Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PROTOKÓŁ Nr 35/2018/INF z posiedzenia Komisji Infrastruktury Społecznej w dniu 15 maja 2018 r.

PROTOKÓŁ Nr 35/2018/INF

z posiedzenia Komisji Infrastruktury Społecznej

w dniu 15 maja 2018 r.

Obecni: wg. listy obecności.

Porządek posiedzenia:

  1. Omówienie tematu dotyczącego programu „Bezpieczne przejścia dla pieszych”.
  2. Informacja na temat „Wieloletniego programu rozwoju i modernizacji sieci
    wodno - kanalizacyjnej na lata 2015 - 2017”.
  3. Opinia komisji w sprawie możliwości przejęcia do zasobów gminnych gruntów po linii kolejowej nr 175 Kłodnica - Strzelce Opolskie, położonych w granicach Gminy Leśnica.
  4. Sprawy bieżące.

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Kazimierz Mierzejewski - Przewodniczący Komisji Infrastruktury Społecznej, który serdecznie powitał Burmistrza Leśnicy i Zastępcę Burmistrza  wraz z pracownikami urzędu, zaproszonych gości tj. Panią Teresę Ciecior - Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Leśnicy i Panią Joannę Krok - redaktor Strzelca Opolskiego oraz członków komisji.

Pan Przewodniczący przystąpił do realizacji bieżącego porządku obrad. Zaznaczył, iż członkowie Komisji Infrastruktury Społecznej wcześniej otrzymali materiały dotyczące tematyki dzisiejszego posiedzenia.

Ad. pkt 1

Omówienie tematu dotyczącego programu „Bezpieczne przejścia dla pieszych”

Pan Andrzej Iwanowski - Zastępca Burmistrza Leśnicy poinformował, iż rozpoczyna się nowa, III edycja Programu Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka. W tym roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przeznaczy na ten cel łącznie 6 milionów złotych. Zgodnie z założeniami Programu o dofinansowanie projektów mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnegoorganizacje pozarządowe. Tegoroczna edycja Programu ma cztery cele szczegółowe główne: bezpieczeństwo w miejscach publicznych, bezpieczne przejścia dla pieszych (łączna kwota dofinansowania: 3 mln zł), przeciwdziałanie zjawiskom patologii, a także ochrona dzieci i młodzieży, edukacja dla bezpieczeństwa. Maksymalnie można złożyć 9 projektów z każdego województwa w tym:

  • 5 projektów na cel szczegółowy główny nr 2  (kwota na jeden projekt wynosi 100 000 zł),
  • 2 projekty na cel szczegółowy priorytetowy nr 2a – Bezpieczeństwo pieszych w ruchu drogowym (kwota na jeden projekt wynosi 50 000 zł),
  • 2 mikroprojekty (kwota na 1 projekt wynosi 25 000 zł).

Zaznaczył, iż Gmina Leśnica zamierza składać projekt na cel szczegółowy nr 2 Bezpieczne przejścia dla pieszych i ubiegać się o dofinansowanie w kwocie około 100.00,00 zł. Termin składania projektów do konkursu w ramach Programu „Razem bezpieczniej” upływa w dniu 18 maja 2018 roku.

Pan Kazimierz Mierzejewski stwierdził, iż niezbędnym elementem złożenia projektu jest podjęcie szybkiej decyzji w tym zakresie.

Pan Teodor Jahn zwrócił się z zapytaniem, ile będzie wynosić średni koszt jednego stanowiska z słupem aluminiowym o wysokości 5 metrów z wysięgiem do 1 metra?

Pan Andrzej Iwanowski poinformował, iż orientacyjny koszt oświetlenia przejścia dla pieszych z jednym słupem wynosi około 12.000,00 zł brutto (prace projektowe, uzgodnienia, montaż itp.), natomiast z dwoma słupami wynosi około 18.000,00 zł brutto.

Nadmienił, iż proponowane rozwiązanie zastosowano w Kędzierzynie-Koźlu na ul. Grunwaldzkiej, ul. Miłej, Al. Jana Pawła. Efekt doświetlania jest bardzo dobry (około 120-150 Lx).

Następnie Pan Andrzej Iwanowski przedstawił prezentację multimedialną przedstawiającą możliwe warianty i koszty doświetlenia przejść dla pieszych w Leśnicy, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Podczas przedstawiania prezentacji zostały szczegółowo omówione wszystkie przejścia dla pieszych w miejscowości Leśnica.

