Urząd Miejski w Leśnicy

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA LEŚNICY O PRZYSTĄPIENIU DO OPRACOWANIA AKTUALIZACJI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LEŚNICA, ZE STRATEGICZNĄ OCENĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Leśnicy

 

o przystąpieniu do opracowania aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Leśnica, ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Leśnicy Uchwały Nr IV/20/19 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie przystąpienia do opracowania aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Leśnica. Granicę opracowania stanowi granica administracyjna Gminy Leśnica. Wnioski do studium należy składać na piśmie w terminie do dnia 8 marca 2019 r., na adres: Urząd Miejski w Leśnicy, ul. 1 Maja 9, 47 – 150 Leśnica. Wniosek powinien zwierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Wnioski można również wnosić za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu przepisów odrębnych.

            Na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r poz. 2081) zawiadamiam jednocześnie o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej ww. studium wraz prognozą oddziaływania na środowisko. Wnioski i uwagi do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać do dnia 8 marca 2019 r., na piśmie na adres: Urząd Miejski w Leśnicy, ul. 1 Maja 9, 47 – 150 Leśnica, lub drogą elektroniczną na adres: , lub osobiście do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Leśnicy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Leśnicy.

Łukasz Jastrzembski

Burmistrz Leśnicy

PDFOBWIESZCZENIE BURMISTRZA LEŚNICY O PRZYSTĄPIENIU DO OPRACOWANIA AKTUALIZACJI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LEŚNICA, ZE STRATEGICZNĄ OCENĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  05-02-2019
  przez: Małgorzata Urbańczyk
 • opublikowano:
  05-02-2019 08:37
  przez: Marcin Mond
 • zmodyfikowano:
  05-02-2019 08:38
  przez: Marcin Mond
 • podmiot udostępniający:
  Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej
  odwiedzin: 518
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Leśnicy
47-150 Leśnica
ul. 1 Maja 9
NIP: 7561966152 REGON: 531413337

Dane kontaktowe:

tel.: 77 461 52 81
fax: 77 461 53 42
e-mail: um@lesnica.pl
strona www: www.lesnica.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×