Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr 34/2018 z posiedzenia Komisji Finansowo – Gospodarczej w dniu 1 października 2018 roku

Protokół Nr 34/2018

z posiedzenia Komisji Finansowo – Gospodarczej

w dniu 1 października 2018 roku

 

Obecni: wg. listy obecności.

Porządek posiedzenia:

  1. Analiza wydatków budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnicy.
  2. Sprawy bieżące.

Posiedzeniu przewodniczył Pan Ryszard Froń – Przewodniczący Komisji Finansowo – Gospodarczej, który powitał Pana Łukasza Jastrzembskiego – Burmistrza Leśnicy, Panią Joannę Izbicką – Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnicy oraz członków komisji.

Następnie przystąpiono do realizacji  porządku obrad.

Ad. pkt 1

Pani Joanna Izbicka – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnicy przedstawiła członkom komisji informację dotyczącą wykonania wydatków budżetu OPS-u za I półrocze 2018 roku. Przedmiotowy dokument stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Tytułem wstępu podkreśliła, iż Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną Gminy Leśnica powołaną do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, w ramach zadań gminy, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Następnie zaznaczyła, iż wielkość budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej na dzień 30 czerwca 2018 roku zamknęła się kwotą 6 792 458,73 złotych. W I półroczu 2018 roku na pomoc społeczną (dział 852), edukacyjną opiekę wychowawczą (dział 854) i rodzinę (dział 855) wydano kwotę 3 565 097,07 złotych. Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, Opolski Urząd Wojewódzki przekazał środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 2 877 829,16 złotych z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze, dodatki energetyczne, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Łączna wielkość poniesionych wydatków związanych z wykonywaniem zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zamknęła się kwotą 2 876 316,06 złotych. Ośrodek Pomocy Społecznej realizował również zadania własne, które są finansowane ze środków budżetu gminy, jak i z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Na realizację tych zadań Opolski Urząd Wojewódzki przekazał środki finansowe w wysokości 115 751,00 złotych. Przedmiotowe środki przeznaczono  między innymi na realizację zadań z zakresu: opłat za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, pielęgnacji w środowisku domowym osób chorych, ambulatoryjnej i domowej terapii i rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Leśnica, wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie gminy, wspierania rodziny.

Pani Joanna Izbicka nadmieniła, iż również realizacja rządowego programu „500 plus”  pozytywnie wpłynęła na  poprawę kondycji finansowej rodzin. Przedmiotowa pomoc doprowadziła do tego, iż część rodzin  nie kwalifikuje się do korzystania z  pomocy społecznej.

Pan Ryszard Golly zwrócił się z zapytaniem w sprawie ilości wniosków spływających do OPS-u w zakresie dotyczącym ubiegania się o wsparcie finansowe „500 plus”?

Pani Joanna Izbicka wyjaśniła, iż okres świadczeniowy z tytułu przyznawania świadczenia „500 plus” został ustalony w terminie od 1 października danego roku do 30 września następnego roku. Liczba wniosków w przedmiotowym zakresie oscyluje na dotychczasowym poziomie. Jednocześnie podkreśliła, iż z uwagi na wzrost płacy minimalnej, a tym samym dochodu w rodzinie nieznaczna ich część nie kwalifikuje się do otrzymania przedmiotowego świadczenia.

Pan Roland Reguła zwrócił się z zapytaniem dotyczącym finansowania usług opiekuńczych dla osób, które wymagają takiego wsparcia?

Pani Izbicka odpowiedziała, iż Ośrodek miał zabezpieczone środki finansowe na powyższy cel, lecz brak jest osób chętnych na podejmowanie tego typu czynności. Jednocześnie zwróciła uwagę, iż w naszej gminie w większości osobami schorowanymi lub potrzebującymi jakiejkolwiek pomocy zajmują się rodziny. Natomiast w sytuacjach wyjątkowych przedmiotowa pomoc jest świadczona przez osobę prywatną na prośbę konkretnej rodziny.