Zaproponował, aby spośród 26 przejść dla pieszych w miejscowości Leśnica przedstawionych na mapie załączonej do prezentacji, wybrać tylko 6 lub 7 przejść dla pieszych, przy których niezbędne jest zamontowanie słupów oświetleniowych.

Pan Kazimierz Mierzejewski poinformował, iż radni na posiedzeniu komisji w dniu dzisiejszym wspólnie powinni się skupić na wyborze konkretnych przejść dla pieszych. Nie ulega wątpliwości, że przy niniejszym wyborze powinni się kierować takimi kryteriami jak: natężenie ruchu drogowego, dostęp dzieci i młodzieży do szkół, boisk oraz przystanków autobusowych.

Pan Andrzej Iwanowski poinformował, iż w wyznaczonych miejscach w Leśnicy zobrazowanych w prezentacji, w których brak jest oznakowania pionowego proponuje się umiejscowić nowe bardziej widoczne oznakowanie pionowe.

W wyniku szczegółowej analizy członkowie Komisji Infrastruktury Społecznej zgodnie stwierdzili, iż w projekcie na cel szczegółowy główny nr 2 Bezpieczne przejścia dla pieszych należy uwzględnić przejścia dla pieszych oznaczone na mapie ujętej w prezentacji do protokołu numerami: 6 tj. ul. Kozielska - w pobliżu SOSW i ul. Kościuszki (zamontowanie jednej lampy), 7 tj. ul. Kozielska - w pobliżu SOSW i ul. Dworcowej (zamontowanie jednej lampy), 11 tj. ul. Krasowska - w pobliżu szkoły podstawowej (zamontowanie dwóch lamp), 19 tj. ul. Polna - przy skrzyżowaniu z ul. Zdzieszowicką - sklep POLOmarket (zamontowanie dwóch lamp), 23 tj. ul. Zdzieszowicka na skrzyżowaniu z ul. Księżowiejską (zamontowanie jednej lampy), 24 tj. ul. Zdzieszowicka na skrzyżowaniu z ul. Żyrowską (zamontowanie jednej lampy), 25 tj. ul. Zdzieszowicka – w okolicy szkoły podstawowej (zamontowanie jednej lampy).

Ad. pkt 2

Informacja na temat „Wieloletniego programu rozwoju i modernizacji sieci
wodno - kanalizacyjnej na lata 2015 - 2017”

Pani Teresa Ciecior - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Leśnicy poinformowała, iż plan rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych opracowany jest zgodnie z art. 21 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Zaznaczyła, że lata 2015-2017 obejmują dwa plany, a mianowicie plan na lata 2012-2016 oraz plan na lata 2017-2019, który już w tym roku został zmieniony kolejnym planem na lata 2018-2021.

Plany te zawierały wytyczne dla zakładu i gminy w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej. W planie ujęte zostały zarówno planowane wydatki inwestycyjne, jak również bieżące remontowe i eksploatacyjne. Realizacja zaś planu (zarówno zakres, jak i rozmiar) niejednokrotnie podyktowana jest aktualnymi warunkami finansowymi, jak również bieżącymi potrzebami, które w danej chwili mają większy priorytet.

Pani Teresa Ciecior poinformowała, iż w ramach planu w 2015 roku dokonano wymiany jednej pompy (z trzech) zestawu hydroforowego w miejscowości Lichynia zasilającego w wodę miejscowość Leśnica. Zaznaczyła, iż dokonano również wymiany ogrodzenia stacji wodociągowych w miejscowości Lichynia, Zalesie Śląskie oraz wokół ujęcia źródlanego w miejscowości Czarnocin.

Dokonano przeglądu zbiornika wody w miejscowości Wysoka oraz oczyszczono i wymieniono zasuwę zbiornika w miejscowości Poręba. W ramach planu w latach 2016-2017 podłączono do systemu monitoringu przepompowanie ścieków w miejscowości Łąki Kozielskie, Krasowa i Leśnica celem całodobowego monitorowania pracy przepompowni.

