Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PROTOKÓŁ NR 31/2018/FIN z posiedzenia Komisji Finansowo – Gospodarczej w dniu 14 maja 2018 roku

PROTOKÓŁ NR 31/2018/FIN

z posiedzenia Komisji Finansowo – Gospodarczej

w dniu 14 maja 2018 roku

 

Obecni: wg listy obecności.

Porządek posiedzenia:

1. Opinia komisji na temat projektu uchwały:

- zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany jednostkowej stawki dotacji

  przedmiotowej na rok 2018.

- w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.

2. Stanowisko komisji w sprawie podwyższenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP

   Gminy Leśnica.

3. Działania promocyjne Gminy w 2017 roku.

4. Sprawy bieżące.

Posiedzeniu komisji przewodniczył Pan Ryszard Froń – Przewodniczący Komisji Finansowo – Gospodarczej, który powitał Pana Łukasza Jastrzembskiego – Burmistrza Leśnicy, Pana Damiana Kiszka – Zastępcę Burmistrza, Panią Edytę Gola – Inspektor na Stanowisku Pracy do spraw Kultury oraz członków komisji.

Ad. pkt 1

Opinia komisji na temat projektu uchwały:

-  zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany jednostkowej stawki dotacji

   przedmiotowej na rok 2018

Pan Łukasz Jastrzembski – Burmistrz Leśnicy poinformował, że pod koniec 2017 roku Rada Miejska w Leśnicy podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na rok 2018 w kwocie 1,35 zł/m2. Przedmiotowa stawka jest przeznaczona na wykonanie niezbędnych remontów w budynkach komunalnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy. Wysokość zaplanowanych w budżecie gminy środków finansowych na ten cel wynosi 100 000,00 złotych.

Jednocześnie poinformował, iż w związku z przekazaniem w trwały zarząd nieruchomości gminnych Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Leśnicy, Zakład jest zobowiązany do wnoszenia opłaty do budżetu gminy z tytułu przejęcia tych nieruchomości. Kwotę, którą Zakład musi wpłacić do gminy to koszty rzędu 30 000,00 złotych.  Przekazane w trwały zarząd nieruchomości w pierwszej kolejności zostały wycenione przez rzeczoznawcę, a następnie wyliczono procent opłaty od tych nieruchomości. W związku z powyższym w budżecie Zakładu pojawił się niedobór finansowy w wysokości około 30 000,00 złotych. Dlatego proponuje się podwyższyć o 0,50 zł/m2  jednostkową stawkę dotacji przedmiotowej na rok 2018 w stosunku do stawki uchwalonej w roku 2017.

Reasumując wypowiedź Pan Burmistrz podkreślił, iż przedmiotowa podwyżka nie wpłynie na wydatki budżetu gminy.

- w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

Pan Burmistrz Leśnicy poinformował, iż jednym z elementów tworzenia polityki rozwoju gminy jest wspieranie przedsiębiorców. Przedłożony projekt uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis zakłada wprowadzenie obniżek podatkowych dla nowych inwestycji powstałych na terenie gminy Leśnica. Nadmienił,  że uchwała o podobnym zakresie funkcjonowała już na terenie naszej gminy, lecz z uwagi na zaprzestanie obowiązywania przepisów prawnych w tym zakresie przestała obowiązywać. Przedmiotowy projekt uchwały przed jej podjęciem przez radę miejską musi zostać poddany zaopiniowaniu się przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.  

Następnie głos zabrał Pan Damian Kiszka – Zastępca Skarbnika Gminy, który poinformował, iż koncepcja pomocy de minimis w ramach której przedsiębiorcy z gminy Leśnica mogą ubiegać się o pomoc publiczną w zwolnieniu podatku od nieruchomości, co do zasady jest pomocą stosunkowo niskiej wartości, która nie jest w stanie naruszyć konkurencji pomiędzy podmiotami działającymi na rynku Unii Europejskiej lub wywierać wpływ na handel między państwami członkowskimi. Dotyczy więc małych i średnich przedsiębiorstw działających w krajach członkowskich UE. Progi powyżej których przedsiębiorca traci prawo do korzystania z pomocy de minimis wynoszą 200 000 euro, a w przypadku działalności gospodarczej w  sektorze transportu drogowego towarów 100 000 euro. Podane progi zostały określone w rozporządzeniu Komisji UE nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, które w całości nawiązuje do tego aktu prawnego.

Przedmiotowy projekt uchwały przewiduje zwolnienie przez okres trzech lat dla podmiotów rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej, bądź dla podmiotów rozwijających istniejącą działalność gospodarczą. Zwolnienie będzie dotyczyć więc nowo nabytych budynków i budowli, nowo wybudowanych budynków i budowli zaadoptowanych na prowadzenie działalności gospodarczej. Budynki, budowle lub ich części muszą zostać nabyte, wybudowane lub rozbudowane i przedmiotowa pomoc zostanie udzielona dopiero po wejściu w życie uchwały. Ponadto budynki i budowle lub ich części muszą być oddane do użytku na mocy decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub zawiadomieniu o zakończeniu budowy. Przedmiotowe zwolnienie będzie przysługiwać w miesiącu następującym po miesiącu zgłoszenia do zwolnienia.

