Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PROTOKÓŁ Nr 28/2018/ROL ze wspólnego posiedzenia Komisji Finansowo – Gospodarczej, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Infrastruktury Społecznej w dniu 4 czerwca 2018 roku

PROTOKÓŁ Nr 28/2018/ROL

ze wspólnego posiedzenia Komisji Finansowo – Gospodarczej,

Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

oraz Komisji Infrastruktury Społecznej

w dniu 4 czerwca 2018 roku

Obecni: wg listy obecności

Porządek posiedzenia:

 1. Przedstawienie sprawozdania finansowego gminy Leśnica za 2017 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
 2. Opinia komisji w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
 3. Opinia komisji na temat Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 – 2020.
 4. Sprawy bieżące.

Posiedzeniu przewodniczył Pan Ryszard Froń – Przewodniczący Komisji Finansowo – Gospodarczej, który na wstępnie przywitał wszystkich zaproszonych na dzisiejsze posiedzenie gości.

Przewodniczący obrad nadmienił, iż poszczególne komisje Rady Miejskiej w Leśnicy otrzymały sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego w dniu 26 marca 2018 roku. Natomiast sprawozdanie finansowe przedłożono w dniu 23 kwietnia 2018 roku. Następnie przystąpiono do realizacji porządku obrad.

Ad. pkt 1

Pan Łukasz Jastrzembski – Burmistrz Leśnicy podkreślił, że zakres sprawozdania finansowego określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Podkreślił, iż sprawozdanie finansowe składa się z:

- bilansu wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego (bilans z wykonania budżetu gminy),

- bilansu jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego (w naszym przypadku zbiorówka z bilansu jednostek budżetowych tj. Urzędu Miejskiego w Leśnicy, Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnicy i Gminnego Zarządu Oświaty w Leśnicy oraz bilansu zakładu budżetowego – bilans Zakładu Gospodarki Komunalnej w Leśnicy),

- rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) – obejmuje dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,

- zestawienia zmian w funduszu jednostki – obejmuje dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

Sprawozdania finansowe pełnią przede wszystkim funkcje informacyjne.

Następnie Pan burmistrz w formie prezentacji graficznej przedstawił członkom komisji dane dotyczące realizacji budżetu gminy w ujęciu kilkuletnim, w tym za rok 2017.

Jednocześnie podkreślił, iż podstawowym źródłem dochodów budżetu gminy są dochody własne, czyli wpływy z podatków i opłat lokalnych.

Następnie szczegółowo omówił sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok, obejmujące:

 1. zmiany dokonane w budżecie uchwalonym,
 2. wykonanie planowanych dochodów budżetu gminy,
 3. wykonanie planowanych wydatków budżetu gminy,
 4. planowane przychody i rozchody,
 5. wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego,
 6. informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury,
 7. informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Przedstawił również załączniki od nr 1 do 10 stanowiące uzupełnienie części opisowej wyżej wymienionego sprawozdania, a mianowicie:

- załącznik nr 1 – wykonanie planowanych dochodów,

- załącznik nr 2 – wykonanie planowanych wydatków,

- załącznik nr 3 i 3 a – zestawienie dochodów i wydatków dotacji celowych,

- załącznik nr 4 – przychody związane z finansowaniem niedoboru budżetowego w 2017 roku oraz rozchody związane ze spłatą pożyczki  w 2017 roku,

- załącznik nr 5 – wykaz wydatków majątkowych zrealizowanych w 2017 roku,

- załącznik nr 6 – zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych,

- załącznik nr 7 – plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego,

- załącznik nr 8 – wykaz wykonanych ważniejszych zadań remontowych sfinansowanych w 2017 roku,

- załącznik nr 9 – wieloletnia prognoza finansowa,

- załącznik nr 10 – przedsięwzięcia realizowane w latach 2017 – 2020.

