Urząd Miejski w Leśnicy

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół Nr 2/2018/REW ze wspólnego posiedzenia Komisji Finansowo-Gospodarczej, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Infrastruktury Społecznej i Komisji Rewizyjnej w dniu 12 grudnia 2018 roku

Protokół Nr 2/2018/REW

ze wspólnego posiedzenia Komisji Finansowo-Gospodarczej,

Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,

Komisji Infrastruktury Społecznej i Komisji Rewizyjnej

w dniu 12 grudnia 2018 roku

 

Obecni: wg. listy obecności

Porządek posiedzenia:

 1. Opinia komisji w zakresie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2019  rok.
 2. Opinia komisji w zakresie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 3. Opinia komisji w zakresie projektu uchwały w prawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Leśnica na rok 2019.
 4. Opinia komisji w zakresie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania oraz określania zasad zwrotu wydatków dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 5. Opracowanie planu pracy komisji na 2019 rok.
 6. Sprawy bieżące.

Posiedzeniu przewodniczył Pan Rudolf Gajda – Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Poinformował, iż dokument obrazujący projekt budżetu gminy na 2019 rok członkowie komisji otrzymali w dniu 15 listopada 2018 roku.

Natomiast pozostałe projekty uchwał będące przedmiotem obrad dzisiejszego posiedzenia zostały wysłane wraz z zaproszeniem.

Ad. pkt 1 i pkt 2

Pan Łukasz Jastrzebmski – Burmistrz Leśnicy poinformował, iż  planowane dochody  budżetu gminy na 2019 rok szacują się na poziomie 34.120.476,81 złotych, w tym dochody bieżące 28.092.506,00 złotych, a dochody  majątkowe 6.027.970,81 złotych. Następnie przedstawił oraz szczegółowo omówił projekt planu dochodów według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł, w podziale na dochody bieżące i majątkowe, które prezentuje załącznik nr 1 do projektu budżetu gminy na 2019 rok.

Zaznaczył, iż prognozę dochodów oparto na następujących założeniach:

 1. dotacje celowe na podstawie otrzymanych zawiadomień,
 2. dochody z majątku gminy pochodzące głównie ze sprzedaży mienia komunalnego, z dzierżawy mienia komunalnego, z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 3. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na poziomie określonym przez Ministra Rozwoju  Finansów,
 4. wpływy dla podatku od nieruchomości  na poziomie wykonania za 2018 rok,
 5. wpływy z podatku rolnego (obciążenie z 1 ha przeliczeniowego oraz 1 ha fizycznego po średniej cenie skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy),
 6. wpływy dla podatku leśnego przyjęto obciążenie 1 ha fizycznego lasu równowartością pieniężną 0,220 m3 drewna obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna, uzyskane przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy,
 7. wzrost wpływów z podatku od środków transportowych i opłat lokalnych średnio  o 9,00% w stosunku do 2018 roku,
 8. dochody pobierane przez urzędy skarbowe, skalkulowane na bazie przewidywanego wykonania roku bieżącego,
 9. przyjęto podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie wykonania bieżącego roku,
 10. w grupie pozostałych dochodów przyjęto wielkości na poziomie planowanego wykonania bieżącego roku,
 11. przyjęto kwotę subwencji ogólnej, zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów,
 12. przyjęto kwotę dochodów ze środków europejskich na podstawie umów zawartych na realizację zadań w latach 2018 – 2019.

 

W drugiej kolejności Burmistrz szczegółowo omówił załącznik nr 2 dotyczący projektu wydatków budżetu gminy według działów, rozdziałów i zadań.

Zaznaczył, że projekt wydatków budżetu gminy obejmuje zadania własne, z zakresu administracji rządowej, realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz zadania realizowane przez jednostki organizacyjne gminy. Wydatki budżetu gminy ustalone zostały w kwocie 39.083.726,72 złotych, z czego wydatki bieżące szacuje się na kwotę 27.043.726,72 złotych, a wydatki majątkowe 12.040.000,00 złotych.

