Przejdź do treści strony WCAG

Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśnicy poszukuje kandydata do pracy na stanowisku asystenta rodziny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśnicy poszukuje kandydata do pracy na stanowisku asystenta rodziny 

 

Osoby zainteresowane powinny spełniać:

 

1. Wymagania:

 

* wykształcenie wyższe na kierunku: pedagogika,  psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, praca 

   socjalna.

* wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi

   lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi i rodziną lub studiami

   podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie

   rozporządzenia i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną   

* wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także

   udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną

* obywatelstwo polskie

* pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych

* znajomość obsługi komputera

* predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy w zespole, życzliwe nastawienie do

   interesantów, sumienność, bezstronność, systematyczność, zaangażowanie, umiejętność

   samodzielnego rozwiązywania problemów, obowiązkowość, umiejętność radzenia sobie ze

   stresem, komunikatywność i otwartość.

* znajomość przepisów: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie

   pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

* stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku asystenta rodziny - praca w terenie

* prawo jazdy kat. "B" i posiadanie własnego środka transportu

 

2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

* opracowywanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w

   konsultacji z pracownikiem socjalnym,

* udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym zdobywaniu umiejętności

   prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,

* udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

* udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych

* udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi

* wspieranie aktywności społecznej rodzin

* motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

* udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

* motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie

   prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

* udzielanie wsparcia dzieciom,

* podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia  bezpieczeństwa

   dzieci i rodzin;

* prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

* prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

* dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku i przekazywanie tej

   oceny Kierownikowi OPS

* monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

* sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

 

 

* współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami

   pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz 

   dziecka i rodziny;

* współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub  grupami roboczymi ds. przeciwdziałania

   przemocy w rodzinie

 

3. Warunki pracy

 

* umowa o pracę, na pełny etat w systemie zadaniowego czasu pracy

* praca od poniedziałku do piątku

* praca w budynku Urzędu Miejskiego w Leśnicy oraz na terenie Gminy Leśnica

* przewidywany okres zatrudnienia od 1 lutego 2019r.

 

4. Wymagane dokumenty:

 

* curriculum vitae

* list motywacyjny

* kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

* kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

* oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na wskazanym

   stanowisku

* oświadczenie, iż osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza

   rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona

* oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego - w przypadku gdy taki obowiązek 

   w stosunku do osoby wynika z tytułu egzekucyjnego

* oświadczenie, iż osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo

   lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

CV wraz z listem motywacyjnym, kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie prosimy składać osobiście w siedzibie Ośrodka przy ul. 1 Maja 9 pok. nr 3 w poniedz. godz. 900    do  1700, wtorek - piątek 730 - 1530 lub elektronicznie na adres ops@lesnica.pl (z tytułem e-maila REKRUTACJA  ASYSTENT  RODZINY) w terminie: do odwołania.

 

Oferowane stanowisko pracy nie jest stanowiskiem urzędniczym w związku z czym nie ma zastosowania procedura naboru i rozstrzygnięcia konkursowego.

 

Informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do zaproszenia na rozmowę wybranych kandydatów.

 

Jednocześnie informujemy, iż Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśnicy, ul. 1 maja 9, 47-150 Leśnica.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych kandydatów za pomocą poczty elektronicznej iod@lesnica.pl.

Kandydatowi przysługuje prawo wglądu w swoje dane osobowe, ich poprawianie oraz pobrania.

 

 

 

                                                                                                                        Kierownik

                                                                                                            Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                                         w Leśnicy

                                                                                                                      Joanna Izbicka

PDFNabór na asystenta rodziny.pdf