W dalszym ciągu Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy prowadził działania ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa pożarowego poprzez bieżącą kontrolę sprawności hydrantów oraz wymianę niesprawnych hydrantów tj.: w 2015 roku - 23 sztuk (w tym 5 sztuk ze środków gminy), w roku 2016 - 8 sztuk, w 2017 roku - 3 sztuki.  Spadek ilości wymienianych hydrantów związany jest z tym, że w latach poprzednich przeprowadzono wymianę hydrantów na dużą skalę. Pozwoliło to na uzyskanie niezbędnego zabezpieczenia ppoż. miejscowości w tym zakresie. Drugą przyczyną spadku ilości wymienianych hydrantów jest to, iż przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę wraz z przepisami wykonawczymi nie dopuszczają finansowania zabezpieczenia pożarowego ze środków pochodzących z opłat pobieranych w ramach taryfy za wodę.

Pani Ciecior poinformowała, że Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy prowadził sukcesywną wymianę wodomierzy „kierunkowych” oraz u odbiorców usług. W 2015 roku Zakład dokonał zakupu nowego oprogramowania komputerowego do rozliczania usług dostawy wody. W ramach wymiany wodomierzy u odbiorców od 2016 roku prowadzi się montaż wodomierzy z odczytem radiowym. Dokonano również zakupu urządzenia z oprogramowaniem do ich odczytu.

Poinformowała, że realizacja zadania zaplanowanego na 2017 rok tj. rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Leśnicy przy ul. Dworcowej została przesunięta na 2018 r. (zadanie zostało ujęte w planie na lata 2018-2021). Także realizacja zadania „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Zalesiu Śląskim” została przesunięta na lata 2018 – 2019 i rozpoczęła się już jego realizacja.

Radny Pan Teodor Jahn stwierdził, iż w 2017 roku główną inwestycją była „Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim”, która jest realizowana w chwili obecnej. W związku z tym radny zwrócił się z zapytaniem, jakie były priorytety w zakresie rozwoju sieci i modernizacji w roku 2017 w ramach środków własnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Leśnicy? Stwierdził, iż rok 2017 ze względu na przychody był bardzo dobrym rokiem dla Zakładu. Następnie radny zwrócił się również z zapytaniem, czy wszystkie przepompownie ścieków na dzień dzisiejszy są objęte monitoringiem?

Pani Teresa Ciecior poinformowała, iż nie wszystkie przepompownie ścieków w Gminie Leśnica są objęte monitoringiem.

Radny Pan Teodor Jahn zwrócił się z zapytaniem, w ilu przepompowniach ścieków w całej Gminie Leśnica należy jeszcze zamontować monitoring?

Pani Teresa Ciecior odpowiedziała, iż w całej Gminie Leśnica zostało łącznie sześć przepompowni ścieków, w których planuje się zamontować monitoring.

Pan Teodor Jahn zaznaczył, że po analizie otrzymanych materiałów wywnioskował, że koszt monitoringu wynosi około 3.000,00 zł. Monitoring ułatwia nadzór pracy przepompowni i w związku z tym powinien być jak najszybciej zamontowany.

Pani Ciecior podkreśliła, iż montaż urządzeń monitoringu będzie realizowany w najbliższym czasie. W starszych przepompowniach na przykład w miejscowości Góra Świętej Anny na ul. Leśnej znajduje się newralgiczny punkt i w tym miejscu obligatoryjnie zostanie podłączony monitoring. Ponadto w tej przepompowni znajduje się stara szafa sterownicza i nie ma możliwości podłączenia jej do nowego systemu monitoringu, co wiąże się z poniesieniem dodatkowych dużych kosztów. Zaznaczyła, iż włączenie tej przepompowni do systemu wymaga wymiany całej szafy, jest to spory dodatkowy koszt.

Pan Teodor Jahn zwrócił się z zapytaniem, jakie przedsięwzięcia w budżecie Zakładu są planowane w ramach zabezpieczonych środków finansowych w wysokości 200.000,00 zł?

Pani Teresa Ciecior odpowiedziała, iż w 2018 roku planuje się z własnych środków finansowych rozbudować sieć wodociągową na ul. Dworcowej w Leśnicy oraz budowę sieci wodociągowej w Kadłubcu.

Pan Teodor Jahn zaznaczył, iż w bieżącym roku planuje się wykonać projekt dotyczący budowy odcinka sieci kanalizacyjnego w Raszowej na ul. Słowackiego i ul. Dworcowej, w związku z tym zwrócił się z zapytaniem, na jakim etapie jest realizacja tego zadania?

