Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr 27/2018/ROL z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 24 kwietnia 2018 roku

Protokół Nr 27/2018/ROL

z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

w dniu 24 kwietnia 2018 roku

Obecni: wg listy obecności.

Porządek posiedzenia:

 1. Gospodarka łowiecka na terenie gminy Leśnica – plany łowieckie.
 2. Informacja na temat działalności Rodzinnych Ogródków Działkowych na terenie miasta Leśnica.
 3. Realizacja przez mieszkańców gminy Leśnica zapisów uchwały o utrzymaniu czystości.
 4. Sprawy bieżące.

Posiedzeniu przewodniczył Pan Rudolf Gajda – Przewodniczący Komisji Rolnictwa  i Ochrony Środowiska, który powitał zaproszonych na dzisiejsze posiedzenie gości tj. Panią Bożenę Balwińską – Prezesa Rodzinnych Ogródków Działkowych w Leśnicy, Pana Krzysztofa Jędrzejas – Łowczego Koła Łowieckiego „Knieja” w Kędzierzynie-Koźlu, Pana Henryka Damasa – Prezesa Koła Łowieckiego „Słonka”, Pana Andrzeja Iwanowskiego – Zastępcę Burmistrza oraz pracowników urzędu.

Ad. pkt 1

Pan Krzysztof  Jędrzejas – Łowczy Koła Łowieckiego „Knieja” poinformował, iż Koło należy do dwóch obwodów łowieckich obejmujących  Nr 130 - rejon Ciska i Miejsca Odrzańskiego oraz Nr 123 w skład którego wchodzą między innymi tereny gminy Leśnica. Zajmuje powierzchnię około 9 700 hektarów, z czego 1/3 stanowią lasy. 

Następnie przedstawił dane dotyczące rocznego planu łowieckiego 2017/2018 sporządzone na podstawie inwentaryzacji zwierzyny. Podkreślił, iż roczny plan łowiecki jest sporządzany na okres od dnia 1 kwietnia danego roku kalendarzowego do dnia 31 marca roku następnego, a  inwentaryzacja zwierzyny jest sporządzana w terminie do dnia 10 marca każdego roku i zawiera szczegółową liczebność występujących zwierząt łownych.

Poinformował, iż koło łowieckie dąży do redukcji populacja dzika i jelenia. Niewykonanie przedmiotowego planu skutkuje odebraniem obwodu łowieckiego. Planuje się wykonać odstrzał: 87 jeleni i 150 saren.

Z uwagi na wejście w życie z dniem 1 kwietnia 2018 roku ustawy z dnia 22 marca 2018 roku Prawo łowieckie poinformował, iż podmiotem właściwym do przyjmowania wniosków o szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych oraz ustalenie wysokości odszkodowania jest wójt, burmistrz. Według nowego prawodawstwa, szacowaniem szkód oraz ustalaniem wysokości odszkodowania zajmują się  zespoły składające się z:

1. Przedstawiciela gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody zwanego dalej   „przedstawicielem gminy”, którym jest:

a) przedstawiciel organu wykonawczego jednostki pomocniczej tej gminy – jeżeli jednostka pomocnicza została utworzona,

b) przedstawiciel organu wykonawczego tej gminy – jeżeli jednostka pomocnicza nie została utworzona,

c) przedstawiciel organu wykonawczego gminy lub organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy właściwej dla przeważającego obszaru całej uprawy, która została uszkodzona – jeżeli szkoda wystąpiła na obszarze więcej niż jednej gminy lub jednostki pomocniczej gminy.

2. Przedstawiciela zarządcy, albo dzierżawcy obwodu łowieckiego.

3. Właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

Całość procedur związanych z komunikacją personalną oraz obiegiem dokumentów w procedurze szacowania spoczywa na urzędach gmin właściwych ze względu na miejsce wystąpienia szkody. W związku z powyższym wnioski o szacowanie szkód łowieckich powinny być kierowane do gmin.