Pan Burmistrz poinformował, iż w dużej mierze wydatki majątkowe zapisane w projekcie budżetu na rok 2019 to inwestycje dwuletnie, czyli realizowane od roku 2018 do 2019, albo inwestycje, które zostały przesunięte z roku 2018 na rok przyszły.  Zaznaczył, iż przykładem takiego zadania jest inwestycja termomodernizacji i wymiany źródła ciepła w budynku Przedszkola w Raszowej. 

Na rok przyszły w projekcie budżetu zabezpieczono środki finansowe w kwocie 200 000,00 złotych na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa budynku komunalnego przy ulicy 1 Maja 7 w Leśnicy”. w wyniku przeprowadzonej analizy technicznej dla tej nieruchomości (do tut. urzędu wpłynęła już po sporządzeniu projektu budżetu na rok przyszły) pod kątem utworzenia dwóch mieszkań tj. na parterze i piętrze budynku i koszt przedmiotowego remontu został oszacowany na jeden milion złotych. w związku z powyższym przedmiotowy budynek zostanie przewidziany do sprzedaży.

Omawiając plan wydatków  przewidzianych w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaznaczył, iż zachodzi potrzeba dodatkowego zabezpieczenia  środków finansowych na przebudowę remizy OSP w Leśnicy pod kątem remontu dachu, który wymaga interwencji.

Pan Ryszard Golly zapytał w temacie rozbudowy budynku  remizy OSP w Zalesiu Śląskim?

Pan Burmistrz wyjaśnił, iż projekt budżetu gminy na rok 2019 nie przewiduje zabezpieczenia środków finansowych na to zadanie. Jednocześnie podkreślił, iż wiosną zostanie zorganizowane wyjazdowe posiedzenie komisji celem wizytacji przedmiotowego obiektu.  

Pan Burmistrz omawiając plan wydatków w dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska poinformował, iż na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim – II etap zabezpieczono środki finansowe w kwocie 1 000 000,00 złotych. w tym miejscu podkreślił, iż największy zakres prac został wykonany w roku bieżącym, natomiast w przyszłym roku przewiduje się budowę kanalizacji ulicą Nową, Strzelecką i w części obejmującą ulicę XV Lecia. 

Ponadto Pan Burmistrz zwrócił uwagę na planowane w roku przyszłym inwestycje pod nazwą „Realizacja nowych punktów świetlnych oraz przebudowa istniejących  linii energetycznych” w kwocie  40 000,00 złotych oraz „Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi powiatowej 1468 O ul. Wiejska w Porębie” w wysokości 30 000,00 złotych.

Pan Rudolf Gajda zwrócił się z zapytaniem, czy budowę oświetlenia planuje się również w lokalizacji istniejącego zakładu betoniarskiego z uwagi na brak oświetlenia w tym miejscu?

Pan burmistrz wyjaśnił, iż lokalizacja tego miejsca również zostanie objęta budową oświetlenia ulicznego.

Następnie poinformował iż na sesji w dniu 3 grudnia br. wprowadzono w uchwale dotyczącej budżetu gminy następujące zadania tj: „Adaptacja istniejącej instalacji grzewczej w budynku Szkoły Podstawowej w Leśnicy wraz z wykonaniem przyłącza do sieci gazowej” oraz Adaptacja istniejącej instalacji grzewczej w budynku Centrum Edukacji Ekologicznej – Gimnazjum w Leśnicy wraz z wykonaniem przyłącza do sieci gazowej”. Wyżej wymienione zadania zostały wprowadzone po przedłożeniu projektu budżetu na rok 2019. w związku z powyższym zaproponował wprowadzenie  autopoprawki do projektu budżetu gminy na 2019 rok poprzez przesunięcie środków finansowych w kwocie 100 000,00 złotych z zadania w dziale 600 Transport i łączność „Przebudowa publicznej drogi do kompleksu rekreacyjnego w Leśnicy” celem zabezpieczenia środków na zadania wymienione wyżej tj. „Adaptacja istniejącej instalacji grzewczej w budynku Szkoły Podstawowej w Leśnicy wraz z wykonaniem przyłącza do sieci gazowej” kwota 44 000,00 złotych oraz  „Adaptacja istniejącej instalacji grzewczej w budynku Centrum Edukacji Ekologicznej – Gimnazjum w Leśnicy wraz z wykonaniem przyłącza do sieci gazowej” kwota 56 000,00 złotych.

