Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr 33/2018/FIN z posiedzenia Komisji Finansowo-Gospodarczej w dniu 14 sierpnia 2018 roku

Protokół Nr 33/2018/FIN

z posiedzenia Komisji Finansowo-Gospodarczej

w dniu 14 sierpnia 2018 roku

 

Obecni: wg. listy obecności

Porządek posiedzenia:

  1. Opinia komisji na temat projektu uchwały w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Leśnica na lata 2018 – 2022.
  2. Sprawy bieżące.

Posiedzeniu przewodniczył Pan Ryszard Froń – Przewodniczący Komisji Finansowo – Gospodarczej, który powitał Pana Łukasza Jastrzembskiego – Burmistrza Leśnicy, Pana Andrzeja Iwanowskiego – Zastępcę Burmistrza, Panią Teresę Ciecior – Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Leśnicy oraz członków komisji.

Następnie przystąpiono do realizacji porządku obrad.

Ad. pkt 1

Pani Teresa Ciecior poinformowała, iż Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy jest opracowywany, a następnie uchwalany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów. Zgodnie z przepisami prawnymi w tym zakresie, Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy jako zarządca budynków komunalnych przedstawia do zaopiniowania projekt Wieloletniego programu gospodarowania zasobem Gminy Leśnica na lata 2018 – 2022, którego celem jest wspieranie racjonalnej gospodarki mieszkaniowej oraz zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych mieszkańcom gminy.

Następnie Pani Ciecior zaznaczyła, iż przedłożony członkom komisji projekt uchwały w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Leśnica na lata 2018 – 2022 zawiera wszystkie wymagane elementy. Ponadto zwróciła uwagę, iż przepisy prawne nakładają obowiązek uchwalania przedmiotowego programu na okres co najmniej pięciu kolejnych lat i ten wymóg został także spełniony. Jednocześnie zaznaczyła, iż propozycja przedmiotowego dokumentu zastąpi dotychczas obowiązujący program, który został uchwalony w roku 2015 na lata 2015 – 2019. Przygotowany nowy projekt uchwały w tej sprawie został opracowany z  uwagi   na sprecyzowane plany remontowe budynków oraz z uwagi na wyłączenie z użytkowania budynku komunalnego  zlokalizowanego przy ulicy 1 Maja 7 w Leśnicy na okres remontu, który w obecnym stanie technicznym nie może być zamieszkały.

Następnie Pani Ciecior szczegółowo omówiła projekt uchwały w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Leśnica na lata 2018 – 2022. Jednocześnie zwróciła uwagę na wielkość przewidywanych kosztów remontowych i inwestycyjnych na tych obiektach.

Z uwagi na poruszany na ostatnich sesjach Rady Miejskiej w Leśnicy temat dotyczący sposobu rozliczania dopłaty do m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych ze środków budżetu gminy Leśnica za lata 2015 – 2017, celem wyjaśnienia przedstawiła członkom komisji stosowną informację w tym zakresie. Przedmiotowa informacja szczegółowo odzwierciedla zadysponowane środki finansowe otrzymane w ramach dotacji ze środków budżetu gminy, a także obrazuje wielkość powierzchni użytkowej na koniec każdego roku.

Poinformowała, że dotacja przedmiotowa tj. dopłata do m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Leśnicy dotyczy jedynie powierzchni lokali będących własnością Gminy Leśnica (Zakład w poprzednich latach zarządzał także budynkiem przy ulicy B. Chrobrego 17 z trzema lokalami będącymi własnością osób trzecich, dopiero w roku 2017 stał się własnością gminy). Zgodnie z zapisami uchwał w sprawie udzielenia dopłaty do m 2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych do rozliczenia danego roku przyjmuje się powierzchnię lokali wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego. Uchwalona stawka dopłaty w latach 2015 – 2017 to 1,35 zł/m2 w stosunku miesięcznym, przy czym kwota uchwalona w budżecie gminy na ten cel stanowiła rocznie środki finansowe w wysokości 100 000 złotych.