W przypadku niewypłacalności kół za szkody odpowiada Polski Związek Łowiecki. Jednocześnie zaznaczył, że Polski Związek Łowiecki może wystąpić o roszczenia regresowe w stosunku do zarządów kół łowieckich. Zdaniem łowczego wprowadzony system musi ulec zmianie, ponieważ struktura obwodu łowieckiego nie uniesie ciężaru finansowego związanego z wypłacaniem szkód łowieckich.

Stwierdził, że na chwilę obecną brak jest przepisów wykonawczych do wyżej wymienionej  ustawy.

Pan Andrzej Iwanowski – Zastępca Burmistrza zwrócił się z zapytaniem w temacie dotyczącym zachowania odległości podczas polowań w sąsiedztwie zabudowy?

Łowczy wyjaśnił, iż zgodnie z przepisami odległość od obszaru zabudowań, na którym myśliwi mogą prowadzić polowania wynosi 150 metrów. Podkreślił, iż szkody łowieckie występują także w sąsiedztwie budynków, lecz w takiej odległości nie da się strzelać do zwierzyny ze względu na szczególne bezpieczeństwo.

Następnie Pan Iwanowski zapytał, czy Koło obejmuje swoim zasięgiem także lasy prywatne?

Pan Jędrzejas odpowiedział, iż Koło dysponuje takim obszarem, lecz szkody łowieckie powstałe na terenie prywatnym nie są wypłacane.

Pani Anna Wyschka – Kierownik Referatu Rolnictwa, Ekologii i Gospodarki Nieruchomościami nawiązała do tematu dotyczącego zmiany przepisów prawnych w ustawie Prawo łowieckie. Nadmieniła, iż przepisy w tym zakresie zobligowały gminy do przyjmowania wniosków w zakresie szacowania szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne w uprawach rolnych. Nadmieniła, iż w skład zespołu szacującego szkody wchodzi pracownik urzędu gminy lub przedstawiciel jednostki pomocniczej, którym jest sołtys, bądź inny przedstawiciel sołectwa. Na chwilę obecną sześciu przedstawicieli sołectw wyraziło chęć współpracy w przedmiotowym zakresie. Jednocześnie poinformowała, iż z uwagi na zapisy art. 12 ustawy Prawo łowieckie, dotychczasowe przepisy wykonawcze  w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych dotyczące sposobu i terminu zgłaszania szkód, szczegółowego sposobu dokonywania oględzin oraz szczegółowego sposobu ustalania wysokości i wypłaty odszkodowań za szkody, obowiązują do dnia wejścia w życie nowych przepisów określonych w drodze rozporządzenia wydanego przez Ministra Środowiska w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Pani Anna Wyschka podkreśliła, iż do tej pory sporządzonych zostało dziesięć protokołów wstępnego szacowania szkód oraz trzy oświadczenia, które dotyczyły szkód wyrządzonych przez zwierzynę przed dniem wejścia w życie nowych przepisów.

Szacowanie szkód w większości odbywa się w poniedziałki tj. do 7 dni od zgłoszenia szkody w Urzędzie Miejskim.

Pan Andrzej Iwanowski zaznaczył, iż szacowanie szkód łowieckich jest zadaniem, które zlecono gminom do wykonania, lecz bez zwiększenia środków finansowych na ten cel.

Pani Anna Wyschka zwróciła się z zapytaniem do łowczego, aby określił, w którym miesiącu odnotowuje się najwięcej szkód łowieckich?

Pan Jędrzejas wyjaśnił, iż pierwsze szkody po okresie zimowym  wyrządzają dziki i występują one na łąkach, następnie szkody występują w zasianej kukurydzy. Natomiast największe szkody wyrządzone przez zwierzynę łowną występują w dojrzałej już kukurydzy.

Jednocześnie prosił, aby rolnicy informowali Koło o planowanych zasiewach kukurydzy, ponieważ wówczas łowczy mogą w większym stopniu dopilnować teren objęty zasiewem.

Pan Henryk Damas - Prezes  Koła Łowieckiego „Słonka” podkreślił, iż w większości ziarno kukurydzy zaprawiane jest środkiem ochronnym i wówczas  dzik nie wyrządza szkody.