Pan burmistrz poinformował, że plan dochodów budżetu gminy zamknął się kwotą 29.229.021,43 złotych, a wykonanie tych dochodów wyniosło 29.179.679,43 złotych, co stanowi 99,83%. Natomiast wydatki budżetowe wyniosły 27.598.299,53 złotych, co stanowi 85,41% w stosunku do planu wydatków budżetu gminy, który zamknął się kwotą 32.313.361,43 złotych. Realizacja budżetu gminy na koniec 2017 roku zamknęła się nadwyżką dochodów nad wydatkami budżetu w wysokości 1.581.379,90 złotych.

Bardzo istotnym elementem jest fakt, iż ostatecznie w 2017 roku gmina Leśnica wywiązała się ze spłaty zadłużenia zaciągniętego na budowę kanalizacji sanitarnej w Zalesiu Śląskim.

Pod względem wydatków przeznaczonych na oświatę i wychowanie, w przeliczeniu na mieszkańca gminy miejsko – wiejskiej w kraju,  gmina Leśnica znajduje się na 250 miejscu na 620 gmin miejsko – wiejskich, więc wynik ten jest zadawalający.

Pan Ryszard Froń zwrócił się z zapytaniem, jakich zaległości dotyczą należności w dochodach na łączną sumę 1.254.502,59 złotych?

Pan burmistrz wyjaśnił, iż przedmiotowa kwota dotyczy należności z tytułu zalegania w płatnościach podatkowych oraz udzielonych ulg i umorzeń podatkowych.

W  stosunku do dłużników prowadzone jest postepowanie egzekucyjne.

Pan Teodor Jahn zwrócił się z prośbą o parę słów komentarza do opisu z wykonania planowanych dochodów budżetu gminy, a mianowicie, iż obniżenie maksymalnych stawek podatkowych spowodowało zmniejszenie wpływów w dochodach własnych o kwotę 1.130.653,00 złotych.

Pan burmistrz wyjaśnił, iż Minister Finansów w drodze rozporządzenia ustala minimalne i maksymalne granice stawek podatkowych, a rada w drodze uchwały ustala stawki  w granicach ustalonych przez ministerstwo. W związku z powyższym,  gdyby rada uchwaliła stawki maksymalne określone w rozporządzeniu, to wówczas dochody własne z tego tytułu stanowiłyby wpływy o kwotę 1.130.653,00 złotych więcej. Uchwalając stawki pomiędzy widełkami określonymi przez ministerstwo pojawia się deficyt, który został wyliczony na wyżej podaną kwotę.

Pan Kazimierz Mierzejewski zwrócił się z zapytaniem, jaką wielkość dochodów stanowią odsetki od środków zgromadzonych na  lokatach bankowych?

Pani Klara Gonsiorowska – Skarbnik gminy odpowiedziała, iż na chwilę obecną oprocentowanie lokat bankowych wynosi 1,65 %. Wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych w roku 2017 wyniosły 156 227,66 złotych.

Pan Teodor Jahn podkreślił, iż jeżeli chodzi o inwestycje to rok 2017 był rokiem niezbyt pomyślnym pod kątem rozwoju dla naszej gminy. Środki finansowe wydatkowane na zadania inwestycyjne stanowiły poniżej 50 %.  

Następnie podkreślił, iż z roku na rok wzrasta wysokość dochodu gmin z tytułu udziału w dochodach budżetu państwa z podatku dochodowego od osób fizycznych. Przedmiotowa sytuacja wpływa również na dochody z tego tytułu w naszej gminie.

Ad. pkt 2

Pani Teresa Ciecior – Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Leśnicy poinformowała, iż zgodnie z zapisami ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw zmianie uległ tryb opracowywania i uchwalania regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. W związku z powyższym w dniu 24 maja 2018 roku do urzędu gminy wpłynęło pismo wraz z projektem Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Leśnica celem przekazania radzie miejskiej do analizy.

