Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PROTOKÓŁ Nr 39/2018/INF z posiedzenia Komisji Infrastruktury Społecznej w dniu 22 sierpnia 2018 r.

PROTOKÓŁ Nr 39/2018/INF

z posiedzenia Komisji Infrastruktury Społecznej

w dniu 22 sierpnia 2018 r.

 

Radni: wg listy obecności.

 

Porządek obrad sesji:

  1. Wizytacja placówek oświatowych przed rozpoczęciem roku szkolnego 2018/2019 – komisja wyjazdowa.
  2. Sprawy bieżące.

Posiedzeniu przewodniczył Pan Kazimierz Mierzejewski – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Społecznej, który serdecznie przywitał Pana Łukasza Jastrzembskiego – Burmistrza Leśnicy, Panią Agnieszkę Nowak – kierownika Gminnego Zarządu Oświaty w Leśnicy oraz członków komisji.

Pan Kazimierz Mierzejewski poinformował, że Radny Pan Teodor Jahn na posiedzeniu Komisji Infrastruktury Społecznej w dniu 20 sierpnia br. zwrócił się z prośbą o przedstawienie na kolejnym posiedzeniu komisji (tj. w dniu dzisiejszym) informacji przygotowanej przez kierownika Gminnego Zarządu Oświaty w Leśnicy w zakresie regulaminu i zasad przyznawania stypendium Burmistrza Leśnicy oraz przyznawania bezpłatnych podręczników dla uczniów szkół podstawowych. W związku z tym tematyka zostanie omówiona w punkcie dotyczącym spraw bieżących.

Ad. pkt 1

Wizytacja placówek oświatowych przed rozpoczęciem roku szkolnego
2018/2019 – komisja wyjazdowa

Pan Kazimierz Mierzejewski poinformował, iż w pierwszej kolejności komisja będzie wizytowała Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zalesiu Śląskim, następnie Szkołę Podstawową w Leśnicy oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Raszowej.

Radny Pan Kazimierz Mierzejewski zwrócił się do Pani kierownik Gminnego Zarządu Oświaty z zapytaniem, czy w placówkach oświatowych Gminy Leśnica były realizowane w ostatnim czasie większe inwestycje?

Pani Agnieszka Nowak poinformowała, iż w wyżej wymienionych placówkach były wykonywane drobne remonty i naprawy. Podczas wizytacji szerzej ten temat omówią Panie dyrektorki placówek oświatowych.

Pan Burmistrz poinformował, iż obecni uczniowie klas VI i VII Szkoły Podstawowej w Leśnicy i uczniowie ze Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Raszowej będą uczęszczać na lekcje wychowania fizycznego na salę gimnastyczną przy Publicznym Gimnazjum w Leśnicy.

Pani Agnieszka Nowak zaznaczyła, iż aby nie generować dodatkowych kursów autobusów i co za tym idzie kosztów, uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Raszowej na lekcje wychowania fizycznego dowożeni będą wraz z pierwszym odwozem gimnazjalistów. Z kolei odwóz dzieci z szkoły podstawowej po zajęciach wychowania fizycznego nastąpi wraz z odwozem gimnazjalistów.

Radny Pan Teodor Jahn zwrócił się z zapytaniem, czy dzieci z miejscowości Krasowa nadal będą musiały o godzinie 700 odjeżdżać autobusem do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Raszowej?  Zdaniem radnego od lat było obiecywane, że się to zmieni.

Pani Nowak zaznaczyła, iż nie było to obiecywane. Na dzień dzisiejszy nie ma takiej możliwości. Uczniowie są dowożeni jednym kursem do szkoły podstawowej i gimnazjum (rozpoczyna zajęcia o 7.30).

 Pan Kazimierz Mierzejewski zwrócił się z zapytaniem, co z zagospodarowaniem budynku w związku z wygaszaniem obecnego Publicznego Gimnazjum w Leśnicy? Czy na dzień dzisiejszy są jakieś plany?

Pan Burmistrz poinformował, iż na dzień dzisiejszy w tym budynku istnieje jeszcze Publiczne Gimnazjum w Leśnicy.

Ponadto Pani Agnieszka Nowak wyjaśniła, iż Gminny Zarząd Oświaty w Leśnicy w porozumieniu z dyrektorem gimnazjum, podejmuje już pewne kroki związane z wygaszaniem gimnazjum m. in. przeniesiono cześć nauczycieli do szkół podstawowych, przeniesiono etat sprzątaczki i pomocy kuchennej z Publicznego Gimnazjum do Szkoły Podstawowej w Leśnicy, wyłączono 1 piętro budynku z użytkowania gimnazjalistów oraz przeniesiono do szkół część zbytecznego wyposażenia.