Pan Andrzej Iwanowski – Zastępca burmistrza zwrócił uwagę na przedłożoną członkom komisji informację o sposobie rozliczenia dopłaty do m2, a mianowicie na wysokość dotacji należnej w danym roku kalendarzowym, która kształtuje się w wysokości następującej: 99 766,56 złotych za 2015 rok, 100 575,60 złotych za 2016 rok i 102 007,68 złotych za 2017 rok, a zgodnie z zapisem uchwały budżetowej dotacja dla ZGK w Leśnicy do m2 powierzchni użytkowej mieszkalnych lokali komunalnych przeznaczona na remonty bieżące wynosi rocznie 100 000 złotych.  W związku z powyższym w wyniku podzielania powierzchni lokali ogółem na koniec każdego roku przez wielkość otrzymanej dotacji otrzymany wynik będzie zupełnie inny.

Pani Ciecior nadmieniła, iż w przypadku rozliczenia dotacji za rok 2015, której kwota należna stanowiła 99 766,56 złotych nastąpił zwrot niewykorzystanych środków na rachunek budżetu gminy.

Pan burmistrz nadmienił, iż w przypadku udzielania dotacji do m2 powierzchni użytkowej lokali funkcjonują w gminie dwa uwarunkowania prawne, a mianowicie pierwszy dokument w tej sprawie stanowi Uchwała Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu gminy na dany rok budżetowy, która konkretnie określa wielkość przedmiotowej dotacji. Natomiast drugim dokumentem, który reguluje przedmiotową kwestię jest Uchwała  Rady Miejskiej Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej, która dotyczy danego roku budżetowego.

Pan Ryszard Froń zwrócił się z zapytaniem ile na chwilę obecną wynosi powierzchnia użytkowa wszystkich lokali?

Pani Ciecior wyjaśniła, iż powierzchnia użytkowa wszystkich lokali mieszkalnych na dzień dzisiejszy wynosi 6 284,57 m2 (decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego został wyłączony z użytkowania lokal przy ulicy 1 Maja 7). Jednocześnie podkreśliła, iż rozliczanie dotacji za 2018 rok opiera się na wielkości powierzchni użytkowej według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku.

Członkowie Komisji Finansowo – Gospodarczej pochylając się nad sposobem rozliczania dopłaty do m2 powierzchni użytkowych lokali mieszkalnych za lata 2015 – 2017 po jej szczegółowym przeanalizowaniu wyrazili pozytywne stanowisko w kwestii dotyczącej rozliczania dotacji przyznawanej ze środków budżetu gminy na przedmiotowy cel.

Pan burmistrz poinformował, iż Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy dysponuje 118 lokalami mieszkalnymi, z których 89% powierzchni stanowią budynki oddane do użytkowania do roku 1940.  W tym miejscu stwierdził, iż porażająca większość tych budynków to obiekty przedwojenne, których znaczna wielkość zlokalizowana jest w Leśnicy w strefie objętej ochroną konserwatorską. W związku z tym przedmiotowa sytuacja obrazuje skalę problemów, nad którymi gmina we współpracy z Zakładem Gospodarki Komunalnej pochyla się od kilku lat. Podkreślił, iż większość gmin ościennych wysprzedała mieszkania komunalne pozbywając się problemów związanych między innymi z renowacją tych obiektów. Dla przykładu zaznaczył, iż sprzedając mieszkania w ścisłym centrum Leśnicy pozbędziemy się problemów finansowych w gminie, lecz absolutnie nie rozwiąże to problemu wizerunkowego, którym jest ład przestrzenny. W związku z powyższym w miarę możliwości finansowych budżetu gminy budynki w leśnickim rynku są sukcesywnie remontowane.

Pan Ryszard Froń nadmienił, iż leśnicki rynek zaczyna nabierać właściwego wizerunku.

Pan Tomasz Sitnik zwrócił się z zapytaniem, czy w dalszym ciągu przeznaczony do sprzedaży jest budynek przy Placu Narutowicza 12 tj. w sąsiedztwie kiosku z prasą?

Pan burmistrz wyjaśnił, iż przedmiotowy budynek jest współwłasnością gminy i został wyremontowany we współpracy z aktualnym współwłaścicielem.

Pan Ryszard Golly zwrócił się z zapytaniem jaką ilość lokali stanowią lokale niezamieszkałe, jakie jest zapotrzebowanie na lokale oraz jaką wielkość stanowią dochody z najmu lokali mieszkalnych?