Ponadto dodała, iż projekt regulaminu w sprawie dostarczania wody i odbioru ścieków po jego przeanalizowaniu należy przekazać do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, którym jest Gospodarstwo Wodne Polskie Wody.

Zgodnie z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w terminie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków tj. od dnia 12 grudnia 2017 r. przedsiębiorstwa wodno – kanalizacyjne opracowują projekty regulaminów, które następnie należy przedłożyć do zaopiniowania radom gminy. Po dokonaniu analizy, w terminie dwóch miesięcy od dnia przedstawienia projektu, rada miejska winna przekazać projekt nowego regulaminu do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. W związku z powyższym na kolejną sesję rady miejskiej zostanie przygotowany projekt uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Leśnica do organu regulującego.

Następnie szczegółowo omówiła założenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, które zostały ujęte w jedenastu rozdziałach. Przedmiotowy dokument stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Poinformowała, iż projekt przedmiotowego dokumentu zawiera niezbędne zapisy określone w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, a ponadto zaznaczyła, że zapisy regulaminu nie mogą powtarzać zapisów aktów wyższego rzędu.

Stosownie do przepisów prawnych, stosowanie przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne cen i stawek opłat wynikających z nowych taryf, podanych do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz gminy, nie wymaga odrębnego informowania odbiorców usług.

Pan Ryszard Froń zwrócił uwagę na zapis rozdziału VIII, a mianowicie sposób postepowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków. Zapytał, czy miały miejsce sytuacje, że Zakład nie zachował odpowiednich parametrów dostarczanej wody?

Pani Ciecior odpowiedziała, iż takie sytuacje się zdarzają, lecz bardzo rzadko. W czasie większego zapotrzebowania na wodę tj. w okresach oprysków występują sytuacje spadku ciśnienia wody. Sytuacja ta jest podyktowana technologicznymi możliwościami sieci tzn. jej wydajnością.

Pan Roland Reguła zwrócił się z zapytaniem, czy Zakład wykonuje przeglądy okresowe hydrantów przeznaczonych na cele przeciwpożarowe?

Pani Ciecior wyjaśniła, iż Zakład ma obowiązek sprawdzania hydrantów do celów pożarowych i te czynności są wykonywane raz na rok. Ponadto zaznaczyła, iż gospodarka hydrantowa do celów pożarowych nie może być wliczana w koszty działalności wodociągowej ze względu na szczegółową analizę ze strony organu regulującego.

Pan Teodor Jahn podkreślił, iż treść regulaminu przedłożonego do analizy jest bardzo podobna do dokumentu obowiązującego.

Następnie zwrócił uwagę na zapisy paragrafu 2 punkt 2 rozdział II , który brzmi „W zakresie dostarczania wody przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne ma obowiązek dostarczyć odbiorcy usług wodę w ilości nie mniejszej niż 0,5m 3 na dobę, o ciśnieniu nie mniejszym niż 0,1 MPa mierzonym u wylotu na zaworze za wodomierzem głównym zainstalowanym na przyłączu wodociągowym”. W związku z powyższym  zapytał o interpretację przedmiotowego zapisu, ponieważ jeżeli chodzi o ilość wody to dla większych odbiorców jest ograniczana, natomiast jeżeli chodzi o ciśnienie to górna granica nie została sprecyzowana.

Panie Ciecior wyjaśniła, iż  regulamin określa minimalne ilości. Minimalna ilość, czyli 0,5m 3 na dobę wynosi w  miesiącu dla przeciętnego odbiorcy około 15m3 . Przedmiotowe ilości zostały ustalone przez Zakład.

Ponadto Pan Teodor Jahn nawiązał do zapisów paragrafu 5 punkt 7 rozdział III, iż wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, powinien w szczególności zawierać oświadczenie wnioskodawcy jakiego rodzaju ścieki będą odprowadzanie z nieruchomości. W związku z tym zapytał, czy Zakład przewiduje zmianę taryfy, jeżeli chodzi o kategorię odbiorców?