 

Informację opisową z wizytacji placówek oświatowych przygotował Pan Kazimierz Mierzejewski – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Społecznej. Przedmiotowa informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

 

Ad. pkt 2

            Sprawy bieżące

Pani Agnieszka Nowak  omówiła temat dotyczący przyznawania Stypendium Burmistrza Leśnicy. W pierwszej kolejności przekazała radnym wyciąg z protokołu z posiedzenia komisji w sprawie przyznawania Stypendium Burmistrza Leśnicy, informację pn. „Decyzja Burmistrza” oraz materiały pn. ”Uczniowie na dotychczasowych zasadach będą otrzymywali podręczniki i ćwiczenia bezpłatne”. Przedmiotowe materiały stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Kierownik Gminnego Zarządu Oświaty w Leśnicy poinformowała, iż Stypendium Burmistrza Leśnicy jest przyznawane po raz pierwszy w Gminie Leśnica, którego ogólne ramy określone zostały w Uchwale Rady Miejskiej w Leśnicy Nr XXXVI/184/17 z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zasad udzielania stypendium Burmistrza Leśnicy za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Leśnica oraz w Uchwale Rady Miejskiej w Leśnicy Nr XXXVI/183/17 z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. Podkreśliła, iż do dnia 20 czerwca 2018 r. złożono 41 wniosków o przyznanie Stypendium Burmistrza Leśnicy.

Następnie Pani Agnieszka Nowak wyjaśniła, iż trudnym dla komisji w sprawie przyznawania Stypendium Burmistrza Leśnicy było  określenie osiągnięć zespołów mażoretkowych i zespołów funkcjonujących w Leśnickim Ośrodku Kultury i Rekreacji w Leśnicy. Powołując się na treść Uchwały Rady Miejskiej w Leśnicy Nr XXXVI/184/17 z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zasad udzielania stypendium Burmistrza Leśnicy za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Leśnica uczeń musi spełniać przynajmniej jeden z warunków:

- „jest finalistą bądź zwycięzcą lub uzyskał wyróżnienia i nagrody za osiągnięcia artystyczne o charakterze międzynarodowym,

- jest laureatem konkursów w dziedzinach artystycznych na szczeblu ogólnopolskim lub wojewódzkim (w przypadku szkoły muzycznej konkursów organizowanych pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub Centrum Edukacji Artystycznej)”.

Komisja stwierdziła, iż oceniane osiągnięcia muszą dotyczyć konkurencji indywidualnych i laureatów konkursów artystycznych. W przypadku konkursu dla mażoretek komisja zakwalifikowała do stypendium Burmistrza Leśnicy osoby zajmujące od I do III miejsca. Kierownik Gminnego Zarządu Oświaty w Leśnicy podkreśliła, iż ze względu na powyższe, wnioski czterech uczennic nie zostały zakwalifikowane.

Łącznie przyznano i wypłacono stypendia dla 37 uczniów w kwocie 9.400,00 zł.

Radny Pan Teodor Jahn zaznaczył, iż podczas dyskusji w dniu 15 listopada 2017 roku na posiedzeniu Komisji Infrastruktury Społecznej zwrócił uwagę na szkołę muzyczną, w której funkcjonuje liczna Młodzieżowa Orkiestra Dęta i osiąga sukcesy międzynarodowe oraz  szczególne osiągnięcia uzyskiwane są również przez leśnickie mażoretki działające w  Leśnickim Ośrodkiem Kultury i Rekreacji. Zaznaczył, iż jego zdaniem mażoretki są wyłączone z kryteriów jakie musi spełniać uczeń, aby otrzymać stypendium Burmistrza Leśnicy, gdyż to stypendium nie uwzględnia uczniów odnoszących sukcesy zespołowo lub grupowo. Wyjątkiem są znaczące osiągnięcia sportowe.

Pan Jahn zwrócił uwagę na fakt, gdzie uczeń bierze udział w zespołowej konkurencji sportowej na przykład sztafeta i zajmie miejsce na podium oraz posiada wymaganą średnią ocen (co najmniej 4,75). W tym przypadku, aby uzyskać stypendium Burmistrza za osiągniecia sportowe nie jest wymagane uzyskanie wysokiej średniej ocen.

Ponadto radny zwrócił się z zapytaniem, z jakich szkół spłynęły wnioski? W jaki sposób podzielono kwotę stypendium pomiędzy wszystkie placówki oświatowe Gminy Leśnica?

