Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PROTOKÓŁ Nr 26/2018/REW z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 17 września 2018 roku

PROTOKÓŁ Nr 26/2018/REW

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

w dniu 17 września 2018 roku

 

Obecni: wg. listy obecności.

Porządek posiedzenia:

  1. Analiza wydatków poniesionych na rozbudowę Klubu Wiejskiego w Dolnej.
  2. Sprawy bieżące.

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Maria Reinert – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Ad. pkt 1

Pan Marian Gorgosch – Kierownik Referatu Infrastruktury Komunalnej poinformował, iż w roku 2016 gmina Leśnica zleciła wykonanie projektu budowlanego na realizację zadania pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa części budynku przedszkola i świetlicy wiejskiej w Dolnej przy ul. Wiejskiej 30, na działce ewidencyjnej nr 449 obręb ewidencyjny Dolna, jednostka ewidencyjna Leśnica – obszar wiejski. Projekt budowlany został wykonany przez Pana Henryka Rudnera, przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „RUDNER – projektowanie, nadzór, kosztorysowanie w budownictwie” z siedzibą w Strzelcach opolskich. Koszt wykonania przedmiotowej dokumentacji wyniósł 12 300,00 złotych.

Decyzją Nr 184/16 Starosty Strzeleckiego z dnia 27 czerwca 2016 roku projekt budowlany został zatwierdzony i tym samym udzielono pozwolenia na rozbudowę i przebudowę części budynku przedszkola i świetlicy wiejskiej w Dolnej przy ul. Wiejskiej 30, na działce ewidencyjnej nr 449 obręb ewidencyjny Dolna, jednostka ewidencyjna Leśnica – obszar wiejski.

W roku 2017 gmina Leśnica przeprowadziła procedurę przetargową na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa Klubu Wiejskiego w Dolnej wraz z zagospodarowaniem otoczenia”. Zabezpieczone w budżecie gminy środki finansowe na ten cel stanowiły kwotę 250 000,00 złotych. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wykonawcą tego zadania była firma K + D Budownictwo Sp. z o.o z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu. Zakres robót objętych umową obejmował w szczególności roboty rozbiórkowe, fundamentowe, murarskie, ciesielskie i dekarskie, tynkarskie, okładzinowe i malarskie (docieplenie ścian), elektryczne, instalacja wodociągowa i c.o., roboty zewnętrzne tj. nawierzchnia.  Wartość przedmiotowego zadania to środki finansowe rzędu 225.342,20 złotych. Termin realizacji zadania został wyznaczony na dzień 20 grudnia 2017 roku. Jednocześnie Pan Gorgosch nadmienił, iż  w wyniku niezbędnych robót dodatkowych na obiekcie, konieczne było zawarcie aneksów do umowy pierwotnej. W związku z powyższym zawarto cztery aneksy do umowy, a ich zakres obejmował następujący charakter robót:

  1. Aneks Nr 1 do umowy dotyczył robót rozbiórkowych płyt styropianowych w ścianie szczytowej, robót związanych z wykonaniem nowego drewnianego stropu w istniejącym pomieszczeniu dawnej klatki schodowej oraz roboty związane z przesunięciem dwóch słupów drewnianych poddasza.
  2. Aneks Nr 2 do umowy dotyczył prac związanych z wykonaniem odpowietrzenia instalacji kanalizacyjnej, wentylacyjnej, c.o. oraz odgromowej oraz robót związanych z utworzeniem pomieszczenia porządkowego na piętrze, zabudową nowej płatwi w licu ściany wejściowej przybudówki, zabudową dwóch wycieraczek przy projektowanych wejściach, zlicowaniem elewacji cokołu ze ścianą parteru, po zdemontowanej werandzie oraz uporządkowaniem układu lamp w pomieszczeniu świetlicy wraz z okablowaniem.
  3. Aneks Nr 3 do umowy obejmował roboty dodatkowe związane z wykonaniem wypoziomowania podłogi na piętrze oraz wymianę wykładziny PCV na płytki ceramiczne w pomieszczeniu przedszkola.
  4. Aneks nr 4 do umowy został poszerzony o roboty związane z wykonaniem dodatkowej nawierzchni asfaltowej, odnowieniem bramy, ułożeniem krawężnika najazdowego oraz utwardzenia placu z płyt ażurowych.

W dniu 29 grudnia 2017 roku dokonano odbioru końcowego robót i na tę okoliczność został spisany protokół. Przebudowa Klubu Wiejskiego w Dolnej wraz z zagospodarowaniem otoczenia została wykonana zgodnie z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę. Teren budowy doprowadzony został do należytego stanu i porządku.

Łączna wartość zadania pn: „Przebudowa Klubu Wiejskiego w Dolnej wraz zagospodarowaniem otoczenia” opiewała na kwotę 290 194,33 złotych. Przedmiotowe zadanie zostało zwiększone aneksami o kwotę 64 852,13 złotych. W ramach przedmiotowego zadania

Gmina Leśnica poniosła jeszcze wydatki związane z sporządzeniem dokumentacji projektowej w kwocie 12 300,00 złotych, sprawowaniem nadzoru inwestorskiego w kwocie 4 420,00 złotych oraz zakupem dziennika budowy w kwocie 15,02 złotych.

Łączna wartość poniesionych kosztów na przeprowadzenie zadania pod nazwą „Przebudowa Klubu Wiejskiego w Dolnej wraz z zagospodarowaniem otoczenia” wyniosła 306.937,35 złotych.

 

Ad. pkt 2

Pani Maria Reinert zwróciła uwagę na fragment zapadniętego odcinka kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w miejscowości Raszowa.

Ponadto zasygnalizowała potrzebę udrożnienia kratki ściekowej przy restauracji Viktorian w tej miejscowości.

Pani Teresa Kwoczała poinformowała, iż w miejscowości Łąki Kozielskie przy ulicy 1 Maja na prywatnej posesji zlokalizowany jest słup energetyczny, który obecnie znajduje się w bardzo złym stanie technicznym. W związku z powyższym prosiła, aby  przedmiotowy temat zgłosić do odpowiednich służb.

Pan Marian Gorgosch wyjaśnił, iż w tej sytuacji właściciel posesji powinien zgłosić  ten temat do firmy Tauron, celem podjęcia odpowiednich kroków.

Ponadto Pani Kwoczała zasygnalizowała potrzebę uzupełnienia asfaltu na odcinku drogi gminnej przy ulicy Kościelnej w Łąkach Kozielskich po wykonaniu przyłącza do kanalizacji jednej z posesji.

Pan Marian Gorgosch wyjaśnił, iż przedmiotowe zadanie wykonywał Zakład Gospodarki Komunalnej i w najbliższym czasie asfalt w tej lokalizacji zostanie uzupełniony.

Pan Piotr Górecki poruszył temat dotyczący studzienki kanalizacji deszczowej przy ulicy Wolności w Górze Świętej Anny. Poinformował, iż w wyniku koszenia trawy w tej lokalizacji nagminnie dochodzi  do przesunięcia górnej pokrywy tej studzienki.

Ponadto poinformował, iż zniszczeniu  uległ znak drogowy „ustąp pierwszeństwa przejazdu” przy ulicy Wolności w Górze Św. Anny. Następnie zgłosił potrzebę wykonania remontów cząstkowych na odcinku drogi gminnej przy ulicy Kalwaryjskiej w Górze Św. Anny.

 

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Gizela Ploch

PDFPROTOKÓŁ Nr 26/2018/REW z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 17 września 2018 roku.pdf