Pan Burmistrz nadmienił, iż w zakresie usług opiekuńczych należy mieć przygotowany pewny model wsparcia. Konkretne działania w tym zakresie zostaną podjęte w przyszłym roku. Zaznaczył, iż problem sprawowania opieki nad osobą starszą lub schorowaną często pojawia się niespodziewanie i wówczas rodzi się bezradność w rodzinie. Dlatego w tym celu zostaną podjęte działania polegające na opracowaniu poradnika, w którym znajdą się wskazówki w zakresie dotyczącym uzyskania kompleksowej wiedzy na temat wsparcia grup osób wymagających pomocy.

Pani Izbicka dodała, iż ogólnie brak jest osób chętnych, które chcą świadczyć usługi w zakresie opieki nad osobami potrzebującymi, ponieważ czynność ta jest rodzajem pewnego zobowiązania względem tej osoby.

Pan Ryszard Golly zwrócił się z zapytaniem, czy osoby starsze sygnalizują chęć wspólnego spotkania się i spędzenia czasu?

Pan Burmistrz wyjaśnił, iż na terenie gminy działają Koła Polskiego Związku  Emerytów, Rencistów i Inwalidów i osoby aktywne, a zarazem będące zainteresowane spędzeniem czasu spotykają się w różnych klubach wiejskich. W związku z tym można wywnioskować, iż osoby te mają taką potrzebę.  

Pani Izbicka nadmieniła, iż osoby chętne uczestniczą w spotkaniach i wyjazdach, natomiast jest też pewna grupa osób, która jest przyzwyczajona do przebywania w domu.

Pan Ryszard Golly podkreślił, iż pozytywnym wydarzeniem praktykowanym w naszej gminie jest organizacja Gminnego Dnia Seniora. W ramach tej imprezy można zauważyć, iż ta grupa społeczna  potrzebuje kontaktu z innymi, a tym samym cieszy się ze spotkania ze znajomymi.

Pan Roland Reguła zwrócił się z zapytaniem, czy występują jakiekolwiek problemy w  zakresie pozyskiwania informacji ze środowiska  przez pracowników socjalnych OPS-u?

Pani Izbicka odpowiedziała, iż w tym zakresie brak jest problemów. Natomiast, jeżeli problem się pojawi  (informacja ze strony sołtysa lub mieszkańca) to wówczas poczynane są odpowiednie działania ze strony miejscowego Ośrodka.

Ad. pkt 2

Pan Roland Reguła zwrócił uwagę na pozostałości naniesione na ulicy Polnej w Leśnicy przez samochody transportujące asfalt potrzebny na remont ulicy Krasowskiej w Leśnicy.

Pan Burmistrz wyjaśnił, iż przedmiotowa sytuacja została spowodowana przez firmę wykonującą remont  ulicy Krasowskiej w Leśnicy. Zadanie to nie zostało jeszcze odebrane i   firma wykonująca remont  została zobowiązana do usunięcia pozostałości po asfalcie.

Pan Tomasz Sitnik wyraził pozytywną opinię w temacie odnowienia przejścia dla pieszych na wysokości Szkoły Podstawowej w Leśnicy.

Ponadto zwrócił uwagę na osoby, które notorycznie przesiadują na leśnickim Rynku i spożywają alkohol. Podkreślił, iż wśród tych osób  jest także pensjonariusz Domu Pomocy Społecznej, który prosi o pieniądze. Stwierdził, że przedmiotowa sytuacja negatywnie wpływa na wizerunek tego miejsca.

Pan Burmistrz podkreślił, iż zbliża się okres jesienno – zimowy, który nie będzie sprzyjał spotkaniom tym osobom. Jednakże wiosną przyszłego roku zaprosimy na sesję lub posiedzenie komisji  Kierownika Posterunku Policji w Leśnicy celem przekazania istotnych informacji od radnych, którzy wskażą, gdzie należy zwrócić szczególną uwagę. Działania  policji będą skuteczniejsze.

Pan Ryszard Golly poinformował, iż w ciągu ostatniego weekendu w sołectwie Zalesie Śląskie wystąpił problem dostawy wody do gospodarstw domowych. Z uwagi na pojawienie się tych trudności spotkał się z niezadowoleniem ze strony rolników, którzy obawiają się spadku produkcji mleka u krów.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Gizela Ploch

PDFProtokół Nr 34/2018 z posiedzenia Komisji Finansowo – Gospodarczej w dniu 1 października 2018 roku.pdf