Jednocześnie podkreślił, iż ze zwolnienia wyłączona została działalność w zakresie handlu hurtowego i detalicznego w obiektach o łącznej powierzchni powyżej 300 m2 oraz działalność gospodarcza w zakresie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko tj. elektrownie konwencjonalne, instalacje do obróbki metali żelaznych powyżej określonych wysokości. Ponadto zaznaczył, że pomoc nie zostanie udzielona przedsiębiorcy, który posiada z jakiekolwiek tytułu zadłużenie wobec gminy Leśnica lub jej jednostek organizacyjnych, a w szczególności Zakładu Gospodarki Komunalnej. Przedsiębiorca ubiegający się o zwolnienie z podatku od nieruchomości będzie zobowiązany do przedłożenia Burmistrzowi Leśnicy szeregu dokumentów potwierdzających nabycie prawa do uzyskania pomocy.

Z uwagi, iż pomoc może być udzielona do wysokości określonych progów istotnym jest, że to na przedsiębiorcy ciąży obowiązek stałego monitorowania wysokości otrzymanej pomocy, a tym samych przedkładaniu Burmistrzowi Leśnicy oświadczeń o ich wielkości. W chwili przekroczenia progu przedsiębiorca traci prawo do zwolnienia z podatku od nieruchomości i jest zobowiązany powiadomić o tym Burmistrza Leśnicy. W przypadku pobierania pomocy ponad określony próg, środki pobrane nieprawnie podlegają zwrotowi wraz z ustawowymi odsetkami.

Dla danej nieruchomości przysługuje prawo zwolnienia na okres przewidziany w uchwale. W przypadku zbycia nieruchomości innemu przedsiębiorcy nowy nabywca zachowuje prawo do zwolnienia na okres niewykorzystanego zwolnienia, o ile spełni pozostałe warunki zawarte w uchwale. Nieruchomość, dla której przedsiębiorca skorzystał ze zwolnienia, w przypadku jej sprzedaży może być przedmiotem zwolnienia dopiero po upływie trzech lat.

Sytuacje w przypadku których przedsiębiorca traci prawo do zwolnienia zostały określone w § 8 ust. 3 projektu uchwały. Istotnym jest również, że prawo do zwolnienia nabyte w czasie obowiązywania uchwały (tj. do 31 grudnia 2020 r.) będzie przysługiwało wnioskodawcy przez okres 36 miesięcy, czyli po jej wygaśnięciu uchwały przedsiębiorca będzie miał możliwość do skorzystania z  tej pomocy jeszcze przez okres trzech lat.

Reasumując swoją wypowiedź Pan Kiszka nadmienił, że zgodnie z zapisami Ustawy o postepowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej przedkładany projekt uchwały nie podlega notyfikacji, a jedynie zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który w terminie 14 dni może przedstawić zastrzeżenia dotyczące przejrzystości zasad udzielanej pomocy. Jeżeli postanowienia niniejszej uchwały będą zgodne z ogólnymi założeniami rozporządzenia, to Prezes UOKiK nie udziela odpowiedzi.

Pan Ryszard Froń zaznaczył, iż projekt uchwały nie przewiduje pomocy istniejącym na rynku przedsiębiorcom prowadzących działalność gospodarczą tylko rozpoczynającym działalność, czyli tym którzy ponieśli konkretne koszty inwestycyjne. Jest to wyjście naprzeciw przedsiębiorcy.

Pan Damian Kiszka stwierdził, iż projekt uchwały przewiduje udzielenie pomocy przedsiębiorcom chcącym się rozwijać, ale także firmom nowo powstałym. W tym miejscu podkreślił, iż po okresie trzech lat tj. po skorzystaniu z otrzymania tej formy  pomocy, przedsiębiorstwa będą generowały dochód do budżetu gminy z tytułu podatku od nieruchomości.

Członkowie Komisji Finasowo – Gospodarczej po zapoznaniu się z założeniami przedmiotowego projektu uchwały w sprawie  zwolnienia od podatku od  nieruchomości w ramach pomocy de minimis pozytywnie zaopiniowali jego postanowienia nie wnosząc uwag.

Art. pkt 2

Stanowisko komisji w sprawie podwyższenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków  OSP gminy Leśnica

Przewodniczący posiedzenia Pan Ryszard Froń przedstawił członkom komisji treść pisma Oddziału Miejsko – Gminnego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej w Leśnicy wraz z uchwałą Nr 3/2018 w sprawie podwyższenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP Gminy Leśnica. Przedmiotowe pismo zostało zaadresowane do Rady Miejskiej w Leśnicy  i wpłynęło do tutejszego Urzędu w dniu 21 marca 2018 roku.