Pan Krzysztof Piechota poruszył temat dotyczący budowy kanalizacji w miejscowości Zalesie Śląskie. Zwrócił się z zapytaniem o przewidywany zakres prac do wykonania w roku 2019 prac, których wartość została wyceniona na 1 000 000,00 złotych? Podkreślił, iż na chwilę obecną prace są opóźnione. Następnie dodał, iż na odcinku ulicy Strażackiej przy jednej z posesji został wykopany w drodze rów, który grozi zawaleniem się.

Pan Burmistrz wyjaśnił, iż zakres prac do realizacji na rok 2019 został ściśle określony w umowie podpisanej z wykonawcą.

Następnie głos zabrał Pan Andrzej Iwanowski – Zastępca Burmistrza, który nadmienił, iż roboty związane z budową kanalizacji,  które nie zostaną nie wykonane w roku bieżącym przesuną się do realizacji na rok następny i  wszystkie elementy projektu zostaną wykonane. Zakres prac obejmie budowę kanalizacji ulicą Nową, Strzelecką i w części obejmującą ulicę XV Lecia.  Zaznaczył, iż na chwilę obecną termin wykonania inwestycji nie jest zagrożony.

Pan Krzysztof Piechota zwrócił się z kolejnym zapytaniem, a mianowicie, czy w planach zakłada się całkowite skanalizowanie miejscowości Zalesie Śląskie?

Pan Burmistrz odpowiedział, iż w tym zakresie gmina jest w posiadaniu dokumentacji projektowej dla całej miejscowości. Natomiast jest to zależne od możliwości finansowych.

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przewodniczący obrad  zarządził głosowanie nad przedłożonym projektem uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2019 rok wraz z przedstawioną autopoprawką.

Członkowie komisji stałych Rady Miejskiej w Leśnicy  tj. Komisji Finansowo – Gospodarczej, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Infrastruktury Społecznej oraz Komisji Rewizyjnej pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2019 rok wraz z autopoprawką (głosowało 11 radnych).

Pan Łukasz Jastrzembski poinformował, iż projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej obejmuje lata 2019 – 2022 tj. okres roku budżetowego i kolejnych trzech lat. w projekcie przedmiotowego dokumentu ujęto dochody i wydatki za lata 2016 – 2017, zgodnie z wykonaniem, są to dane historyczne niezbędne do prognozowania oraz plan za trzy kwartały 2018 roku i przewidywane wykonanie za 2018 rok.

Szacunek dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok skalkulowany został w oparciu o przewidywane wykonanie za 2018 rok.

Podkreślił, iż dokument wieloletniej prognozy finansowej jest dokumentem, w którym z mocy prawa  zapisane zostały zadania inwestycyjne obejmujące rok 2019 i lata kolejne.

Gmina Leśnica spełnia wszystkie wymogi dotyczące bieżących dochodów i wydatków.

Następnie omówił założenia przedmiotowego dokumentu, który obrazuje załącznik nr 1 i załącznik nr 2.

Pan Burmistrz zaznaczył, iż przedstawiona autopoprawka do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok automatycznie spowoduje zmiany w wieloletniej prognozie finansowej.

Członkowie komisji stałych Rady Miejskiej w Leśnicy tj. Komisji Finansowo – Gospodarczej, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Infrastruktury Społecznej oraz Komisji Rewizyjnej pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej nie wnosząc uwag do treści (głosowało 11 radnych).