Pan Burmistrz wyjaśnił, iż na dzień dzisiejszy na zadanie dotyczące budowy odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Raszowa na ul. Słowackiego i ul. Dworcowej jest przygotowywana dokumentacja projektowa. Podkreślił, iż zanim gmina zleciła przygotowanie projektu budowlanego wodociągu i kanalizacji zostały przeprowadzone działania koncepcyjne pod kątem przeanalizowania tegoż terenu. Gmina Leśnica miała do wyboru kilka wariantów, które były możliwe do zrealizowania przy wykorzystaniu różnych technologii.

Został wybrany wariant najbardziej optymalny, który zlecono do realizacji w 2018 roku, a mianowicie odprowadzenie wód opadowych będzie realizowane bez użycia przepompowni i tym samym nastąpi minimalizacja ilości wykonania przepompowni na ścieki.

Pan Marian Gorgosch dodał, iż Gmina Leśnica czeka na dokończenie wykupu działek. W wybranym wariancie zamierza się połączyć nową sieć kanalizacji z siecią w ulicy Dworcowej oraz w części z istniejącą siecią w ul. Słowackiego.

Pan Teodor Jahn zwrócił się z zapytaniem, jaki jest umowny termin zakończenia prac projektowych?

Pan Burmistrz zaznaczył, iż na chwilę obecną są prowadzone rozmowy z poszczególnymi mieszkańcami w celu wykupu gruntów. W momencie gdy będziemy właścicielami działek, prace projektowe nad zadaniem zostaną kontynuowane.

Pan Gorgosch dodał, iż wystąpił problem z jednym właścicielem gruntów i na mocy specustawy najprawdopodobniej nastąpi jego wywłaszczenie. Jeżeli ten proces zostanie pozytywnie zakończony, to w tym momencie nie będzie potrzeby budowania dodatkowej przepompowni. W jednej z koncepcji zakładano, że musiałaby być wybudowana tymczasowa przepompownia, która prowadziłaby ścieki do ulicy Dworcowej w miejscowości Raszowa do czasu uzyskania połączenia nowej sieci z istniejącą kanalizacją w ul. Słowackiego. Podkreślił, iż na dzień dzisiejszy nie jest potrzebne budowanie przepompowni tymczasowej.

Pan Teodor Jahn zwrócił się z zapytaniem, czy są posesje niepodłączone do kanalizacji sanitarnej, a mający taką możliwość w Gminie Leśnica?

Pan Burmistrz poinformował, iż pojedyncze nieruchomości w zabudowie mieszkaniowej nie są podłączone do kanalizacji na terenach skanalizowanych.

Pan Teodor Jahn zaznaczył, że z tym problemem Gmina Leśnica już walczy parę lat.                  

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji członkowie Komisji Infrastruktury Społecznej jednogłośnie przyjęli informację w sprawie „Wieloletniego programu rozwoju i modernizacji sieci wodno - kanalizacyjnej na lata 2015 - 2017” (głosowało 4 radnych - 4 głosy za).

Ad. pkt 3

Opinia komisji w sprawie możliwości przejęcia do zasobów gminnych gruntów po linii kolejowej nr 175 Kłodnica - Strzelce Opolskie, położonych w granicach Gminy Leśnica

Pan Burmistrz poinformował, iż w dniu 23 kwietnia 2018 r. do tutejszego Urzędu wpłynęło pismo PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu dotyczące zajęcia stanowiska w sprawie możliwości przejęcia do zasobów gminnych gruntów po linii kolejowej Nr 175 Kłodnica – Strzelce Opolskie, na odcinku zlikwidowanym w km 4,570 – 17,589, położonych w granicach Gminy Leśnica. W przypadku zainteresowania gminy przejęciem wymienionych w piśmie nieruchomości (działek), zaproponowane zostaną przez PKP  tryby w jakich gmina mogłaby nabyć nieruchomości do zasobów gminnych. W tym miejscu Pan Burmistrz podkreślił, iż PKP nie zawsze mówi o trybie przekazania, czy darowizny. Stwierdził, iż PKP może zaproponować również sprzedaż nieruchomości. Temat ten jest dosyć medialny i ciekawy. Następnie podkreślił, iż należy również pamiętać o tym, iż w skład przedmiotowej linii kolejowej wchodzą wiadukty, przepusty i nasypy, a wówczas należy mieć świadomość, iż gmina będzie odpowiedzialna za utrzymanie na tym obiekcie porządku, a tym samym i bezpieczeństwa. Pan Burmistrz zaznaczył, iż jako organ wykonawczy proponuje wnioskować do PKP S.A., że Gmina Leśnica jest zainteresowana linią kolejową, ale odcinkowo, a nie w całości, gdyż nas na to nie stać.