Następnie głos zabrał Pan Jerzy Wojtala – Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich, który poinformował, iż zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej członek ochotniczej straży, który  uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, otrzymuje ekwiwalent pieniężny. Wysokość ekwiwalentu ustala rada gminy w drodze uchwały.

Podkreślił, iż złożony wniosek w tej sprawie określa  wprost stawkę w wysokości 15 złotych za każdą godzinę udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz 7,50 złotych za każdą godzinę udziału w szkoleniach/ćwiczeniach.

Następnie poinformował, iż wysokość ekwiwalentu nie może przekraczać 1/175 przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2018 roku (Komunikat Prezesa GUS z dnia 11 maja 2018) wynosiło 4 622,84 złotych, a maksymalna stawka ekwiwalentu tj. 1/175 przeciętnego wynagrodzenia kształtuje się na poziomie 26,42 złotych.

W wyroku Sądu Najwyższego z dnia 14 maja 2009 roku uznano, iż udział w akcjach ratowniczych uprawniający do otrzymania tak ustalonego ekwiwalentu, nie może być uznany za pracę zarobkową, ze względu na szczególny społeczny charakter funkcjonowania OSP. Ekwiwalent więc stanowi równoważnik wkładu wniesionego na rzecz ochrony przeciwpożarowej przez strażaka OSP uczestniczącego w działaniach ratowniczych lub szkoleniu, w postaci czasu, wysiłku, zdrowia. Ekwiwalent nie jest natomiast równoważnikiem utraconego wynagrodzenia, a w wyroku z dnia 21 stycznia 2010 roku (Naczelny Sąd Administracyjny) dopuszczalne jest różnicowanie przez radę gminy stawek ekwiwalentu, pod warunkiem, iż nie przekroczą one wysokości wynikającej z art. 28 ust. 2 ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

Następnie Pan Jerzy Wojtala poinformował, że ostatnia wysokość ekwiwalentu została ustalona Uchwałą Nr XXVI/174/08 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym w wysokości i odpowiednio wynosi 10,00 złotych za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym i 5,00 złotych za każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym.

Podkreślił, iż wypłata ekwiwalentu wiąże się z konsekwencjami finansowymi, ponieważ jest wypłacana ze środków budżetu gminy. Dotychczas z wypłaty ekwiwalentu korzystała jednostka OSP Leśnica, OSP Raszowa, OSP Zalesie Śląskie, a koszty wypłaty ekwiwalentu w latach 2015 – 2017 kształtowały się następująco: OSP Leśnica 11 302,50 złotych, OSP Raszowa 1 364,17 złotych i OSP Zalesie Śląskie 20 812,92 złotych. W związku z powyższym  koszty poniesione na wypłatę ekwiwalentu w wyżej wymienionych latach stanowiły środki finansowe rzędu 33 479,59 złotych.

Następnie zaznaczył, iż konsekwencją podwyższenia stawki ekwiwalentu będzie zwiększenie wydatków w budżecie gminy w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Intencją przedstawienia tego wniosku jest uzyskanie opinii komisji  w sprawie podwyższenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP Gminy Leśnica.

Pan Burmistrz Leśnicy nadmienił, iż obowiązująca na terenie gminy  uchwała w tej sprawie funkcjonuje już od 2008 roku i regulacja w tym zakresie jest zasadna. Jednocześnie podkreślił, iż wypłata ekwiwalentu wypłacana jest na wniosek i jeżeli strażak zwróci się z takim wnioskiem, to po jego sprawdzeniu środki muszą zostać wypłacane. Pan Burmistrz podkreślił, iż na strażaków z terenu gminy można zawsze liczyć, czy to w działaniach związanych z kataklizmem, pożarem, lecz również w działaniach dotyczących zabezpieczeń imprez, w tym sportowych i uroczystości gminnych. Zaproponowana stawka w wysokości 15,00 złotych za udział w akcjach ratowniczych oraz 7,50 złotych za udział w szkoleniu  nie będzie znacząco oddziaływać na wydatki budżetu gminy, a z pewnością będzie adekwatna do dzisiejszych czasów.

Pan Ryszard Golly nadmienił, iż podniesienie stawki będzie  w pewnym stopniu zachętą i motywacją młodych osób do wstępowania w struktury tej organizacji.

Członkowie Komisji Finansowo – Gospodarczej po szczegółowym zapoznaniu się z powyższym tematem pozytywnie zaopiniowali wniosek Oddziału Miejsko – Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Leśnicy w sprawie podwyższenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym w kwocie 15,00 złotych za każdą godzinę oraz 7,50 złotych za każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym.