Ad. pkt 3

Pani Barbara Tiszbierek – Podinspektor w Referacie Spraw Obywatelskich  poinformowała, że

ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii nakładają na gminę obowiązek corocznego uchwalania i realizowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Programy prezentują kontynuację zadań realizowanych w roku bieżącym.  Uwzględniono przede wszystkim zadania związane z prowadzeniem profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień. Działania profilaktyczne kierowane są głównie do dzieci i młodzieży m.in. poprzez wspieranie placówek oświatowych i świetlicy środowiskowej. Konkretna pomoc w walce z uzależnieniem kierowana będzie nadal do osób dorosłych i ich rodzin poprzez działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ważnym zadaniem Programu jest również udzielanie rodzinom, w których występuje problem alkoholowy lub przemoc w rodzinie pomocy psychologicznej przez specjalistę dyżurującego w Punkcie Konsultacyjnym w Leśnicy, gdzie planuje się zwiększenie dyżurów.

Znaczna część środków finansowych przeznaczona będzie na realizowanie w szkołach podstawowych oraz gimnazjum programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży. w 2019 roku planuje się kontynuację rekomendowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych programów profilaktycznych, których głównym celem jest rozbudzenie u młodzieży szkolnej (środowisko najbardziej podatne na wszelkiego rodzaju zagrożenia związane z uzależnieniami) świadomości odpowiedzialności za własne działania, zwiększenie umiejętności radzenia sobie z własną złością, radzenia sobie z przejawami agresji, zwiększenie wśród młodzieży wiedzy o instytucjach świadczących pomoc w sytuacjach przemocy.

Środki finansowe niezbędne do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i stanowią ogółem 130.000,00 złotych. Przedmiotowe środki zostały ujęte w planie budżetu Gminy Leśnica na rok 2019 w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi (125.000 zł) i rozdziale 85153 – zwalczanie narkomanii (5.000 zł).

Członkowie komisji stałych Rady Miejskiej w Leśnicy tj. Komisji Finansowo - Gospodarczej, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Infrastruktury Społecznej oraz Komisji Rewizyjnej pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Leśnica na rok 2019 (głosowało 11 radnych).

Ad. pkt 4

Pani Joanna Izbicka – Kierownik Ośrodka Pomocy w Leśnicy poinformowała, iż uchwałą Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019 – 2023 ustalono program wsparcia finansowego dla gmin ze środków budżetu państwa na realizację zadania własnego o charakterze obowiązkowym, polegającym na zapewnieniu posiłku osobom tego pozbawionym oraz dożywianiu dzieci. Warunkiem otrzymania przez gminę dotacji z budżetu państwa w ramach Programu jest zagwarantowanie udziału środków własnych gminy w kwocie nie niższej niż 40% przewidywanych kosztów realizacji zadania. Na uzasadniony pisemny wniosek burmistrza, wojewoda może wyrazić zgodę na zwiększenie dotacji, z tym że udział środków własnych gminy nie może wynosić mniej niż 20% przewidywanych kosztów realizacji zadania. Ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy mogą udzielać wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz spełniających kryterium dochodowe.

Ze środków przekazanych gminom w ramach programu udziela się wsparcia w szczególności:

 1. dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
 2. uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej,
 3. osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w artykule 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym

w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Zgodnie z artykułem 8 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, gmina może udzielać wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium tylko w przypadku uchwalenia przez gminę stosownej uchwały podwyższającej kryterium dochodowe do tego poziomu.

Pani Izbicka nadmieniła, iż po ustanowieniu programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 nie będzie obowiązywał program finansowego wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020”. w związku z powyższym w celu zapewnienia ciągłości działania wsparcia rządowego należy podjąć stosowną uchwałę w tej sprawie.

Członkowie komisji stałych Rady Miejskiej w Leśnicy tj. Komisji Finansowo - Gospodarczej, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Infrastruktury Społecznej oraz Komisji Rewizyjnej pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania oraz określania zasad zwrotu wydatków dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (głosowało 11 radnych).

Ad. pkt 5

Przewodniczący obrad poinformował, iż roczne plany pracy komisji stałych Rady Miejskiej, przedkładane są radzie w terminie do dnia 15 grudnia każdego roku. w związku z powyższym zgodnie z paragrafem 49 ust. 1 statutu gminy Leśnica stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLVIII/268/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 13 listopada 2018 roku członkowie komisji  przystąpili do opracowania projektów rocznych planów pracy na 2019 rok. Przedmiotowe dokumenty stanowią załącznik do protokołu.