Pani Ciecior wyjaśniła, iż punkty w Regulaminie dotyczące oświadczeń wnioskodawcy zostały  wprowadzone ze względu na przepisy prawa wodnego, gdzie należy uszczegółowić na jakie cele woda będzie przeznaczana, ponieważ od wskazanego celu będzie zależała stawka  opłaty za usługi wodne (gospodarcze korzystanie ze środowiska). Na chwilę obecną Zakład nie przewiduje zmiany grup taryfowych ze względu na wysokość opłat za usługi wodne.

Członkowie Komisji Finansowo – Gospodarczej, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Infrastruktury Społecznej wyrazili pozytywne stanowisko w kwestii dotyczącej Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków nie wnosząc uwag do treści.

Ad. pkt 3

Pani Joanna Izbicka – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnicy poinformowała, iż zgodnie z zapisami ustawy o Wspieraniu Rodziny, gmina ma obowiązek opracowania trzyletniego Programu Wspierania Rodziny, na który między innymi składa się diagnoza sytuacji rodzin w gminie. Przedmiotowa diagnoza przedstawia wszystkie działania prowadzone na rzecz rodzin w gminie, a także  obrazuje dane liczbowe z ostatnich trzech lat, które przedstawiają strukturę udzielonych  form wsparcia. Gminny Program Wspierania Rodziny w gminie Leśnica na lata 2018 – 2020 jest strategicznym dokumentem Gminy Leśnica opracowanym w celu realizowania przez wspólnotę samorządową konstytucyjnej zasady udzielania szczególnej pomocy rodzinie i dziecku. Znaczenie rodziny w społeczeństwie pozostaje na najwyższej pozycji. W rodzinie wychowują się kolejne pokolenia, które w okresie swej dorosłości kształtują społeczeństwo. Pozostawienie rodzin bez fachowego wsparcia i różnorodnej pomocy specjalistycznej powoduje wzrost zjawiska degradacji rodzin i skutkować będzie różnorodnymi konsekwencjami, którymi najbardziej zagrożone są dzieci.

Główną instytucją, która świadczy w gminie pomoc i wsparcie rodzinom i dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej jest miejscowy Ośrodek Pomocy Społecznej. Realizuje zadania wynikające między innymi z następujących ustaw tj. ustawy o pomocy społecznej, o świadczeniach rodzinnych, o pieczy zastępczej, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Podkreśliła, iż rodziny z trudnościami opiekuńczo – wychowawczymi stanowią znaczną część klientów pomocy społecznej. Najczęściej niezaradność rodziny w opiece i wychowaniu własnych dzieci łączy się z dysfunkcjami jak: uzależnienia, przemoc domowa, zaburzenia równowagi systemu rodzinnego w sytuacjach kryzysowych, problemy w pełnieniu ról rodzicielskich, małżeńskich i zawodowych.

Pani Izbicka podkreśliła, że głównym celem Programu jest stworzenie warunków dla rozwoju rodziny i opieki nad dzieckiem oraz poprawa jakości życia rodzin i dzieci poprzez rozwój aktywności własnej oraz zapobieganie marginalizacji życia rodziny.

Następnie szczegółowo przedstawiła założenia  Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 – 2020. Przedmiotowy dokument stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pan Teodor Jahn podkreślił, iż przedmiotowy dokument został przygotowany w sposób bardzo szczegółowy.

Członkowie komisji Finansowo – Gospodarczej, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Infrastruktury Społecznej wyrazili pozytywną opinię w temacie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 – 2020.

Ad. pkt 4

Nie poruszono innych spraw.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Gizela Ploch

PDFPROTOKÓŁ Nr 28/2018/ROL ze wspólnego posiedzenia Komisji Finansowo – Gospodarczej, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Infrastruktury Społecznej w dniu 4 czerwca 2018 roku.pdf