Poinformował, iż Koło należy do obwodu Nr 90 i jest najmniejszym kołem na Opolszczyźnie. Powierzchnia Koła wynosi około 4 660 hektarów. Następnie poinformował w temacie wykonania planu łowieckiego za rok gospodarczy 2017/2018. Stwierdził, iż zdecydowanie na terenie Koła „Słonka”  występuje  mniej dzików, a szkody łowieckie występują jedynie w uprawach rzepaku.

Ad. pkt. 2

Pani Bożena Balwińska – prezes Rodzinnych Ogródków Działkowych w Leśnicy przedstawiła członkom komisji sprawozdanie z działalności Rodzinnych Ogródków Działkowych za ubiegły sezon. Poinformowała, iż 13 kwietnia 2018 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze, na którym Walne Zebranie podjęto następujące uchwały, a mianowicie:

 1. Uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności za rok 2017. W tym miejscu podkreśliła, iż przedmiotowe sprawozdanie obrazuje pozytywny wynik finansowy.
 2. Uchwałę w sprawie planu pracy na 2018 rok.
 3. Uchwałę w sprawie wysokości poszczególnych opłat ogrodowych i terminów wnoszenia tych opłat. Podkreśliła, iż w roku 2017 stawka za m2 działki wynosiła 0,33 złotych, natomiast na 2018 rok Walne zebranie uchwaliło stawkę w wysokości 0,50 złotych za m2.
 4. Uchwałę w sprawie opłaty inwestycyjnej.

Na ten cel Walne Zgromadzenie przegłosowało wysokość opłaty wkwocie 40 złotych rocznie. Zaznaczyła, iż interwencji wymaga modernizacja rowu melioracyjnego w ogrodzie zlokalizowanym przy ulicy 1 Maja. Z przeprowadzonych oględzin w tym temacie wynika, że koszt remontu będzie kształtował się w granicach 23 000 złotych.Termin wpłaty ustalonej opłaty inwestycyjnej został ustalony do dnia 30 czerwca bieżącego roku.

 1. Uchwałę w sprawie wynagrodzenia księgowej i Zarządu Rodzinnych Ogródków Działkowych.
 2. Uchwałę dotyczącą terminów wpłat finansowych, której celem jest śledzenie wpłat wszystkich należności.
 3. Uchwałę dotyczącą hodowli gołębi.

W tym miejscu podkreśliła, iż regulamin i statut Polskiego Związku Działkowego pozwala na hodowlę gołębi, pszczół, kur i królików. Osoba, która zamierza hodować pszczoły musi być członkiem Polskiego Związku Pszczelarskiego, a działkę na której usytuowane zostały ule, należy zabezpieczyć odpowiednimi ekranami. Natomiast zgodę na hodowlę gołębi musi wyrazić Walne zebranie.

 1. Sprawozdanie z  Komisji Rewizyjnej,

Pani Bożena Balwińska poinformował, że wszystkie działki (ogrody) przy ulicy 1  Maja w Leśnicy są już zagospodarowane, natomiast wolne działki istnieją jeszcze przy ulicy Strażackiej w Leśnicy. Nadmieniła, iż ogrody działkowe przy ulicy Strażackiej nie posiadają sieci energetycznej, z uwagi, iż część działkowców nie jest zainteresowana tym tematem z powodu poniesienia dodatkowych opłat.

Ponadto nadmieniła, iż dotychczas zmianie nie uległ skład Zarządu.

Zarząd prowadzi także szkolenia dla nowych działkowców, które mają na celu zapoznanie się z dokumentami statutowymi oraz przestrzeganiem zasad  regulaminów.

Pan Teodor Wyschka zwrócił się z zapytaniem, czy działkowicze wymieniają się informacjami w zakresie dotyczącym nowych upraw lub pozyskanych roślinek z osobami poza związku?