Pan Kazimierz Mierzejewski zaznaczył, iż temat ten był poruszany już w 2015 roku i radni zgodnie podjęli decyzję, że Gmina Leśnica nie jest zainteresowana nabyciem infrastruktury po zlikwidowanej linii kolejowej nr 175 relacji Kłodnica – Strzelce Opolskie, gdyż teren wymaga dużych nakładów finansowych związanych z bieżącym utrzymaniem i właściwym zabezpieczeniem. Stwierdził, że na chwilę obecną sytuacja się nie zmieniła.

Pan Teodor Jahn nadmienił, iż PKP S.A. zwróciło się z prośbą o możliwość przejęcia do zasobów gminnych gruntów po całej linii kolejowej Nr 175 Kłodnica – Strzelce Opolskie, na odcinku zlikwidowanym w km 4,570 – 17,589, położonych w granicach Gminy Leśnica,  a nie tylko jej części. Na dzień dzisiejszy Gmina Leśnica nie miałaby możliwości przeznaczenia tych terenów na przykład w miejscowości Raszowa na obwodnicę, która jest uwzględniona na linii kolejowej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.  Radny poinformował, iż w związku z tym, że w skład przedmiotowej linii kolejowej wchodzą wiadukty, przepusty i nasypy,  wówczas należy mieć świadomość, iż Gmina Leśnica będzie odpowiedzialna za utrzymanie na tym obiekcie porządku i bezpieczeństwa, co w konsekwencji wiąże się z ogromnymi wydatkami.

Członkowie Komisji Infrastruktury Społecznej w wyniku dyskusji w przedmiotowym temacie podjęli decyzję, iż na chwilę obecną Gmina Leśnica nie jest zainteresowana nabyciem infrastruktury po zlikwidowanej linii kolejowej nr 175 relacji Kłodnica – Strzelce Opolskie z uwagi, iż teren wymaga dużych nakładów związanych z bieżącym utrzymaniem i właściwym zabezpieczeniem.
 

Ad. pkt 4

Sprawy bieżące

Radny Pan Marek Nowak zwrócił się z zapytaniem, czy jest dostępny jakiś harmonogram lub wykaz prac koszenia i utrzymania terenów zielonych w Gminie Leśnica?

Pan Burmistrz odpowiedział, iż jest dostępny wykaz miejsc koszenia i utrzymania terenów zielonych wraz z harmonogramem ile razy w roku tereny mają być koszone. Tereny te są koszone cztery razy w roku, a niektóre nawet częściej. Niektóre sołectwa w ramach funduszu sołeckiego zakupują paliwo i we własnym zakresie koszą trawę częściej.

Pan Teodor Jahn zaznaczył, że na chwilę obecną koszenie traw w Gminie Leśnica zostało przejęte przez firmę zewnętrzną, a każda miejscowość gminy miała na stanie traktorki i kosiarki do koszenia. Czy jest jakiś pomysł jak je zagospodarować i wykorzystać, czy zostaną one na stanie sołectw w celu wykaszania terenów, których nie wykosi firma zewnętrzna?

Pan Burmistrz odpowiedział, iż w zależności od potrzeb sołectw. Zdarzają się sytuacje, że sołtys na przykład przekazał kosiarkę do przedszkola, które zgłosiło takie zapotrzebowanie. W większości kosiarki zostają na stanie sołectw. Na dzień dzisiejszy sporadycznie zdarzają się niewielkie zakupy paliwa do kosiarek. 

 

Nie poruszono innych spraw.

Na tym protokół zakończono.

 

Protokołowała:

Jessika Dronia

PDFPROTOKÓŁ Nr 35/2018/INF z posiedzenia Komisji Infrastruktury Społecznej w dniu 15 maja 2018 r..pdf