Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PROTOKÓŁ NR 37/2018/INF z posiedzenia Komisji Infrastruktury Społecznej w dniu 4 czerwca 2018 roku

PROTOKÓŁ NR 37/2018/INF

z posiedzenia Komisji Infrastruktury Społecznej

w dniu 4 czerwca 2018 roku

Obecni: wg listy obecności.

Porządek posiedzenia:

  1. Opinia komisji na temat projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania tych napojów na terenie gminy Leśnica.
  2. Sprawy bieżące.

Posiedzeniu przewodniczył Pan Kazimierz Mierzejewski – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Społecznej. Następnie poinformował, iż z uwagi na nowelizację ustawy  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz zmianę przepisów w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych zachodzi potrzeba wydania opinii w kwestii dotyczącej projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania tych napojów na terenie gminy Leśnica. Ponadto dodał, iż niezbędnym elementem do podjęcia uchwały  w przedmiotowym temacie jest opinia przedstawicieli jednostek pomocniczych gminy. Podkreślił, iż przedstawiciele sołectw i zarządów osiedli zostali zaproszeni do udziału w posiedzeniu.

W związku z powyższym oddał głos Pani Barbarze Tiszbierek – Podinspektorowi Referatu Spraw Obywatelskich.

Ad. pkt 1

Pani Barbara Tiszbierek poinformowała, iż 9 marca br. weszła w życie nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 310). W związku z powyższym Rada Miejska w Leśnicy jest zobowiązana podjąć w terminie sześciu miesięcy od wejścia w życie ustawy, nową uchwałę określającą maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Leśnica z podziałem na poszczególne kategorie alkoholu oraz określić zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Artykuł 12 ustęp 1 ustawy stanowi, że rada gminy określa w drodze uchwały limit zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych odrębnie dla każdej kategorii napojów alkoholowych tj.

- A. do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo,

- B. powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa,

- C. powyżej 18% zawartości alkoholu

oraz odrębnie dla napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia) oraz poza miejscem sprzedaży (placówki detaliczne).

Dla przypomnienia poinformowała, iż w oparciu o poprzednio obowiązujące przepisy rada określała liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych mogących prowadzić sprzedaż alkoholu powyżej 4,5% oprócz piwa, czyli limit dotyczył liczby punktów sprzedaży (sklepów i lokali gastronomicznych), a nie liczby zezwoleń. Podkreśliła, że każdy punkt sprzedaży (sklep, restauracja, itp.) może posiadać od 1 do 3 zezwoleń (odrębnie na sprzedaż alkoholu do 4,5 % oraz piwa, powyżej 4,5% do 18% z wyjątkiem piwa, powyżej 18%).

Następnie poinformowała, iż Rada Miejska w Leśnicy w roku 2003 podjęła uchwałę określającą liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych i nie wprowadzała limitu na alkohol zawierający do 4,5% alkoholu oraz piwo. Ustalono limit 30 punktów sprzedaży alkoholu zawierających powyżej 4,5% alkoholu ze spożyciem poza miejscem sprzedaży (sprzedaż detaliczna)  oraz 20 punktów sprzedaży alkoholu zawierających powyżej 4,5% alkoholu ze spożyciem w miejscu sprzedaży (sprzedaż w gastronomii).

Rada gminy w drodze uchwały określa zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, ponieważ  nowelizacja ustawy wprowadza zapis, iż dotychczasowa uchwała w tej kwestii traci ważność po upływie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. W związku z powyższym konieczne będzie podjęcie przez radę nowych zasad usytuowania miejsc sprzedaży.

Na podstawie znowelizowanych przepisów rada gminy może również wprowadzić ograniczenia w zakresie nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) pomiędzy godziną 22.00 a 6.00 oraz może dokonać podziału zezwoleń na poszczególne sołectwa.

Projekt przedmiotowej uchwały w tej sprawie przewiduje ustalenie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, bez wprowadzenia odrębnego limitu zezwoleń dla poszczególnych sołectw i ograniczeń sprzedaży w godzinach nocnych.

Przypomniała, że aktualnie na terenie gminy Leśnica wydanych jest 57 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ze spożyciem poza miejscem sprzedaży (sklepy) i 34 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ze spożyciem w miejscu sprzedaży (restauracje). W związku z powyższym liczba wydanych zezwoleń ogółem wynosi 91.

Następnie Pani Barbara Tiszbierek przedstawiła członkom komisji projekt uchwały w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania tych napojów na terenie gminy Leśnica. Przedmiotowy dokument stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Nawiązując do projektu uchwały podkreśliła, iż na terenie gminy Leśnica proponuje się ustalić maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży – 65 i maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży – 65.