Ad. pkt 6

Pan Krzysztof Piechota zasygnalizował potrzebę wykonania dodatkowego punktu oświetleniowego przy ulicy XV Lecia w Zalesiu Śląskim. Jednocześnie wskazał na zaniżenia nawierzchni w tej drodze, w których tworzą się zastoiska wody.  

Pan Burmistrz wyjaśnił, iż jeżeli chodzi o lampy, to oprawy są zawieszane na co drugim słupie energetycznym, dlatego poruszony temat zostanie sprawdzony.

Pan Ryszard Golly zwrócił się z zapytaniem dotyczącym zamontowania radaru przy drodze wojewódzkiej w Zalesiu Śląskim?

Burmistrz Jastrzembski wyjaśnił, iż w tym temacie wystosowano pismo do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu.

Pan Roland Reguła poinformował, iż w wyniku zdarzenia drogowego na ulicy Zdzieszowickiej w Leśnicy zniszczeniu uległy barierki, które należy naprawić.

Pan Burmistrz wyjaśnił, iż zarządcą przedmiotowej drogi jest Powiat Strzelecki i temat ten został przekazany do załatwienia zgodnie z kompetencją.

Pan Krzysztof Piechota nadmienił, iż na ostatniej sesji zgłaszał potrzebę wystosowania pisma do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu w temacie ograniczenia prędkości na wysokości Osiedla Popice.

Pan Burmistrz wyjaśnił, iż pismo w tej sprawie zostało wysłane do zarządcy drogi.

Pan Tomasz Sitnik zgłosił potrzebę zamontowania koszy na śmieci przy parkingu obok obiektu sportowego przy ulicy Zdzieszowickiej w Leśnicy.

Pani Maria Reinert poruszyła temat nieprawidłowego odprowadzania wody z drogi powiatowej w miejscowości Raszowa w lokalizacji restauracji Viktorjan oraz potrzebę montażu znaku ograniczającego prędkość w tej miejscowości.

Pan Krzysztof Piechota poruszył temat dotyczący stanu technicznego drogi powiatowej relacji Zalesie Śląskie  – Leśnica, który wymaga interwencji. w związku z powyższym zaproponował, aby delegacja z gminy Leśnica przedstawiła organom Powiatu Strzeleckiego zasadne argumenty przemawiające za remontem tej drogi.

Pan Burmistrz podkreślił, iż pomysł jest trafiony. Natomiast zaznaczył, aby w tej sytuacji odczekać do czasu zakończenia inwestycji powiatowej w Górze Św. Anny i Zalesiu Śląskim.

Pan Teodor Wyschka zwrócił uwagę na nieodśnieżoną ścieżkę rowerową na odcinku Lichynia – Zalesie Śląskie, którą dzieci uczęszczają do szkoły podstawowej w Zalesiu Śląskim.

Pan Rudolf Gajda, który przewodniczył dzisiejszym obradom zwrócił uwagę, aby radni zgłaszali  nieobecności w posiedzeniach przewodniczącemu rady, bądź poszczególnym przewodniczącym komisji w celu zachowania prawidłowej organizacji pracy radnych.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Gizela Ploch

PDFProtokół Nr 2/2018/REW ze wspólnego posiedzenia Komisji Finansowo-Gospodarczej, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Infrastruktury Społecznej i Komisji Rewizyjnej w dniu 12 grudnia 2018 roku.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  10-01-2019
  przez: Gizela Ploch
 • opublikowano:
  05-02-2019 08:25
  przez: Marcin Mond
 • zmodyfikowano:
  06-02-2019 15:17
  przez: Marcin Mond
 • podmiot udostępniający:
  Referat Organizacji
  odwiedzin: 92
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Leśnicy
47-150 Leśnica
ul. 1 Maja 9
NIP: 7561966152 REGON: 531413337

Dane kontaktowe:

tel.: 77 461 52 81
fax: 77 461 53 42
e-mail: um@lesnica.pl
strona www: www.lesnica.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×