Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PROTOKÓŁ Nr 38/2018/INF z posiedzenia Komisji Infrastruktury Społecznej w dniu 20 sierpnia 2018 r.

PROTOKÓŁ Nr 38/2018/INF

z posiedzenia Komisji Infrastruktury Społecznej

w dniu 20 sierpnia 2018 r.

 

Radni: wg listy obecności.

 

Porządek obrad sesji:

  1. Opinia komisji na temat projektów uchwał w sprawie:
    • ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Leśnica,
    • ustalenia na terenie gminy Leśnica zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
  2. Sprawy bieżące.

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Kazimierz Mierzejewski - Przewodniczący Komisji Infrastruktury Społecznej, który serdecznie powitał Burmistrza Leśnicy wraz z pracownikami urzędu oraz członków komisji.

Pan Przewodniczący przystąpił do realizacji bieżącego porządku obrad. Zaznaczył, iż członkowie Komisji Infrastruktury Społecznej wcześniej otrzymali materiały dotyczące tematyki dzisiejszego posiedzenia.

Ad. pkt 1

Opinia komisji na temat projektów uchwał w sprawie:

- ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Leśnica

Pani Barbara Tiszbierek – Podinspektor w Referacie Spraw Obywatelskich poinformowała, iż na sesji w dniu 25 czerwca 2018 r. uchwalono Uchwałę Nr XLIII/240/18 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania tych napojów na terenie gminy Leśnica. Uchwała została opublikowana w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym. Jednakże Nadzór Wojewody Opolskiego w Opolu wskazał, aby uchwałę rozdzielić na dwie odrębne uchwały. Jedna uchwała ma dotyczyć ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Leśnica, z kolei druga ma dotyczyć ustalenia na terenie gminy Leśnica zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Wyjaśniła, iż przedłożony projekt uchwały nie zmienił się w stosunku do pierwotnej wersji tj. Uchwały Nr XLIII/240/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 czerwca 2018 r.

Przewodniczący posiedzenia zwrócił się z zapytaniem do członków Komisji Infrastruktury Społecznej, czy są pytania w tym temacie?

Radny Pan Teodor Jahn zaznaczył, iż faktycznie w niniejszym projekcie uchwały nic się nie zmieniło w stosunku do pierwotnej wersji. Tematyka w tym zakresie została już omówiona na posiedzeniu komisji w dniu 4 czerwca 2018 r. Jego zdaniem liczba zezwoleń stanowi mocno zawyżony poziom. Wyjaśnił, iż nie należy zwiększać powstawania punktów sprzedaży alkoholu, ponieważ będzie to skutkowało większym spożyciem alkoholu wśród społeczeństwa.

W wyniku dyskusji w przedmiotowym temacie i w oparciu o udzielone wyjaśnienia członkowie Komisji Infrastruktury Społecznej wyrazili pozytywną opinię w temacie projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Leśnica (głosowało 5 członków komisji, w tym za podjęciem niniejszego projektu uchwały opowiedziało się 4 członków, przeciw – 1 radny).

- ustalenia na terenie gminy Leśnica zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Pani Barbara Tiszbierek poinformowała, iż zgodnie z otrzymanymi wytycznymi Nadzoru w projekcie uchwały dotyczącym ustalenia na terenie gminy Leśnica zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych należy wskazać, że punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 20 metrów od punktów chronionych tj. przedszkoli, szkół wymienionych w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, poz. 1000 oraz poz. 1290), młodzieżowych ośrodków wychowawczych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych.

Wyjaśniła, iż pomiaru odległości dla ruchu pieszego dokonuje się najkrótszą drogą wzdłuż ciągów komunikacyjnych dla ruchu pieszych od głównych drzwi wejściowych obiektów określonych w pkt. 1 do głównych drzwi wejściowych miejsc sprzedaży oraz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Przewodniczący posiedzenia zwrócił się z zapytaniem do członków Komisji Infrastruktury Społecznej, czy są pytania w tym temacie?

Radny Pan Teodor Jahn zaznaczył, iż jego zdaniem odległość 20 metrów od punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży do punktów chronionych jest zbyt mała. Podkreślił, że jeżeli nie jest to sprzeczne z przepisami prawa należy przyjąć wskazaną w projekcie uchwały odległość 20 metrów.

Pan Kazimierz Mierzejewski zwrócił się z zapytaniem, czy w ustawie są wskazane parametry określające wyżej wspomniane odległości?

Pani Barbara Tiszbierek odpowiedziała, iż kwestie te nie są uregulowane w ustawach. Na szkoleniach, w których uczestniczyła wskazywano, że punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży od punktów chronionych nie mogą być usytuowane od siebie w odległości mniejszej niż 15 metrów.

W wyniku dyskusji w przedmiotowym temacie i w oparciu o udzielone wyjaśnienia członkowie Komisji Infrastruktury Społecznej wyrazili pozytywną opinię w temacie projektu uchwały w sprawie ustalenia na terenie gminy Leśnica zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (głosowało 5 członków komisji).