Rezerwa zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych jest podyktowana tym, że niektóre lokale na terenie gminy w chwili obecnej są nieczynne, i aby nie ograniczać swobody działalności gospodarczej nowym przedsiębiorcom ich liczba uznana została za zasadną.

Pan Kazimierz Mierzejewski zwrócił się z zapytaniem, ile zezwoleń do tej pory zostało wydanych na terenie gminy, ponieważ przedłożony projekt uchwały przewiduje liczbę 130 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych?

Pani Tiszbierek odpowiedziała, iż dotychczas zostało wydanych 91 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Pan Burmistrz nadmienił, iż projekt uchwały przewiduje maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży – 65 oraz do spożycia poza miejscem sprzedaży – 65. Liczba dotychczas wydanych zezwoleń i propozycja 130 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, którą zaproponowano w projekcie uchwały nie będzie miała negatywnego wpływu na funkcjonowanie placówek sprzedających napoje alkoholowe. Podkreślił, iż na terenie gminy nie występują problemy związane z nadmierną ilością sprzedaży, a co za tym idzie nadmiernym spożyciem alkoholu.

Dodał, iż przy proponowanym założeniu żaden z lokali na terenie gminy nie zostanie zamknięty, ponieważ zabezpieczona została rezerwa zezwoleń dla placówek, które już istnieją, lecz obecnie nie prowadzą swojej działalności.

Jednocześnie poinformował, iż projekt uchwały nie przewiduje wprowadzenia ograniczenia godzinowego w zakresie nocnej sprzedaży napojów alkoholowych pomiędzy godziną 22.00, a 6.00 z uwagi, iż tylko czynne całą dobę są stacje paliw zlokalizowane przy autostradzie.

Zgodnie z przepisami prawnymi zakaz spożywania alkoholu obowiązuje w miejscach publicznych. W związku z powyższym podkreślił, iż przedmiotowy projekt uchwały może zostać rozszerzony o zapis wskazujący przestrzeń publiczną, w której może być spożywany alkohol. Następnie zwrócił się z zapytaniem, czy takie miejsce należy na terenie gminy wyznaczyć? Jednocześnie podkreślił, iż jeżeli  na terenie gminy organizowana jest impreza i w miejscu tym spożywany jest alkohol, należy mieć świadomość, iż na tę okoliczność zostało wydane zezwolenie i alkohol w tej lokalizacji może być spożywany.

Radny Pan Teodor Jahn podkreślił, iż na chwilę obecną wydanych zostało 91 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, a proponowana liczba zezwoleń w ilości 130, jego zdaniem jest zbyt zawyżona. Optymalną liczbą byłoby 100 zezwoleń. Zaznaczył, iż przy określeniu tak wysokiej liczby zezwoleń sytuacja sprowadzi się do tego, że dochody do budżetu gminy  z tytułu tzw. „korkowego” będą wyższe, natomiast wzrośnie ilość spożywanego alkoholu. Następnie przytoczył artykuł Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w sprawie metod ograniczenia dostępności do alkoholu i pogarszania się jakości życia mieszkańców z uwagi na nadmierne spożywanie alkoholu. Uważa, iż nie należy rozwijać tak szeroko idącej dostępności do alkoholu.

Pan Kazimierz Mierzejewski podkreślił, iż przedsiębiorca, który występuje o zezwolenie na sprzedaż alkoholu musi wnieść stosowną opłatę z tego tytułu. Ponadto zwrócił uwagę, iż dotychczas nie osiągnięto maksymalnej granicy wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu, a przyjęta rezerwa została uzasadniona.

Pan Jahn stwierdził, iż liczba zezwoleń w ilości 130 stanowi mocno zawyżony poziom. Nie należy zwiększać powstawania punktów sprzedaży alkoholu, ponieważ będzie to skutkowało większymi problemami wśród społeczeństwa, co z kolei przełoży się na działania interwencyjne ze strony Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnicy.

Pan Stefan Rudol zwrócił uwagę radnemu, aby dokonał analizy dotychczas wydanych dotychczas zezwoleń, ponieważ nie odnotowano wzrostu wniosków o wydanie większej ilości zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Podkreślił, że  nie sama ilość wydanych zezwoleń wpływa bezpośrednio na „kulturę” spożycia alkoholu.

Pan Kazimierz Mierzejewski zwrócił się z zapytaniem jakie elementy wpłynęły na ustalenie liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych tj. 65 do spożycia w miejscu sprzedaży i 65 poza miejscem sprzedaży.

Pani Tiszbierek wyjaśniła, że przy analizie wydanych dotychczas zezwoleń wzięto również pod uwagę placówki, które w przeszłości funkcjonowały, lecz uległy zamknięciu. Na terenie naszej gminy istnieje pięć placówek, które kiedyś prowadziły działalność, a obecnie są zamknięte. Ponadto zaplanowano pewną rezerwę.