Pani Teresa Ciecior wyjaśniła, że dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych  kształtują się w granicach 360 000 złotych rocznie, lecz około 15% tej kwoty to środki nieściągalne. W tym miejscu zaznaczyła, iż w przypadku dwóch dłużników prowadzone jest  postępowanie komornicze, natomiast w przypadku pozostałych dłużników Zakład prowadzi procedurę związaną z wypowiedzeniem umowy, a następnie eksmisję.  Zaznaczyła, iż jeżeli wyrok sądowy nakazuje eksmisję bez lokalu, to w takiej sytuacji należy zapewnić takiej osobie pomieszczenie tymczasowe.

Podkreśliła, iż na obecną chwilę wszystkie lokale są zamieszkałe i brak jest listy osób oczekujących na przydział mieszkania.

Pan burmistrz podkreślił, iż opiniując wnioski o przydział mieszkania komisja mieszkaniowa analizuje w pierwszej kolejności potrzeby konkretnej rodziny tj. stanu rodziny, dochody itp.

Pan Tomasz Sitnik zwrócił się z zapytaniem, czy plany przewidujące wymianę stolarki drzwiowej obejmują także wymianę drzwi wejściowych do budynku komunalnego przy Placu Narutowicza 2 w Leśnicy?

Pani Ciecior odpowiedziała, iż w tej lokalizacji planuje się wymianę drzwi wejściowych.

Ponadto zwrócił się z zapytaniem w sprawie planowanego zakresu robót w budynkach komunalnych przy Placu Narutowicza 2 i 10 w Leśnicy oraz, czy planowana jest  wymiana bramy wjazdowej od strony ulicy Bolesława Chrobrego tj. tyły posesji Plac Narutowicza 1 i 2?

Pani Ciecior wyjaśniła, iż na wyżej wymienionych obiektach planuje się uzupełnić brakujące tynki wraz z odmalowaniem lokali. Natomiast w ramach zagospodarowania terenu przy budynkach Plac Narutowicza 1 i 2 przewiduje się wymianę bramy wjazdowej.

Członkowie Komisji Finansowo – Gospodarczej w wyniku dyskusji w tej sprawie pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Leśnica na lata 2018 – 2022 nie wnosząc uwag do jego treści.

Ad. pkt 2

Pan Ryszard Golly zapytał na jakim etapie są prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zalesie Śląskie ulica Kościuszki oraz o przewidywany termin zakończenia robót?

Pan burmistrz wyjaśnił, iż jeżeli chodzi o budowę kanalizacji sanitarnej na tym odcinku drogi, to obecnie w terenie pracują dwie ekipy tj. jedna z firm buduje tranzyt na tym odcinku drogi, natomiast druga firma zajmuje się wykonywaniem przyłączy. Z informacji otrzymanej w dniu dzisiejszym z Powiatu Strzeleckiego, poinformował, iż Powiat Strzelecki w najbliższym czasie będzie podpisywał umowę z firmą wykonawczą na realizację przebudowy drogi na tym odcinku. Zakres robót przewiduje położenie asfaltu na odcinku tej drogi tj. od granicy z miejscowością Cisowa do ronda w Zalesiu Śląskim, budowę chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż tej drogi, zarurowanie rowu oraz budowę kanalizacji deszczowej. Przewidywany termin zakończenia przebudowy drogi w tej miejscowości określono na dzień 10 grudnia 2018 rok.

Jednocześnie zaznaczył, iż w chwili podpisania umowy na wykonanie przebudowy tego  odcinka drogi zostanie zamknięty ruch kołowy w tej lokalizacji. Dostęp do posesji będą mieli tylko mieszkańcy tej ulicy.

Następnie Pan Ryszard Golly zapytał w kwestii poruszanego już we wcześniejszych rozmowach tematu usytuowania radaru prędkości przy drodze wojewódzkiej 426 w Zalesiu Śląskim?

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Gizela Ploch

PDFProtokół Nr 33/2018/FIN z posiedzenia Komisji Finansowo-Gospodarczej w dniu 14 sierpnia 2018 roku.pdf