Pani Bożena Balwińska wyjaśniła, że w ostatnim czasie został zakupiony katalog roślin i drzew owocowych, które zgodnie z regulaminem można uprawiać. Wśród działkowiczów jest kilku pasjonatów, którzy pozyskują nowe rośliny za pośrednictwem  internetu , czy też od innych działkowiczów.

Zaznaczyła, że zlokalizowane na terenie miasta Leśnica ogrody działkowe mają charakter  rekreacyjny.

Ponadto Pan Wyschka zapytał, czy jest organizowany dzień otwarty Rodzinnych Ogrodów Działkowych?

Pani Balwińska odpowiedziała, iż dostępność do działek jest nieograniczona i w każdym  czasie można skorzystać z odwiedzenia tych miejsc.

Przewodniczący obrad Pan Rudolf Gajda podziękował Pani Bożenie Balwińskiej za przedstawienie najistotniejszych spraw w zakresie działalności Rodzinnych Ogródków Działkowych w minionym sezonie.

Ad. pkt 3

Pan Marian Gorgosch – Kierownik Referatu Infrastruktury Komunalnej poinformował, że sprawy związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy reguluje uchwała Nr V/21/15 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Leśnica.

Przedmiotowy dokument ustala szczegółowe zasady w temacie dotyczącym wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie  nieruchomości; rodzaju i minimalnej pojemnościami pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych; częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego; obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych dla wspólnego użytku; wymagań utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach; wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

Nadmienił, że zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/210/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie przystąpienia Gminy Leśnica do Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie- Koźlu  i przyjęcia Statutu tego Związku (§ 6 pkt. 3 Statutu Związku) od dnia 1 stycznia 2013 r. wszystkie sprawy w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Leśnica należą  do kompetencji Związku Międzygminnego „Czysty Region”.

Do końca miesiąca grudnia br. Związek Międzygminny „Czysty Region” posiada obowiązującą umowę na odbiór odpadów komunalnych.

W tym miejscu podkreślił, iż Związek Międzygminny „Czysty Region” jest w trakcie rozstrzygania procedury przetargowej, stąd niektóre harmonogramy w zakresie wywozów odpadów w różnych sektorach zostały pozmieniane.

Następnie poinformował, iż  w ostatnim posiedzeniu Komisji Finansowo – Gospodarczej Rady Miejskiej w Leśnicy w dniu 16 kwietnia 2018 roku uczestniczył Pan Krzysztof Ważny – Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region”. Z jego wypowiedzi wynika, iż w najbliższym czasie odpady komunalne będą zagospodarowywane w ramach samego Związku, a nie przez firmy zewnętrzne, które na obecną chwilę jeszcze świadczą usługi.  Podkreślił, iż ważnym elementem tego posiedzenia była również informacja dotycząca planowanego wzrostu obowiązującej stawki za odbiór odpadów komunalnych, którą proponuje się podnieść o 36 %. Wprowadzenie tej zmiany i wszelkich czynności z nią związanych wyliczone zostało na kwotę około 300 tysięcy złotych. W tej sytuacji głos decydujący będzie należał jednak do Zgromadzenia Związku.

Pan Rudolf Gajda zwrócił się z zapytaniem, czy do gminy docierają skargi na działalność Związku w zakresie odbiorów odpadów komunalnych od mieszkańców?

Pan Andrzej Iwanowski – Zastępca Burmistrza wyjaśnił, iż ogólnie  problemy dotyczą dotarcia śmieciarki do niektórych nieruchomości w gminie. Wykonawcy usług mają problem z pracownikami, gdyż występuje duża  rotacja w zatrudnieniu oraz brak pracowników. Poinformował, iż wszystkich mieszkańców czekają duże zmiany, w tym zmiany w zakresie wymiany pojemników brązowych na odpady BIO pochodzące z gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych z 240 litrów na 120 litrów.