Pan Kazimierz Mierzejewski przychylił się do zaproponowanego rozwiązania, które przewiduje przedłożony projekt uchwały. Podkreślił, iż zaproponowana w projekcie uchwały maksymalna liczba wydanych zezwoleń nie będzie negatywnie oddziaływać na otoczenie, ponieważ nie spowoduje wzrostu spożycia alkoholu.

Następnie przewodniczący obrad zwrócił się do przedstawicieli sołectw i zarządów osiedli o zajęcie stanowiska w temacie utrzymania zaproponowanej liczby zezwoleń określonej w projekcie uchwały.

Pan Krzysztof Piechota – Sołtys wsi Zalesie Śląskie stwierdził, iż na terenie sołectwa funkcjonują trzy placówki handlowe, w których prowadzona jest sprzedaż napojów alkoholowych i zaproponowana liczba zezwoleń jest jak najbardziej wystarczająca.

Pani Maria Reinert – sołtys wsi Raszowa podkreśliła, iż dotychczasowa liczba wydanych zezwoleń w miejscowości Raszowa jest wystarczająca.

Pani Brygida Kopa stwierdziła, iż proponowana liczba zezwoleń nie wpłynie na ilość punktów sprzedaży w sołectwie Dolna.

W wyniku dyskusji w przedmiotowym temacie i w oparciu o udzielone wyjaśnienia członkowie Komisji Infrastruktury Społecznej wyrazili pozytywną opinię w temacie projektu uchwały w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania tych napojów na terenie gminy Leśnica nie wnosząc uwag do jego treści (głosowało 5 członków komisji, w tym za podjęciem niniejszego projektu uchwały opowiedziało się 4 członków, natomiast jedna osoba wstrzymała się od głosowania).

Pozytywne stanowisko w temacie projektu uchwały w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania tych napojów na terenie gminy Leśnica wyrazili także przedstawiciele jednostek pomocniczych gminy.

Ad. pkt 2

Pan Kazimierz Mierzejewski zasygnalizował potrzebę ustawienia znaku ograniczającego prędkość w miejscowości Zalesie Śląskie – przysiółek Popice.

Pan Burmistrz wyjaśnił, iż w tej sprawie gmina posiada już opracowany projekt docelowej zmiany organizacji ruchu po przebudowie drogi gminnej ul. Wiejska w Zalesiu Śląskim.

Następnie Pan Kazimierz Mierzejewski zwrócił się z prośbą o montaż trzech słupków ograniczających wjazd na boisko sportowe w Zalesiu Śląskim od strony ulicy Strzeleckiej, ulicy XV Lecia i ulicy Ujazdowskiej oraz o ustawienie koszy na śmieci przy boisku z uwagi na nadmierną ilość śmieci w tej lokalizacji.

Ponadto Pan Kazimierz Mierzejewski poinformował, iż uczennica Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zalesiu Śląskim reprezentująca OSP Zalesie Śląskie na olimpiadzie krajowej zdobyła czwarte miejsce w zakresie wiedzy pożarniczej. W związku z powyższym zwrócił się z zapytaniem, czy uchwała rady gminy w sprawie udzielania stypendium dla wyróżniających się uczniów przewiduje możliwość uhonorowania tego dziecka?

Pan Teodor Jahn podkreślił, iż na sesji Rady Miejskiej w Leśnicy w dniu 28 maja br. poinformował o rozpoczęciu robót związanych z utwardzeniem pobocza drogi  przy ulicy Kościelnej w Raszowej (lokalizacja kaplicy cmentarnej). Jak stwierdził pobocze to zostało wykorytowane i wypełnione kamieniem, natomiast do  chwili obecnej przejście przy kostnicy nie zostało doprowadzone do użytkowania. 

Pan Burmistrz podkreślił, iż przedmiotowa inwestycja na chwilę obecną nie została jeszcze zakończona.

Pani Maria Reinert zasygnalizowała potrzebę wypełnienia ubytków w drodze gminnej przy ulicy Słowackiego w Raszowej.

Pan Roland Reguła zwrócił uwagę na studzienkę telekomunikacyjną występującą w chodniku przy ulicy Zdzieszowickiej w Leśnicy.

Pan Burmistrz wyjaśnił, iż przedmiotowy temat jest znany zarządcy tej drogi tj. Starostwu Powiatowemu w Strzelcach Opolskich.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Gizela Ploch

PDFPROTOKÓŁ NR 37/2018/INF z posiedzenia Komisji Infrastruktury Społecznej w dniu 4 czerwca 2018 roku.pdf