Urząd Miejski w Leśnicy

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE NR 210.2.2018 Burmistrza Leśnicy z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Leśnicy - Podinspektor w Referacie Rolnictwa, Ekologii i Gospodarki Nieruchomościami

OGŁOSZENIE  NR  210.2.2018

Burmistrza Leśnicy

z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Leśnicy

przy ul. 1 Maja 9, 47 – 150 Leśnica

 

 

Podinspektor w Referacie Rolnictwa, Ekologii

i Gospodarki Nieruchomościami

 

Wymiar czasu pracy: pełny etat

 

1. Wymagania niezbędne:

    a. wykształcenie: wyższe administracyjne,

    b. obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust.2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.

        o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 i 1669),

    c. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

    d. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo skarbowe,

    e. nieposzlakowana opinia,

    f. doświadczenie zawodowe.

 

2. Wymagania dodatkowe:

    a. znajomość następujących aktów prawnych:

       - ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204),

       - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.),

       - ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.),

       - ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.),

       - ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.),

       - ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 z późn. zm.),

       - ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.),

       - ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.),

 

    b. sumienne, sprawne, terminowe i bezstronne wykonywanie zadań, dyspozycyjność, odpowiedzialność, zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, współpracownikami i w kontaktach z klientami,

    c. oczekiwane podjęcie pracy od dnia 1 lutego 2019 r.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

    a. wykonywanie zadań z zakresu ochrony przyrody i ochrony środowiska,

    b. realizacja zadań z zakresu łowiectwa i ochrony gruntów rolnych,

    c. koordynowanie spraw związanych z usuwaniem azbestu,

    d. prowadzenie ewidencji nazw ulic i numerów nieruchomości (obsługa aplikacji EMUiA),

    e. współpraca z sołtysami w zakresie wydatków z Funduszu Sołeckiego  na utrzymanie terenów zieleni,

    f. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem zieleni i zagospodarowaniem gminnych terenów,

    g. koordynowanie działań związanych z Programem Odnowa Wsi.

 

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

   1) praca w budynku Urzędu Miejskiego w Leśnicy przy ul. 1 Maja 9, pierwsze piętro (brak windy, ciągi komunikacyjne nie dostosowane do poruszania się wózkiem inwalidzkim,  w pomieszczeniu biurowym dojścia, przejścia oraz przestrzeń dla stanowiska pracy nie są dostosowane dla wózków inwalidzkich), w pełnym wymiarze czasu pracy. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, praca w zespole.

   2) w miesiącu listopadzie 2018 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Leśnicy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

 

5. Wymagane dokumenty:

    a. list motywacyjny i życiorys zawodowy (CV),

    b. kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,

    c. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

    d. kserokopie dotychczasowych świadectw pracy,

    e. kserokopie potwierdzające odbyte praktyki, staże,

    f. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

    g. oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

    h. dokument potwierdzający niepełnosprawność*.

Dokumenty aplikacyjne muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

 

Wymagane dokumenty należy składać w Urzędzie Miejskim w Leśnicy przy ul. 1 Maja 9,
47 – 150 Leśnica, pokój nr 107 z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Urzędzie Miejskim w Leśnicy w terminie do dnia 2 stycznia 2019 r. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Nadesłanych ofert nie odsyłamy.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Leśnicy w dniu 7 stycznia 2019 r.
o godz. 1500. Osoby zakwalifikowane do następnego etapu zostaną poinformowane telefonicznie o dalszej procedurze postępowania kwalifikacyjnego.

 

Dane osobowe kandydata na stanowisko będą przetwarzane na podstawie obowiązujący aktów prawnych.

Jednocześnie informujemy, iż Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji jest Urząd Miejski w Leśnicy, ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych kandydatów za pomocą poczty elektronicznej

Kandydatowi przysługuje prawo wglądu w swoje dane osobowe, ich poprawiania oraz pobrania.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Miasta w Leśnicy można znaleźć na stronie urzędu: http://bip.lesnica.pl/5326/2337/dane-osobowe.html

 

* w przypadku osób niepełnosprawnych

 

PDFOGŁOSZENIE NR 210.2.2018 Burmistrza Leśnicy z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Leśnicy - Podinspektor w Referacie Rolnictwa, Ekologii i Gospodarki Nieruchomościami.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  19-12-2018
  przez: Lidia Kremser-Tomeczek
 • opublikowano:
  19-12-2018 13:14
  przez: Marcin Mond
 • podmiot udostępniający:
  Referat Organizacji
  odwiedzin: 350
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Leśnicy
47-150 Leśnica
ul. 1 Maja 9
NIP: 7561966152 REGON: 531413337

Dane kontaktowe:

tel.: 77 461 52 81
fax: 77 461 53 42
e-mail: um@lesnica.pl
strona www: www.lesnica.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×