Pani Agnieszka Nowak poinformowała, iż tylko uczniowie Publicznego Gimnazjum w Leśnicy i Szkoły Podstawowej w Leśnicy złożyli wnioski o stypendium Burmistrza Leśnicy.

Pan Teodor Jahn stwierdził, iż prawdopodobnie wynika to z tego, że pozostałe szkoły nie miały laureatów lub nie zostało spełnione podstawowe kryterium.

Pani Nowak poinformowała, iż parokrotnie dopytywała o złożenie wniosków w pozostałych placówkach oświatowych Gminy Leśnica. Niestety takowe wnioski nie wpłynęły.

Radny Pan Teodor Jahn podkreślił, iż z materiałów otrzymanych w dniu dzisiejszym wynika, że komisja w sprawie przyznawania Stypendium Burmistrza Leśnicy sprawdzała wszystkie osiągnięcia zgodnie z regulaminem oraz zweryfikowała dołączoną dokumentację. Jednocześnie radny zaznaczył, iż nie może zrozumieć dlaczego pozostałe placówki oświatowe nie złożyły wniosków.

Radny Pan Stefan Rudol podsumowując stwierdził, iż to na komisję powołaną przez Burmistrza, w której skład wchodzą dyrektorzy szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Leśnica oraz kierownika Gminnego Zarządu Oświaty w Leśnicy spada cała odpowiedzialność za podział środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie gminy.

Pan Kazimierz Mierzejewski poinformował, iż decyzja odnośnie interpretacji regulaminu, bądź uzupełnienia dodatkowych punktów w regulaminie będzie należała do Komisji Infrastruktury Społecznej.

Podkreślił, iż Komisja Infrastruktury Społecznej przychyla się do pozostawienia regulaminu w obowiązującej wersji. Natomiast w przyszłości proponuje się doprecyzować szczegóły związane z kryteriami i warunkami przyznawania stypendium.

Radny Pan Teodor Jahn zaznaczył, iż regulamin wymaga aktualizacji na następny rok szkolny 2018/2019.

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Społecznej zasygnalizował, iż kolejnym tematem do omówienia jest przyznawanie bezpłatnych podręczników dla uczniów szkół podstawowych. W związku z tym, zwrócił się do Pani Agnieszki Nowak o przedstawienie krótkiej informacji w tym zakresie.

Kierownik Gminnego Zarządu Oświaty w Leśnicy wyjaśniła, iż zgodnie z przepisami dotacja podręcznikowa naliczana jest i przekazywana do wysokości maksymalnych kwot na ucznia danej klasy, zróżnicowanych w zależności od etapu edukacyjnego. Szkoła będzie miała do wykorzystania łączną kwotę dotacji i dyrektor szkoły zdecyduje o podziale pieniędzy na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla danej klasy. Oznacza to, że dyrektor szkoły, w uzasadnionych przypadkach może zwiększyć na przykład kosz zakupu kompletu podręczników dla wybranej klasy, tj. dokonać przesunięć środków finansowych między odpowiednimi klasami.

Podkreśliła, iż w 2017 roku zwrócono dotację w wysokości 4.393,46 zł. Środki finansowe w dużej mierze zostały zwrócone przez Panią Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Leśnicy z uwagi na fakt, iż na stanie biblioteki są podręczniki wieloletnie. Zaznaczyła, iż nie było potrzeby zakupu nowych podręczników.

Pani Nowak poinformowała, iż podręczniki obowiązują przez 3 lata - jeżeli nie zostaną zmienione programy nauczania, a ćwiczenia przeznaczone są dla każdego ucznia na rok szkolny.

Pan Teodor Jahn zwrócił się z zapytaniem, co w sytuacji, gdy ilość osób  w klasie jest różna lub uczeń zniszczy podręcznik?

Pani Nowak wyjaśniła, iż dyrektor szkoły konstruuje wniosek, w którym jest możliwość zakupu dodatkowej ilości podręczników. Z kolei jeżeli podręczniki ulegną zniszczeniu dyrektor szkoły może obciążyć kosztami rodzica ucznia, który zniszczył podręcznik. Ponadto poinformowała, że podręczniki znajdują się na stanie biblioteki i są wydawane uczniom na dany rok szkolny.

 

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Jessika Dronia

PDFPROTOKÓŁ Nr 39/2018/INF z posiedzenia Komisji Infrastruktury Społecznej w dniu 22 sierpnia 2018 r..pdf