Powyższy temat został poruszony na posiedzeniu Komisji Finansowo – Gospodarczej. W przypadku gospodarstw rolnych, a takich na terenie naszej gminy jest najwięcej, pojemnik 120 litrowy będzie niewystarczającym, ale każdy może kompostować odpady we własnym zakresie. W związku z powyższym podczas posiedzenia komisji zadał Panu Ważnemu pytanie, czy mieszkaniec gminy może zrezygnować z posiadania brązowego pojemnika w przypadku, kiedy zdecyduje się na kompostowanie odpadów we własnym zakresie i w związku z tym będzie płacił niższą stawkę.

W odpowiedzi Pan Ważny zapewnił, iż taka możliwość zostanie wzięta pod uwagę.

Pan Teodor Wyschka zwrócił się z zapytaniem, ile formularzy dotyczących wymogu zgłoszenia do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków wpłynęło już do urzędu gminy?

Pan Marian Gorgosch odpowiedział, iż na chwilę obecną do tutejszego Urzędu spłynęło około 10 % rozdanych deklaracji. Ponadto zaznaczył, że w wyniku  zebranych informacji w tym zakresie dwanaście nieruchomości wyposażyło się w oczyszczalnie przydomowe, lecz nie skorzystały z dofinansowania. Jednak obowiązek ich zgłoszenia do Urzędu jest wymagany.

Pan Rudolf Gajda zwrócił się z zapytaniem ile zostało wybudowanych na terenie gminy Leśnica przydomowych oczyszczalni ścieków?

Pan Gorgosch wyjaśnił, iż na terenie gminy Leśnica od 2009 roku do chwili obecnej  zostało wybudowanych 54 przydomowych oczyszczalni ścieków.

Pan Teodor Wyschka zwrócił się z zapytaniem, co z nieruchomościami, które nie posiadają szamba, a nieczystości są wywożone nielegalnie?

Pan Andrzej Iwanowski odpowiedział, iż przepisy prawne nie zezwalają na wywóz nieczystości ciekłych przez osoby i podmioty do tego nie uprawnione. Nieczystości może wywozić przedsiębiorca posiadający odpowiednie zezwolenia.

Ad. pkt 4

Pan Wiktor Barteczko zwrócił się z zapytaniem, kiedy przewiduje się wykonanie remontów cząstkowych na drogach gminnych, w tym w sołectwie Dolna?

Pan Gorgosch wyjaśnił, iż pierwszy etap tych remontów jest planowany na miesiąc maj, a kolejny etap planuje się przeprowadzić do końca miesiąca czerwca bieżącego roku.

Ponadto nawiązał do mającej miejsce w dniu wczorajszym nawałnicy, która przeszła przez część sołectwa Dolna oraz  Kadłubiec. W związku z powyższym zapytał, kiedy będzie można zgłaszać szkody w uprawach rolnych wyrządzone przez nawałnicę?

Pani Wyschka wyjaśniła, iż wnioski w tej sprawie są już dostępne w Referacie Rolnictwa, Ekologii i Gospodarki Nieruchomościami.

Następnie głos zabrał Pan Teodor Wyschka, który zwrócił uwagę na zwiększone obowiązki kierownika Referatu Rolnictwa, Ekologii  i  Gospodarki Nieruchomościami w zakresie szacowania szkód łowieckich w terenie. W związku z powyższym zwrócił się z zapytaniem, czy jest możliwość przeszkolenia innego pracownika w zakresie szacowania szkód w uprawach rolnych?

Pan Andrzej Iwanowski wyjaśnił, iż przeszkolenie pracownika w tym zakresie będzie generowało dodatkowe koszty. Jest przekonany, iż przedmiotowa sytuacja unormuje się w pewnym stopniu i temat zostanie rozwiązany.  Ponadto dodał, iż organizacja pracy Urzędu należy do kompetencji Burmistrza.

Dodał, iż przedmiotowe obowiązki zostały scedowane na gminy bez wcześniejszych zapowiedzi, a co najważniejsze bez przekazania środków finansowych na ten cel.

W tej sytuacji należy jeszcze poczekać na rozporządzenie wykonawcze, które będzie dokładnie określało jakie zadania zostaną przekazane do gmin.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała

Gizela Ploch

PDFProtokół Nr 27/2018/ROL z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 24 kwietnia 2018 roku.pdf