prawach konsumenta). Pani Ciecior podkreśliła, iż nie przewiduje się zawierania umów poza lokalem przedsiębiorstwa.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach stwierdził, iż w Regulaminie powinien również znaleźć się zapis o prowadzeniu przez przedsiębiorstwo rejestru odmów przyłączenia do sieci i przekazywać je raz w roku do wiadomości gminy oraz organu regulacyjnego. Pani Teresa Ciecior zaznaczyła, iż brak jest podstaw prawnych, aby tą uwagę uwzględnić.

W regulaminie ujęto zapis, że do wniosku o przyłączenie do sieci należy załączyć dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości wraz z  aktualną mapą. Jednak zdaniem organu regulacyjnego wystarczające powinno być oświadczenie, gdyż żaden przepis nie upoważnia rady gminy do określenia warunków innych niż wynikają z przepisów prawa budowlanego. W związku z powyższym do niniejszego Regulaminu wprowadzono zapis o oświadczeniu.

Organ regulacyjny zaznaczył, iż uzależnienie dostaw wody na cele przeciwpożarowe od zawarcia umowy jest nieuzasadnione. Straż pożarna może korzystać ze wszystkich hydrantów zainstalowanych na sieci. Ponadto zachodzi obawa, że gdyby umowa nie została zawarta, to istniałaby podstawa odmowy dostarczenia wody na cele p.poż., co niewątpliwie nie ma prawa mieć miejsca. Pani Ciecior poinformowała, iż z uwagi na ten fakt wykreślono zapis § 17.1 niniejszego Regulaminu.

Radny Pan Marek Nowak zwrócił się z zapytaniem, czy obecnie jednostka straży pożarnej po akcji w wyniku  której pobierała wodę z hydrantu musi podać przybliżoną ilość zużytej wody na cele p.poż.?

Pani Teresa Ciecior zaznaczyła, iż Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy otrzymuje z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich meldunki z takową informacją.

Radny Pan Teodor Jahn zaznaczył, iż Pani Ciecior bardzo szczegółowo omówiła niniejszy temat. Wskazane uwagi do Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Leśnica wynikają tylko z innego spojrzenia organu regulacyjnego.

Radny Pan Ryszard Froń dodał, że niniejszy Regulamin jest zgodny z prawem, a uwagi organu regulacyjnego nie mają charakteru wiążącego.

Członkowie komisji stałych Rady Miejskiej w Leśnicy tj. Komisji Finansowo-Gospodarczej, Komisji Rewizyjnej, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Infrastruktury Społecznej pozytywnie zaopiniowali przedłożony projekt uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Leśnica (głosowało 12 radnych).

Ad. pkt 3

Opinia komisji w sprawie projektu Programu Współpracy Gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

Pani Edyta Gola - Stanowisko Pracy ds. Kultury poinformowała, iż na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie corocznie Rada Miejska w Leśnicy jest zobligowana do uchwalenia Programu Współpracy Gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na kolejny rok tj. 2019. Przedmiotowy Program zgodnie z ustawą należy uchwalić do dnia 30 listopada każdego roku poprzedzającego rok, w którym on będzie obowiązywał.

Dokument ten został przygotowany na bazie Programów Współpracy Gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego z ubiegłych lat. Nadmieniła, iż Program ten odzwierciedla zapotrzebowania społeczne.

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 0050.432.2018 z dnia 10 października 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu Współpracy Gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”, które zostało opublikowane na stronie internetowej urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej, zostały przeprowadzone konsultacje w dniach od 15 października do 22 października br.

W wyżej wymienionym terminie żadna z organizacji nie złożyła uwag do przedłożonego projektu Programu.

Pani Edyta Gola wskazała, iż kwestie obligatoryjne, które powinny znajdować się w Programie, są w nim zawarte. Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) są to: cele, zasady, przedmiot, formy współpracy, priorytety w realizacji zadań publicznych, sposób tworzenia programu w trybie konsultacji, sposób powoływania i odwoływania komisji konkursowych.

Priorytetowe zadania do realizacji w roku 2019 zostały określone w § 6 przedmiotowego dokumentu i należą do nich między innymi zadania z następujących obszarów:

 • upowszechniania kultury fizycznej oraz zapewnienie dzieciom i młodzieży aktywnych form wypoczynku i rekreacji oraz tworzenie odpowiednich warunków do realizacji tych celów,
 • pomoc społeczna,
 • pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, osobom w podeszłym wieku, integracja tych osób ze środowiskiem,
 • wspieranie inicjatyw i twórczych działań w zakresie rozwoju grup artystycznych i przedsięwzięć kulturalnych,
 • organizowanie różnorodnych form aktywności w zakresie wychowania, edukacji i oświaty wśród dzieci i młodzieży,
 • pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz osobom z ich otoczenia,
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • promocja i ochrona zdrowia,
 • wspieranie aktywności różnorodnych grup społecznych, w tym mniejszości narodowych,
 • umożliwienie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci, młodzież i dorosłych,
 • aktywizacja społeczna grup nieaktywnych zawodowo (seniorów, osób niepełnosprawnych itp.).

Radny Pan Teodor Jahn stwierdził, iż niniejszy Program współpracy Gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  publicznego na rok 2019 jest dokładnie taki sam jak w latach ubiegłych. Zwiększona tylko jest o 10.000,00 zł kwota na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe na rok 2019.  Zaznaczył, iż w stosunku do innych gmin w Gminie Leśnica jest to kwota dość wysoka.

Następnie Pan Jahn zwrócił się z zapytaniem dlaczego, na stronie organizacji pozarządowych funkcjonujących w Gminie Leśnica nie są aktualizowane ich dane (dostępne są dane z 2015 roku), gdyż chciał sprawdzić skład Zarządu Gminnego LZS i jest on niedostępny. Jego zdaniem takie informacje powinny być co roku umieszczane na stronie internetowej.

Pani Edyta Gola poinformowała, że portalem tym administruje gmina, ale informacje tam zawarte muszą przekazać organizacje pozarządowe. Gmina niejednokrotnie zachęcała stowarzyszenia, by aktualizowały umieszczone tam dane i informacje, jednak nie zawsze organizacje reagują na monity pracowników Urzędu.

Członkowie komisji stałych Rady Miejskiej w Leśnicy tj. Komisji Finansowo-Gospodarczej, Komisji Rewizyjnej, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Infrastruktury Społecznej pozytywnie zaopiniowali przedłożony projekt Programu Współpracy Gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 (głosowało 12 radnych).

Ad. pkt 4

Sprawy bieżące

Radny Pan Stefan Rudol poinformował, iż niedawno na drodze pomiędzy Raszową a Leśnicą położony został nowy asfalt. Niestety jest on już zniszczony i w tym miejscu brak jest pobocza.

Pani Maria Reinert dodała, iż w przyszłości w tym miejscu może dojść do tragedii.

Pan Burmistrz poinformował, iż powyższe informacje zostaną przekazane do Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Jessika Dronia

PDFPROTOKÓŁ Nr 30/2018/ROL ze wspólnego posiedzenia Komisji Finansowo-Gospodarczej, Komisji Rewizyjnej, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Infrastruktury Społecznej w dniu 25 października 2018 r..pdf