Ad. pkt 3

Działania promocyjne gminy w 2017 roku

Pani Edyta Gola – Inspektor na Stanowisku Pracy do spraw Kultury przedstawiła członkom komisji informację dotyczącą działań promocyjnych prowadzonych na terenie gminy w roku 2017.

Realizując zadania z zakresu promocji gminy w roku 2017 poczynione zostały następujące działania, a mianowicie:

- obsługa medialna przez Radio polegająca na comiesięcznym udostępnianiu czasu antenowego

  celem promocji wydarzeń kulturalnych, przedsięwzięć gospodarczych, planów działalności

  Rady Miejskiej, Burmistrza oraz Urzędu (koszt miesięczny 615,00 zł)

- podpisano umowę z Radiem DOXA na promocję gminy (koszt miesięczny 369,00 zł)

- promocja Gminy Leśnica podczas imprez sportowych organizowanych na terenie Gminy:

  4 Annogórski Klasyk – maraton rowerowy, Bieg Pielgrzym, majowy bieg upamiętniający

  Powstania Śląskie, 

  bieg MIĘDZY POMNIKAMI” w dniu 11 listopada 2017 r.,

- promocja gminy podczas koncertu „Igrzyska Rockowe”w annogórskim amfiteatrze   (balon

  reklamowy, banery),

- wydano 3 numery gazety lokalnej „Wiadomości Leśnickie”,

- zakupiono puchary w ramach patronatów Burmistrza Leśnicy nad lokalnymi 

  przedsięwzięciami sportowymi tj. Turniej Piłki Siatkowej Kobiet w Dolnej, Turniej Piłki  

  Siatkowej Mężczyzn w Dolnej, loty gołębi pocztowych w roku 2017 w sekcjach w Leśnicy  

  i Zalesiu Śląskim, 65-lecie LZS Kadłubiec,

- zorganizowano Galę Noworoczną 2017 pod patronatem Gminy Leśnica,

- wydano 2 000 sztuk ulotek promujących Jubileusz 800-lecia Leśnicy,

- zakupiono materiały promocyjne –  kalendarz gminny, gadżety użytkowe z logo 800 lat

  Leśnicy: wieszaki, rękawice kuchenne, kubki, parasole, latarki, smycze, długopisy, pudełka

  śniadaniowe,

- promocja gminy w ramach projektu realizowanego przez Publiczną Szkołę Muzyczną  

  z programu Euroregionu Pradziad – Muzykowanie bez granic (płyta Big Bandu Publicznej

  Szkoły Muzycznej I stopnia w Leśnicy, torby bawełnianie, kalendarz na rok 2017),

- na bieżąco aktualizowano stronę internetową www.lesnica.pl -  założona została również

  podstrona „800 lat Leśnicy”, na której zamieszczane były wszelkie informacje dotyczące

  obchodów jubileuszu, naszego miasta, historii, przedstawiono sylwetkę śp. Huberta Kurzała   

  wieloletniego burmistrza Leśnicy,

- promocja Gminy Leśnica na portalu społecznościowym  www.facebook.com; w różnych

  obszarach tematycznych stronę odwiedziło:  (wywóz odpadów – zasięg 1446 osób, informacja

  o dniu wolnym od pracy – 1737 osób, spotkanie robocze w sprawie przeglądu koni w Porębie – zasięg 2788 osób, maraton rowerowy – 847 osób, życzenia świąteczne – 1444 osoby,  

  informacja o budowie gazociągu -  1698 osób, nabór na wolne stanowisko urzędnicze  2959  

 osób),

- dbałość o groby powstańców oraz o grób honorowego obywatela Leśnicy Ericha Sarnesa jest

  również pozytywnym elementem promocji naszej gminy.

Pani Edyta Gola podkreśliła, iż zakupione gadżety promocyjne związane z Jubileuszem 800 Lecia Leśnicy od początku 2017 roku promowały ten Jubileusz podczas różnego rodzaju konkursów, zawodów, spotkań w ramach historii lokalnej itp. Wydatkowana na ten cel kwota wynosiła około 30 000,00 złotych, a wydatki te sfinansowane zostały ze środków na promocję gminy.

Pan Ryszard Golly podkreślił, iż promocja gminy poprzez  zakup gadżetów reklamowych jest jak najbardziej pozytywnym oddziaływaniem, lecz sprzyjającym elementem wpływającym na budowanie pozytywnego wizerunku gminy jest także udział lokalnych zespołów w występach, które promują naszą gminę na zewnątrz.  Podkreślił, iż ważny jest sam gest.

Ad. pkt 4

Nie poruszono innych spraw.

Protokołowała:

Gizela Ploch

PDFPROTOKÓŁ NR 31/2018/FIN z posiedzenia Komisji Finansowo – Gospodarczej w dniu 14 maja 2018 roku.pdf