Ad. pkt 2

Sprawy bieżące

Radny Pan Teodor Jahn zwrócił się z prośbą, o przedstawienie w miarę możliwości na kolejnym posiedzeniu Komisji Infrastruktury Społecznej informacji Kierownika Gminnego Zarządu Oświaty w  Leśnicy realizacji uchwały dotyczącej regulaminu i zasad przyznawania stypendium Burmistrza Leśnicy oraz przyznawania bezpłatnych podręczników dla uczniów szkół podstawowych.

Pan Kazimierz Mierzejewski zaznaczył, iż obecnie trwa sezon urlopowy. Jednocześnie zwrócił się z prośbą do Pana Burmistrza o przekazanie Pani Agnieszce Nowak – Kierownikowi Gminnego Zarządu Oświaty w Leśnicy informacji o możliwości przedstawienia wskazanych informacji na posiedzeniu w dniu 22 sierpnia br., którego tematem przewodnim jest wizytacja placówek oświatowych przed rozpoczęciem roku szkolnego 2018/2019.

Pan Burmistrz poinformował, iż wnioski o przyznanie stypendium zostały już złożone i rozpatrzone. Oficjalna uroczystość wręczenia stypendiów Burmistrza Leśnicy została zaplanowana na dzień rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019. Pan Burmistrz stwierdził, iż temat dotyczący regulaminu i zasad przyznawania stypendium Burmistrza Leśnicy z pewnością uda się przedstawić na kolejnym posiedzeniu Komisji Infrastruktury Społecznej.

Pan Kazimierz Mierzejewski zwrócił się z zapytaniem, na jakim etapie jest obecnie Powiat Strzelecki w zakresie przeprowadzenia remontu ul. Kościuszki w miejscowości Zalesie Śląskie?

Pan Burmistrz wyjaśnił, iż w najbliższym czasie nastąpi podpisanie umowy przez Pana Józefa Swaczynę – Starosty Powiatu Strzeleckiego z wykonawcą zadania. Termin realizacji zadań pn. „Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko – Strzeleckim – Przebudowa drogi powiatowej 1435 O Zalesie Śląskie – Kędzierzyn – Koźle na odcinku Zalesie Śląskie – Cisowa oraz drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie na odcinku ul. Strażackiej w Zalesiu Śląskim wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia” oraz „Przebudowa drogi powiatowej 1435 O Zalesie Śląskie – Kędzierzyn – Koźle na odcinku Zalesie Śląskie – Cisowa oraz drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie na odcinku ul. Strażackiej w Zalesiu Śląskim” określony w umowie to prawdopodobnie dzień 10 grudnia br. Pan Burmistrz zaznaczył, iż przypuszczalnie w ramach Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego termin zakończenia inwestycji realizowany przez Powiat Strzelecki związanej  z budową ścieżki rowerowej będzie mógł być wydłużony na 2019 rok.

Radny Pan Kazimierz Mierzejewski zwrócił się z zapytaniem,  czy będą przesuwane zgodnie z planem słupy energetyczne umiejscowione po lewej stronie ul. Kościuszki w Zalesiu Śląskim (jadąc od miejscowości Zalesie Śląskie do Kędzierzyna-Koźla) lub zostaną na środku ścieżki rowerowej?

Pan Łukasz Jastrzembski podkreślił, iż wielokrotnie w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich pojawiał się temat przestawiania słupów energetycznych w inne miejsce poza ścieżkę rowerową. Jednak nie jest w stanie określić, jaka jest ostateczna decyzja Powiatu Strzeleckiego w tym zakresie.

Radny Pan Teodor Jahn ma nadzieję, że debata oświatowa, o którą wnioskował podczas dzisiejszego posiedzenia odbędzie się jeszcze w obecnej kadencji Rady Miejskiej w Leśnicy.

Radny Pan Kazimierz Mierzejewski zwrócił się z zapytaniem, kiedy odbędzie się ostatnia sesja kadencji 2014-2018?

Pan Burmistrz zaznaczył, iż zakończenie obecnej kadencji rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i  prezydentów miast nastąpi w dniu 16 listopada 2018 roku.  Z kolei tegoroczne wybory samorządowe odbędą się w dniu 21 października br.

Radny Pan Kazimierz Mierzejewski zwrócił się z zapytaniem, czy w miesiącu wrześniu planuje  się zwołać dwie sesje Rady Miejskiej w Leśnicy?

Pan Burmistrz poinformował, iż ogłoszono drugie postępowanie przetargowe na realizację zadania „Rewitalizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Leśnica w zakresie rewitalizacji kompleksu rekreacyjnego w Leśnicy w celu poprawy dostępności i jakości usług społecznych dla mieszkańców gminy”, które zakończy się w dniu 22 sierpnia br. Z uwagi na ten fakt może zaistnieć konieczność zwiększenia środków finansowych na wyżej wymienione zadanie. Jeżeli Gmina Leśnica będzie posiadała takowe środki w budżecie gminy to Pan Burmistrz zwróci się z prośbą do Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej w Leśnicy o zwołanie sesji w okresie najbliższych dwóch tygodni. Zabezpieczenie środków finansowych umożliwi szybsze rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy z wykonawcą, a co za tym idzie szybszą realizację zadania.

 

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Jessika Dronia

PDFPROTOKÓŁ Nr 38/2018/INF z posiedzenia Komisji Infrastruktury Społecznej w dniu 20 sierpnia 2018 r..pdf